Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje galanterist             Općeobrazovni dio programa

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje galanterist             Općeobrazovni dio programa

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2139

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI

PROGRAM ZA ZANIMANJE

 

GALANTERIST

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

 

 

Cilj obrazovanja

 

Odgojno-obrazovni program za zanimanje galanterist ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju galanterist.

 

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

-         steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,

-         steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

-         spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

-         spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

-         biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline;

 

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

 

-   poznavati sigurnu i pravilnu uporabu strojeva, alata i uređaja za rad,

-   ovladati pravilima zaštite na radu i poštivati propise i razvijat ekološku svijest,

-   steći znanja i vještine iz područja tehnologije izrade galanterijskih proizvoda,

-   poznavati različite vrste osnovnog i pomoćnog materijala,

-   uvježbati crtanje i modeliranje različitih galanterijskih proizvoda,

-   poticati stvaralačke sposobnosti, urednost i preciznost u radu,

-   razvijati smisao za estetiku i dizajn,

-   naučiti uspješno komuniciranje za suradnicima i društvom u cjelini.

 

Trajanje obrazovanja:   3 godine

Uvjeti za upis:

-     završena osnovna škola,

-         liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,

-         sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu,

-         ugovor o naukovanju.

 

 

2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Računalstvo

-

-

-

-

2

64

64

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Poznavanje materijala u galanteriji

1

35

1

35

-

-

70

Tehnologija galanterije

2

70

2

70

2

64

204

Modeliranje galanterije

2

70

2

70

2

64

204

Estetika

1

35

-

-

-

 

35

Izborna nastava

1

35

2

70

3

96

201

Tehnologija galanterije

Modeliranje galanterije

Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

Računalstvo

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

 

Praktična nastava u školi

 

Tehnološke vježbe

 

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

 

360

 

 

 

 

540

 

 

 

270

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

640

 

 

Ukupno

17

1495

17

1495

17

1344

4334

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)                Općeobrazovni dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

105

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B)                 Stručno-teorijski dio programa

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Računalstvo

-

-

-

-

2

64

64

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Poznavanje materijala u galanteriji

1

35

1

35

-

-

70

Tehnologija galanterije

2

70

2

70

2

64

204

Modeliranje galanterije

2

70

2

70

2

64

204

Estetika

1

35

-

-

-

 

35

UKUPNO:

7

245

6

210

7

224

679

 

 

C) Izborni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tehnologija galanterije

1

35

1

35

1

32

102

Modeliranje galanterije

1

35

1

35

1

32

102

Matematika u struci

-

-

1

35

1

32

67

Računalstvo

-

-

-

-

1

32

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

1

35

2

70

3

96

201

 

            Opće-obrazovni i stručno-teorijski predmeti ostvaruju se u 1. i 2. razredu u 35 nastavnih tjedana, u 3. razredu u 32 nastavna tjedna. Izborni predmeti biraju se prema kadrovskim i materijalnim uvjetima škole te interesima učenika, obvezno u prvom razredu jedan, u drugom razredu po dva, a u trećem razredu tri od predloženih izbornih predmeta.

 

D)    Praktični dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

 

Praktična nastava u školi s vježbama

 

360

 

270

 

160

 

Tehnološke vježbe

-

35

-

70

-

64

 

Praktična nastava u radnom procesu

-

540

-

630

-

640

 

Ukupno 

-

900

-

900

-

800

2600

 

 

Na početku praktične nastave obvezno je u školi obaviti u prvom razredu 40 sati zaštite na radu i položiti ispit.

 

E)                 Ukupno nastave

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Obvezni općeobrazovni dio

9

315

9

315

7

224

854

 Stručno-teorijski dio obavezni

7

245

6

210

7

224

679

 Stručno-teorijski dio izborni

1

35

2

70

3

96

201

 Praktični dio programa s tehnološkim vježbama

-

900

-

900

-

800

2600

Ukupno (A+B+C+D)

17

1495

17

1495

17

1344

4334

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmet strukovnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Računalstvo

usmeno, pismeno, vježbe

Matematika u struci

usmeno, pismeno

Poznavanje materijala

usmeno, pismeno, praktični rad

Estetika

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija galanterije (izborno)

usmeno, pismeno, praktični rad

Modeliranje galanterije (izborno)

