Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

NN 95/2004 (13.7.2004.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1806

Na osnovi članka 114. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA I POSTUPKU ZA ODOBRAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se stambeni i socijalni uvjeti i drugi uvjeti koje mora ispunjavati udomitelj i članovi udomiteljske obitelji, postupak za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva, kao i sadržaj te izgled dozvole za obavljanje udomiteljstva.

Članak 2.

(1) Korisnici skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljskoj obitelji su:

– djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi (djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti),

– trudnica prije poroda ili roditelj s djetetom do 6 mjeseci, a iznimno, ako je to u interesu djeteta do godine dana života djeteta, koji nema stana, odnosno nema osiguran smještaj ili zbog poremećenih odnosa obitelji ne može ostati s djetetom u  obiteljskom domu,

– djeca i mlađi punoljetnici s poremećajima u ponašanju,

– djeca i odrasle osobe – žrtve obiteljskog nasilja,

– tjelesno ili mentalno oštećena osoba,

– psihički bolesna odrasla osoba,

– osoba ovisna o alkoholu, drogi ili drugim opojnim sredstvima,

– starija i nemoćna osoba,

– HIV pozitivno dijete.

(2) U jednu udomiteljsku obitelj može se u pravilu smjestiti jedna vrsta korisnika iz stavka 1. ovog članka.

II. ZAJEDNIČKI UVJETI U POGLEDU STAMBENIH, SOCIJALNIH I DRUGIH UVJETA

Članak 3.

(1) Stambeni prostor udomiteljske obitelji mora se nalaziti u naselju ili njegovoj blizini tako da ovisno o vrsti korisnika omogućava korištenje usluga ustanova odgoja i obrazovanja, zdravstva i drugih djelatnosti, te da ima prometne veze s naseljem.

(2) Stambeni prostor iz stavka 1. ovog članka mora biti priključen na električnu, telefonsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Članak 4.

(1) Stambeni prostor udomiteljske obitelji u koju se smje­štava korisnik mora omogućavati zajednički život s korisnikom kao članom vlastite obitelji.

(2) Stambeni prostor mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu udomitelja ili njegova bračnog druga ili u najmu u trajanju od najmanje 3 godine.

 Članak 5.

(1) Stambeni prostor treba imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija ovisno o broju i vrsti korisnika: kuhinja, spavaonice, prostor za dnevni boravak, prostorije za održavanje osobne higijene.

(2) Ako je u udomiteljsku obitelj smještena teže pokretna osoba ili osoba u invalidskim kolicima, stambeni prostor mora biti prilagođen njihovom nesmetanom kretanju.

(3) U zimskim mjesecima treba se u svim prostorijama osigurati grijanje.

Članak 6.

(1) Prostorije u kojima borave korisnici moraju imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja.

(2) Oprema stambenog prostora treba biti takve izrade da odgovora namjeni pojedine prostorije te tehničkim, higijenskim i estetskim zahtjevima i da se može lako održavati.

Članak 7.

(1) Korisniku treba osigurati pravilnu prehranu ovisno o njegovoj dobi i zdravstvenom stanju.

(2) Korisniku se mora osigurati najmanje 3 obroka dnevno.

(3) Korisniku se mora osigurati odgovarajuća zdravstvena skrb.

Članak 8.

Udomiteljska obitelj mora korisniku osigurati uvjete koji omogućuju poželjan nastavak odgoja, kao i poštivanje njegovog etničkog podrijetla, vjerskog ili kulturnog uvjerenja te jezika.

Članak 9.

Udomiteljska obitelj obvezna je prije prijama korisnika iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, završiti odgovarajući tečaj sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 10.

Korisnici se smještavaju u udomiteljsku obitelj uz poseban pristanak svih punoljetnih članova udomiteljske obitelji.

III. POSEBNI UVJETI U POGLEDU STAMBENIH, SOCIJALNIH I DRUGIH UVJETA ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE

Članak 11.

(1) Stambeni prostor mora imati odgovarajući broj spavaonica.

(2) U jednoj spavaonici može biti najviše troje djece.

(3) Spavaonica treba biti odgovarajuće namještena, na način da svako dijete ima vlastiti ležaj prilagođen uzrastu, te ormar za odlaganje osobnih stvari.

Članak 12.

Stambeni prostor treba imati odgovarajući prostor za igru i učenje.

Članak 13.

(1) Braća i sestre smještavaju se u istu udomiteljsku obitelj.

(2) Iznimno, ako ih nije moguće smjestiti u istu udomiteljsku obitelj, mogu se smjestiti u različite udomiteljske obitelji uz osiguravanje redovnih susreta i druženja.

Članak 14.

Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta u trenutku smještaja ne smije biti veća od 50 godina, osim kada se radi o srodničkoj obitelji.

Članak 15.

Udomitelj je dužan roditeljima omogućiti susrete i druženja sa smještenim djetetom u skladu s odlukom nadležnih tijela.

Članak 16.

