Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje dimnjačar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje dimnjačar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2138

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

Dimnjačar

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA


Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: dimnjačar.

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Znati izraditi, čitati  i dovršavati skice i crteže u zanimanju.

Usvojiti osnovna znanja o propisima u graditeljstvu.

Steći osnovna znanja o propisima u dimnjačarstvu.

Steći osnovna znanja o propisima o zaštiti od požara i o preventivi za sprječavanje požara na uređajima za loženje.

Znati odabrati, pripremiti i rukovati uređajima za rad, čišćenje, mjerenje i ispitivanje.

Znati izvršiti čišćenje, ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova.

Znati izvršiti čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja.

Poznavati osnove  konstruiranja  i funkciju uređaja za loženje, ventilaciju i slično.

Znati izvesti mjerenja kod ispuštanja štetnih tvari.

Znati i moći izvesti čišćenje i ispitivanje ložišta.

Upoznati i naučiti osnovni proračuni u dimnjačarstvu.

Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.

Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i  cjeloživotno obrazovanje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Uvjeti  za upis: završena osnovna škola,  liječnička svjedodžba,  provjera sposobnosti (prema potrebi) i ugovor.

Prijelaz u viši razred: - utvrđuje se Pravilnikom.

Završetak obrazovanja: - utvrđuje se Pravilnikom.

 

Mogućnost nastavka školovanja

 

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora-dimnjačar (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 

 

2. NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj  sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

32

 

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Tehnologija dimnjačarstva

2.5

88

2

70

3

96

254

Tehničko crtanje

-

-

1

35

1

32

67

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Nauka o toplini

 

-

1

35

1

32

67

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Izborna nastava

1

35

2

70

3

96

201

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Protupožarna zaštita

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

-

800

2600

Tehnologija dimnjačarstva (vježbe)

Praktična nastava 

 

 

 

 

35

 

865

 

 

35

 

865

 

 

32

 

768

 

UKUPNO

16

1461

16

1460

16

1312

4233

 

Napomena :

Nastavni predmet tehnologija dimnjačarstva izvodi se u stručno teorijskom dijelu i praktičnoj nastavi.(vježbe)

 

 NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE 

A)        Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tehnologija dimnjačarstva

2.5

88

2

70

3

96

254

Tehničko crtanje

-

-

1

35

1

32

67

Nauka o toplini

-

-

1

35

1

32

67

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Osnove računalstva

1.5

53

 

 

 

 

53

Ukupno

6

211

5

175

6

192

578

 

C) Izborni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

 

Matematika u struci

 

 

1

35

1

32

 

Protupožarna zaštita

 

 

1

35

1

32

 

Ekologija u struci

 

 

 

 

1

32

 

Ukupno

1

35

2

70

3

96

201

 

    Općeobrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, a u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu po tri od predloženih izbornih predmeta.

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

D)  Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Tehnologija dimnjačarstva (vježbe)

35

35

32

102

Praktična nastava   *

865

865

768

2498

Ukupno

900

900

800

2600

 

 

 

* Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave).Program zaštite na radu obvezno je završiti pismenim testom.

 

        Od 2 600 sati 20% je moguće ostvariti u školskoj  radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i kod poslodavca utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi kod licenciranog dimnjačara, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

Tehnologija dimnjačarstva (vježbe) izvode se u školi

 

E) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno-teorijski dio

211

175

192

578

Izborni dio

35

70

96

201

 Praktični dio s tehnologijom dimnjačarstva

900

900

800

2600

Ukupno

1461

1460

1312

4233

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

  

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Tehnologija dimnjačarstva

pismeno, usmeno, praktičan rad

Tehničko crtanje

praktične vježbe, usmeno, pismeno

Matematika u struci (i izborna nastava)

usmeno, pismeno

Osnove računalstva

praktične vježbe, pismeno

Nauka o toplini

pismeno, usmeno

Protupožarna zaštita

usmeno, pismeno, praktični rad

Ekologija u struci

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

praktične vježbe, mapa praktične nastave, usmeno

 

 

 4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Tehnologija dimnjačarstva

dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. tehnologije

nastavnik praktične nastave -  stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS, SSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. građevinarstva

dipl. ing. arhitekture

VSS

Matematika u struci (i izborna nastava)

profesor matematike

prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva

VSS

Osnove računalstva

profesor matematike i informatike

dipl. informatičar

dipl. ing. matematike - smjer informatika

dipl. ing. računalstva

VSS

Nauka o toplini

dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta

VSS

Protupožarna zaštita

dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta

VSS

Ekologija u struci

dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. tehnologije

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.

 

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. (Minimalni standard)

 

-     rad s učenicima u skupinama,

-         dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. – 2 sata (2+0)

70 sati –  zajedno

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati    zajedno

3. razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

2 i 3

profesor

suradnik u nastavi

2. razr. – 1 sat (0,5+0,5)

17 sati – zajedno

18 sati – 2 skupine

3. razr. – 1 sat (0,5+0,5)

16 sata – zajedno

16 sati – 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija dimnjačarstva

1. 2 i 3.

profesor struke,

suradnik u nastavi,

stručni učitelj

1. razred -3,5 sata (2+1,5)

70 sati –zajedno

53 sata – 2 skupine

2. razred 3 sata (2+1)

70 sati-zajedno

35 sati - 2 skupine

3. razred 4 sata (2+2)

64 sata-zajedno

64 sata - 2 skupine

 

 

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Nauka o toplini

2.  i 3.

profesor

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3. razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Matematika u struci ( izborna nastava)

2.  i 3.

profesor

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3. razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Ekologija u struci

3

profesor struke

 

3 razred - 1 sat (1 +0)

32 sata -zajedno

 

30 učenika

Protupožarna zaštita

3

profesor struke

 

3 razred - 1 sat (1 +0)

32 sata -zajedno

 

30 učenika

 

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

stručni učitelj

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 

5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Klasična učionica

Praktikum

Radionica

 

 

Didaktički uzorci, gotovi materijali i uređaji, mape uzoraka, grafoskop projektor, kompjutori.

Didaktički uzorci materijala i konstrukcija, uređaji, skladište materijala i alata, police, ormari...

 

Tehnologija dimnjačarstva

 

Specijalizirana učionica

Praktikum

Posebna učionica opremljena crtaćim stolovima, kompjutorima s projektorom.

Tehničko crtanje

 

Računalna učionica

 

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

 

Osnove računalstva

 

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop, video oprema

 

Matematika u struci (i izborna nastava)

Protupožarna zaštita

Ekologija u struci

Nauka o toplini

Radionica

Konstrukcije,  uređaji, alati i pomagala

Praktična nastava u školi


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

A.   OPĆEOBRAZOVNI DIO

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

  

 B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

 

 6. 1. Nastavni predmet: Tehnologija dimnjačarstva

 

Razred prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

3,5 (123)

3 (105)

4 (128)

9,5 (356)

 

Cilj programa

 

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i radne zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

 

Zadaci programa

 

Usvojiti znanja iz struke, kemije i fizike koja su potrebna dimnjačaru.

Upoznati se s dimnjačarskim alatom, priborom i instrumentima.

Upoznati temeljna znanja o uređajima za loženje te usvojiti znanja o materijalima i elementima dimnjaka njihovim funkcionalnim i protupožarnim značajkama.

Upoznati se s osnovama tehnike dimnjačarskih radova, kontrole, mjerenja i čišćenja dimovodnih kanala i dimnjaka.

Steći znanja o pogonskim značajkama dimnjaka i materijalima za gradnju i sanaciju dimnjaka.

Naučiti ispravne postupke pri izvođenju radova na pojedinim vrstama dimnjaka i uređaja za loženje.

Upoznati sastav i svojstva gotovih montažnih i sistemskih dimnjaka i dimovodnih instalacija. Usvojiti znanja o metodama rada u saniranju oštećenih i dotrajalih dimnjaka kao i metode mjerenja učinkovitosti procesa izgaranja i mjerenja emisije dimnih plinova.

Upoznati osnove organizacije radova.

Naučiti  prepoznati opasnosti od trovanja dimnim plinovima i izlaganju opasnosti na radu.

Naučiti načine korištenja hrvatskih normi za dimnjake o osnovama protupožarne zaštite i konstrukcije dimnjaka.

Upoznati organizaciju radova, normativa i kalkulacija te vođenje dimnjačarske evidencije kao i spoznaja radnih i gospodarskih odnosa.

Upoznati alate i pomagalima za pregled i kontrolu.       

Znati izvesti mjerenja.

Znati postupke pregleda dimnjaka.

Znati izraditi nalaze.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih postupaka;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura:                                                             

Šivak M.: Centralno grijanje ventilacija i klimatizacija, Zagreb, 2003.

Propisi: Tehnički propis za dimnjake, MZOPU, 2004.