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

praktični rad

Tehnološke vježbe

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

1. Računalstvo

-prof. računalstva

-dipl. informatičar

-dipl. inž. matematike smjer računalstvo-

 informatika

-prof. PTO

-dipl. inž. elektrotehnike

VSS

2. Matematika u struci

-prof. matematike

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VSS

3. Poznavanje materijala

-dipl. inž. kemijske tehnologije

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VSS

VŠS

4. Tehnologija galanterije

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VŠS

5. Modeliranje galanterije

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VŠS

6. Estetika

-prof. likovne umjetnosti

-akademski slikar

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VSS

VŠS

7. Tehnologija galanterije (izborna)

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VŠS

8. Crtanje i modeliranje galanterije

    (izborna)

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

VŠS

9. Praktična nastava

-inž. obućarske tehnologije

-inž. galanterije

-galanterijski tehničar

VŠS

SSS

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Minimalni standardi:

 

-         rad s učenicima u skupinama,

-         dijeljenje razrednog odjela u skupine.

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj učenika

u skupini

Računalstvo

-

 

3

profesor

15

Matematika u struci

1.

2.

3

profesor

inž. obuć. tehnologoje

30

Poznavanje materijala

1.

2.

-

profesor

inž. obućarske tehnologije

30

Tehnologija galanterije

1.

2.

3.

«

30

Modeliranje galanterije

1.

2.

3.

«

15

Teh. galanterije (izborni)

1.

2.

3.

«

15

Modelir. galanterije (izborni)

1

2.

3.

«

15

Praktična nastava

1.

2.

3.

inž. obućarske tehnologije

stručni učitelj

inž. galanterije

15

Tehnološke vježbe

1.

2.

-

inž. obućarske tehnologije

inž. galanterije

stručni učitelj

15

Estetika

1.

-

-

prof. likovne umjetnosti

akademski slikar

inž. obućarske tehnologije

inž. galanterije

30

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Računalska učionica

16 računala povezana u mrežu s mogućnošću pristupa Internetu, LCD projektor, crno-bijeli i kolor-pisač, skener, digitalni fotoaparat. Programska oprema za obradu teksta. Stručni programi za tablice, grafike, stručni programi za galanteriju.

Računalstvo

Specijalizirana učionica

Kemijski laboratorij za izvođenje dijela vježbi, učionica s 15 parnih mjesta

Poznavanje materijala

Nastavna oprema: klupe, stolice, školska ploča (zidna), ormar za nastavna sredstva, plastične podloge za stolove, modelarski nož, pribor za crtanje.

Tehnička pomagala: grafoskop, računalo.

Nastavna sredstva: stručna literatura, modni časopisi, razne vrste šablona, gotovi galanterijski proizvodi i dijelovi proizvoda.

Tehnologija galanterije

Modeliranje galanterije

Crtanje i modeliranje

Školska radionica

Nastavna oprema: stolovi, stolice, ormari, vitrine, plastične podloge za stolove, noževi za ručno krojenje.

Tehnička oprema: alati, uređaji, strojevi (za strojno krojenje), stroj za porubno stanjivanje, strojevi za šivanje cik-cak, stubni i ravni sa zrnčanim ubodom.

Tehnološke vježbe

Praktična nastava

Specijalizirana

učionica

Matematički pribor, grafoskop i računalo

Matematika

Pribor za crtanje

Estetika

 

 

 


 6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 

B1) 6.1. Nastavni predmet (obvezni): Računalstvo

Razred:  treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

-

2 (64)

2 (64)

 

Cilj programa

Osposobiti učenike za primjenu računalnih (informatičkih) znanja u svakodnevnom životu s osobitim naglaskom na galanterijsku struku.

 

Zadaci programa

Upoznati učenike s elektronskim računalima, njihovom građom i primjenom (u svakodnevnom životu i struci). Naučiti ih da se samostalno služe računalom u razmjeni informacija na Internetu, izradi dokumenata, proračunskih tablica - s naglaskom na primjene u zanimanju.

 

Sadržaj programa

NASTAVNA CJELINA

očekivani rezultati                           (znanja, vještine, umijeća)

nastavni sadržaji

1.    Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva

Upoznati povijesni razvoj računala. Pojam digitalnih računala

Pregled razvoja računala.