Udomitelj djeteta koje treba zdravstvenu skrb mora se pridržavati svih uputa dobivenih od nadležne zdravstvene službe.

Članak 17.

Ako nadležni centar za socijalnu skrb utvrdi da je smješte­nom korisniku potrebno osigurati pružanje psihosocijalne pot­pore, način i pružanje te potpore utvrdit će se ugovorom između udomitelja i centra za socijalnu skrb.

IV. POSEBNI UVJETI U POGLEDU STAMBENIH, SOCIJALNIH I DRUGIH UVJETA ZA DJECU I ODRASLE OSOBE – ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Članak 18.

Djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja pružaju se u udomiteljskoj obitelji usluge privremenog smještaja dok traje potreba (u pravilu do 6 mjeseci, a izuzetno do godinu dana).

Članak 19.

(1) Stambeni prostor, u pravilu, treba imati dva izlaza.

(2) Na ulazu u objekt, u pravilu, sigurnost se korisnika osigurava video nadzorom. Ako se sigurnost korisnika ne može osigurati video nadzorom, udomiteljska obitelj dužna je osigurati čuvanje objekta putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe ili na drugi odgovarajući način.

(3) Ulazna vrata moraju biti posebno pojačana.

(4) Objekt mora imati osiguran cjelodnevni prilaz prijevoznim sredstvima.

Članak 20.

Udomiteljska obitelj mora, u svrhu osiguranja pružanja psihosocijalne potpore, temeljem ugovora s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom, osigurati za smještene korisnike usluge stručnog tima s radnim vremenom od polovice punog radnog vremena psihologa i socijalnog radnika.

V. POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE, OBNAVLJANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Članak 21.

Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (u daljnjem tekstu: postupak) pokreće se po zahtjevu stranke.

Članak 22.

(1) Postupak provodi centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta udomitelja (u daljnjem tekstu: centar).

(2) Ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva (u daljnjem tekstu: dozvola), propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom ocjenjuje stručni tim centra kojeg čine: diplomirani socijalni radnik, prof. psihologije i diplomirani pravnik, kao i liječnik za osobe sa zdravstvenim teškoćama, a po potrebi i drugi odgovarajući stručnjaci, (u daljnjem tekstu: stručni tim).

Članak 23.

(1) Stručni tim ocjenjuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravil­nika.

(2) Na osnovi ocjene iz stavka 1. ovoga članka ravnatelj centra donosi, u roku od osam dana, rješenje kojim se utvrđuje da podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete za obavljanje udomiteljstva.

Članak 24.

(1) Ravnatelj centra izdaje dozvolu za obavljanje udomiteljstva na osnovi konačnog rješenja iz stavka 2. članka 23. ovog Pravilnika na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje se na vrijeme od dvije godine.

(3) Centar je dužan dozvolu dostaviti odmah, a najkasnije u roku osam dana dana izdavanja, podnositelju zahtjeva i ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi.

Članak 25.

(1) Udomitelj je dužan najkasnije tri mjeseca prije isteka dozvole podnijeti nadležnom centru zahtjev za obnavljanje dozvole.

(2) Nakon provedenog postupka centar izdaje novu dozvolu za obavljanje udomiteljstva.

(3) U postupku odlučivanja o zahtjevu iz stavka 1. ovog članka centar na odgovarajući način primjenjuje odredbe članka 22. – 24. ovog Pravilnika.

(4) Do okončanja postupka iz stavka 2. i 3. ovoga članka produžava se važenje ranije izdane dozvole.

Članak 26.

Udomitelj je dužan izvijestiti nadležni centar odmah, a najkasnije u roku 15 dana od dana nastanka, o svim promjenama koje utječu na ispunjavanje propisanih uvjeta za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole.

Članak 27.

(1) Centar koji je izdao dozvolu za obavljanje udomiteljstva dužan je po saznanju o promijenjenim okolnostima, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak za preispitivanje uvjeta za obav­ljanje udomiteljstva.

(2) Ravnatelj centra donijet će rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje udomiteljstva ako se u postupku iz stavka 1. ovog članka utvrdi da udomiteljska obitelj ne ispunjava propisane uvjete.

(3) U postupku iz stavka 1. ovog članka centar na odgo­va­rajući način primjenjuje odredbe članka 22. – 24. ovog Pravilnika.

Članak 28.

O žalbi protiv rješenja centra o utvrđivanju ispunjavanja propisanih uvjeta za obavljanje udomiteljstva, odnosno o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva, kao i o obnavljanju dozvole te oduzimanju dozvole za obavljanje udomiteljstva odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/04-01/315
Urbroj: 534-06-03-04-1
Zagreb, 7. srpnja 2004.

Potpredsjednik Vlade
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof
. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) Stručni tim Centra za socijalnu skrb

 —————————————————,

(navesti potpuni naziv i sjedište ustanove)

daje

OCJENU

Obitelj———————————————

(navesti ime, prezime i adresu člana obitelji koji preuzima skrb o korisniku) ispunjava propisane uvjete za smještaj —————————–––––––––––––––––––––––––––––— korisnika.

