Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara, opće i posebne zdravstvene

NN 95/2004 (13.7.2004.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara, opće i posebne zdravstvene

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1807

Na temelju članka 61. stavka 2.a u vezi s člankom 23. stav­kom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni RjeŠenja o odreĐivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrĐivanje opĆe zdravstvene sposobnosti Čuvara i opĆe i posebne zdravstvene sposobnosti zaŠtitara

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03 ) u točki I. redni broj 3. mijenja se i glasi:

»3. Dom zdravlja Splitsko – dalmatinske županije«

Iza rednog broja 10. dodaje se novi redni broj 11. koji glasi:

»11. Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije«

Dosadašnji redni brojevi 11. – 23. postaju redni brojevi 12. – 25.

 II.

U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

 III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-04-01/4-04-5

Zagreb, 28. lipnja 2004.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.