Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 110/2004 (11.8.2004.), Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

Vlada Republike Hrvatske

2099

Na teme­lju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pita­nja iz djelokruga Hrvat­skog sabora (»Narodne novine«, broj 159/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/2003. – pročišćeni tekst i 82/2004) u članku 31. iza stavka 7., dodaju se novi stavci 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»(8) Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se ukla­nja zbog građe­nja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijaš­nju građevinu.

(9) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun po mł građevine koja se gradi određuje se za pojedine zone u gradu, odnosno općini. Ta je vrijednost najviša za prvu zonu i ne može biti viša od 10% prosječnih troškova grad­nje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj, a taj podatak objav­ljuje ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(10) Iznimno od odredbe stavka 8. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun ­njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 građevina u toj zoni.

(11) Način utvrđiva­nja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa propisat će ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 363-02/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-3
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.