Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje brodski mehaničar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje brodski mehaničar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2137

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

BRODSKI MEHANIČAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-         brodski mehaničar

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načelo i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, načelo rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i jednostavne strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Upoznati postupke spajanja brodskih strojeva i uređaja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove automatizacije.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći izraditi jednostavnije dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Upoznati tehnologiju održavanja, montaže i rukovanja brodskim strojevima i uređajima.

Znati i moći puštati u pogon nove i popravljene brodske strojeve

Znati i moći izvršiti servis ugradbenih jedinica brodskih strojeva i uređaja.

Usvojiti spoznaju o potrebi cjeloživotnog školovanja.

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

 

2. NASTAVNI PLAN   

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva 1)

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje 1)

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Materijali i tehnologija 1)

obrade

1

35

1

35

-

-

70

Tehnologija montaže i održavanja 2)

-

-

1

35

2

64

99

Elementi strojeva 2)

-

-

1

35

1

32

67

Osnove brodogradnje2)

-

-

1

35

-

-

35

Praktikum:

Osnove pneumatike i hidraulike 3)P

-

-

-

-

2

64

64

 Praktikum:

 Brodski strojevi i uređaji 3)P

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Materijali i tehnologija obrade

Tehnologija montaže i održavanja

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

 

 

 

340

 

 

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

 

 

630

 

 

 

160

 

 

 

 

 

640

 

Ukupno nastave  godišnje

17

1496

17

1495

16

1312

4303

 

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva 1)

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci  1)a

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje 1)

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Materijali i tehnologija 1)

obrade

1

35

1

35

-

-

70

Tehnologija montaže i održavanja 2)

-

-

1

35

2

64

99

Elementi strojeva 2)

-

-

1

35

1

32

67

Osnove brodogradnje2)

-

-

1

35

-

-

35

Praktikum:

Osnove pneumatike i hidraulike 3)P

-

-

-

-

2

64

64

 Praktikum:

  Brodski strojevi i uređaji 3)P

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

8

281

8

280

9

288

849


 1)    - Okvirni sadržaji su zajednički za sva zanimanja u brodogradnji.

1)a  - Osnovni matematički sadržaji s vježbama iz struke (preporuka da se sadržaji obrade u 1. polugodištu).

2)   - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvodi se i u tjednu praktične nastave.

3)   Izvode se i u tjednu praktične nastave.

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

1(1) - Sadržaji Materijali i tehnologije obrade i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u prvoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

1(2) - Sadržaji Tehnologije montaže i održavanja i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u drugoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

2(2) - Sadržaji Tehnologije montaže i održavanja  i Tehnološke vježbe u praktičnoj nastavi u trećoj godini su jedinstveni program i mogu se izvoditi zajedno u praktikumu ili školskoj radionici.

 

 

C)Praktični dio – praktična nastava

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u

školskoj radionici

najviše sati 4)

 

        305

 

         165

 

           128

 

Materijali i tehnologija obrade

         35

          35

 

 

Tehnologija montaže i održavanja


-

 

70

 

32

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program.

 

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

281

280

288

849

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1496

1495

1312

4303

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Materijali i tehnologija obrade

usmeno, pismeno, praktični rad

Elementi strojeva

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove pneumatike i hidraulike

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija montaže i održavanja

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove brodogradnje

usmeno, pismeno, praktični rad

Brodski strojevi i uređaji

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, dipl. ing. elektrotehnike

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike, prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a,

VSS

Osnove tehničke mehanike

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Materijali i tehnologija obrade

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta ,dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Elementi strojeva

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove pneumatike i hidraulike

dipl. ing. strojarstva,  dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta,

profesor PTO-a

VSS

Tehnologija montaže i održavanja

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Osnove brodogradnje

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Brodski strojevi i uređaji

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a

VSS

Praktikum NT

profesor strojarskih predmeta ,dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a, nastavnik praktične nastave - stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

dipl. ing. strojarstva, profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

profesor strojarskih predmeta ,dipl. ing. strojarstva, profesor PTO-a, nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata (2+0)

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat (1+0)

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)

35 sati - zajedno

18 sati - 2 grupe

2 .razr. - 1 sat (0+1)

0 sati-zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

profesor

1. razr.- 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Materijali i tehnologija obrade

1.2.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. raz.-2 sata (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati - 2 grupe

2. az – 2 sata (1+1)

35 sati zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

 

Elementi strojeva

2. 3

profesor

 

2. raz.-1 sata (1 + 0)

35 sati zajedno

3. raz – 1 sata (1+0)

35 sati zajedno

 

30 učenika

 

Osnove pneumatike i hidraulike

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija montaže i održavanja

 

2.3.

profesor, nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2. raz.