Osobno računalo-hardver, softver, računalni sustav

2.    Računalo i uređaji u njegovu okruženju

Usvojiti osnovne pojmove o sklopovlju suvremenih osobnih računala, posebno o središnjoj jedinici, memorijama  i načinima ostvarivanja zapisa, te ulazno-izlaznim sklopovima

Temeljna građa Von Neumannova računala, osnovni dijelovi današnjih računala i njihova funkcija (matična ploča, memorija, CPU, ulazno-izlazni sklopovi, sabirnice), vanjske memorije, ulazni uređaji, izlazni uređaji

3.    Operacijski sustavi

Upoznati  programski dio računalnog sustava, razumjeti pojam i podjelu programa, znati vrste operacijskih sustava i njihovu ulogu u radu računala; usvojiti pojmove mapa i datoteka te naučiti osnovne radnje za organizaciju podataka

Programiranje, program i podjela programa;  uloga, vrste i razvoj operacijskih sustava; osnovno sučelje OS Windows, rad s ikonama i prozorima, Windows Explorer, mapa, datoteka (imena i vrste), rad s mapama i datotekama, Control Panel

4.    Računalne mreže

Upoznati uređaje za povezivanje računala, vrste mreža, znati koristiti podatke s drugih računala unutar mreže

Pojam rač. mreže, razlozi umrežavanja, prijenos podataka na umreženim računalima, infrastruktura mreže, vrste mreža, LAN, WAN

5.    Internet

Znati što podrazumijeva pojam Internet i spajanje na Internet, upoznati osnovne servise, znati pronaći informacije na webu, znati podesiti postavke korisničkog računa i E-pošte, znati poslati i primiti datoteku putem E-pošte

Pojam Interneta, razvoj; spajanje, korisnički račun, usluge (servisi) i protokoli; osnovni pojmovi, Internet Explorer, pretraživanje, elektronička pošta (E-mail) – slanje i primanje poruka s privitkom

6.    Obrada teksta (MS Word)

Usvojiti osnovna znanja o obradi teksta, prilagoditi postavke programa, znati izraditi jednostavni dokument, tablicu, umetnuti gotovu ilustraciju, kreirati predložak i upotrijebiti ga u svom zanimanju (tehnološka dokumentacija, specifikacija modela, operacijski list, narudžba, plan potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, radni nalog, popratni list, obračunski list osnovnog i pomoćnog materijala)

Opis prozora, izbornici i alati,

pisanje teksta, postava stranice, spremanje i otvaranje, ispravci i naknadno uređivanje i oblikovanje,  kopiranje i premještanje, pripreme za ispis i ispis, izrada tablice, umetanje objekata u tekst (slika, okvira, simbola, hiperveze...), ukrasno pisanje, kreiranje zaglavlja i podnožja, pisanje u stupcima; izrada predloška

 

 

7.    Proračunske tablice           (MS Excel)

Izraditi jednostavnu proračunsku tablicu, izraditi grafikon iz tablice; znati pretražiti listu; umetnuti formule za jednostavne izračune vezane uz struku ( zbroj, produkt, postotak, srednja vrijednost...),

 

 

 

 

Opis prozora, izbornici i alati (usporedba s Wordom), unos podataka, umetanje i brisanje ćelija, redaka, stupaca; premještanje i kopiranje sadržaja ćelija, oblikovanje ćelija, rad s radnim listovima, postava stranice, ispis; izračuni  (formule), sortiranje podataka; izrada grafikona, rad s grafikonom, ispis grafikona; rad s listama (filtriranje, pretraživanje...)

 

Metodičke napomene

Nastava računalstva realizira se u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, te pristupom internetu. Uz svako računalo je jedan učenik, tako da se nastava održava s grupom od 15 učenika (u bloku od 2 školska sata)

Navedene sadržaje treba realizirati tako da se stavi naglasak na konkretne primjere iz prakse vezane za zanimanje za koje se učenici školuju.

Obaveze učenika

Redovno pohađanje nastave. Savjesno korištenje i čuvanje računalne opreme.

Elementi ocjenjivanja

Usmeno, pismeno, praktičan rad na računalu (vježbe)

 

PREGLED NASTAVNIH CJELINA S VREMENSKIM RASPOREDOM

red. br.

Nastavna cjelina

Broj sati po godinama obrazovanja

ukupno

1.

2.

3.

1.     

Uvod, povijest i osnovni pojmovi računalstva

 

 

3

3

2.     

Računalo i uređaji u njegovom okruženju

 

 

8

8

3.     

Operacijski sustavi

 

 

6

6

4.     

Računalne mreže

 

 

2

2

5.     

Internet

 

 

12

12

6.     

Obrada teksta (MS Word)

 

 

20

20

7.     

Proračunske tablice (MS Excel)

 

 

13

13

UKUPNO

 

 

64

64

 

Nastavu računalstva može predavati: prof. matematike i informatike, dipl. informatičar, dipl. ing. matematike (smjer računalstvo – informatika), prof. PTO-a, dipl. ing. elektrotehnike.

