Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova

NN 95/2004 (13.7.2004.), Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

1805

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 7. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj: 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o obrascu sluŽbene iskaznice i obliku i izgledu sluŽbene znaČke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaŠtite, Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac službene iskaznice, oblik i izgled službene značke koju nose inspektori za nadzor djelatnosti privatne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, te način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, izmjere 85,6 x 54 mm.

Prednja strana obrazaca iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA« i »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA«. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju.

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA« ispisuje se tamnoplavim slovima »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Ispod toga u pravokutniku svijetloplave boje ispisuje se ime i prezime inspektora. Ispod pravokutnika ispisuju se nadnevak izdavanja, te redni broj pod kojim je iskaznica izdana.

Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6 x 49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova »MUP RH«.

Članak 3.

Na obrascu iskaznice na stražnjoj strani tiskaju se ovlasti inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite.

Članak 4.

Značka inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite veli­či­ne je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »MUP – Inspektorat«. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Članak 5.

Inspektori za nadzor djelatnosti privatne zaštite u obavljanju inspekcijskih poslova nose iskaznicu i značku, kojima dokazuju svoj identitet i svojstvo, u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

Članak 6.

Iskaznicu i značku s pripadajućim povezom izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv policijske uprave u kojoj je zaposlen, registarski broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja, te rubriku za napomene.

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove.

Članak 9.

Inspektor kojem prestane služba u Ministarstvu unutarnjih poslova, ili koji izgubi status inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 10.

Obrazac službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-22475-2004

Zagreb, 13. svibnja 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.