(navesti broj i vrstu korisnika ovisno o ispunjenim uvjetima)

OBRAZLOŽENJE

U povodu zamolbe ————–––––––––––———————————

(navesti ime, prezime i adresu člana obitelji – podnositelja zahtjeva)

podnesene Centru za socijalnu skrb ————––––––––––––––––––—

                                 (navesti potpuni naziv i sjedište centra)

obavljen je očevid u obitelji ————–––––––––––—–––––————

(navesti ime, prezime, dob i adresu člana obitelji koji preuzima skrb o korisniku-u daljnjem tekstu: udomitelj, te dob članova udomiteljske obitelji)

i utvrđeno je sljedeće:

– da je udomitelj hrvatski državljanin  (strani državljanin – ako je prethodno odobreno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi),

– da je udomitelj psihički i tjelesno zdrava osoba (pribaviti ocjenu zdravstvene ustanove)

– da udomitelj ima sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika (pribaviti nalaz psihologa za psihološki profil udomitelja)

– da u obitelji nisu poremećeni obiteljski odnosi,

– da ni jedan član obitelji nije osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,

– da ni jednom članu obitelji nije oduzeto pravo na roditeljsku skrb,

– da u obitelji nema članova koji bi zbog mentalnog oštećenja ili bolesti ugrozili zdravlje ili drugi interes korisnika,

– da stambeni uvjeti udomitelja omogućuju smještenoj osobi primjereno stanovanje (opisati stambeni prostor: broj i raspored prostorija, opremljenost namještajem, način grijanja i dr.)

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja ocjenjuje se da obitelj (————–––––––––––———————), ispunjava propisane uvjete za smještaj korisnika socijalne skrbi.

                                             STRUČNI TIM

                                      ———–––––————

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) Stručni tim Centra za socijalnu skrb ————––––––—–––—––––––————,

                                       (navesti potpuni naziv i sjedište ustanove)

donosi

            OCJENU

————–––––––––––––––––––––––––––––––————–—————–———————

(navesti ime, prezime i adresu osobe koja preuzima skrb o korisniku)

ispunjava propisane uvjete za smještaj —–––—————–————–—————— korisnika.

(navesti broj i vrstu korisnika ovisno o ispunjenim uvjetima)

OBRAZLOŽENJE

U povodu zamolbe ————–––––––––––———————

               (navesti ime, prezime i adresu osobe koja podnosi zahtjev)

Centru za socijalnu skrb————–––––––––––———————

                            (navesti potpuni naziv i sjedište centra)

obavljen je očevid u obitelji ——––––––––––———————

                                    (navesti ime, prezime, dob i adresu osobe koja preuzima skrb o korisniku – u daljnjem tekstu: udomitelj)

i utvrđeno je sljedeće:

– da je udomitelj hrvatski državljanin (strani državljanin – ako je prethodno odobreno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi),

– da je udomitelj psihički i tjelesno zdrava osoba (pribaviti ocjenu zdravstvene ustanove)

– da udomitelj ima sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika (pribaviti nalaz psihologa za psihološki profil udomitelja)

– da osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,

– da mu nije oduzeto pravo na roditeljsku skrb,

– da stambeni uvjeti udomitelja omogućuju smještenoj osobi primjereno stanovanje (opisati stambeni prostor: broj i raspored prostorija, opremljenost namještajem, način grijanja i dr.)

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja ocjenjuje se da (————–––––––––––———————), ispunjava propisane uvjete za smještaj korisnika socijalne skrbi.

                                          STRUČNI TIM

                           ——–––––––––———————

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) Centar za socijalnu skrb ————–––––––––––———–––––––———————

(navesti potpuni naziv i sjedište ustanove)

izdaje

DOZVOLU

Obitelj ––––––————–––––––––––——————–––––––––––––––––————————––––––––

              (navesti ime, prezime i adresu člana obitelji koji preuzima skrb o korisniku)

ispunjava propisane uvjete za smještaj ——–––––––––————––––––––———–——–––––––——   korisnika.

                                                           (navesti broj i vrstu korisnika ovisno o ispunjenim uvjetima)

Dozvola se izdaje dana ——–––––––––——————— s rokom važenja od dvije godine uz mogućnost obnavljanja.

                                                RAVNATELJ

                                                                                                                        ————–––––––

Na osnovi članka 114. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Na­rodne novine«, br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) Centar za socijalnu skrb ——––––––––––––––––––––––—––––––––––––———————,

                (navesti potpuni naziv i sjedište ustanove)

izdaje

DOZVOLU

Gospođa/gospodin——–––––––––———————––––––———––––––————————————

                                        (navesti ime, prezime i adresu osobe koja preuzima skrb o korisniku)

ispunjava propisane uvjete za smještaj

 

(navesti broj i vrstu korisnika ovisno o ispunjenim uvjetima)

Dozvola se izdaje dana ——–––––––––——————— s rokom važenja od dvije godine uz mogućnost obnavljanja.

           

RAVNATELJ

         ————–––––––