Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

NN 110/2004 (11.8.2004.), Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Vlada Republike Hrvatske

2100

Na temelju članka 119. stavka 2. točke d) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine donijela

UREDBU

o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuju uvjeti kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogućilo sigurno uplovljavanje, privezivanje, sidrenje i boravak plovnih objekata, kao i zaštita mora od onečišćenja s brodova.

Članak 2.

Pojedini izrazi za potrebe ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

– luka otvorena za javni promet jest morska luka koju, pod jednakim uvjetima, može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta;

– luka posebne namjene jest morska luka koja je u posebnoj upotrebi ili gospodarskom korištenju pravnih ili fizičkih osoba (luka nautičkog turizma, industrijska luka, brodogradilišna luka, ribarska luka i dr.) ili državnog tijela (vojna luka);

– postrojenja za prihvat tekućeg i krutog otpada ili ostataka tereta smatraju se fiksna, plutajuća ili pokretna postrojenja sposobna za prihvat tekućeg i krutog otpada ili ostataka tereta s plovnih objekata;

– otpad s plovnih objekata je sav otpad uključujući fekalije, te ostatke koji nastaju za vrijeme korištenja broda i na koje se odnose Dodaci I., IV. i V. MARPOL 73/78 Konvencije, osim ostataka od tereta;

– MARPOL 73/78 je međunarodna Konvencija za spreča­vanje onečišćenja s brodova 1973., kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. i svim kasnijim izmjenama i dopunama;

– brod za prijevoz rasutog tereta je brod kako je definiran pravilom IX/1.6. SOLAS Konvencije iz 1974. godine uz tuma­če­nje sadržano u Rezoluciji 6. SOLAS Konferencije iz 1997. godine;

– rasuti teret je teret kako je definiran pravilom XII/1.4 SOLAS Konvencije iz 1974. godine;

– SOLAS Konvencija iz 1974. godine je međunarodna Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru zajedno s Protokolima i svim izmjenama i dopunama.

II. TEMELJNI UVJETI ZA SVE LUKE

Članak 3.

Luka mora imati:

1. lučki bazen koji prema svom položaju i veličinom omogućava siguran privez, sidrenje i manevriranje plovnih objekata, sigurno obavljanje trgovačkih operacija, ukrcaja i iskrcaja putnika i drugih djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju obzirom na namjenu luke;

2. objekte sigurnosti plovidbe;

3. uredno održavanje dubina na morskom dijelu lučkog područja, mjestima za sidrenje, području manevriranja i pristajanja prema objavljenim podacima u pomorskim publikacijama;

4. obalu, uređaje i opremu koji omogućuju siguran privez, pristajanje i sidrenje plovnih objekata;

5. uređene i osvijetljene kopnene prilazne putove i radne površine za prekrcaj tereta, te za rad i kretanje osoblja, putnika i prometnih sredstava;

6. prihvatna postrojenja sposobna za prihvat vrste i količine tekućeg i krutog otpada i ostataka tereta, obzirom na vrstu i veličinu plovnih objekata koji uobičajeno koriste luku, te obzirom na veličinu i zemljopisni položaj luke, a na način koji ne uzrokuje nepotrebno kašnjenje plovnih objekata;

7. objavljen na oglasnoj ploči plan lokacija prihvatnih postrojenja s opisom vrste otpada i ostataka tereta s brodova koji se mogu prihvatiti, te uputom o načinu upotrebe prihvatnih postrojenja, listom ponuđenih operatera i usluga, opisom procedure za iskrcaj, te procedure za izvještavanje sukladno Dodatku 1. ove Uredbe

8. osigurana sredstva i opremu za sprječavanje onečišćenja mora, te uklanjanje posljedica onečišćenja mora;

9. sredstva, opremu i obučeno osoblje za protupožarnu zaštitu u opsegu koji ovisi o namjeni luke/u opsegu utvrđenom posebnim propisima

Tijelo koje upravlja lukom može zahtijevati od brodova da ga izvijeste o njihovim potrebama za upotrebu postrojenja za prihvat otpada i ostataka tereta s brodova radi efektivnog planiranja upravljanja otpadom.

Otpad s ribarskih brodova i sa plovila za rekreaciju koji su ovlašteni za prijevoz do 12 putnika, može biti zaprimljen bez posebne najave.

Članak 4.

