Obvezatne upute broj LS II - O redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 98/2004 (16.7.2004.), Obvezatne upute broj LS II - O redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1868

Na teme­lju članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03 – da­lje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 8. srp­nja 2004. Odluke o raspisiva­nju izbora za Gradsko vijeće Grada Pože­ge i Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac, koje su stupile na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, broj 97 od 16. srp­nja 2004.

Izbori će se održati u nedje­lju 5. rujna 2004.

2. Rokovi teku od

17. srp­nja 2004. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Pože­ge i Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac moraju biti dostav­ljeni nadležnomu gradskom/općinskom izbornom povje­ren­stvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisiva­nja izbora, dakle do

28. srp­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 14. stavak 1. Zakona).

4. Nadležno gradsko/općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravova­ljane predložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidira­nja i podnoše­nja lista, dakle do

30. srp­nja 2004. do 24:00 sata

(članak 16. Zakona).

5. Izborna promi­džba poči­nje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zak­ljučno do 24 sata prije održava­nja izbora, dakle od

31. srp­nja 2004. od 00:00 sati do

3. rujna 2004. do 24:00 sata

(članak 18. stavak 2. Zakona).

6. Zabrana izborne promi­džbe (izborna šut­nja), kao i svako objav­ljiva­nje prethodnih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održava­nja izbora, kao i na dan održava­nja izbora do 21:00 sat, dakle od

4. rujna 2004. u 00:00 sati do

5. rujna 2004. do 21:00 sat

(članak 20. Zakona).

7. Nadležno gradsko/općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održava­nja izbora, dakle

27. kolovoza 2004. do 24:00 sata

(članak 33. stavak 2. Zakona).

8. Nadležno gradsko/općinsko izborno povjerenstvo moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održava­nja izbora, dakle

30. kolovoza 2004. do 24:00 sata

(članak 32. stavak 3. Zakona).

9. Glasova­nje traje neprekidno

5. rujna 2004. od 7:00 do 19:00 sati.

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasova­nje i nakon 19:00 sati.

(članak 39. stavak 1. Zakona).

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvara­nja birališta, dakle

6. rujna 2004. do 7:00 sati

(članak 45. Zakona).

11. Nadležno gradsko/općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasova­nja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvara­nja birališta, dakle

6. rujna 2004. do 19:00 sati

(članak 46. stavak 1. Zakona).

12. Nadležno gradsko/općinsko izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasova­nja za članove predstavničkog tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(članak 49. Zakona).

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članka 51. do članka 59. Zakona.

Klasa: 013-03/04-01/03
Urbroj: 599-04-06
Zagreb, 16. srp­nja 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.