3 sata (1 + 2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

3. raz

2 sata (1+1)

35 sata zajedno

35 sata – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

30 učenika

15 učenika

Osnove brodogradnje

 

2.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1 sat (1 + 0)

35 sati - zajedno

 

 

30 učenika

 

Brodski strojevi i uređaji

3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Materijali i tehnologija obrade

Tehnologija montaže i održavanja

Osnove brodogradnje

Tehničko crtanje

Elementi strojeva

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

praktikum za Tehnologije

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Materijali i tehnologija obrade

Tehnologija montaže i održavanja

Osnove brodogradnje

Praktikum za

Pneumatiku i hidrauliku

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatske i hidrauličke sustave, senzoriku i drugo

Tehnologija obrade i održavanja

Tehnologija strojobravarije

Osnove pneumatike i hidraulike

Praktikum za brodske strojeve i uređaje

 

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom  + simulator brodskih strojeva i uređaja

Tehnologija montaže i održavanja

Brodski strojevi i uređaji

Osnove brodogradnje

Izborni sadržaji

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 

 

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA I VJEŠTINA,

   OPĆEOBRAZOVNI DIO

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

1 - Praktični dio obrazovanja – naukovanja

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji

                                                                      

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice

-         obrtničke radionice, brodogradilište

-         pogone poduzeća, brod i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti najčešće ozljede na radu u ovom zanimanju.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-           materijal predmeta obrade

-           alate, pribor, uređaje i strojeve

-           sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine: - metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima i sl.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije radnih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova i dijelova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova i dijelova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova i dijelova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova i dijelova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova i dijelova lijepljenjem.

10.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

11.

Strojna obrada

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 
Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: brodski mehaničar

                                            

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Ponoviti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti znanja

Ponoviti ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-          školske radionice

-          obrtničke radionice, brodogradilište

-           pogone poduzeća, brod i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti znanja

Ponoviti i detaljnije objasniti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti i detaljnije objasniti zadaće zaštite na radu.

Ponoviti i detaljnije objasniti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti znanja

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti znanja i

 vještine

- Planiranje i priprema u

  zanimanju

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije.

- Proširiti znanja i

  vještine

- Korištena 

- dokumentacija u

  zanimanju

Čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Vladati oznakama s tehničkih crteža:

-         projekcijama i kotama,

-         tolerancijama,

-         oznakama kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

 

7.

Mjerenje i kontrola

- Proširiti znanja i

  vještine

- Mjerenje i kontrola

  u zanimanju

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima i sl.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.

Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina ovisno o funkciji.

Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.

8.

Ručna obrada

- Proširiti znanja i

  vještine

- Ručna obrada u

  zanimanju

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

9.

Obrada spajanjem

- Proširiti znanja i

  vještine

- Spajanja u zanimanju

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.

10.

Strojna obrada

- Proširiti znanja i

  vještine

- Strojna obrada u

  zanimanju

Rezanje materijala;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti strojnu pilu za rezanje, materijal predmeta obrade

- umjeti pravilno stegnuti materijal,

- znati i umjeti pravilno podesiti i uključiti stroj,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti glodati prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

sjekač, crtaća igla, točkalo, svrdlo, tokarski nož i slično.

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti brusilicu, materijal predmeta obrade, alate za brušenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti brusiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

11.

Montaža elemenata u mehaničke sklopove

- Prema zanimanju

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u sklopove.

Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.

12.

Montaža elemenata u

pneumatske i hidrauličke sustave

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati i umjeti prepoznati, izabrati elemente za funkcionalnu ugradnju pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

13.

Održavanje brodskih strojeva, uređaja i postrojenja

 

Znati i umjeti podmazivati stroj prema uputama proizvođača.

Znati i umjeti izvršiti preventivni pregled na  stroju.

Znati i umjeti izvršiti mali i srednji popravak  stroju ili sklopu.

Znati i umjeti sastaviti jednostavnije podsklopove i sklopove brodskih strojeva i uređaja

 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: brodski mehaničar

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti  znanja i

  vještine

 

Znati samostalno osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

3.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti znanja i

  vještine

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

4.

Montaža elemenata u mehaničke sklopove

- Proširiti znanja i

  vještine

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u  sklopove.

Znati i umjeti sastaviti  sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.

5.