Luka u kojoj se obavlja ukrcaj i/ili iskrcaj brodova za prijevoz rasutog tereta mora udovoljavati i uvjetima propisanim u Dodatku 2. ove Uredbe.

Luka iz stavka 1. ovog članka mora objaviti informacije o luci koji sadržavaju najmanje podatke iz Dodatka 3. ove Uredbe, na način da budu dostupni zapovjednicima brodova koji prevoze rasuti teret.

Ovlaštenik koncesije za ukrcaj i iskrcaj rasutog tereta mora imati uveden, primijenjen i održavan sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001:2000 ili odgovarajući sustav koji zadovoljava najmanje standarde iz navedene norme, te koji sustav mora biti provjeren i posvjedočen sukladno Smjernicama ISO 10011:1991 ili drugog odgovarajućeg standarda koji zadovoljava najmanje uvjete iz navedenih Smjernica.

Članak 5.

Svaka novoizgrađena luka, dio luke ili pojedino mjesto pristajanja ili priveza treba prije izrade glavnog projekta, odnosno prije početka korištenja luke, ukoliko glavni projekat nije potreban, mora imati maritimnu studiju prihvaćenu i potvrđenu od nadležne lučke kapetanije.

Maritimna studija treba obuhvaćati najmanje navigacijska i meteorološko-oceanografska obilježja akvatorija, tehničko-tehnološka obilježja obale i plovnih objekata koji će uplovljavati, mjere maritimne sigurnosti tijekom manevriranja i boravka plovila na mjestu priveza, te postupke u izvanrednim okolnostima.

Maritmnu studiju iz stavka 1. ovog članka moraju izraditi i postojeće luke ili dijelovi luka ako se rekonstruiraju ili se mijenja njihova namjena odnosno vrsta i veličina plovnih objekata koji će uplovljavati ili ako to zahtijeva nadležna lučka kapetanija.

III. LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI PROMET

A. Luke otvorene za međunarodni javni promet

Članak 6.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe u luci otvorenoj za međunarodni javni promet lučka uprava mora osigurati:

1. pružanje usluge peljarske službe 24 sata dnevno;

2. pružanje usluge lučkog tegljenja 24 sata dnevno;

3. pružanje usluge privezivačke službe 24 sata dnevno;

4. zgradu odnosno prostoriju uređenu za primanje putnika i prtljage i boravak putnika, ako je luka namijenjena putničkom prometu;

5. pružanje usluga prekrcaja i smještaja tereta, ovisno o namjeni luke;

6. službu kontrole pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovnih objekata na lučkom području 24 sata dnevno;

7. pružanje usluga opskrbe brodova gorivom, mazivom, pit­kom vodom i električnom energijom;

8. pružanje usluge hitne zdravstvene pomoći;

9. pružanje usluga higijensko-sanitarne zaštite i obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broda i luke;

10. pružanje usluga opskrbe brodova, posade i putnika prijeko potrebnim proizvodima;

11. prostor s pripadajućim objektima i organizacijom u cilju nesmetanog obavljanja granične kontrole, a u skladu sa Zakonom o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 34/1995)

B. Luke posebne namjene otvorene za međunarodni promet

Članak 7.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe u luci posebne namjene otvorenoj za međunarodni promet ovlaštenik koncesije mora osigurati:

1. pružanje usluge peljarenja, ako u luku uplovljavaju brodovi koji podliježu obvezi peljarenju;

2. uslugu lučkog tegljenja, ako u luku uplovljavaju brodovi kojima je ta usluga potrebna zbog sigurnosti plovidbe;

3. privezivačku službu;

4. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta ovisno o namjeni luke;

5. kontrolu pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe plovnih objekata na lučkom području 24 sata dnevno;

6. opskrbu plovnih objekata gorivom, pitkom vodom, elek­tričnom energijom, prehrambenim proizvodima, pružanjem hitne zdravstvene pomoći.

IV. LUKE OTVORENE ZA DOMAĆI PROMET

A. Luke otvorene za domaći javni promet

Članak 8.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe u luci otvorenoj za domaći javni promet lučka uprava mora osigurati:

1. pružanje usluge priveza plovnih objekata za luke u koje uplovljavaju brodovi koji obavljaju obalni linijski putničko-trajektni promet;

2. uređeni i zaštićeni prostor za putnike i prtljagu ako je luka namijenjena putničkom prometu;

3. pružanje usluge prekrcaja i smještaja tereta, ovisno o namjeni luke;

4. pružanje usluge opskrbe plovila pitkom vodom, električ­nom energijom i pogonskim gorivom, ovisno o veličini i namjeni luke;

5. mogućnost pružanja hitne zdravstvene pomoći.

