Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika

NN 97/2004 (15.7.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1831

Na temelju članka 27. stavka 1. točke 1., 3. i 4. Zakona o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (»Narodne novine« broj: 128/99.), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o naČinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoĆnika povjerenika, izboru pomoĆnika povjerenika, matici i osobniku osuĐenika

Članak 1.

U Pravilniku o načinu rada i odgovornosti, izobrazbi i evidenciji povjerenika i pomoćnika povjerenika, izboru pomoćnika povjerenika, matici i osobniku osuđenika, u članku 6. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Povjerenik može istovremeno izvršavati zaštitni nadzor, odnosno rad za opće dobro, s najviše tri osuđenika u slučaju kad nema pomoćnika povjerenika, odnosno s najviše šest osuđenika u slučaju kad ima pomoćnika povjerenika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. točki 1. riječi: »JMBG i« brišu se, iza riječi: »spol« stavlja se zarez i dodaju riječi: »i broj osobne iskaznice«.

Članak 3.

U članku 17. stavku 2. točki 2. riječ: »JMBG« zamjenjuje se riječima: »broj osobne iskaznice«, u stavku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi: »Nositelj ove iskaznice je povjerenik za izvršavanje zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi, državni službenik Ministarstva pravosuđa, koji obavlja poslove iz djelokruga povjerenika propisanih Zakonom o izvršavanju zaštit­nog nadzora i rada za opće dobro na slobodi (»Narodne novine« 128/99)«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. točki 1. riječi: »JMBG i« brišu se, iza riječi: »spol osuđenika« dodaju se riječi: »i broj osobne iskaznice«.

Članak 5.

U članku 20. stavku 2. točki 1. riječi: »JMBG i« brišu se, iza riječi: »spol osuđenika« dodaju se riječi: »i broj osobne iskaznice«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/6

Urbroj: 514-08-01-04-01

Zagreb, 24. lipnja 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.