Montaža elemenata u

pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave

- Proširiti znanja i

  vještine

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati i umjeti prepoznati, izabrati i ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti pneumatske i hidrauličke sustave.

Znati i umjeti provjeriti pneumatske i hidrauličke sustave i utvrditi pogreške.

Znati i umjeti popraviti pogreške i ponovo pustiti pneumatske i hidrauličke sustave u ispravan i siguran rad.

6.

Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja

- Proširiti znanja i

  vještine

Upoznati službu održavanja strojeva,

uređaja i postrojenja.

Upoznati radionice održavanja.

Upoznati dokumentaciju održavanja.

Upoznati i usvojiti zadaće snimanja kvarova – defektacija.

Znati i umjeti podmazivati stroj prema uputama proizvođača.

Znati i umjeti izvršiti preventivni pregled na stroju.

Znati i umjeti izvršiti mali i srednji popravak na stroju ili sklopu.

7.

Montaža i demontaža brodskih

strojeva i uređaja

 • pumpe
 • kompresori
 • izmjenjivači topline
 • elementi za regulaciju protoka
 • osovinski vod i propeler
 • palubni strojevi
 • kormilarski uređaj
 • uređaji za daljinsko i automatsko upravljanje
 • sigurnosni uređaji
 • pomoćni pogonski strojevi
 • glavni pogonski stroj

Upoznati  redoslijed sastavljanja i montaže,     

Upoznati proces sastavljanja i montaže elemenata.

Raditi na poslovima:

- rastavljanja strojeva i uređaja

- odlaganja i transporta dijelova

- čišćenja i pranja dijelova

- kontrole i klasifikacije dijelova

- sastavljanja i montaže.

Izrada jednostavnijih dijelova:

- popravci manjih sklopova

- sastavljanje i montaža u sklopove.

Raditi na poslovima sastavljanja i montaže elemenata prijenosa snage i gibanja:

- sastavljanje i montaža osovina i vratila

- ugradnja i demontaža ležaja

- sastavljanje i montaža remenica

- sastavljanje i montaža zupčanika

- sastavljanje i montaža lančanika.

Raditi na poslovima održavanja i popravaka osnovnih sklopova brodskih strojeva i uređaja:

- postolja strojeva i vodilica

- pogona brodskih strojeva

- prigona strojeva

- elementa za posluživanje strojeva                 

- električnih spojeva i vodova.

8.

Stavljanje strojeva, uređaja i postrojenja u pogon

 

 

Upoznati i raditi u suradnji s majstorom i drugim suradnicima na poslovima:

- transporta i prijema strojeva, uređaja i postrojenja

- postavljanja strojeva, uređaja i postrojenja

- stavljanja strojeva, uređaja i postrojenja u pogon

- održavanja strojeva, uređaja i postrojenja prema 

- uputama proizvođača.

 

 

 

 

                    

 

 
2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

1.     1. Materijali i tehnologija obrade (1. i 2. r.)

2.     2. Tehnologija montaže i održavanja (2. i 3. r.)

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                     I.            II.       III.    Ukupno

           

Materijali i tehnologija obrade (140 sati)

1.         Tehnički materijali                                           25                                 25

2.         Osnove proizvodne tehnike                             35          70                  105

3.         Osnove strojeva i uređaja                                10                                 10

           

Tehnologija montaže i održavanja (105 sati)

1.         Mjerenja i kontrola                                                       35                    35

2.         Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja                     70                    70

 

            Posebni stručni sadržaji

 

A         Tehnologija montaže i održavanja (96 sati)

1.         Uređaji za daljinsko upravljanje i                       -                       32       32

            sigurnosni uređaji

2.         Glavni  i pomoćni pogonski strojevi              -                 32       32

3.         Palubni strojevi i specifični strojevi                     -                       32       32

            i uređaji za pojedine vrste brodova

 

                              

            UKUPNO  SATI                                           70        175        96      341

 

 

6.2. Nastavni predmet: Materijali i tehnologija obrade

                       

Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i usvojiti spoznaje o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati načela rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti samostalno po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.

Grupa autora: Mapa za praktičnu nastavu, Otvoreno sveučilište, Zagreb.

 

Materijali i tehnologija obrade - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.  Tehnički materijali               Upoznati osnovna                    Osnovni pojmovi tehnologije.

                                               znanja o najvažnijim                 Svojstva materijala.

                                               tehničkim materijalima:             Željezo i čelik.

                                               - dobivanje                              Obojeni metali i njihove

- svojstva                                legure.