 

Literatura

Lipljin, Milijaš...: INFORMATIKA-RAČUNALSTVO za srednje škole, PRO-MIL,Varaždin, 2003.

Lj. Milijaš: PCškola – Office XP, PRO-MIL, Varaždin, 2002.


B1) 6.2. Nastavni predmet (obvezni) MATEMATIKA U STRUCI

Razred:  prvi (1), drugi (2), treći (3)

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1(32)

3/102

 

Cilj programa

Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci.

 

Zadaci programa:

- osposobiti učenike da mogu izvoditi računske operacije s cijelim, racionalnim i realnim brojevima,

- naučiti rješavati jedinstvene jednadžbe i nejednadžbe,

- crtati grafove funkcija  (prvenstveno linearne) u koordinatnom sustavu – koristiti jedinice za

  duljinu, površinu, obujam i masu,

- naučiti izračunati normative utroška osnovnog i pomoćnog materijala te vrijeme izrade,

- naučiti kalkulacije i obračun plaće.

 

Sadržaji programa

1. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Skupovi i brojevi

Naučiti računati s cijelim brojevima, razlomcima odnosno decimalnim brojevima te drugim brojevima

Osnovne računske operacije u skupu 2, Q, R, racionalni brojevi u decimalnom i razlomačkom obliku, drugi korijen (uz uporabu kalkulatora)

2. Linearne jednadžbe

    i nejednadžbe

Naučiti rješavati jednostavnu linearnu jednadžbu i nejednadžbu. Sustav dvaju jednadžbi.

Linearne jednadžbe, sustav dvaju linearnih jednadžbi, metodom supstitucije i metodom suprotnih koeficijenata elementarne nejednadžbe s grafičkim prikazom rješenja.

3. Koordinatni sustav u

   ravnini

Naučiti vršiti pridruživanje par brojeva, točka ravnine, naučiti nacrtati jednostavni grafikon

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini, grafički prikaz linearnih funkcija

4. Geometrijski likovi

Naučiti izračunati opseg i površinu ravninskih lukova

Trokut, pravokutnik kvadrat, krug, paralelogram, trapez

5. Geometrijska tijela

Naučiti izračunati oplošje i obujam najjednostavnijih tijela

Kvadar, kocka, valjak, kugla

 

Nastavni sadržaji

2. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati                   (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Mjere za dužinu

Naučiti mjere i primijeniti u struci

Mjere za dužinu, površinu, volumen, masu, mjere za vrijeme

2. Geometrijski likovi

Naučiti geometrijske likove, izračunati njihovu površinu i opseg

Trokut, pravokutnik (kvadrat) krug, paralelogram, trapez

3. Postotni i kamatni

    račun

Naučiti izračunati postotak

Postotni račun, jednostavni kamatni račun

4. Neto normativ           utroška osnovnog

   materijala

Naučiti metode paralelograma

Jedinica za mjerenje kože

5. Neto normativ pomoćnog materijala

Naučiti izračunati normative utroška pomoćnog materijala

Konac, ljepilo, drukeri, rinčice, šnale, lastika, zatvarači

 

Nastavni sadržaji

3. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati                   (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Bruto normativ          utroška materijala

Znati postotni račun za izračunavanje postotka otpada, topografiju kože,  klasiranje

Naučiti postotak otpada, postotak oštećenja, prirodne kože po klasama

2. Vrijeme izrade

Naučiti normativ utroška vremena

Norma – normativ izrade po operacijama, pripremno i završno vrijeme, tehničko i tehnološko dodatno i pomoćno vrijeme

3. Kalkulacija

Naučiti izradu kalkulacija sa svim elementima koji čine cijenu koštanja, naučiti izračunati vrijednost proizvoda

Vrijednost i cijena koštanja za pojedinačnu i serijsku proizvodnju. Cijena materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.

4. Obračun plaće

Naučiti izračunati plaću radnika po danu, satu, mjesecu.

Osnovna plaća, koeficijent, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća, povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 

Metodičke napomene

Nastava se izvodi u školskoj učionici. Sadržaj ovog predmeta su u korelaciji sa sadržajima predmeta struke. Nastavni sadržaji iz matematike u struci uvježbavaju se na primjerima koji su matematičke interpretacije odnosa i pravila iz struke (odnos mjernih jedinica)

 

Oblici i način rada

Grupni (30 učenika) i individualni. Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne i praktične (vježbe). Provjera znanja učenika: usmeno, pismeno i vježbe.

