Zakon o kamatama

NN 94/2004 (12.7.2004.), Zakon o kamatama

HRVATSKI SABOR

1773

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KAMATAMA

Proglašavam Zakon o kamatama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2385/2
Zagreb, 7. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O KAMATAMA

OpĆe odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obračunavanje i plaćanje zateznih kamata kada dužnik kasni s ispunjenjem novčanih obveza.

(2) Novčanim obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i porezi, prirezi, carine, pristojbe, doprinosi i drugi javni prihodi (u daljnjem tekstu: javni prihodi).

(3) Ovim se Zakonom određuju najviše dopuštene stope ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koje stupaju u vjerovničko-dužničke odnose kao i obračunavanje i plaćanje kamata na više plaćene javne prihode.

ObraČunavanje zatezne kamate

Članak 2.

Stopa zatezne kamate kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze ne može biti viša od stope zatezne kamate koje na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

(2) Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj mate­matički izraz:

         C x p x n

K= ——————           

            100

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matematički izraz:

 

         C x p x d

K= ——————         

           36.500

 

 

odnosno za prijestupnu godinu:

 

        C x p x d

K= —————

                36.600

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

Članak 4.

Ne može se ugovarati kamata po dospijeću po stopi višoj od stope zatezne kamate propisane uredbom iz članka 2. ovoga Zakona.

NajviŠa dopuŠtena ugovorna kamatna stopa

Članak 5.

Stopa ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koji stupaju u vjerovničko-
-dužničke odnose ne može biti viša od najviše dopuštene ugovorne kamatne stope koju na preporuku Odbora za utvrđi­vanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvat­ske.

Odbor za utvrĐivanje kamatnih stopa

Članak 6.

(1) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa stručno je tijelo čije članove čine predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca te udruženja financijskih institucija i potrošača.

(2) Članove Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa imenuje ministar financija na vremenski period od četiri godine na prijed­log Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvat­ske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udru­ženja financijskih institucija i potrošača.

(3) Način rada Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa utvrdit će se poslovnikom.

(4) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa sastaje se dva puta godišnje, a po potrebi i češće, te na temelju statističkih podataka dobivenih od Hrvatske narodne banke daje preporuke za dono­šenje uredbe o visini zateznih kamatnih stopa te uredbe o visini najviših stopa ugovornih kamata na novčane obveze.

Kamate na viŠe plaĆene javne prihode

Članak 7.

Na iznose više plaćenih javnih prihoda obračunavaju se kamate po kamatnoj stopi koju uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Nadzor nad provedbom Zakona

Članak 8.

Nadzor provedbe ovoga Zakona kod vjerovnika pravnih ili fizičkih osoba provode nadzorna tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za nadzor njihova poslovanja.

Kaznene odredbe

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati zateznu kamatu protivno odredbama članka 2. ovoga Zakona,

2. ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan članku 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati kamatu protivno odred­bama iz članka 5. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat će članove Odbora za utvrđi­vanje kamatnih stopa.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatama (»Narodne novine«, br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamate (»Narodne novine«, br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.