Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom

NN 95/2004 (13.7.2004.), Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 48. stavka 1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1802

Na teme­lju članka 48. stavka 2. Pravilnika o obrascima i načinu vođe­nja evidencija za tražite­lje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom (»Narodne novine«, broj 75/04) ministar unutar­njih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 48. STAVKA 1. PRAVILNIKA O OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZA TRAŽITELJE AZILA, AZILANTE I STRANCE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

I.

Za izdanu osobnu iskaznicu za azilanta azilant plaća naknadu u iznosu od 120,00 kn.

II.

Za izdanu putnu ispravu za azilanta azilant plaća naknadu u iznosu od 120,00 kn.

III.

Prikup­ljena sredstva iz točke I. i II. ovog Rješe­nja k­njižit će se na račun Ministarstva unutar­njih poslova i mogu se koristiti samo za nabavu navedenih obrazaca te podmire­nje ostalih tro­škova u svezi s ­njihovim izdava­njem.

IV.

Danom stupa­nja na snagu ovog Rješe­nja prestaje važiti Rješe­nje o utvrđiva­nju cijene putne isprave za izbje­glice, broj: 511-01-86-2867/94 od 28. siječnja 1994. godine, u dijelu koji se odnosi na putnu ispravu za izbje­glice.

V.

Ovo Rješe­nje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-45088/04
Zagreb, 29. lip­nja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.