 

Obveze učenika

Svaki učenik  je obvezan za nastavu imati sljedeći pribor i opremu: propisani udžbenik, bilježnicu za vođenje bilješki na nastavi i kalkulator.

 

Literatura

Boško Jagodić, Milivoj Miliša: udžbenik za industrijsko-obrtničke škole

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

 

Red.

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godina obrazovanja

Ukupan broj sati

1.

2.

3.

1.

Skupovi brojeva

14

-

-

14

2.

Linearne jednadžbe i nejednadžbe

6

-

-

6

3.

Koordinatni sustav u ravnini

6

-

-

6

4.

Geometrijski likovi

3

-

-

3

5.

Geometrijska tijela

6

-

-

6

6.

Mjera za dužinu i površinu volumena

-

7

-

3

7.

Geometrijski likovi

-

7

-

10

8.

Postotni i kamatni račun

-

8

-

8

9.

Neto normativ utroška osnovnog materijala

-

6

-

7

10.

Neto normativ pomoćnog materijala

-

7

-

7

11.

Bruto normativ utroška materijala

-

-

9

9

12.

Vrijeme izrade

-

-

8

8

13.

Kalkulacija

-

-

6

6

14.

Obračun plaća

-

-

9

9

            U K U P N O:

35

35

32

102

 

 

B1) 6.3. Nastavni predmet (obvezni): Poznavanje materijala galanterije

 

Razred:  prvi (1.) i drugi (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

-

2/70

 

Cilj programa

Usvojiti temeljna znanja o osnovnim i pomoćnim materijalima i njihova primjena u praksi.

 

Zadaci programa

- upoznati učenike s osnovnim i pomoćnim materijalima,

- znati uspoređivati svojstva prirodne i umjetne kože s ostalim materijalima,

- upoznati se s tehnološkim procesom prerade materijala,

- znati uočiti pogreške na osnovnim i pomoćnim materijalima koji se primjenjuju pri izradi galanterijskih proizvoda,

- osposobiti za pravilno postupanje s materijalima u radu i pri radu s njima.

 

Sadržaj programa

1.     razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Repromaterijali

Upoznati različite vrste repromaterijala i njihova svojstva

Poznavanje materijala, osnovni i pomoćni materijali, podjela repromaterijala, vrste i razlike proizvoda

2. Sirova koža

Znati funkciju kože i faktore koji utječu na kvalitetu. Naučiti histološku građu kože. Shvatiti topografsku  razliku prirodne kože i smjerove istezanja i znati primijeniti u praksi. Razlikovati faze prerade sirove kože u gotovu.

Prirodna sirova koža (pojam, podjela, funkcija), građa sirove kože (mistološka – kemijska). Svojstva sirove kože (topografija kože, čimbenici neujednačenosti kvalitete sirove  kože, ekonomičnost iskorištavanja sirove kože). Faze prerade sirove kože u gotovu: konzerviranje, luženje koža, štavljenje, dovršni radovi na koži.

3. Gotova koža

Znati razlikovati gotovu kožu po opipu, izgledu, veličini i namjeni. Znati ispitati svojstva pojedinih koža (djelovanjem kemikalija i fizikalno-mehaničkim silama). Znati način skladištenja i pakiranja gotovih koža. Znati stečena znanja primijeniti u praksi.

Pojam gotove kože, podjela gotove kože (po vrsti životinja, načinu dorade, štavljenu, po namjeni u galanteriji). Galanterijske kože za vanjske dijelove proizvoda, podstavne kože, biljno štavljenje galanterijske kože ( po vrsti, svojstvu i primjeni)

 

 

Sadržaj programa

2. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Umjetna  koža

Razlikovati umjetne kože od prirodnih, znati organoleptička ispitivanja kože, kemijsko-fizikalna ispitivanja umjetnih koža, naučiti način krojenja umjetne kože u odnosu na prirodnu kožu, znati primijeniti znanja u praksi.

Umjetna koža – prednosti i nedostaci umjetne kože, podjela umjetne koće, način dobivanja, primjena umjetne kože u galanteriji.

 

2. Tekstilni  konac

Vještina prepoznavanja tkanine i netkanine, razlikovati tkanine po tkanju i primjeni u galanteriji, prepoznavanje vrsta, načina dorade, numeraciju konca i njihovu primjenu u galanteriji.