Kostelić A.:  Nauka o toplini

Strelec  V.: Plinarski priručnik, Zagreb, 2000.                                                                                  

Darmopil Ž.: Mjere sigurnosti pri distribuciji i uporabi prirodnog plina, ZIRS, Zagreb, 1995.               

                                                                                                                           

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom 

 

Tehnologija dimnjačarstva

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

1. razred

2. razred

3. razred

1.      Osnove dimnjačarske struke

40

 

 

40

2.      Dimnjačarski radovi

20

 

 

20

3.      Dimovodne instalacije i uređaji za loženje

28

 

 

28

4.   Dimnjačarstvo

8

 

 

8

5.   Dimnjačarsko radno područje

8

 

 

8

6.   Mjerenje kod pregleda dimnjaka

14

 

 

14

7.   Protupožarna zaštita

5

 

 

5

8.     Tehnologija dimnjačarskih radova

 

70

60

130

9.  Opasnosti u struci

 

8

 

8

10. Redoslijed pregleda dimnjaka

 

14

 

14

11. Izrada stručnog nalaza

 

7

 

7

12. Izrada plana rada

 

6

 

6

13.  Tehnički propisi i organizacija

 

 

20

20

14. Uređaji za loženje

 

 

20

20

15. Dimnjaci

 

 

20

20

16. Organizacija radnog područja

 

 

4

4

17. Oprema alati, pribori i instrumentarij  za dimnjačarske radova

 

 

4

4

Ukupno

123

105

128

356

 

 

 

 

 

 

 

Razred: PRVI (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3,5 (123)

Sadržaj programa

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnove dimnjačarske struke

 

 

Svladati osnove pojmove i značenja dimnjačarske struke tijekom povijesti

Steći osnovna znanja iz organizacije dimnjačarske službe

Steći osnovna znanja iz fizike i kemije potrebna dimnjačaru

Upoznati se s uvjetima prirodnih strujanja dimnih plinova u dimnjaku

Dimnjačarstvo  kao struka

A/ Grijanje, dimnjaci tijekom povijesti

a/ Požari gradova u povijesti

b/ Ložišta tijekom povijesti

c/ Dimnjaci tijekom povijesti

d/ Osnove izgaranja

e/ Dimni plinovi

f/  Opasnosti i posljedice

B/ Osnove fizike za dimnjačara

a/ Fizikalne veličine

b/ Međunarodni sustav jedinica

c/ Proces izgaranja

d/ Sastav i količina dimnih plinova

e/ Strujanje dimnih plinova

f/ Prirodni uzgon

C/ Osnovni pojmovi zaštite

 

Dimnjačarski radovi

 

Upoznati alate, pribor, instrumente i uređaje karakteristične za dimnjačarsku struku

Poznavanje vrste materijala i značajki u građi, četki i dimnjačarskih alata

Upoznati način rada s pojedinim alatom i priborom

 Spoznati princip rada s instrumentima za kontrolu dimnjaka

Uvid u moguće opasnosti pri radu s dimnjačarskim alatom i priborom

 Upoznati specifične alate za otvaranje začepljenja dimovodnih kanala

Uvid u mogućnosti uporabe niza uređaja za mehaničko i kemijsko čišćenje kotlova i dimovoda

 Poznavanje požara u dimnjaku i kontrola odvijanja požara

 Uvid u primjer odluke o obavljanju dimnjačarske službe, radno područje i upoznavanje s vrstama  radova, učestalost, nadzor, izvještavanje i posljedice

Upoznati tradicionalne odnose i vrijednosti etike dimnjačarske struke unutar srednjoeuropskog  područja

A/ Dimnjačarski alati

Kugle, četke, ključevi, užad

strugači, probijači, ljestve, lopatice

Prskalice, mjerila, usisivači

a/ Instrumenti

mjerač podtlaka-predtlaka analizator dimnih plinova, kamera za kontrolu stanja dimnjaka, instrumenti za kontrolu propuštanja plinova

b/ Odluka o obavljanju dimnjačarskih radova

Općinska ili gradska odluka

Europski uzori i praktični primjeri

Pozitivni i negativni primjeri

posljedica dimnjačarskih radova

B/ Dimnjačarsko radno područje

1/ Raspored prema, ložištima, gorivu i vrstama dimnjaka

2/ Plan redovite kontrole i čišćenja   

    dimnjaka

3/ Evidencija dimnjačarskih radova

    za redovite i izvanredne poslove

4/ Godišnji izvještaj

C/ Dimnjačarska dokumentacija

  1/ Skica i raspored dimnjaka

  2/ Stručni nalaz dimnjaka

  3/ Obavijest o nedostacima

  4/ Opomena o nedostacima

  5/ Dimnjačarska knjiga

  6/  Obavijest o dolascima

D/ Odora i etika dimnjačarskih

     radova i struke

   1/ Simbol zaštite i sreće

   2/ Tradicija i sigurnost

   3/ Poštovanje i ponos

 

Dimovodne instalacije i uređaji za loženje

 

Spoznati osnovne značajke ugrađenih materijala za dimnjake

i ponašanja u uporabi

Uočiti razliku i fizikalno kemijske otpornosti određenih vrsta materijala za dimnjake i dimovodne instalacije

Spoznati razliku između pojedinih vrsta materijala koji se koriste za proizvodnju elemenata dimovodnih instalacija

Upoznati razliku i značajke dimnjaka za kruto, tekuće i plinovito gorivo

Uvid u instalirane uređaje za loženje

sobne i etažne

Upoznati bitne razlike vrsti peći u odnosu na medij za prijenos i prijelaz topline, gorivo

Spoznati razlike u učinkovitosti i temeljima racionalne potrošnje goriva

Tržište i raspoloživost novih uređaja za loženje i upoznavanje s razlikama u kvaliteti, trajnosti, sigurnosti i učinkovitosti

Upoznavanje s osnovama daljinskog grijanja i priprema sanitarne vode

Spoznati osnove termoenergetskih postrojenja i energetske pretvorbe procesa izgaranja u toplinu ili rad

Uvid u energetsku izmjenu topline kod različitih medija za prijenos

topline i ovisnost čistoće površine za energetsku učinkovitost

Dimnjak

1) Postojeći dimnjaci

2) Vrste dimnjaka prema

    materijalima, rasporedu, zaštiti i

    konstrukciji

3) Trajnost dimnjaka

4) Norme za dimnjake

5) Univerzalnost dimnjaka

    za različita ložišta i goriva

6) Sistemski dimnjaci

7) Montažni dimnjaci

8) Zidani dimnjaci

Određivanje visine dimnjaka

Uređaji za loženje

Podjela uređaja za loženje:

prema gorivu, snazi vrsti ložišta, konstrukciji i upravljanju

Medij prijenosa topline

A/ Peći

1/ sobne

2/ kaljeve

3/ otvoreni kamini

 4/ plinske peći

B/ Etažna ložišta

1/ plinska samo za centralno

2/ plinski bojleri za toplu sanitarnu

vodu s atmosferskim ložištem

 3/ kombinirana plinska ložišta

 4) turbo-plinska ložišta

 5) kondenzacijska ložišta

 6) osnove elektromotornog  pogona i upravljanja

C/ Predtlačni  kotlovi za centralna  grijanja

1/  na kruto, tekuće ili plinovito

gorivo, paletizirana bio masa,

fluidizirani sloj

D/ Industrijski  izmjenjivači topline

1/ parni kotlovi, niskotlačna,    visokotlačna para

2/ toplovodni, vrelovodni i 
 kotlovi za procesnu industriju
3/ generatori toplog zraka
E/ Termoenergetski kotlovi
1/ za kogeneraciju
2/ za tehnološku paru

 

Dimnjačarstvo

 

 

 

Dimnjačarsko radno područje


 

 

 

 

Mjerenja kod pregleda dimnjaka

 

 

 

 

 

 

Protupožarna zaštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vježbom spoznati nužnost struke

i potaknuti interes za poštivanje

zanimanja koje je prisutno

u Europi više od 400 godina i ima

nezamjenljivu ulogu u zaštiti od štetnih utjecaja korištenja ložišta

 

 

Vježbom prikazati i potaknuti osnove dimnjačarske struke za pregled, korištenje alata i pomagala u struci

 

 

 

 

Spoznati kako se redoviti dimnjačarski posao temelji na općinskoj odluci koja je vezana za zakon o komunalnoj djelatnosti

Vježbom mjerenje na uzorku dimnjaka spoznati mjerenja i izradu skica sa najvažnijim značajkama dimnjaka

Spoznaja o materijalima za gradnju sanaciju i konstrukciju dimnjaka koji imaju dovoljnu otpornost na požar. 