                                               - primjena.                               Nemetali.

2. Osnove proizvodne              Upoznati načela rada,              Postupci ručne obrade

            tehnike                         alate i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole,

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje,

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata,

                                                                                              - sječenje,

                                                                                              - piljenje,

                                                                                              - turpijanje,

                                                                                              - grecanje,

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima,

                                                                                              - ravnanje lima,

                                                                                              - savijanje lima,

                                                                                              - probijanje lima,

 - previjanje lima.                                                                                                        

Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje.

                                                                                              Lijevanje.

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama,

spajanje zaticima i                                                                                                                    

svornjacima,

                                                                                              - spajanje klinovima,

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem,

                                                                                              - spajanje lemljenjem,

                                                                                              - spajanje zavarivanjem,

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                        Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                               obrada                                    Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

 

3. Osnove strojeva                  Razlikovati pojedine strojeve  Podjela strojeva

     i uređaja                                                                             za pretvorbu energije,

                                                                                               materijala i informacija

- pogonski strojevi

- radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

                                                                                              Primjeri:

                                                                                              Alatni stroj kao

                                                                                              tehnički sustav

                                                                                              Centralno grijanje kao

                                                                                              tehnički sustav

 

 

6.3. Nastavni predmet: Materijali i tehnologija obrade

Razred: drugi /sva zanimanja u brodogradnji

jedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1

Cilj: Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i usvojiti spoznaje o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati načela rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, načela rada i postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem čestica i bez odvajanja čestica.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem čestica  i bez odvajanja čestica u izradi određenog zadatka.

Znati i umjeti samostalno po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb 1998.

Grupa autora: Mapa za praktičnu nastavu, Otvoreno sveučilište, Zagreb.

 

Materijali i tehnologija obrade - Druga godina: sva zanimanja u brodogradnji

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                                 3                                                4

 

1. Proizvodne tehnike

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Osnove teorije rezanja

Geometrija oštrice alata

Strugotina

Pojava topline i hlađenje

Režimi rada

Sile rezanja i snaga

Bušenje, proširivanje,

razvrtavanje, upuštanje

- vrste i geometrija alata:

   svrdla, proširivala, razvrtala,  upuštala,

- naprave za stezanje,

- bušilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Tokarenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- tokarilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Glodanje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- glodalice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

 

Brušenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- brusilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Blanjanje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- blanjalice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Piljenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- pile; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Provlačenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- strojevi; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Završne fine obrade;

princip rada, alati i strojevi

  - honanje

- lepanje

- superfiniš

- elektroerozija

- obrada ultrazvukom

- obrada laserom.

2. Toplinske obrade

Upoznavanje s načelima rada kod toplinskih obrada

 

Osnove toplinske obrade

Žarenje

Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Peći za toplinsku obradu Mjerenja tvrdoće, čvrstoće i žilavosti marterijala

3. Površinska zaštita materijala

Upoznavanje s načelima rada površinske zaštite materijala

Postupci:

- bruniranja

- nitriranja,

- cementiranja

- drugi postupci

 

 

 

 

6.4. Nastavni predmet: Tehnologija montaže i održavanja

                                  

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati) 1 + 2

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: - brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i usvojiti spoznaje o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, načela i pravila rada.

Moći primijeniti mjerenja u praksi.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Znati i umjeti samostalno po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (IV. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Metodičko-didaktički priručnik za nastavnike Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Klasek: Pomoćni brodskih strojevi, "Školska knjiga", Zagreb 198

Razumović: Enciklopedija strojeva

Grupa autora: Tehnička enciklopedija

Grupa autora: Mapa za praktičnu nastavu. Otvoreno sveučilište, Zagreb

 

Tehnologija montaže i održavanja     

Područje rada: Brodogradnja; Zanimanje: Brodski mehaničar

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Mjerenje i kontrola

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Mjerenje duljina:

Mjerenje pomičnim

 mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2.

Defektiranje strojeva

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Upoznati se s postupkom defektaže

- postupak demontaže

- izbor mjesta (kota, površina)  za provjeru mjera i stanja površina

- mjerenje

- procjena mogućnosti popravka

- odabir tehnoloških postupaka za popravak dijela

3.

Defektiranje, poravak i održavanje P i H i

Upoznati vrste i probleme rada pneumatskih i hidrauličkih sustava

Pneumatski sustavi

Problemi brtvljenja,

Problemi nastali s kondezatom u saustavu razvoda stlačenog zraka kao i pneumatskim sklopovima.