Podjela tekstila, tkanine, netkanine i razlike, sirovine za proizvodnju tekstilnih materijala, dobivanje tkanine (predenje, tkanje, dorada), dobivanje konca (predenje, končanje, dorade), vrste končanja i oznake numeracije, svojstva tekstila i konca, primjena tekstila i konca u galanteriji, povezivanje raznih materijala s koncem.

3. Papir i  ljepenke

Osposobljavanje za pravilnu primjenu ljepenke u kožnoj galanteriji za određene namjene kod izrade galanterijskih proizvoda

Proizvodnja papira, vrste i svojstva papira, ljepenke i kartona. Vrste i svojstva ljepenke u galanteriji, rezanje raznih vrsta ljepenki i papira, (ručno i strojno), uočavanje njihovih razlika.

4. Ljepila

Razlikovanje raznih vrsta ljepila na bazi organoleptičkih ispitivanja i pravilna primjena u galanterijskoj radionici (povezivanje znanja iz teorije s praktičnim dijelom

Podjela ljepila (po načinu dobivanja i primjeni), svojstva ljepila općenito, vrste ljepila i svojstva (na bazi prirodnog i sintetskog kaučuka, taljiva ljepila), ispitivanje osobina ljepila (moć povezivanja), primjena ljepila u galanteriji, ispitivanje ljepila na pojedinim materijalima (kože, skaja, tekstila, ljepenke s raznim ljepilima).

5. Materijali za dovršavanje galant.

proizvoda

Naučiti sredstva za dovršavanje i čišćenje i znati primijeniti  praksi.

Svrha i podjela sredstava za dovršavanje, sredstva za čišćenje, boje i voskovi

 

Metodičke napomena

Program se realizira u učionici i u laboratoriju za ispitivanje materijala. Oblici i način rada grupni (15 učenika) i individualno. Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne, laboratorijske vježbe, uzorci materijala.

 

Provjera postignuća rada

Povezivanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, laboratorijskih vježbi, ocjenjivanje usmeno, pismeno, vježbe.

 

Obveze učenika

Svaki učenik je obvezan imati bilježnicu i olovku za vođenje bilješki.

 

Literatura

T. Prajs: Tehnologija pomoćnih materijala

Grgrić-Vuković-Bajza: Tehnologija kožne galanterije

A. Antasijević: Tehnologija kože

Časopis «Koža i obuća»

 

 

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Red.

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupni

broj sati

1.

2.

3.

1.

Repromaterijali

5

-

-

5

2.

Sirova koža

10

-

-

10

3.

Gotova koža

20

-

-

20

4.

Umjetna koža

-

6

-

6

5.

Tekstil – konac

-

9

-

9

6.

Papir ljepenka

-

6

-

6

7.

Ljepila

-

8

-

8

8.

Materijali za dovršavanje gotovih proizvoda

-

6

-

6

                                 U K U P N O

35

35

-

70

 

 

 

B1) 6.4. Nastavni predmet (obvezni): Tehnologija galanterije

 

Razred: prvi (1.), drugi(2.) i treći (3.)
Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2  (70)

2  (70)

2  (64)

6  (204)

 

Cilj programa

Stjecanje osnovnih teorijskih znanja iz tehnologije galanterije i razvijanje sposobnosti za njihovu primjenu u praksi.

 

Zadaci programa

-  naučiti i znati koristiti alate, strojeve i uređaje za ručno i strojno krojenje dijelova

  galanterije,

- naučiti vrste ljepila i njihovu primjenu u praksi,

-  steći znanja i vještine šivanja,

- uvježbati tehniku obrade iskrojenih dijelova i obrade rubova na dijelovima galanterije,

- upoznati različite vrste metalne galanterije i uvježbati tehniku ugradnje,

- znati se služiti tehnološkom dokumentacijom, izraditi kalkulacije i normativ utroška

  materijala, kao i tehnološke procese izrade,

- razvijati odgovornost za racionalnu uporabu materijala, za čuvanje i održavanje sredstava za   rad i mjere zaštite na radu i zaštite od požara.

 

Sadržaj program

1. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Povijesni razvoj

    kožne galanterije

Upoznati povijesni razvoj i razlike između obrtništva i industrije

Povijesni razvoj kožne galanterije – obrtništvo – industrija

2. Podjela galanter.

   proizvoda

Naučiti podjelu galanterije.

Podjela galanterijskih proizvoda (prema vrsti materijala, načinu obrade i spajanja)

3. Ručno i strojno

    krojenje

Upoznati sredstava za rad i uvježbati tehniku rada, upoznati strojeve, alate i uređaje i naučiti tehniku rada stroja, znati topografiju prirodne kože i uklapanje šablona.