A) Dimnjačarstvo kao struka

1/ nužnost struke tijekom povijesti

2/ protupožarna zaštita

3/ osiguranje grijanja

4/ ušteda goriva

5/ smanjenje onečišćenja

6/ prepoznatljivost struke

   uniformom (odorom) i ophođenjem

B) Alati vrste i korištenje

1/ posebnost dimnjačarskih alata

2/ prilagodljivost alata

C) Pomagala za pregled i kontrolu

D) Odluka o obavljanju

     dimnjačarske službe

1/ zakonska osnova

E) Mjerenje dimnjaka

1/ svijetli presjek

2/ visina

3/ dužine kanala

4/ razlike u presjecima

5/ ograničenja u oblicima

F) Izbor materijala za dimnjake

 

1/ pregled uzoraka

2/ primjeri uvjerenja o kvaliteti

3/ označivanje elemenata dimnjaka

4/ očekivani vijek trajanja

5/ primjeri instalacija dimnjaka

6/ stručni nalaz dimnjaka

 

 

 

 

Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 (105)

Sadržaj programa

 

 Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tehnologija dimnjačarskih radova

 

Uvid u način primjene pojedinih tehnološki postupaka kod dimnjačarskih radova

Spoznati tehnološke postupke pri uporabi pojedinih materijala

Uočiti važnost tjednih, mjesečnih i kvartalnih planiranih radova

 Upoznati bitne karakteristike i postupke pri radu na različitim alatima i priborom

 Uočiti važnost pravilno izvedenih radnji pregleda, kontrole i njihov redoslijed

Uočiti važnost određenih tehnoloških postupaka ispitivanja

Spoznati važnost obavljenih pregleda i evidencije

 Upoznati fizikalne i kemijske postupke u pojedinim fazama rada

 Spoznati važnost zaštitnih postupaka u odnosu na uvjete pristupačnosti i zaštitnih uvjeta pokraj dimnjaka i otvora za kontrolu i čišćenje

Informacija i komunikacija su sastavni dio dimnjačarskog posla

 Upoznati temeljne vrijednosti i svrhu radova kontrole i čišćenja dimovodnih kanala i dimnjaka

Dobiti uvid kako osigurati  funkcionalnost, sigurnost i učinkovitost uređaja za loženje

Spoznati o osnovnim mjerenjima

zraka i provjetravanja prostorija gdje se nalaze ložišta

 

 

 

 

A/ Izvođenje

     dimnjačarskih radova

1/ priprema alata i pribora za 

    planirane radove na dimnjacima,

    dimovodnim kanalima i   prirodnim ventilacijskim kanalima

2/ upoznavanje korisnika ili 

    vlasnika s planiranim ili

    izvanrednim radovima

3/ upoznavanje sa sigurnosnim  

    uvjetima na objektima planiranih 

    radova i kontrole

4/ pregled evidencije radova i

    kontrola koji su obavljeni u 

    ranijim rokovima

5/ pregled evidencije dozvole

    pristupa i ocjena stupnja

   opasnosti od ložišta i dimnjaka

6/ upoznavanja korisnika

    sa uvjetima i obvezama prije 

 redovitog ili izvanrednog pregleda

7/ stanje odore i izgleda prije

    najave pregleda, kontrole ili

    čišćenja

8/ osiguranje mjesta za osobnu

    higijenu i pranje nakon radnog

    dana

9/ alkohol i pušenje na

   dimnjačarskom radnom području

    tijekom obavljanja radova

10/ redovito informiranje i

      komunikacija o stanju dimnjaka

      na radnom području

      s komunalnom inspekcijom,

      protupožarnom i sanitarnom

      inspekcijom

B/ Radovi na dimnjačarskom

     radnom području

1/ ispitivanje prohodnosti

    dimnjaka

2/ ispitivanje svijetlog otvora

    ogledalom

3/ ispitivanje atmosferskog strujanja

    unutar dimovodnih otvora u

    odnosu na stanje okolnog i

    unutarnjeg zraka

4/ osnovna mjerenja stanja okolnog

    i unutarnjeg zraka, temperatura,

    relativna vlažnost, strujanja

5/ postupak kontrole za dimnjake s

    jednim priključkom

6/ postupak kontrole za dimnjake s

    više priključaka

7/ postupak kontrole i čišćenja dimnjaka za atmosferske kotlove

8/ postupak kontrole i čišćenja

   dimnjaka za predtlačne kotlove

Opasnosti u struci

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoslijed pregleda dimnjaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada stručnog nalaza

 

 

 
Izrada plana rada

 

Na modelu uređaja za loženje i dimovodu upoznati nastajanje i opasnosti od rasprostiranja dimnih plinova u stambeni prostor umjesto u dimnjak

 

 

 

Unutar stambenog naselja s različitim dimnjacima obaviti

vježbu pregleda skupine dimnjaka s više priključaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vježba izrade stručnog nalaza za dimnjake postojećih u uporabi i novogradnje

 

 Spoznati važnost izrade plana rada

i postavljanje obavijesti za sve korisnike dimnjačarskih usluga

Vježbom na tipičnom zemljopisnom uzorku upoznati različite izbore obilaska radnog područja

A)Trovanja od dimnih plinova

1/ ugljični monoksid CO

2/ ugljični dioksid CO2

3/ zemni plin

4/ gradski plin

5/ industrijski plin

6/ krute čestice, pepeo i čađa

7/ smola i katranski spojevi

 

B) Stručni pregled dimnjaka

1/ redoslijed pregleda

2/ raspored radova i koordinacija

3/ informacija od korisnika

4/ zaštita od propuštanja

5/ dimne patrone i paljenje

6/ komunikacija i praćenje

7/ propusnost i poroznost

8/ čvrstoća i trajnost

9/ stanje unutarnje cijevi i zidova

10/ pojave izbijanja kondenzata

11/ protupožarni uvjeti

12/ protupožarne udaljenosti

13/ evidencija vanjskih utjecaja

      krova, raslinja i zidova

 

C) Izrada skica

1/ primjeri proizvođača

2/ povijesni nalazi

3/ pravilo rasporeda

4/ ograničenja kod zamjene ložišta

5/ oznake nedostataka

 

D) Plan rada na radnom području

1/ evidencija rokova i objekata

2/ planiranje i normiranje radova

3/ uhodavanje radnog područja

 


Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 (128)

Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 Tehnologija dimnjačarskih radova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Upoznati se s podjelom i klasifikacijom predmeta rada na dimnjačarskom radnom području,

sukladno kriterijima iz lokalnog propisa

Uvid u europsku razredbu koja se temelji na europskoj direktivi za uređaje za loženje za kućanstva i industriju

Utvrđivanje važnosti uvjeta istovrsnosti uređaja za loženje za priključenje na istu dimovodnu vertikalu

Upoznati se s osnovama i uvjetima redovitog održavanja

svih dimovodnih i plamenih površina izmjenjivača topline

i utvrđivanja nedostataka uređaja

prema uputama za rad proizvođača

Uvid u osnovu dimnjačarske struke koja se temelji u redovnim planiranim pregledima dimnjaka i dimovodnih kanala kao i kontrola

stanja ložišta u dimovodnom dijelu

Upućivanje na ocjenu stanja pregledanih detalja i očekivano vrijeme trajanja za pojedine dijelove dimovodnih instalacija

Spoznati temeljne kriterije za podjelu pregledanih dimnjaka na ispravne, dimnjake s nedostacima i opasne dimnjake

Upoznati se s načinima i podlogama za dimenzioniranje dimnjake manjih kapaciteta

 

 

 

 

 

 

Podjela dimnjačarskoga radnog područja

A/ prema gorivu

B/ prema ložištima

C/ prema rokovima

D/ prema korisnicima

E/ novogradnje

F/ pričuvni dimnjaci

G/ dimnjaci izvan uporabe

H/ industrijska postrojenja

Europska razredba uređaja za loženje

1/ razredba skupine A

2/ razredba skupine B

3/ razredba skupine C

Istovrsnost uređaja za loženje

A/ prema gorivu

B/ prema razredbi

C/ prema mogućnosti

     priključenja na

     dimnjake

Održavanje uređaja za loženje

1/ upute za uporabu

2/ upute za održavanje

3/ rokovi pregleda i

    ovlaštenja

4/ uvjeti ložišta za

    priključenje

5/ proizvođačke vrijednosti

    podtlaka-predtlaka

6/ detalji priključenja

    dimovodnih kanala

7/ uvjeti priključenja više

    uređaja za loženje na

    jednu dimovodnu vertikalu

Redoviti pregledi u dimnjačarskoj struci

 1/ kontrola prohodnosti

   dimnjaka

2/ kontrola poroznosti

   dimnjaka

3/ kontrola nepropusnosti

   dimnjaka

4/ pregled stanja dimovoda

5/ pregled materijala

   dimovoda

6/ pregled dimnjaka

    kamerom

Kriteriji trajnosti i sigurnosti dimnjaka

A/ ispravni dimnjaci

B/ dimnjaci s nedostacima

C/ opasni dimnjaci

Dimenzioniranje  svijetlih otvora dimnjaka

Norme za dimenzioniranje

Dijagrami proizvođača

Tehnički propisi i organizacija 

Upućivanje u norme za dimnjake tehničke propise i upoznavanje uvjeta za zaprimanje i izvođenje graditeljskih radova

 

 

Upoznavanje s organizacijom redovnog i izvanrednog dimnjačarskog posla.


Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

A/ rokovi

1/ rokovi kontrole

2/ rokovi čišćenja

3/ rokovi sanacija

4/rokovi mjerenja

B/ izvještavanja nadležnim

inspekcijama

C/ suradnja s distributerima goriva, instalaterima i serviserima uređaja

Propisi o dimnjacima

Hrvatske norme za dimnjake

Europske norme za dimnjake

Izlazi vrha dimnjaka i završne kape, kada i gdje

Tehničko rješenje dimnjaka za jedno priključeno ložište

Tehničko rješenje dimnjaka za više priključenih ložišta

Tehničko rješenje rekonstrukcije dimnjaka

Razredba dimnjaka i označivanje dimnjaka

Organizacija dimnjačarskih radova

A/ Ugovor

Osiguranje radova, jamstvo, poslovni rizik, ugovor o koncesiji

B/ Organizacija

Organizacijska priprema radnog područja

Analiza dokumentacije za ložišta i dimnjake

C/ Normativi

Normativi i propisi o ugradnji materijala

Normativi utroška radnog vremena

Izmjena ugovorenih cijena i utvrđivanje cijene

D/ Kalkulacija

Opis radova, cijena, porezi

Uređaji za loženje

 Dimnjaci

 

 

 

Organizacija radnog područja

 

 

Oprema alati, pribori i instrumentarij za dimnjačarske radova

 

Vježbom na sajmu opreme za grijanje spoznati razlike u sistemima, prilagodljivosti i učinkovitosti pojedinih vrsta uređaja za loženje

Vježbom na sajmu dimnjaka ili kod proizvođača upoznati sistemske i montažne dimnjake s demonstracijom pravilne gradnje i kontrole

Pokaznom vježbom na tipičnom radnom području upoznati minimalne uvjete za organizaciju dimnjačarskoga radnog područja

Vježba analize dimnih plinova u kotlovnici

A) Pregled instaliranih uređaja za

     loženje

B) Pregled uređaja za loženje na

     tržištu

C) Pregled tipičnih uputa za pogon i održavanje uređaja za loženje

D) Dokumentacija radnog područja

E) Analiza dimnih plinova i

     komentar rezultata

F) Evidencija i statistika radova i mjerenje

 

Metodičke napomene 

                        Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, opisivanjem i objašnjavanjem pojmova i procesa kombiniraju se s demonstracijom koja se izvodi u manjim skupinama. Demonstracija se izvodi na modelima, a praćena je s vizualnim materijalom i crtežom.

6.2. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

 

Cilj programa

Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: dimnjačar

 

Zadaci

Znati i razumjeti, čitati i primijeniti tehnički crtež.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i umjeti  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i umjeti  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cijelo životno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike

 

Literatura koju je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

Koludrović Č., Koludrović I.,Harbić, Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

           

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom 

Tehničko crtanje

Broj sati po obrazovnim godinama

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

Osnove tehničkog crtanja

-

15

-

15

Građevinsko crtanje

-

20

-

20

Dimnjaci

-

-

8

8

Uređaji za loženje

-

-

8

8

Sustavi grijanja

-

-

8

8

Ventilacijski uređaji

-

-

8

8

Ukupno

-

35

32

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

Sadržaj programa

 Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnove tehničkog crtanja

Rukovanje crtaćim priborom i pomoćnim sredstvima

Crtaća ploča, trokut, kutomjer, olovke i drugi pribor za crtanje, te papir za crtanje

 

Normativi crtanja

Mjerilo

Vrste linija

Kotiranje

Sastavnica

Osnovni geometrijski pojmovi i konstrukcije

Konstrukcije
- trokuta

- četverokuta

- pravokutnog mnogokuta

- kruga i dijelova kruga

 

Prikaz geometrijskih tijela u nacrtu, bokocrtu i tlocrtu

Jednostavna tijela
Složena tijela

Prizme, šiljata tijela, valjak

Građevinsko crtanje

Vrste nacrta

Idejni, glavni i izvedbeni nacrti

Crtanje  zidova

Zidovi od raznih materijala i debljina

Objasniti izradu i način djelovanja raznih dimnjaka i grafički ih prikazati

Pojedine vrste ložišta

Skiciranje

Jednostavne prostoručne skice

 

Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1(32)

Sadržaj programa

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Dimnjaci

Prikazivanje dimnjaka za plin i dim

 

Prikaz tehničkih pojedinosti dimnjaka za dim i plinove

Dimnjaci od fazonskih dijelova

Metalni dimnjaci

Dno dimnjaka
Provođenje dimnjaka kroz tavan i tavanicu

Gornji dio dimnjaka

Otvori za čišćenje

Priključci

Uređaji za loženje

Konstrukcija i funkcija uređaja za loženje

Skiciranje

Prikazati izradu i način djelovanja raznih uređaja

Uređaji za centralno grijanje

 

Skiciranje najvažnijih tehnoloških rješenja

Posebne vrste ložišta

Sustavi grijanja

Izrada: djelovanje raznih sustava za grijanje

Grijanje zrakom

Grijanje toplom vodom

Grijanje parom

Ventilacijski uređaji

Izrada i djelovanje ventilacijskih uređaja

Ventilacijski uređaji za

- ložionice

- unutarnje prostorije

 

6. 3.  Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

Cilj programa

 

Nastava matematike omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobljava za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci.

  

Zadaci programa

 

Stjecanje  znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu.

Dobivanje matematičkih  znanja koja su nužna za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog  razvoja struke.

Razvijanje logičnog mišljenja, sposobnosti za pravilno rasuđivanje i zaključivanje, te sposobnost preciznog formuliranja pojmova.

Razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju, te urednost, upornost i sistematičnost u radu.

Stjecanje znanja  potrebna za  planiranje i praćenje poslovnih rezultata.

Stjecanje vještina  samostalnog računanja prema danim uputama.

Literatura 

 

Za prvi razred:

 

Jagodić B., Miliša M.: Udžbenik za prvi razred

industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

Varošanec S.: Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred

trogodišnjih strukovnih škola, Element, Zagreb

           

Za drugi razred:

Mrkonjić I., Ujević J.: Udžbenik i zbirka zadataka za drugi 

razred industrijskih i obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb

(poglavlja 1, 2, 7 i  8.1)

                       

Za treći razred:

 

Za najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:

Erceg V.: Metode gospodarskog računa, vježbenica za

srednje škole, Element, Zagreb

 

        Ne postoji odgovarajući udžbenik za drugi i treći razred ovog  programa. Moguće je koristiti dijelove i nekih drugih udžbenika matematike, te članke i tablice računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.

      

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom 

Matematika u struci

Broj sati po obrazovnim godinama

 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

1.  Prirodni brojevi

6

 

 

6

2.  Cijeli brojevi

5

 

 

5

3.  Racionalni brojevi

8

 

 

8

4.  Linearne jednadžbe i nejednadžbe        

8

 

 

8

5.  Planimetrija

15

 

 

15

6.  Potencije i polinomi

15

 

 

15

7.  Realni brojevi

7

 

 

7

8.  Graf linearne funkcije

6

 

 

6

9.  Kompleksni brojevi

 

7

 

7

10  Kvadratna jednadžba

 

7

 

7

11. Mjerne jedinice

 

6

 

6

12. Poliedri i rotacijska tijela

 

15

 

15

13. Proporcionalnost i primjene

 

 

9

9

14. Postotni, promilni i kamatni račun

 

 

8

8

15. Izračunavanje plaće

 

 

9

9

16. Kalkulacija cijene

 

 

6

6

Ukupno

70

35

32

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: PRVI (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (70)

 Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika.

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima,

računanje sa zagradama.

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje s razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora.

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis racionalnog broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje racionalnih brojeva na pravac

 

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe.

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu, ako su zadane ostale.

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

 

 

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika. 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu.

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije  s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

 

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

 

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam iracionalnog broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti decimalni broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koordinat. sustavu na pravcu i u ravnini  

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

 

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije  s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

 

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nulte točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

 

 

 

 

 Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1.  Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnoga i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja 

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

 

 

 

 

 

 

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Mjerne jedinice

Znati računati s pomoću kalkulatora  i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i s pomoću tablica

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice  koje nisu često u uporabi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

(mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

 

4. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u  praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

 

Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)

Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član  razmjera

(usporedba s razlomcima!)

S pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

S pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

S pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili

željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe - jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni

                                                                                                                                                            

 

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak s pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati  postotni račun više i

niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a

Znati  ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

 

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Izračunavanje plaće

Znati razliku između bruto i neto plaće

S pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće

S pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 

6. 4. Nastavni predmet: Nauka o toplini

 

Razred: drugi (2.) i  treći (3.)

 Tjedni (ukupni) fond sati

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

 

1 (35)

1(32)

2 (67)

 

 Cilj programa

 

            Osposobiti učenike za primjenu termodinamičkih zakonitosti  u zanimanju.

 

 

Zadaci programa

 

            Omogućiti učeniku shvaćanje i poznavanje temeljnih toplinskih zakonitosti i njihovu vezu sa strukom. Razvijanje sposobnosti za stručno rješavanje problema na bazi principa.

 

 

Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35)

Sadržaj programa

 Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnovne toplinske jedinice i protok

Izračunavanje temperature, volumena (gustoće) i tlaka.

Izračunavanje protoka.

Temperaturna mjerenja, mjerenja tlaka i protoka

Temperaturne jedinice. Kelvinov stupanj naspram Celzijeva.

Jedinice za tlak bar, paskal.

Mjerne jedinice za volumen.

Zakon o održanju mase. 

Zakon o održanju energije. Bernoulijeva jednadžba.

(Prandtlova i Pitotova cijev)

Toplinsko širenje krutih tijela i kapljevina.

Toplinsko širenje plinova i para

 

 

Shvaćanje ovisnosti između volumena, temperature i tlaka

Linearno širenje.

Prostorno širenje.

Volumen plina kod promjene temperature.
Gay-Lussacov zakon.

Boyle –Mariotov zakon.

Realni plinovi.

Količina topline i specifični toplinski kapacitet

 

Shvaćanje vodne vrijednosti

Izjednačavanje temperatura kod izmjenjivača topline.

Prijelaz  topline

Shvaćanje mogućnosti izoliranja materijala kod dimnjaka. Odnosno ubrzanje prijenosa topline kod kotlova, radijatora itd.

Kondukcija (vođenje).

Konvekcija (prijenos)

Zračenje topline

 

Izgaranje

Proračun izgaranja ugljika, vodika i sumpora

Vrijednosti raznih goriva i međusobna usporedba

Postaviti i izračunati jednostavne izraze (jednadžbe)

Izračunati toplinu izgaranja

Proces izgaranja.

Toplinske vrijednosti goriva

Potreba za zrakom kod gorenja.
Volumen dima i ispušnih plinova

Masa dima i ispušnih plinova

Sastav dima u postocima

Vrijednosti raznih goriva i međusobna usporedba

 

Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32)

Sadržaj programa

 Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Vlažan zrak

Shvaćanje procesa kondenzacije dimnjaka

Daltonovi zakoni

Apsolutna vlažnost.

Relativna vlažnost.

Dijagram za vlažni zrak.

Toplinska računanja

Izračunati gubitak topline kod korištenja dimnjaka

Računati odnose kod primanja i davanja topline

Izračunati potrebnu količinu goriva i troškove

Izračunati promjene duljina i volumena kod krutih i tekućih materijala zbog topline

Odnos između opterećenja, učinka i stupnja djelovanja

Odnos između opterećenja, učinka i stupnja djelovanja

Opterećenost ovisna o dovodu količine goriva (za čvrsta, tekuća i plinovita goriva)

Zagrijavanje prostorija

Priprema potrošne vode

Promjena dimenzija dimnjaka, spojeva i ložišta s promjenom temperature
Povećanje volumena vode i ulja

 

Račun strujanja

Računski prikazati djelovanje gustoće dima na uzgon

Računski pokazati odnos između funkcije i konstrukcije

 

Ukupni uzgon dimnjaka
Pojedine veličine uzgona prema zadanim vrijednostima

Promjer dimnjaka
Visina dimnjaka
Učinak dimnjaka

 

 

6.5. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1.5 (53)

-

-

1.5(53)

 

 Cilj programa

 

Učenika naučiti osnovne pojmove informacijske tehnologije te ga osposobiti za: samostalno pisanje i obradu teksta, crtanje na računalu i korištenje Interneta.

 

 Zadaci programa

 

Usvojiti podatke o elektroničkim računalima, njihovoj povijesti, građi i primjeni u struci. Naučiti učenike da se samostalno služe računalom u izradi dokumenata, tablica, crtanja na računalu i korištenju Interneta. Znanje stečeno u ovom predmetu učenici će primjenjivati pri izradi praktičnih zadataka u sklopu drugih predmeta, posebno u predmetima struke.

 

Literatura      

Rajić Krešimir: Računalstvo 1

Vodič kroz Internet (10 minuta do uspjeha), izdavač: Miš

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom 

Osnove računalstva

Broj sati po obrazovnim godinama 

Ukupni broj sati

I.

II.

III.

Nastavno područje

Razred

 

1. razred

2. razred

3. razred

Povijesni razvoj računala i uporaba računala

2

 

 

2

Građa računala

4

 -

4

Operacijski sustav Windows

6

 -

6

Program za obradu teksta – Word

18

 -

 -

18

Program za crtanje - AutoCAD

18

 -

 -

18

Internet

5

 -

 -

6

Ukupno

53

 -

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: PRVI (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (53)

Sadržaj programa

 Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Povijesni razvoj računala i uporaba računala

Znati nabrojiti generacije računala i njihove karakteristike. Znati područja u kojima se sve računala primjenjuju.

 

1.       generacije računala

2.       područja primjene računala

Građa računala

Usvojiti pojmove hardver i softver. Znati nabrojiti osnovne dijelove računala, njihovu funkciju i vrste. 

1.       hardver i softver

2.       osnovni dijelovi računala

 

Operacijski sustav Windows

Znati ulogu operacijskog sustava na računalu. Znati otvoriti željeni program i osnovne operacije s prozorom. Znati spremiti, otvoriti i preimenovati datoteku te naći neku datoteku na disku. 

1.       radno područje Windows

2.       prozor

3.       Windows Explorer

 

Program za obradu teksta – Word

Znati upisati zadani tekst, odabrati željenu veličinu i izgled slova, spremiti i otvoriti željeni tekst te ga ispisati na papir. Na postojećem tekstu znati ispraviti pogreške i promijeniti dijelove teksta. Znati unijeti neki objekt u tekst. Znati formirati tablicu i u nju upisati podatke. 

1.       prozor u Wordu

2.       traka s izbornicima

3.       standardna traka s alatima

4.       traka s alatima za oblikovanje

Program za crtanje - AutoCAD

Usvojiti osnovne pojmove crtaćeg programa. Znati koristiti osnovne alate za crtanje. Naučiti osnovne naredbe rada s tekstom.

 

1.       radno područje AutoCAD

2.       trake s alatima

3.       traka s izbornicima

 4.   organiziranje crteža s  pomoću slojeva, boja i vrsta crta

5.    crtanje jednostavnih crta i likova

6.    kotiranje

7.   opis crteža

Internet

Znati naći željeni sadržaj na Internetu s pomoću pretraživača. Znati poslati i pročitati elektroničku poštu.

 

1.       osnove rada s web stranicama

2.      osnove rada s

e - mailom

 

Metodičke napomene

 

Predviđeni sadržaje treba izvoditi do 30 %  sati u teorijskom obliku (osnovne upute za rad na računalima i o primjeni programa korištenih u realizaciji nastave), a ostatak u obliku vježbi s pola odjela u specijaliziranoj informatičkoj učionici koja je opremljena umreženim računalima  na kojima je instaliran potreban softver i omogućen pristup Internetu.

Ove sadržaje valja razraditi tako da se tijekom izvođenja programa stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane uz pojedino zanimanje (npr. pisanje dopisa, predračuna, izračunavanje PDV-a na cijenu usluge i sl.).

 

 C. IZBORNI DIO

 

6. 6. Nastavni predmet: Matematika u struci (izborna nastava)

 

Tjedni (ukupni) fond sati

  

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

1 (32)

2 (64)

 

 

Cilj programa

 

            Osposobiti učenike za primjenu matematičkih znanja u zanimanju.

 

Zadaci programa

 

            Razviti sposobnost matematičkog mišljenja, izražavanja, smisla za rad, preciznost, preglednost i točnost u radu te radnu upornost.

 

Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35 )

Sadržaj programa

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Osnovne toplinske jedinice i protok

Izračunavanje temperature, volumena (gustoće) i tlaka.

Izračunavanje protoka.

Temperaturne jedinice. Kelvinov stupanj naspram Celzijeva.

Jedinice za tlak bar, paskal.

Mjerne jedinice za volumen.

Zakon o održanju mase. 

Toplinsko širenje krutih tijela i kapljevina.

Toplinsko širenje plinova i para.

 

 


Shvaćanje ovisnosti između volumena, temperature i tlaka.


Linearno širenje.

Prostorno širenje.

Volumen plina kod promjene temperature.
Gay-Lussacov zakon.