Problemi postojanja blokirajućeg signala- poremećaj u funkcioniranju odvijanja programa.

Hidraulički sustavi

Pad tlaka u sustavu – brtvljenje

Hidraulički udar

Problem drenažnih vodova, problem brtvljenja.

Kvarovi na električkom sustavu upravljanja.

4.

 

Održavanje strojeva,

uređaja i postrojenja

 

Upoznati osnove održavanja strojeva, uređaja i postrojenja.

Služba održavanja strojeva,

uređaja i postrojenja

Zadaci pripreme rada održavanja

Snimanje kvarova

Podmazivanje strojeva

Preventivni pregledi

Plansko i preventivno održavanje

Dokumentacija održavanja

Radionice održavanja

 

6.5. Nastavni predmet: Tehnologija montaže i održavanja                             

Razred: Treći/ brodski mehaničar

Tjedni (ukupni) fond sati:  3 sata  (96 sati) 2+ 1

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: - brodski mehaničar

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i usvojiti spoznaje o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Upoznati i znati odabrati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati konstrukcijske izvedbe brodskih strojeva i uređaja

Upoznati osnove montaže automatskih sustava.

Upoznati način rada, rukovanja i upravljanja brodskim strojevima i uređajima.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći staviti strojeve u pogon, kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Klasek: Pomoćni brodskih strojevi, "Školska knjiga", Zagreb 1982. god.

Razumović: Enciklopedija strojeva

Grupa autora: Tehnička enciklopedija

Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (IV. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

 

Tehnologija montaže i održavanja - Treća godina:  

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                     Sadržaj

1                  2                                                3                                                                4

 

1.

Uređaji za daljinsko upravljanje i sigurnosni uređaji           

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati najvažnije

postupke sastavljanja  

Upoznati važnost i primjenu

pojedinih elemenata

                                                                                                                                                       

Zadatak i vrste uređaja za daljinsko upravljanje. Hidraulični sustavi, principi rada, sustavni elementi, mogući kvarovi. Pneumatski sustavi, sastavni elementi, princip rada, mogući kvarovi. Elektronički sustavi, princip djelovanja, sastavni elementi.

Tehnološki proces ugradnje. Zadatak i načelo rada sigurnosnih uređaja, brušenje i montaža ventila na posudama pod tlakom i protupožarnim uređajima, reguliranje sigurnosnih ventila, izrada dijelova nivokaza (vode, ulja, goriva)

Izrada instrument ploča. Tehnološki postupak montaže instrumenata

2.

Pomoćni pogonski strojevi

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Pripreme za ugradnju motora i generatora, proučavanje dokumentacije, alat i sredstva rada, obrada postolja motora i generatora, obilježavanje i označavanje provrta, bušenje, razvrtavanje centriranje motora i generatora, dotjerivanje podloški (od čelika, gume, umjetnih materijala i opružnih podloški), pritezanje i centriranje.

Montaža priključnih uređaja i priključaka, pripreme za upućivanje motora, upućivanje i ispitivanje motora, kontrole za vrijeme rada motora. Djelomična rastavljanja radi kontrole prema zahtjevima brodovlasnika i registra brodova.

Najčešći kvarovi i način otklanjanja.

Obvezni remontni radovi i proces izvođenja remonta.

3.

Glavni pogonski stroj

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine

u praksi.

 

Pripremni radovi dokumentacija, alat, pribor, strojevi i uređaji za gradnju i montažu strojeva i uređaja.

Temeljna ploča: bušenje, razvrtanje, označavanje obrada postolja, centriranje, pritezanje, ugradnja temeljnih ležaja, ugradnja koljenastog ventila.

Kućište: izvedba i montaža kotvenih vijaka, redoslijed pritezanja, naprave za pritezanje, vrste i montaža košuljica cilindra.

Cilindri: izvedba, način montaže i ispitivanja.

Motorni mehanizmi: izvedbe, sastavni dijelovi, podešavanje, hlađenje, podmazivanje, montaža. Glava motora: izvedba, armatura, obrada, montaža, kontrola.

Plinske turbine na ispušne plinove: izvedba, montaža, kontrola.

Montaža priključnih uređaja cjevovoda (ulja, rashladni vod, ispušni plinovi, zrak i ostale armature.

Završni radovi: završna ispitivanja, priprema motora za upućivanje. Upućivanje motora, kontrole u radu, probnom stolu i na brodu. Remont: obvezni radovi u remontu, radovi na zahtjev vlasnika, moguće smetnje u radu glavnog motora.

4.