Ručno krojenje - sredstva za rad, strojno krojenje - alati i uređaji.

Pravila krojenja prirodne kože, umjetnih materijala i uklapanje šablona

 

4. Ugradni dijelovi

Naučiti vrste ugradnih dijelova i način ugradnje

Ugradni dijelovi (vrste ugradnih dijelova, tehnika ugradnje, vrste pojačanja)

5. Sastavljanje  šiva-

   njem

Naučiti što je šivanje i koju ima ulogu, naučiti ručno šivanje, upoznati različite tipove suvremenih strojeva i uvježbati tehniku šivanja

Sastavljanje šivanjem (ručno i strojno šivanje, vrste strojeva)

Naučiti dijelove igle i primjenu u praksi

Igle za šivanje, podjela (dijelovi, dorada, označavanje igala)

 

 

Sadržaj programa

2. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1.Sastavljanjeproizvoda       lijepljenjem

Naučiti vrste spajanja u galanteriji, tehniku ručnog i strojnog nanošenja ljepila, znati primjenu zaštite od požara

Sastavljanje dijelova lijepljenjem (vrste ljepljivih spojeva, tehnika nanošenja ljepila ručno i strojno)

2. Obrada iskrojenih

     dijelova

Znati svrhu površinskog stanjivanja

Upoznati stroj i naučiti tehniku rada.

Površinsko stanjivanje kože (tehnika rada stroja)

Naučiti vrste oznaka i znati prepoznati i primijeniti u praksi.

Označavanje sastavnih dijelova, vrste oznaka (organizacione, propagandne, estetske i tehničke)

Bušenje rupica - primjena

Upoznati stroj, alate i uređaje i uvježbati tehniku rada ručno i strojno.

Bušenje rupica (ručno i strojno bušenje, alati i uređaji), matriciranje (ukrasno bušenje rupica)

Znati primjenu utiskivanja linija u gal.

Upoznati stroj, alate i uređaje i uvježbati tehniku rada ručno i strojno

Utiskivanje ukrasnih linija (vruće, hladno utiskivanje, strojno  ručno utiskivanje

Objasniti svrhu i primjenu stanjivanja rubova;

Naučiti oblike stanjivanja, primjenu tehnike rada ručnog i strojnog stanjivanja

Stanjivanje rubova, oblici stanjivanja (za podvijanje, međusobni sastav, otvoreni rez i obrubljivanje rubova), ručno stanjivanje (primjena, tehnika rada), strojno stanjivanje (podešavanje nagiba papučice i širine stanjivanja)

3. Obrada rubova

Naučiti načine obrade i primjenu

Obrada otvorenog ruba (zupčanjem, bojanjem), zajedničke karakteristike

Objasniti karakteristike i namjenu pojedinog obruba

i uvježbati tehniku izrade

Obrada rubova obrubljivanjem (francuskim, njemačkim i talijanskim postupkom)

Objasniti karakteristike zatvorenog ruba, način i tehniku ručnog i strojnog podvijanja (prednosti strojnog podvijanja)

Obrada zatvorenog ruba, ručno podvijanje rubova, uvjetne operacije (zarezivanje i narezivanje rubova), strojno podvijanje rubova i tehnika rada

Objasniti namjenu i karakteristike paspuliranja,

Uvježbati izradu paspula (kedera) i način našivanja

Obrada rubova paspuliranjem, vrsta paspula (materijal), vrste ispuna i ugradnja u paspul (traku), izrada paspula i način našivanja (kedranje), uređaj za našivanje

4. Ugradnja podstave

Naučiti vrste i način ugradnje podstave

Podstava u izradi galanterije (vrste, namjena i način ugradnje)

VF zavarivanje

Upoznati stroj, objasniti namjenu i tehniku rada

VF zavarivanje (primjena, VF tehnologije), tehnika krojenja s porubnim zavarivanjem, matriciranje (za ukrašavanje)

 

 

Sadržaj programa:

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Metalna

    Galanterija

Upoznati alate i uređaje za ugradnju, naučiti vrste i uvježbati način ugradnje

Metalna galanterija (vrste, primjena, alati i uređaji za ugradnju, tehnika ugradnje)

2. Normativ utroška

materijala

Naučiti značaj uštede materijala, jedinice mjera, topografiju prirodne kože (smjerove istezanja) i uklapanje šablona

Normativ utroška materijala (značaj uštede, utvrđivanje normativa osnovnog i pomoćnog materijala, utvrđivanje postotka otpada po klasama prirodne kože i uklapanja šablona kod krojenja prirodne i umjetne kože)

3. Priprema proizvodnje

Naučiti zadaću teh. pripreme i znati se služiti tehnološkom i operativnom dokumentacijom. Znati izraditi kalkulacije. Uvježbati, snimiti i izračunati normativ utroška vremena izrade

Tehnološka priprema (tehnološka i operativna dokumentacija, kalkulacija, normativ utroška vremena izrade i metode rada.

