Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika

NN 111/2004 (12.8.2004.), Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

2127

Na temelju članka 137. stavka 3. i 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar financija donosi

PRAVILNIK

 O UNUTARNJOJ REVIZIJI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje uvjete koje treba ispunjavati unutarnji revizor, standarde i metodologiju rada unutarnje revizije, zajedničke kriterije na temelju kojih proračunski korisnici uređuju unutarnju reviziju te način usklađivanja rada unutarnje revizije proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici su državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, vijeća manjina, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Članak 2.

Unutarnja revizija tijelo je proračunskog korisnika koje neovisno i objektivno utvrđuje efikasnost i ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija u poslovnim procesima proračunskog korisnika. Upozorava na nepravilnosti i na neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje proračunskog korisnika te predlažu mjere za otklanjanje nepravilnosti i za unapređenje poslovanja proračunskog korisnika.

Obavljanje unutarnje revizije mora biti u skladu s među­narodnim standardima za unutarnju reviziju i standardima koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije.

Unutarnja revizija je dio unutarnje financijske kontrole u jav­nom sektoru (PIFC).

II. UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI UNUTARNJI REVIZOR

Članak 3.

Za obavljanje poslova unutarnje revizije, državni službenik (unutarnji revizor) mora ispunjavati određene uvjete, a to su:

– visoka stručna sprema,

– stručno ovlaštenje ministra financija, kojim se potvrđuju vješti­ne, odgovarajuće iskustvo i strukovna etika unutarnjih revizora.

Ministar financija daje unutarnjem revizoru stručno ovlašte­nje prema programu i postupku koji donosi Središnja harmonizacijska jedinica.

Unutarnji revizor izravno odgovara čelniku proračunskog korisnika i obavlja isključivo poslove unutarnje revizije.

Unutarnju reviziju obavlja stručno ovlašteni unutarnji revizor ili revizorski tim na čelu s voditeljem tima, kojega određuje voditelj jedinice unutarnje revizije.

Unutarnjem revizoru u radu može pomoći osoba imenovana za obavljanje poslova unutarnje revizije.

III. STANDARDI I METODOLOGIJA RADA UNUTARNJE REVIZIJE

1. STANDARDI UNUTARNJE REVIZIJE

Članak 4.

Unutarnja revizija proračunskih korisnika obavlja se u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije i najboljim praksama zemalja članica Europske unije. Priručnik za unutarnju reviziju donosi Središnja harmonizacijska jedinica. Priručnik kao metodološko sredstvo jamči ujednačen pristup standardima i najboljim praksama u jedinicama za unutarnju reviziju.

Središnja harmonizacijska jedinica također donosi Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora koji je dostupan na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr).

2. METODOLOGIJA RADA UNUTARNJE REVIZIJE

2.1. Planiranje revizije

Članak 5.

Svaka jedinica za unutarnju reviziju obavlja revizije u skladu sa:

– strateškim planom,

– godišnjim planom i

– radnim planom unutarnje revizije.

Strateški plan unutarnje revizije izrađuje se za trogodišnje razdoblje, a temelji se na procjeni rizika i usklađuje se svake godine.

Godišnji plan unutarnje revizije izrađuje se i usvaja na temelju strateškog plana. Planom se moraju uzeti u obzir prioriteti u procjeni rizika, broj unutarnjih revizora i nepredviđene okolnosti.

Radnim planom određuje se cilj i opseg svake pojedinačne revizije, a odobrava ga voditelj unutarnje revizije.

Strateški i godišnji plan unutarnje revizije predlaže voditelj unutarnje revizije, a odobrava ga čelnik proračunskog korisnika, do kraja tekuće za sljedeću godinu.

2.2. Obavljanje unutarnje revizije

Članak 6.

Revizijski proces uključuje utvrđivanje i procjenjivanje sustava, testiranje funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola i ocjenu nalaza unutarnje revizije.

Aktivnosti utvrđivanja i procjenjivanja sustava obavljaju se u svrhu razumijevanja područja revizije.

Testiranjem se utvrđuje funkcionalnost i adekvatnost sustava unutarnjih kontrola.

Ocjenom nalaza dobivaju se informacije bitne za donošenje stručnog mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola i za davanje preporuka, s ciljem ostvarenja veće efikasnosti i u potpunosti u skladu sa zakonskim okvirom.

Na zahtjev unutarnjeg revizora revidirani subjekt je obvezan dati sve potrebne informacije i dokumentaciju radi obavljanja unutar­nje revizije.

2.3. Izvješćivanje

Članak 7.