Palubni strojevi i specifični strojevi i uređaji za pojedine vrste brodova

- osovinski vod

- kormilarski                 uređaj 

- palubni strojevi

- rashladni uređaji

- armature i sudovi pod pritiskom

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi

Samostalno izraditi zadatak

Razraditi tehnološke poslove montaže.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pripremni radovi: dokumentacija, alat i pribor, sigurnosne mjere, strojevi i uređaji. Tehnološki postupak montaže, održavanje i remonta. Održavanje u probnom radu i mogući kvarovi.

 

 

 

           

6.6. Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 2  sata  (70 sati)

                                               2. razred 1 sat (35 sati)

                                               3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju ¸brodski mehaničar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja

Red.                Nastavno područje                

br.                                                                 

1.         Osnovne matematičke operacije                                  

2.                  Potenciranje                

3.                  Korjenovanje                                      

4.         Jednadžbe prvog stupnja                      

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                 

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                       

10.       Osnove trigonometrije              

11.       Pravilo trojno                                      

12.       Postotni i kamatni račun

13.               Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                             

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                     

 

Matematika u struci: Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)                 Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                         4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati          Vrste brojeva.

            operacije                                  vještinu računanja.                    Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                             Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                          Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

3.         Korjenovanje                            Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                                   s korijenima.                             Računske operacije.

4.         Jednadžbe                                Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama           Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.           Linearne jednadžbe s                                                                          

jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                       Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama.                     pravilo trojno, postotni                                                                                                 

račun.

                                                           Razumjeti sličnost                     Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu.                                 odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i  60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine.      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti       Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.           Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.             Pretvorba jedinica.       

6.         Proračuni dužina                       Znati i umjeti proračunati           Proračuni podjele dužine.

i kutova                                    podjelu dužine i kutova.             Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                                       njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                                    Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                                       pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                   Znati i umjeti proračunati           Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase           površinu, volumen,                    ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.       krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.                       

 

Matematika u struci: Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve,              Kvadrat i kub binoma i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba                Znati riješiti korijene                  Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije          Znati primijeniti                         Jedinična kružnica.

                                                          trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                            Znati primijeniti                         Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                         Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun            Znati primijeniti                         Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.           Pojam kamatnog računa.

 

Matematika u struci: Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

2.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit           struke i zanimanja.

 

           

6.7. Nastavni predmet: Osnove računalstva                                 

Razred: Prvi   

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)                        

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje                       Cilj (znanja i umijeća)                                              Sadržaj

1                  2                                                              3                                                                     4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.8. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                      2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju: brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.


Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada      

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.


Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

Tehničko crtanje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                I.       II.        III.      Ukupno

1.         Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

            Standardi za tehničko crtanje                                         4                                   4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                10                                 10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                               16                                 16

            Presjeci                                                                        6                                   6

            Tolerancije, znakovi obrade                                          6                                   6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                             6                                   6

            Izrada radioničkog crteža                                              5                                   5

2.         Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

            Crtanje krivulja                                                                         8                        8     

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva                         7                        7

Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža                  20                      20

            UKUPNO  SATI                                                       53        35                      88

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

 

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                   Sadržaj

1                  2                                                 3                                                                       4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                     2                                        3                                            4

1.

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.          

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža

Znati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.

 

Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:

-         ortogonalne projekcije

-         kotiranje

-         presjeci

-         tolerancije

-         znakovi obrade.

 

 


6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1  sat (35 sati)

                                         2. razred 1 sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                               I.        II.        III.      Ukupno

1.         Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

            Uvod u mehaniku                                                          5                                    5

            Statika krutog tijela                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                   12                                  12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                     8                                    8

            - određivanje težišta                                                      5                                    5

            Trenje                                                                           5                                    5

2.         Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

            Osnove čvrstoće                                                                     15                       15

            Osnove kinematike                                                                 10                       10

            Osnove dinamike                                                                    10                       10

            UKUPNO  SATI                                                       35        35                       70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                  2                                                    3                                                                     4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela     

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

-nosačima s dva oslonca

- konzoli

-kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

 

Br.      Nastavno područje                    Cilj (znanja i umijeća)                                                Sadržaj

1                  2                                                            3                                                                     4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

6.10. Nastavni predmet: Elementi strojeva

 

Razred: Drugi

            Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  1  sat  (35 sati)

                                          3. razred;  1  sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: brodski mehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupke izrade, ugradnju u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti učenike za cjeloživotno školovanje.


Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine: primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.


