Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomeni

NN 110/2004 (11.8.2004.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomeni

MINISTARSTVO KULTURE

2123

Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03 i 157/03) ministar kulture donosi

PRAVILNIK

 o sadrŽaju, obliku i naČinu izdavanja sluŽbene iskaznice sluŽbenika Uprave za zaŠtitu kulturne baŠtine Ministarstva kulture i sluŽbene iskaznice sluŽbenika Gradskog zavoda za zaŠtitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznice) koju nose službenici Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (u daljnjem tekstu: službenici Uprave za zaštitu kulturne baštine) i iskaznice koju nose službenici Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: službenici Gradskog zavoda), način izdavanja i zamjene ovih iskaznica te vođenje evidencije o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 2.

Iskaznica službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika na kojoj je s prednje strane otisnut grb Republike Hrvatske i tekst: »Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Iskaznica službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture« te ime i prezime službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine i broj iskaznice.

Članak 3.

Iskaznica službenika Gradskog zavoda izrađena je kao plastična kartica pravokutnog oblika na kojoj je s prednje strane otisnut grb Republike Hrvatske i tekst: »Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Iskaznica službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu« te ime i prezime službenika Gradskog zavoda i broj iskaznice.

Članak 4.

Iskaznica je svijetloplave boje, dimenzija 85 x 55 mm.

Službenici u obavljanju poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara nose svoju iskaznicu u crnom kožnom povezu na kojem je s prednje strane zlatnom bojom utisnut grb Republike Hrvatske.

Iskaznice se izdaju prema obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 5.

Iskaznicu iz članka 2. ovoga Pravilnika potpisuje ministar kul­ture.

Iskaznicu iz članka 3. ovoga Pravilnika potpisuje pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: pročelnik).

Članak 6.

Iskaznica se smije koristiti samo u okviru nadležnosti i ovlasti obavljanja poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Svaka zloporaba iskaznice povlači stegovnu i kaznenu odgo­vor­nost.

Iskaznicu je zabranjeno davati drugim osobama na korište­nje.

Članak 7.

Iskaznica vrijedi od dana izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, a najdulje pet godina od dana izdavanja.

Zahtjev za produljenje valjanosti iskaznice službenici su dužni podnijeti najmanje 30 dana prije isteka njezinog važenja ovlaštenoj osobi iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Službenici kojima prestane radni odnos, koji budu suspendirani ili razriješeni dužnosti ili ovlasti službenika, dužni su iskaznicu predati tajniku Ministarstva kulture odnosno pročelniku.

Članak 9.

Službenicima će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njih pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica, do okončanja postupka.

Članak 10.

Službenici koji izgube iskaznicu ili na drugi način ostanu bez nje, dužni su o tome bez odlaganja izvijestiti tajnika Ministarstva kulture odnosno pročelnika.

Nove iskaznice službenika izdat će se nakon što su izgub­ljene ili na drugi način nestale iskaznice oglašene nevažećim u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

O izdanim i vraćenim iskaznicama službenika vodi se evidencija u Tajništvu Ministarstva kulture odnosno u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime službenika kojem je izdana iskaznica, broj iskaznice i evidencijski broj, datum izdavanja, datum povratka odnosno poništenja iskaznice, potpis službenika, potpis osobe koja vodi evidenciju, te odjeljak za napomenu.

Članak 12.

Iskaznice službenika izdane na temelju ranijih propisa zamijenit će se iskaznicama prema ovom Pravilniku u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/04-02/39
Urbroj: 532-10-1/1-04-1
Zagreb, 20. srpnja 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.