Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske

NN 110/2004 (11.8.2004.), Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

2107

Na teme­lju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Položajni datum Republike Hrvatske

1) Europski terestrički referentni sustav za epohu 1989,0 (European Terrestrial Reference System 1989) – skraćeno ETRS89, utvrđuje se službenim nepromje­njivim i o vremenu neovisnim položajnim referentnim koordinatnim sustavom za Republiku Hrvatsku.

2) Elipsoid GRS80 s veličinom velike poluosi a = 6378137,00 m i sp­ljoštenošću m = 1/298,257222101 određuje se službenim matematičkim modelom za Zem­ljino tijelo u Republici Hrvatskoj.

3) Položajna mreža koju čini 78 osnovnih trajno stabiliziranih geodetskih točaka čije su koordinate određene u ETRS89, određuje se osnovom položajnog referentnoga koordinatnog sustava Republike Hrvatske.

4) Položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske u kojem su koordinate 78 osnovnih geodetskih točaka određene 1996. godine određuje se naziv – Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 – skraćeno HTRS96.

II.

Visinski datum Republike Hrvatske

1) Ploha geoida koja je određena sred­njom razinom mora na mareografima u Dubrovniku, Splitu, Bakru, Rovi­nju i Kopru u epohi 1971.5 određuje se referentnom plohom za računa­nje visina u Republici Hrvatskoj.

2) Visinska mreža koju čine trajno stabilizirani reperi II. nivelmana visoke točnosti čije su visine određene u sustavu (normalnog) Zem­ljinog po­lja sile teže, određuje se osnovom visinskog referentnog sustava Republike Hrvatske.

3) Visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske određenom na teme­lju sred­nje razine mora određuje se naziv – Hrvatski visinski referentni sustav za epohu 1971.5 – skraćeno HVRS71.

III.

Gravimetrijski datum Republike Hrvatske

1) Referentni sustav za određiva­nje ubrza­nja sile teže čiju osnovu čini međunarodna gravimetrijska standardna mreža (International Gravity Standardisation Network 1971) – skraćeno IGSN71 određuje se gravimetrijskim referentnim sustavom Republike Hrvatske.

2) Referentnim nivo-elipsoidom za određiva­nje normalnog po­lja ubrza­nja sile teže u Republici Hrvatskoj određuje se GRS80 elipsoid s pripadajućim fizikalnim parametrima: geocentričnom gravitacijskom konstantom GM = 398600,5 ¤ 109 młs-˛ i kutnom brzinom Zem­ljine rotacije w = 7,292115 ¤ 10-5 rad s-1.

3) Osnovna gravimetrijska mreža koju čini 6 trajno stabiliziranih točaka apsolutne gravimetrijske mreže i 36 trajno stabiliziranih gravimetrijskih točaka gravimetrijske mreže I. reda, na kojima je ubrza­nje sile teže određeno u IGSN71 određuje se osnovom gravimetrijskog referentnog sustava Republike Hrvatske.

4) Gravimetrijskom referentnom sustavu Republike Hrvatske u kojem je ubrza­nje sile teže na 42 točke osnovne gravimetrijske mreže određeno 2003. godine, određuje se naziv – Hrvatski gravimetrijski referentni sustav 2003 – skraćeno HGRS03.

IV.

Ravninske kartografske projekcije Republike Hrvatske

1) Koordinatni sustav poprečne Mercatorove (Gauss-Krügerove) projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa sred­njim meridijanom 16°0ž i linearnim mjerilom na sred­njem meridijanu 0,9999 određuje se projekcijskim koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za područje katastra i deta­ljne državne topografske kartografije.

2) Koordinatni sustav uspravne Lambertove konformne konusne projekcije – skraćeno HTRS96/LCC, sa standardnim paralelama 43°05ž i 45°55ž određuje se projekcijskim koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za područje pre­gledne državne kartografije.

3) Koordinatni sustavi kartografskih projekcija teme­lje se na hrvatskom terestričkom referentnom sustavu definiranom u točki 1. ove Odluke.

4) Za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske usvaja se projekcijski koordinatni sustav univerzalne poprečne Mercatorove projekcije (Universal Transverse Mercator – UTM) sukladno Sporazumu o standardizaciji »STANAG 2211«, država članica NATO saveza, 5. izda­nje od 15. srp­nja 1991. godine.

V.

Novi službeni geodetski datumi i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu uvodit će se postupno.

Zadužuje se ravnate­lj Državne geodetske uprave da u roku od 6 mjeseci od dana objave ove Odluke, donese program uvođe­nja novih službenih geodetskih datuma i kartografskih projekcija u službenu uporabu.

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječ­nja 2010. godine.

VII.

Odluku o načinu i dinamici uvođe­nja kartografske projekcije iz točke IV. stavka 4. ove Odluke, donijet će ministar obrane.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.