Literatura za učenike i nastavnike:

1.      E. Hercigonja: Elementi strojeva, ŠK, Zagreb

2.      Grupa autora: Elementi finomehanike, ŠK, Zagreb

3.      Strojarski priručnici, Katalozi, CD

 

 

Elementi strojeva

1. Pregled nastavnih područja

R. br.              Nastavno područje                                                                                                 

1.         Uvod u elemente strojeva

2.         Tolerancije i dosjei strojnih dijelova

3.         Elementi za nerastavljivo spajanje

4.         Elementi za rastavljivo spajanje

5.         Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                 Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                 Elementi za brtvljenje

8.                 Elementi za protok i regulaciju

9.                Osnove mehanizama

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elementi strojeva (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                                   Sadržaj

1                  2                                                3                                                                4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i važnost elemenata strojeva.                                                                                                                                

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija

na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati

standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, važnost,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati dimenzionirati

standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Zasuni.

9.

Osnove mehanizama

Upoznati osnove

mehanizama.

Princip rada mehanizma.

Dijelovi jednostavnog mehanizma.

 

 

 

6.11. Nastavni predmet: Brodski strojevi i uređaji

                                  

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 2  sata (64 sata)  

Cilj:     

Stjecanje osnovnih znanja o značajkama, primjeni , eksploataciji i održavanju brodskih strojeva i uređaja.

Zadaci:

Usvojiti ranije stečena znanja o energetici

Usvojiti principe i zakonitosti rada brodskih strojeva  

Naučiti konstrukcijske izvedbe brodskih strojeva

Upoznati način rada, regulaciju rukovanja i upravljanja brodskim strojevima i uređajima

Znati povezati stečena znanja iz drugih nastavnih predmeta

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.


Literatura za učenike i nastavnike:

Klasek: Pomoćni brodskih strojevi, "Školska knjiga", Zagreb 1982. godina
Razumović: Enciklopedija strojeva
Grupa autora: Tehnička enciklopedija

 

 

Praktikum: Brodski strojevi i uređaji (3. razred)

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.  Nastavno područje                                                               III.                  Ukupno

1.         Brodska strojarnica                                                                20                    20

2.         Pomoćni brodski strojevi                                                        20                    20

            i uređaji

3.         Osovinski vod i palubni                                                          16                    16                   

strojevi i uređaji

4.         Kompjutersko simuliranje                                                         8                      8

                       

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Brodski strojevi i uređaji

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                              Sadržaj

1                  2                                               3                                                 4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

Brodska strojarnica

 

 

 

 

 • motori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • vanbrodski motori

 

 

 

Pomoćni brodski strojevi i uređaji

 • sisaljke

 

 

 

 

 • ventilatori

 

 

 • kompresor

 

 

 • cjevovodi

 

 • ostali pomoćni uređaji

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih strojeva i uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih strojeva i uređaja

Vrste propulzivnih pogona broda

Opći opis strojarnice - glavni i pomoćni strojevi.

Opći plan strojarnice, te glavni tehnički podaci.

Osnovne karakteristike goriva i maziva. Otto motori, dvotaktni i četverotaktni, sastavni dijelovi.

Princip rada, indikatorski dijagram.

Diesel motor četverotaktni i dvotaktni, sastavni dijelovi, načelo rada, indikatorski dijagram.

karakteristike brodskih motora

Karakteristike vanbrodskih motora, način rada, sastavni dijelovi, osnovne veličine.

 

 

 

 

Uloga sisaljki na brodu, sastavni dijelovi, princip rada, osnovne veličine. Stapne (jednoradne i dvoradne), rotacijske i centrifugalne sisaljke.

Uloga ventilatora na brodu, vrste ventilatora, sastavni dijelovi i princip rada, osnovne veličine.

Namjena, vrste kompresora, sastavni dijelovi, princip rada, osnovne veličine.

Vrste cjevovoda, elementi za regulaciju protoka

Rashladnici, kondezatori, zagrijači, isparivači i dastilatori.

 

3.

Osovinski vod i palubni strojevi i uređaji

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Upoznati važnost i primjenu pojedinih strojeva i uređaja

Elementi osovinskog voda, podmazivanje, održavanje

Kormilarski stroj, uređaji za vez broda, uređaj za rukovanje teretom, uređaj za sidrenje, poklopci skladišta

4.