Luke otvorene za domaći javni prometa lokalnog značaja u kojima je promet manjeg opsega, lučka kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točaka 2., 3. i 5. ovog članka.

B. Luke posebne namjene otvorene za domaći promet

Članak 9.

Pored uvjeta iz članka 3. ove Uredbe u luci posebne namjene otvorenoj za domaći promet ovlaštenik koncesije mora osigurati:

1. uređaje za prekrcaj i smještaj tereta, ovisno o namjeni luke;

2. mogućnost opskrbe plovila pitkom vodom, električnom energijom i pogonskim gorivom, ovisno o veličini i namjeni luke;

3. mogućnost pružanja hitne zdravstvene pomoći.

Luke posebne namjene otvorene za domaći promet županijskog značaja u kojima je promet manjeg opsega, lučka kapetanija može osloboditi ispunjenja obveza iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovog članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Lučka uprava, odnosno ovlaštenik koncesije dužni su jednom u tri godine nadležnoj Lučkoj kapetaniji dostaviti izvješće o stanju dubina iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Uredbe, ovjereno od Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Nadležna Lučka kapetanija može zahtijevati izvještaj o stanju dubina i češće ukoliko je dubina podložna češćoj promjeni (zamuljivanje, pad tereta i drugo), odnosno može odrediti dulji rok od roka u stavku 1. ovog članka za izvješćivanje o dubini ukoliko je dubina manje podložna promjenama, ali ne preko pet godina.

Navedeni podaci objavljuju se u pomorskom kartama i pomorskim publikacijama Hrvatskoga hidrografskog instituta.

Članak 11.

Lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene dužan je u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji ispravu o maksimalno dozvoljenom opterećenju obale izdanu od ovlaštene stručne osobe i Svjedodžbu o tehničkih karakteristikama naprava za privez plovnih objakata iz članka 3. stavka 1. točke 4. ove Uredbe izdanu od priznate organizacije.

Članak 12.

Nadležna Lučka kapetanija rješenjem će utvrditi za svaku pojedinu luku, uzimajući u obzir veličinu i namjenu luke, a sukladno posebnim propisima i međunarodnim propisima, minimalne uvjete iz članka 3. stavka 1. točke 6. i članka 6. stavka 1. točke 2. i 3. ove Uredbe.

Članak 13.

Sve luke dužne su u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe ispuniti uvjete iz ove Uredbe.

Članak 14.

Ovlaštenici koncesija u lukama dužni su jednom godišnje izvijestiti Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka o stanju postrojenja za prihvat otpada i ostataka tereta s plovnih objekata.

Članak 15.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Uredbe obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i lučkih kapetanija, kao i drugi stručni službenici Ministarstva s inspekcijskim ovlaštenjima.

Članak 16.

Pored ovih uvjeta luke moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim posebnim propisima.

Članak 17.

Ovlaštenici koncesija iz članka 4. stavka 3. dužni su uspostaviti certificiran sustav kvalitete u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Osobe koje postanu ovlaštenici koncesija za ukrcaj i iskrcaj rasutog tereta nakon stupanja na snagu ove Uredbe dužne su sustav kvalitete iz članka 4. stavka 3. ove Uredbe uspostaviti u roku od jedne godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke (»Narodne novine«, broj 22/95).

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/04-01/02
Urbroj: 5030116-4-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

DODATAK 1.

Plan za prihvat i rukovanje otpada s plovnih objekata i ostataka tereta s plovnih objekata iz članka 3. stavka 1. točke 7. obavezno sadrži:

 1. procjenu potrebe za lučkim prihvatnim postrojenjima u pogledu potrebe brodova koji uobičajeno posjećuju luku;

 2. opis vrste i kapacitet lučkih prihvatnih postrojenja;

 3. uputstvo za upotrebu prihvatnih postrojenja;

 4. opis sustava prikupljanja;

 5. postupak izvješćivanja o neadekvatnostima prihvatnih po­s­trojenja;

 6. postupak za konzultacije sa korisnicima luka, ugova­ra­čima za otpad, operaterima na terminalu i ostalim zainteresiranim osobama;

 7. tip i količina zaprimljenog i obrađenog otpada i ostataka tereta s plovnih objekata;

 8. sažetak odnosne legislative i formalnosti za isporuku;

 9. popis osoba odgovornih za primjenu plana;

10. opis opreme za predtestiranje (ukoliko postoji);

11. opis metode za pohranu podataka o stvarnoj upotrebi prih­vatnih postrojenja u luci i

12. opis na koji način se odlaže otpad i ostaci tereta s plovnih objekata.