Boyle –Mariotov zakon.

Realni plinovi.

Količina topline i specifični toplinski kapacitet.

 

Shvaćanje vodne vrijednosti

Izjednačavanje temperatura kod izmjenjivača topline.

Prijelaz  topline i vlažan zrak.

Shvaćanje mogućnosti izoliranja materijala i sprječavanja kondenzacije dimnjaka.

Vođenje topline ili kondukcija.

Prijelaz topline odnosno konvekcija.

Zračenje topline.

Izgaranje

Proračun izgaranja ugljika, vodika i sumpora

 

 

Vrijednosti raznih goriva i međusobna usporedba

Postaviti i izračunati jednostavne izraze (jednadžbe)

Izračunati toplinu izgaranja

 

 

 

 

Proces izgaranja.

Toplinske vrijednosti goriva.

Potreba za zrakom kod gorenja.
Volumen dima i ispušnih plinova

Masa dima i ispušnih plinova

Sastav dima u postocima

Vrijednosti raznih goriva i međusobna usporedba

 

 

Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 (64 )

Sadržaj programa

Nastavno područje

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

Toplinska računanja

Izračunati gubitak topline kod korištenja dimnjaka

Računati odnose kod primanja i davanja topline

 

 

 

 

 

Izračunati potrebnu količinu goriva i troškove

Izračunati promjene duljina i volumena kod krutih i tekućih materijala zbog topline

Toplina iz ispušnih plinova kod promjene temperature

Odnos između opterećenja, učinka i stupnja djelovanja

Odnos između opterećenja, učinka i stupnja djelovanja

Opterećenost ovisna o dovodu količine goriva (za čvrsta, tekuća i plinovita goriva)

Zagrijavanje prostorija

Priprema potrošne vode

Promjena dimenzija dimnjaka, spojeva i ložišta s promjenom temperature
Povećanje volumena vode i ulja

 

Račun strujanja

Računski prikazati djelovanje gustoće dima na uzgon

 

Računski pokazati odnos između funkcije i konstrukcije

 

Ukupni uzgon dimnjaka
Pojedine veličine uzgona prema zadanim vrijednostima

Promjer dimnjaka
Visina dimnjaka
Učinak dimnjaka

 

 

6. 7. Nastavni predmet:  Protupožarna zaštita (izborna nastava)

 

Tjedni (ukupni) fond sati

 

 Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1 (35)

1 (32)

2 (67)

 

 Cilj programa

 

            Osposobiti učenike za primjenu protupožarne zaštite u zanimanju.

  Zadaci programa

 

            Razviti sposobnost uočavanja svojstava materijala, mehanizma požara i protupožarnu zaštitu.

Razred: DRUGI (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (35 )

Sadržaj programa

 

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

Protupožarna zaštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti vrijednosti koje protupožarna zaštita ima u zajednici kao i u europskoj tradiciji

 

 

 

Spoznati cijenu posljedica i uzročnu vezu s nedovoljnom zaštitom

 

 

 

 

Uočiti važnost zakona za ustrojstvo organizacija i međusobnu ovisnost i obveze

 

 

Uvid u poznavanje dobrovoljnih društava u lokalnoj zajednici

 

A)    Dimnjačarstvo i zaštita

Vatra i grijanje tijekom povijesti

Nastajanje i uvjeti požara

Širenje, brzina i uvjeti za kontrolu požara

B)     Požari gradova:

Zagreb, Dubrovnik, Carigrad

- žrtve, štete otklanjanje

C)    Posljedice i pouke

trovanja od dima

Materijalna štete i statistika

Usporedbe sa susjedima

D)    Zakoni i gradnja

  Zakon o protupožarnoj zaštiti

Civilna zaštita

Dobrovoljna društva i dimnjačari

Profesionalne jedinice

E)     Protupožarna služba

- ustrojstvo

Uloga dimnjačara u zaštiti

Suradnja i pravodobno otkrivanje opasnosti

F)     Sveti Florijan, zaštitnik dimnjačara i vatrogasaca

Srednjoeuropska tradicija

Proslave i poruke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati sve tradicionalne i nove materijale za dimnjake koji su dokazali svoju otpornost na širenje požara i trajnost u uporabi

 

 

Uvid u podjelu materijala prema ponašanju pri povišenim temperaturama i brzinama promjena temperatura

Upoznati se s vrstama fizikalnim i kemijskim ispitivanjima elemenata dimnjaka koja se provode temeljem normi za protupožarna ispitivanja

 

 

 

 

Uvid u mehanizam i prirodu požara i međuzavisnosti uvjeta i brzine odvijanja

Spoznati ulogu prisustva kisika, sastava goriva i prostora dimovoda

u kojem se odvija požar te uvjeta proširenja požara izvan kontrolirane zone 

 

 

G)  Materijali u gradnji tijekom povijesti

- opeka

- šamot

- plemeniti čelični lim

 

H)    Podjela materijala prema gorivosti

 - značajka zapaljivosti, mehanizam gorenja, brzina

 

I)       Ispitivanja materijala na zapaljivost i otpornost

- laboratorijska ispitivanja,

analiza slučajeva, brzine promjene temperatura

J)       Razredbe materijala dimnjaka na

zapaljivost,  klasifikacija materijala,

označivanje elemenata

K)    Mehanizam požara u dimnjaku

- mehanizam vatre i uvjeta   nastajanja,

ulazni i izlazni produkti

L)     Kontrola požara u dimnjaku

- promatranje i redoslijed kontrole požara i njegove zone, odrediti kritične lokacije, podjela posla i komunikacija,

rezervni plan,  podešavanje brzine požara, gašenje požara, vježbe s vatrogascima

 

 

 

Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32 )
Sadržaj programa

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

Protupožarna zaštita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spoznati nužnost suradnje dviju srodnih i međusobno komplementarnih struka

 

 

 

Upoznati zakonsku osnovu i iskustvena pravila protupožarne djelatnosti

 

 

Uvidjeti osnove zajedničke

protupožarne zaštite na prostoru Europske zajednice putem direktiva i usklađenja

 

Upoznati ulogu osiguranja od požara i raspoloživa novčana sredstva preventive u unapređenju dimnjačarske operative

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati ulogu statističkih podataka o nedostacima i požarnim prijetnjama od dimnjaka

 

 

 

Kako koristiti podatke i iskustva

požara za poboljšanje uvjeta struke 

 

A) Vatrogasci i dimnjačari

 - komplementarna i javna služba,

napuštena praksa,

stručna suradnja,

uloga nadzora

 

B) Zakon o protupožarnoj zaštiti

- obveze dimnjačara,

obveze vatrogasne službe,

izmjena iskustava

 

C) Europska praksa i zakonodavstvo

- direktive u zaštiti,

posude pod tlakom i eksplozije

 

 

D) Osiguranje kao posljedica

- trošak osiguranja i statistika,

napuštanje obveza i struke,

uloga osiguranja dimnjačarske usluge

 

E) Prevencija i ukupni teret šteta

     od požara, eksplozija i trovanja

Preventiva kao ušteda

Ulaganja u preventivu

Protok informacije o nedostacima

 

F) Usporedba dimnjačarskih radnih   

     područja u broju i obujmu šteta    od požara

Statistički list

Godišnji izvještaj

 

G) Suradnja s protupožarnom

     inspekcijom

Dokumentacija i praćenje obavljenih radnji na dimnjačarskom radnom području

Usporedba unutar struke

 

 

 

 

6. 8. Nastavni predmet: Ekologija u struci

        (izborna nastava)

 

 Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

 

1 (32)

1 (32)

 

 Cilj programa

 

            Osposobiti učenike za primjenu protupožarne zaštite u zanimanju.

 

Zadaci programa

 

            Razviti sposobnost uočavanja svojstava materijala, mehanizma požara i protupožarnu zaštitu.


Razred: TREĆI (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 (32 )

Sadržaj programa

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

 

 

Ekologija u struci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati značaj uloge struke u sustavu zaštite od onečišćenje

 

 

 

 

 

Upoznati otrovni plin koji je do sada usmrtio i oštetio zdravlje najvećeg broja ljudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvid u tehniku mjerenja dimnih plinova u ovisnosti od pogonskih uvjeta uređaja za loženje

Spoznati rezultate racionalizacije potrošnje goriva kod nas i u Europi

 

A) Povijest zaštite okoliša

Dubrovnik 1272. g.

Pismo indijanskog poglavice

Mjerenja u  Londonu 1952.  g.

Mjerenja u Zagrebu 1964 g.

Dimnjačari u Zagrebu 1972. g.

