Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN 110/2004 (11.8.2004.), Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

Vlada Republike Hrvatske

2103

Na teme­lju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99 i 116/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine donijela

 

UREDBU

O IZMJENI TARIFE ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99 i 116/2000) Tarifni broj 61. mije­nja se i glasi:

»Za rješe­nje o utvrđiva­nju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama ………….……………...

400,00«.

Članak 2.

Tarifni broj 62. mije­nja se i glasi:

»(1) Za izdava­nje izvoda iz deta­ljnog plana uređe­nja

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

50,00

(2) Za izdava­nje rješe­nja kojim se određuje građevna čestica postojeće građevine ………………………………..

200,00

  (3) Za izdava­nje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za građe­nje:

1. stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu ili gospodarsku cjelinu na građevnoj čestici površine do 0,2 ha ……………………………………………………..

  200,00

2. građevine, osim onih iz točke 1. ovoga tarifnog broja na građevnoj čestici površine do 1 ha ili infrastrukturne građevine dužine do 1 km ……………………………………………………………………………...…..……

750,00

 

3. građevine na građevnoj čestici površine od 1 do 5 ha ili infrastrukturne građevine dužine od 1 do 5 km…………………………………………………………………………………………………….…………

1.500,00

4. građevine na građevnoj čestici površine od 5 do 10 ha ili infrastrukturne građevine dužine 5 – 10 km……………………………………………………………………………………….…………..………….

2.225,00

5. građevine na građevnoj čestici preko 10 ha ili infrastrukturne građevine dužine preko 10 km                             

………………………………………………………………………………….……………………….………

3.000,00

 

 

Napomena:

Na području posebne državne skrbi pristojbe o ovom tarifnom broju plaćaju se uma­njene za 50%.

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razara­njima. Pristojba se ne plaća ni za izdava­nje potrebnih suglasnosti, potvrda i miš­lje­nja u svezi s izdava­njem lokacijske dozvole.«

Članak 3.

Tarifni broj 63. mije­nja se i glasi:

»(1) Za izdava­nje građevinske dozvole, rješe­nja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole i potvrde glavnog projekta iz članka 107. stavka 2. Zakona o grad­nji:

1. Za obite­ljsku kuću i drugu zgradu građevinske (bruto) površine ma­nje ili jednake 400 m2…….……..……….…

800,00

2. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće od 400 m2 i ma­nje ili jednake 1000 m2, od procije­njenih troškova grad­nje projekta   …………………………………………………………………….…………….…...………

0,50 ‰

3. Za zgradu građevine (bruto) površine veće od 1000 m2 i ma­nje ili jednake 5000 m2, od procije­njenih troškova grad­nje …………………………………………………………………………………………………...……..

0,35 ‰

 

4. Za zgradu građevinske (bruto) površine veće od 5000 m2, od procije­njenih troškova grad­nje …………...……..

0,25 ‰

5. Za sve ostale građevine koje nisu navedene u podtočkama 1., 2., 3. i 4. ovoga tarifnog broja, od procije­njenih troškova grad­nje ………………………………………………………………………………………..………

0,25 ‰

 

(2) Za izdava­nje načelne dozvole, rješenja o ukla­nja­nju građevine i rješe­nja o tipskom projektu …………………..

800,00

(3) Za izdava­nje rješe­nja o izmjeni građevinske dozvole u vezi s imenom ili tvrtkom investitora i o produže­nju važe­nja građevinske dozvole i načelne dozvole    ……………………………………………………………..………

200,00

 

 

(4) Za tehnički pre­gled izgrađene građevine (nove ili rekonstruirane) radi izdava­nja uporabne dozvole plaća se pristojba u istom iznosu kao i za izdava­nje građevinske dozvole.

(5) Za izdava­nje građevinske dozvole za građe­nje na građevnoj čestici na kojoj je započeta izgrad­nja građevine ili je građevina izgrađena bez građevinske dozvole, uz pristojbu iz točke (1) ovoga tarifnog broja plaća se i dodatna pristojba u iznosu komunalnog doprinosa koji se plaća prema posebnom zakonu pomnoženom s koeficijentom 1,5.

Napomena:

Na području posebne državne skrbi pristojbe po ovom tarifnom broju plaćaju se uma­njene za 50%.

Pristojbu po ovom tarifnom broju ne plaćaju osobe kojima je uništena građevina u ratnim razara­njima. Pristojba se ne plaća ni za izdava­nje potrebnih potvrda i miš­lje­nja u svezi s izdava­njem građevinske dozvole.

Plaća­nje dodatne pristojbe iz točke (5) ovoga tarifnog broja ne isk­ljučuje obvezu plaća­nja komunalnog doprinosa prema posebnom zakonu.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/03
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.