Unutarnja revizija izrađuje nacrt revizijskog izvješća s opisom općih nedostataka i daje preporuke za poboljšanje sustava i unutarnjih kontrola.

Nacrt revizorskog izvješća revizori podnose rukovoditelju revidiranog subjekta u svrhu pribavljanja osnovnih informacija o sadržaju, međusobnog uspoređivanja dokaza i pribavljanja mišlje­nja o izvedivosti predloženih preporuka.

Dopisom uz nacrt izvješća, koji potpisuje voditelj revizorskog tima, utvrđuje se rok za očitovanje revidiranog subjekta.

Konačno izvješće podnosi se čelniku proračunskog korisnika, a naslovljeno je na rukovodstvo revidiranog subjekta. Ako se u nekim točkama nacrta izvješća ne postigne suglasnost, to se navodi u izvješću.

Konačno izvješće o obavljenoj unutarnjoj reviziji potpisuje voditelj revizorskog tima, a dopis uz izvješće voditelj jedinice za unutar­nju reviziju.

2.4. Praćenje preporuka

Članak 8.

Unutarnja revizija prati provedbu preporuka iz izvješća, ali ne preuzima odgovornost za njihovu provedbu u sustavima financijskog upravljanja i kontrola.

Unutarnja revizija daje revidiranom subjektu savjete u vezi s provedbom preporuka.

3. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA

Članak 9.

Jedinica za unutarnju reviziju proračunskog korisnika obvezna je surađivati sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom kako bi dobila sve potrebne smjernice, informacije i podršku.

Voditelj jedinice za unutarnju reviziju i unutarnji revizori trebaju dati sve informacije koje traži Državni ured za reviziju u vezi s obavljenim unutarnjim revizijama.

IV. ZAJEDNIČKI KRITERIJI ZA UREĐENJE UNUTARNJE REVIZIJE

Članak 10.

Unutarnja revizija zasebna je ustrojstvena jedinica proračun­skog korisnika, status koje je definiran Uredbom o unutarnjem ustrojstvu proračunskog korisnika.

Unutarnja revizija ne pripada nijednoj drugoj ustrojstvenoj jedinici proračunskog korisnika i izravno je odgovorna čelniku proračunskog korisnika.

Članak 11.

Veličina jedinice za unutarnju reviziju određena je opsegom i zahtjevnošću specifičnih zadataka koju proračunskim korisnicima nalažu zakoni i drugi propisi te rizikom kojem je proračunski korisnik izložen.

V. KOORDINIRANJE RADA UNUTARNJE REVIZIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 12.

Središnja harmonizacijska jedinica zadužena je za:

– izradu programa edukacije i davanje stručnog ovlaštenja unutar­njim revizorima,

– organizaciju i provođenje programa edukacije, uz pomoć državnih službenika ili vanjskih stručnjaka,

– koncipiranje i usklađivanje metodologije rada unutarnje revizije,

– usklađivanje programa rada unutarnjih revizora,

– koordinaciju rada unutarnjih revizora u javnom sektoru i uspostavu odnosa s drugim državnim i međunarodnim institucijama na području unutarnje revizije,

– izradu konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima svih jedinica za unutarnju reviziju koje se podnosi Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Središnja harmonizacijska jedinica ne obavlja unutarnje revizije. Ova jedinica je neovisna u smislu svih upravljačkih i revizijskih odgovornosti.

Članak 13.

Ustrojstvene jedinice za unutarnju reviziju proračunskih korisnika dužne su dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici:

– strateški plan unutarnje revizije (ažuriran na godišnjoj osnovi) do 15. siječnja,

– godišnji plan unutarnje revizije do 15. siječnja,

– godišnje izvješće o obavljenim unutarnjim revizijama do kra­ja ve­ljače.

Središnja harmonizacijska jedinica daje godišnje smjernice koje propisuju sadržaj i način dostave navedenih dokumenata.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Poslove Središnje harmonizacijske jedinice do izmjene Ured­be o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija obavlja Uprava za unutarnju reviziju i nadzor u Ministarstvu financija.

Članak 15.

Dok unutarnji revizori ne steknu uvjete iz članka 3. ovog Pravilnika, unutarnju reviziju će obavljati državni službenici uključeni u program edukacije pod vodstvom stručnjaka u okviru CARDS 2002. »Razvoj PIFC-a i unutarnje revizije«.

Državni službenici uključeni u proces edukacije obavljat će revizije pod mentorstvom stručno ovlaštenih unutarnjih revizora.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/145
Urbroj: 513-10/04-1
Zagreb, 26. srpnja 2004.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.