Zakon o zaštiti zraka od onečišćenja

B) Utjecaji dimnih plinova na ljude, životinje i raslinje

Najvažniji polutanti (štetne materije)

Vidljivi i nevidljivi utjecaji

CO nevidljiv i ubojica bez najave

C) Utjecaj javnosti i zajednice

Porast svijesti o zaštiti

Zaštita zraka, vode i tla

D) Analiza dimnih plinova i mjerenje emisijskih značajki iz stacionarnih izvora-dimnjaka

Pravilnik o obavljanju mjerenja

E) Instrumenti za analizu dimnih plinova

Izbor instrumenata

Rad s instrumentima

F) Racionalizacija proizvodnje i potrošnje toplinske energije

G) Uloga dimnjačara u smanjenju štetnih emisija dimnih plinova

Analiza i statistika znatnog broja evidentiranih mjerenja u Njemačkoj i Austriji

Uloga naše dimnjačarske prakse u zaštiti zraka od onečišćenja

 

 

 

 

D) PRAKTIČNI DIO

 

6. 9. Nastavni predmet: Praktična nastava  

 

Ukupni fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

865

865

768

2498

 

 

Cilj programa


Cilj naukovanja za stjecanje ovog  obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućavaju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće dimnjačara.

 

Zadaci programa

Upoznati zaštitu na radu i sprječavanje nesreće

Znati odabrati, pripremiti i rukovati uređajima za rad, čišćenje, mjerenje i ispitivanje.

Znati izvršiti čišćenje, ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova.

Znati izvršiti čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja.

Poznavati osnove  konstruiranja  i funkciju uređaja za loženje, ventilaciju i slično.

Znati izvesti mjerenja kod ispuštanja štetnih tvari.

Znati i umjeti  izvesti mjerenja funkcionalnosti dimnjaka i analizu dimnih plinova.

Znati i umjeti  izvesti čišćenje i ispitivanje ložišta.

Znati organizirati, planirati i provesti radove na dimnjačarskom radnom području           

 

Razred: PRVI (1.)

Sadržaj programa

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

Zaštita na radu

 

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaštita na radu i  sprječavanje nesreća

Spoznati značenje uloge struke u osiguranju pogona dimnjaka, zaštite od požara i zaštite od onečišćenja zraka

 

 

 

Upoznati vanjska obilježja izgleda i ugleda dimnjačara i dimnjačarskog učenika na  radnom području, ponašanje, nošenje odore i održavanje higijene

Spoznati redovitost obilaska dimnjačarskog radnog područja prema planu obilaska i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A) Priprema za zanimanje

Dimnjačarska odora, izgled, ponašanje održavanje higijene

Zaštita na radu ograničenja i pristupi objektima

Dimnjačarski alat i korištenje, skladištenje, održavanje

Lokacija i granice radnog područja kretanje i osnove redoslijeda pregleda. Razgovor s korisnicima i vlasnicima

 


B) Osnovni dimnjačarski radovi

1.      otvaranje i zatvaranje vratašca

2.      čišćenje sabirača

3.      pregledi ogledalom i rukom

4.      pristupi i pregled dimnjaka na tavanu, ocjena stanja

5.      vođenje evidencije obilaska

6.      tehnike korištenja i spremanje alata

7.      održavanje i zaštita alata

8.      simbol sreće i ponašanje

 

 

Upoznavanje s izvedbama dimnjaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati značenje uloge struke u sustavu održavanja i osiguranja zaštite od požara i zaštite od onečišćenja zraka

 

 

 

 

 

Upoznati osnove gradnje i rasporeda dimnjaka na maketama i

uzorcima proizvođača materijala za dimnjake

 

Uvid u tehniku gradnje dimnjaka unutar objekta i rasporeda prostorija te uvjeta uređaja za loženje

 

 

Na uzorcima montažnika i sistemskih dimnjaka upoznati osnove izvedbi novih dimnjaka i usporediti s tradicionalnom gradnjom iz radnih područja

C) Upoznavanje sa dimnjacima

Dimnjaci u obiteljskoj tradicionalnoj

kući s priključcima za različita tradicionalna ložišta

sobne peći zidane limene

kuhinjske peći zidane, limene

kaljeve peći

grijači vode

etažna ložišta na plin

D) Dimnjaci u zgradama s više stanova i etaža

Presjeci, raspored, vučenje, sabirni,

skupine dimnjaka

montažni, izolirani, troslojni

E) Uporaba i izbor materijala

za gradnju dimnjaka

 Opeka, izbor, slaganje, zidanje, sljubnice, kalupi, prijelazi, otvori, priključci i sabirači

F) Montažni dimnjaci

Izbor rješenja, elementi i komponente, spojni materijal, dilatacije, veziva, oznake, sukladnost normama, izolacija, prozračivanje, vratašca, rozete i

završne kape

 

Razred: DRUGI (2.)

Sadržaj programa

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

Alati, pribor i instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznati značenje uloge tradicionalnih i novih alata u struci

 

 

Upoznati pribor za obavljanje dimnjačarskog posla i pomoćna stredstva za ispitivanje protoka i poroznosti

Vježbati mjerenje uzgona, brzine dimnih plinova, rošenja i propusnosti stijene cijevi dimovoda

 

Uvid u temeljne vrste mjerenja dimnih plinova i instrumente koji to omogućuju

Vježbati i upoznati osnove redovitih dimnjačarskih postupaka u obilasku radnog područja i čišćenju, uz temeljna planiranja

A) Alati

Dimnjačarski alati, strugači, kugle,

užad, koloturnik, ključevi, šerna, četke i probijači

Novi alati Wholer, lakši, savitljiviji, čvršći i praktičniji

 B) Pribor i uniforma

Ljestve, ogledala, usisivači, fotoaparat, kamera, dimne patrone, rosna pločica

C) Instrumenti

Analizator dimnih plinova, manometar, CO ispitivač, analizator propuštanja

D) Osnovna dokumentacija i tiskanice za evidenciju

Evidencija aktivnosti na računalu

Pregled i evidencija i potvrđivanje u dimnjačarskoj knjizi ili dlanovniku

(Handheld)

 

 

 

Razred: TREĆI (3.)

Sadržaj programa

Nastavni cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještina i umijeće)

Nastavni sadržaj

Vježbe iz procesa izgaranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati i pratiti proces izgaranja u cijelom rasponu snage ispitnog modela grijača vode

 

Vježba monitoringa pojave ugljičnog monoksida CO na izlazu

iz ložišta i uočiti razloge povećanja ili smanjenja koncentracije na ulazu u dimovodni priključak

 

 

Uvid u praktične vježbe i primjere tehnike mjerenja dimnih plinova u ovisnosti od pogonskih uvjeta uređaja za loženje

Spoznati dobivene rezultate racionalizacije potrošnje goriva i promjene sastava i stanja dimnih plinova putem podešavanja ulaznih parametara količine goriva i zraka

Vježbom dobiti uvid u razlike odvijanja procesa izgaranja za pojedine vrste goriva i očekivane učinkovitosti ili toplinskog stupnja djelovanja

 

A) Odvijanje procesa izgaranja

Ulazni elementi gorivo-zrak

Izlazni elementi CO2, N, NOX, O2, CO, SO2, H2O,

B) Ložišta, opterećenja, snaga,

raspon snage, promjena temperature dimnih plinova, promjena količine i sastava dimnih plinova, stehiometrija i nepotpunost izgaranja

 

C) Izgaranje ložišta na drvo

Udio i utjecaj vlage

Neizgoreni ostatak izgaranja

Leteći pepeo

Stupanj djelovanja peći

Stupanj djelovanja otvorenog kamina

Stupanj toplinskog djelovanja kaljeve peći

D) Izgaranje kod ložišta na ugljen

Vježba u kotlovnici u radu

E) Izgaranje kod ložišta na plin

Vježba na industrijskom ložištu predtlačnog kotla

F) Atmosferska ložišta

Vježba na kombiniranom aparatu za grijanje i toplu vodu na zemni plin

G) Ložišta sa predtlakom

Analiza dimnih plinova na četiri karakteristična opterećenja

 

Pregledi i mjerenja uređaja za loženje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati i pratiti promjene temperature i brzine promjene dimnog plina

 

 

Vježbom na modelu dimnjaka visine od 4 m dobiti uvid u sve značajke dimnjaka, izolacije, materijala i oblika koji određuju njegovu razredbu za normu

HRN EN 1443

Uvid i pokazna vježba  promjene pozicije točke rosišta po visini unutarnje cijevi dimnjaka

Upoznati povremenu i potpunu kondenzaciju dimnih plinova u dimnjaku

Spoznati dobivene rezultate nakon stručnog pregleda dimnjaka i konzultacije sa suradnikom za ocjenu kriterija prihvatljivosti detalja izvedbe i ugrađenih materijala

 

Vježbom dobiti uvid u razlike u kvaliteti, trajnosti i funkcionalnosti dimnjaka u odnosu na priključeno ložište

 

 

 

Dobiti uvid u analizu dimnih plinova kod kondenzacijskih ložišta

 

A) Mjerenje i proračun količine dimnih plinova

B) Mjerenje temperature dimnih plinova prije i nakon čišćenja kod zadanog opterećenja

C) Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida s promjenom količine zraka i goriva

D) Mjerenje podtlaka dimnih plinova kod promjene ulaznih količina goriva i zraka i utjecaji na dimnjak

E) Točka rosišta dimnih plinova za različita goriva, i kod početka i završetka izgaranja

F) Vježba mjerenja vremena i mjesta kondenzacije dimnih plinova, ovisno o visini i toplinskoj izolaciji dimnjaka

G) Vježba otkrivanja mjesta propusnosti na dimovodu pomoću dimne patrone

 

 

H) Pregled tipskog dimnjaka i oznake klasifikacije prema normi HRN EN  1443

I) Vježba redoslijeda stručnog pregleda montažnoga ili sistemskog dimnjaka i pregled uvjerenja (potvrda) o sukladnosti od strane neovisne kontrolne ustanove

J) Izrada stručnog nalaza ispravnog dimnjaka

K) Opomena za dotrajali ili opasan dimnjak

L) Pregled materijala dimovodnih cijevi za kondenzacijska ložišta

 

 

 

7.  ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

 Ispitni cilj

Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i  vještina koje su potrebne za stjecanje zanimanja dimnjačar.