Kompjutersko simuliranje

Osposobiti učenika za upravljanje sa pogonskim strojnim energetskim kompleksima i njihovim održavanjem 

 

 

Brodski simulator:

rad i upravljanje brodskim sustavima: balasta, goriva ,tereta, kaljuža, upravljanje sa brodskim otvorima i sl.

rad i upravljanje sustavima goriva, vode, zraka

 

 

6.12. Nastavni predmet: Praktikum:

                                    Osnove pneumatike i hidraulike

                                  

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 2  sata (64 sata)

                                               16 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi

                                               16 sati  – Hidraulički sustavi

                                               32 sati  - Automatizacija brodskih strojeva i uređaja

Cilj:    

Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Zadaci:          

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Upoznati načine izrade i čitanja pneumatskih i hidrauličkih shema upravljanja

Moći izabrati i sastaviti jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati i znati odabrati elemente automatike brodskih strojeva i uređaja

Znati i moći koristiti stručnu literaturu

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (IV. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

 

Praktikum: Osnove automatizacije

 

1.     Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.              Nastavno područje                                                    III.                  Ukupno                                                                                            

1.         Pneumatski i elektropneumatski sustavi                                    16                    16

                Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                                   16                    16

                Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.

3.         Automatizacija brodskih strojeva i uređaja                               32                    32

                Upoznavanje automatizacije na brodu

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Osnove automatizacije

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Pneumatski sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Posredno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

       cilindrom

V6; Ugradnja jednosmjerno-prigušnog i brzoispusnog ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o vremenu

V9; Upravljanje elektromagnetskim ventilima

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Automatizacija brodskih strojeva i uređaja

·        upravljanje

Usvojiti osnovna znanja i znati ih primijeniti na brodu

Osnovni pojmovi upravljanja (blok-dijagram upravljanja).

Daljinsko upravljanje. Programsko upravljanje. Programatori.

 

·        regulacija

 

Osnovni pojmovi regulacije.

Regulacijski krug. Zahtjevi i principi automatske regulacije. Podjela regulacije, regulatori (vrste i osobine)

Primjeri praktične primjene na brodu (funkcionalni prikaz)

 

·        elementi automatike

 

Osnovne logičke funkcije.

Elektromehanički elementi.

Pneumohidraulički elementi.

Elektronički elementi. Simboli.

 

·        mjerna tehnika

 

Osnovni pojmovi.

Mjerni lanac s analognim i digitalnim djelovanjem. Osjetila – senzori. Pretvornici. Pojačala.

 

·        automati

 

Analogni automat

Digitalni automat

Konstrukcijske izvedbe

Blok - dijagram i dijagram toka

 

·        automatizacija strojarnice broda

 

Upravljanje sa centralne kontrolne stanice (porivnih strojeva, kotlovskih uređaja, električne centrale, kompresora zraka, kaljužnih sustava, pomoćnih strojeva) Nadzor nad radom glavnog propulzionog stroja i njemu pripadnih pomoćnih strojeva

 

·        automatizacija pomoćnih uređaja broda

 

Automatizacija rashladnih uređaja

Automatizacije klimatizacije

Automatizacija palubnih uređaja

Automatizacija električne stanice

Automatizacija protupožarnih uređaja

 

6.13. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje

                                  

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:          2. razred - 1  sat (35 sati)

                                              

Cilj:     

Upoznati učenike s osnovama brodogradnje, brodogradilištem, konstrukcijom i opremom brodova

 

Zadaci:          

Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu

Upoznati konstrukcije brodskog trupa

Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda

Upoznati opremu broda i njenu funkciju

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

Literatura za učenike i nastavnike:

Furlan, Lučin, Pavelić: Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb

 

 2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

 Brod

Upoznati osnovna znanja o brodu

Pojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.

2.

 Brodogradilišta

Upoznati organizaciju rada u brodogradilištu

Shema, pogoni

3.

 Brodska forma

Upoznati osnovne brodske forme

Dijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.

4.

 Elementi broda

Upoznati osnovne dijelove broda

Standardi – propisi.

Sustavi gradnje broda.

Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.

Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.

Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.

Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).

Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.

Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.

Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.

Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.

Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.

Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.

5.

 Oprema broda

Upoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opreme

Oprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).

Oprema za spašavanje.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.

Protupožarna oprema.

Navigacijska oprema.

Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.

Rashladni prostori na brodu.

Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: Prvi (sva zanimanja u brodogradnji) 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u brodograđevnim  zanimanjima.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti i  izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja o

tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni  čelik.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i

njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)                

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Statika krutog tijela     

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina

- klin

- vijak

- kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u brodogradnji.

 

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji.

 

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – Druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

  primjenjujući ih u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.       CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisnički program.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava:  Osnove tehničke  mehanike – Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                                    Sadržaj

1                  2                                                 3                                                                               4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće,  primjenjujući ih na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.