DODATAK 2.

Uvjeti koje mora zadovoljavati luka radi ukrcaja i/ili iskrcaja rasutog tereta:

1. vez koji omogućava siguran privez plovnog objekta uz obalu na koji se obavlja ukrcaj i iskrcaj tereta vodeći računa o dubini, maksimalnoj veličini broda, uvjetima sidrenja, bokobranima, siguran pristup vezu;

2. uređaj i oprema za ukrcaj i iskrcaj u luci moraju imati propisane svjedodžbe i moraju biti održavane i u stanju po propisanim standardima, a osobe koje rukuju uređajima i opremom moraju biti stručno osposobljene;

3. osobe koje obavljaju poslove ukrcaja i iskrcaja moraju biti izvježbane u pogledu sigurnosti ukrcaja i iskrcaja, a u skladu sa svojim dužnostima;

4. ovlaštenik koncesije za ukrcaj i iskrcaj rasutog tereta dužan je osigurati održavanje odgovarajuće izobrazbe osoba iz točaka 2. i 5. ovog Dodatka tijekom koje će se upoznati sa opasnostima ukrcaja i iskrcaja rasutog tereta, te negativnim posljedicama nepropisnog ukrcaja i iskrcaja na sigurnost broda i

5. osobe koji obavljaju ukrcaj i iskrcaj moraju biti opremljene opremom za osobnu zaštitu, te moraju biti odmorni kako bi se izbjegle nesreće, kao posljedica umora.

DODATAK 3.

Informacije o luci i terminalima na kojima se obavlja prekrcaj rasutih tereta obavezno sadržavaju najmanje sljedeće podatke:

I. za luku:

 1. položaj luke i terminala;

 2. podrobne administrativne informacije o luci i terminalima;

 3. radio-komunikacijske postupke i frekvencije;

 4. zahtijevane podatke pri uplovljavanju;

 5. zdravstvene, carinske i imigracijske propise i postupke, te postupke i propise u svezi karantene;

 6. relevantne pomorske karte i nautičke publikacije;

 7. zahtjeve u svezi peljarenja;

 8. usluge tegljenja;

 9. podatke o sidrištima i obalama;

10. postupke u izvanrednim stanjima;

11. značajne hidrometeorološke podatke;

12. dostupnost vode, namirnica, nafte i naftnih derivata;

13. najveći tip broda kojeg luka može prihvatiti;

14. najveći dozvoljeni gaz i najmanje dubine u luci i prilazu luci;

15. gustoća mora u luci;

16. najveća dopuštena visina broda nad morem;

17. zahtjevi gaza i trima za navigaciju plovnim putovima;

18. podatke o morskim strujama i morskim mijenama;

19. ograničenja i uvjeti ispuštanja balastnih voda;

20. zakonski zahtjevi u svezi ukrcaja i deklariranja tereta;

II. za terminale:

 1. kontaktno osoblje i drugi kontaktni podaci;

 2. tehnički podaci o obalama i opremi za ukrcaj/iskrcaj;

 3. dubina na vezu;

 4. gustoća mora na vezu;

 5. minimalna i maksimalna veličina broda za koje je vez predviđen uključujući najmanji zazor između prepreka na palubi broda;

 6. uređajima za privez i pružanju usluga priveza;

 7. cijene ukrcaja/iskrcaja;

 8. postupci i komunikacija kod ukrcaja/iskrcaja;

 9. određivanje težine tereta s uređajima za vaganje ili pomoću zagaznica;

10. uvjeti prihvata brodova za prijevoz kombiniranih tereta;

11. pristup obali sa broda i obratno;

12. postupci u izvanrednim okolnostima;

13. predviđeni postupci i druge informacije od značaja kod oštećenja i naknade štete;

14. mjesto spuštanja ljestvi za ukrcaj/iskrcaj osoba.