Način provjere znanja i umijeća:

-         pismeno,

-         praktični uradak ili radne probe.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tehnologija dimnjačarstva

Matematika u struci i račun strujanja

Tehničko crtanje

 

Znanja: standardizirani test

 

Testovi

Priručnik

Praktični dio

Vještine: standardizirane

- radne probe

- praktični uradak

Dokumentacija

Predmet obrade

Alati, uređaji i strojevi

 

I.

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje dimnjačar , nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

 

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 

 1. čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova;
 2. čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja;
 3. čišćenje i ispitivanje ložišta;
 4. kontrola onečišćenja okoliša.

 

Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Odabir, priprema i rukovanje uređajima za rad, čišćenje, mjerenje i ispitivanje

 

Kandidat mora poznavati uređaje za čišćenje dimnjaka te naprave za mjerenje i ispitivanje dimnjaka i ventilacije. Učenik također mora znati izabrati  odgovarajući uređaj i izmjeri karakteristične veličine stanja u dimnjaku  i ventilaciji, temperaturu, emisiju plinova, tlak, strujanje zraka na ventilacijskim uređajima, rosište te mora znati samostalno izraditi izvještaj o provedenom mjerenju. Mora poznavati naprave za čišćenje dijelova za spajanje, pojedinačnih ložišta na čvrsta tekuća i plinovita goriva te ogrjevanih kotlova na kruta i tekuća goriva. Mora znati održavati uređaje za rad, čišćenje i mjerenje  pojedinih ložišta i ogrjevnih kotlova na kruta i tekuća goriva

Čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova

 

 

 

Kandidat mora znati odabrati uređaje i naprave za čišćenje i ispitivanje  plinskih dimnjaka, dimnjaka za ventilaciju i odvod štetnih plinova, spojnih dijelova dimnjaka i velikih dimnjaka. Mora izvesti ispitivanje i čišćenje  velikih dimnjaka, dimnjaka za ventilaciju i odvod štetnih plinova, spojnih dijelova dimnjaka i velikih dimnjaka.

Mora poznati ispaljivati dimnjak i spojnice dimnjaka te sudjelovati kod preuzimanja objekata.

Čišćenje i ispitivanje ložišta

Kandidat mora znati odabrati uređaje i naprave za čišćenje i ispitivanje  ložišta te očistiti i ispitati:

-   kotlove za čvrsta i tekuća goriva,

-   pojedinačna ložišta za kruta i tekuća goriva, pojedinačna ložišta za plinove i  protočne plinske grijače vode,

-   cirkulacijski plinski grijači kotlova na plinsko gorivo,

-   specijalne vrste ložišta.

Kandidat mora znati očistiti ložište struganjem i ispaljivanjem te suhim, vlažnim i kemijskim postupcima

Ispitivanje i čišćenje ventilacijskih uređaja

Kandidat mora znati odabrati uređaje i naprave za čišćenje i ispitivanje ventilacijskih uređaja te mora znati očistiti i ispitati navedene i njima slične uređaje:

- ventilacije u ložionicama,

- ventilacije u prostorijama za montažu ložišnih uređaja,

- uređaje u jednom oknu

- uređaje u skupnom oknu, te sudjelovati kod preuzimanja izvršenih radova

Otklanjanje nedostataka i funkcionalnih smetnji na uređajima za loženje  i ventilaciju

Kandidat mora znati utvrditi i registrirati funkcionalnost uređaja za loženje i ventilaciju prema uzgonu, učinku i presjeku, utvrditi i registrirati nedostatke na dimnjacima i ventilacijama, ložištima i spojevima, dodatnim uređajima za loženje i  zaštitnim uređajima za čišćenje dimnjaka.

Zatim, treba znati ispitati propisane najmanje razmake kod uređaje za loženje te utvrditi uzroke funkcionalnih smetnji i opterećenja na uređajima za loženje i ventilaciju.

Koristiti regulacijske i sigurnosne uređaje na uređajima za loženje i ventilaciju.

Utvrditi i registrirati uzroke prokišnjavanja dimnjaka i korozije.

Utvrditi i registrirati uzroke opasnosti koji nastaju kod spajanja ložišta.

Predložiti mjere za otklanjanje nedostataka na uređajima za loženje i ventilaciju te ukloniti otkrivene nedostatke

Održavanje uređaja za rad, čišćenje i ispitivanje

Kandidat mora znati izabrati postupke kojima se održavaju uređaji za rad, čišćenje i ispitivanje

 

 

RADNA PROBA

 

 Vrsta radne probe

Opis radne probe

Mjerenje i ispitivanje na uređajima za loženje i ventilaciju

Kandidat mora znati odabrati mjerne instrumente i naprave za ispitivanje na uređajima za loženje i ventilaciju i provesti mjerenja temperature, pritiska (tlaka) emisije na uređajima za loženje, strujanju zraka na ventilacijskim uređajima i mjerenja vlažnosti te izraditi izvještaj o rezultatima mjerenja

Mjerenje emisije štetnih plinova

Kandidat mora znati odabrati mjerne uređaje i naprave za mjerenje emisije štetnih plinova na uređajima za loženje, provesti mjerenja emisije štetnih plinova te izraditi  izvještaj o rezultatima mjerenja

 

Izvođenje zaštitnih mjera od ispuštanja štetnih tvari

Kandidat mora znati poznavati odredbe zakona o zaštiti od ispuštanja štetnih tvari  u atmosferu, posebno obveza o potrebnim mjerenjima, prijavama  i način izvođenje tih mjerenja.

Kandidat mora znati izvesti ta mjerenja i sudjelovati u radovima pri sanaciji

Servisiranje uređaja za loženje

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor i mora znati servisirati uređaje za loženje i specijalne naprave za loženje te izmijeniti važnije dijelove na uređajima za loženje i ventilaciju u skladu s građevinskom dozvolom

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

NASTAVNA PODRUČJA

 

 1. Uvod u dimnjačarstvo
 2. Pravila u graditeljstvu i sprječavanje požara
 3. Osnovni zadaci dimnjačarstva
 4. Kemijske i fizikalne osnove
 5. Uređaji za loženje
 6. Proces izgaranja
 7. Mjerna tehnika
 8. Dimnjaci i uređaji za ventilaciju
 9. Regulacijska i sigurnosna tehnika
 10. Računske osnove
 11. Računanje u graditeljstvu
 12. Toplinska računanja
 13. Račun strujanja
 14. Osnove tehničkog crtanja
 15. Građevinsko crtanje
 16. Dimnjaci
 17. Uređaji za loženje
 18. Sustavi grijanja
 19. Ventilacijski uređaji

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.                    PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru
praktične zadaće

Broj bodova

Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Izbor alata, uređaja i naprava  za  čišćenje, mjerenje i ispitivanje

0 – 10

Izbor radnih postupaka, mjerenja ispitivanja i čišćenja.

0 – 10

Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju  alatima, uređajima i napravama za  čišćenje, mjerenje i ispitivanje.

0 – 15

Točnost ispitivanja i mjerenja

0 – 15

Racionalna uporaba energije

0 – 10

Racionalna uporaba materijala

0 – 10

Izrada ispitne dokumentacije i interpretacija mjernih rezultata

0 – 10

Primjena mjera za rad na siguran način

0 – 15

Brzina i spretnost te vrijeme izrade

0 – 15

Pridržavanje propisa o zaštiti okoliša

0 – 10

Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

UKUPNO BODOVA

140

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova


Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan  ( 1 )

 

II.  STRUČNO–TEORIJSKI DIO

 

          Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Za zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova


Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan  ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-43