4. Dovršni radovi

    (finiširanje)

Naučiti različite načine dovršavanja proizvoda

Završni radovi na gotovom proizvodu (čišćenje od ljepila, bojanje, laštenje, pakiranje i etiketiranje)

5. Tehnološki

procesi izrade galanter.

proizvoda

 

 

 

 

 

 

Naučiti i primijeniti u praksi teh. procese izrade galanterijskih proizvoda, od krojenja dijelova do gotovog proizvoda

 

 

 

 

 

 

Tehnološki proces izrade navlake za dokumente (krojenje glavnog dijela, podstave, pregrada i ugradnja podstave i pregrada, šivanje i dovršavanje proizvoda).

Tehnološki proces izrade privjesaka (strojno ili ručno krojenje, obrada rubova i ugradnja metalne galanterije)

Izrada poslovne galanterije, tehnološki proces izrade (ručno krojenje svih sastavnih dijelova do gotovog proizvoda)

Izrada različitih vrsta remena, tehnološki proces izrade (strojno ili ručno krojenje, obrada rubova, ugradnja metalne galanterije i bušenje rupica)

Izrada muških torbi, tehnološki proces izrade ovisi od modela i namjene (ručno krojenje dijelova: vanjskih, podstavnih, pregrada i ručke, obrada rubova i sastavljanje dijelova, ugradnja ručki i metalne galanterije i završetak proizvoda)

Izrada ženskih torbica, tehnološki proces izrade ovisi od modela i namjene torbice (krojenje vanjskih dijelova, podstave, džepića, ručke, obrada rubova, spajanje dijelova, ugradnja metalne galanterije i ručke, završetak proizvoda)

Izrada sportskih torbi, tehnološki proces izrade ovisi od namjene i modela (krojenje vanjskih dijelova, podstave, obrada rubova, izrada paspula i kedera, ugradnja ugradnih dijelova, podstave, našivanje kedera, ugradnja metalne galanterije i završetak proizvoda)

 

Metodičke napomene

 Program se realizira u školskoj radionici i specijaliziranoj učionici koja mora biti opremljena sa stolovima s plastičnim podlogama, različitim vrstama osnovnog i pomoćnog materijala, poluproizvoda, različitih  uzoraka proizvoda, slika i časopisa.

Tehnička pomagala grafoskop i računalo. Oblici i način rada grupni i individualni s blok satima. Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su teorijska u kombinaciji s demonstracijom koja se izvodi u tehnološkom postupku rada.

 

Provjera postignuća rada

Poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja i praktični rad (vježbe).

Primjena znanja i pravilno rukovanje alatima i uređajima, točno i uredno izvođenje radnih postupaka.

 

Obveze učenika

Svaki učenik je obvezan imati bilježnicu za vođenje bilješki, olovku, pribor za izvođenje praktičnih vježbi iz tehnologije galanterije, a to su: nož za ručno krojenje, šilo, škare, metalno ravnalo i kost (za podvijanje rubova).

 

Literatura

D. Novina: Tehnologija obuće

T. Somogy: Strojevi i uređaji

A. Hidlik: Modeliranje obuće i galanterije

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Red.

broj

Nastavna cjelina

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupan

broj sati

1.

2.

3.

1.

Povijesni razvoj kožne galanterije

5

-

-

5

2.

Podjela galanterijskih proizvoda

6

-

-

6

3.

Ručno i strojno krojenje

21

-

-

21

4.

Ugradni dijelovi

11

-

-

11

5.

Sastavljanje šivanjem

27

-

-

17

6.

Sastavljanje proizvoda lijepljenjem

-

7

-

7

7.

Obrada iskrojenih dijelova

-

21

-

21

8.

Obrada rubova

-

29

-

29

9.

Ugradnja podstave

-

7

-

7

10.

V.F. zavarivanje

-

6

-

6

11.

Metalna galanterija

-

-

8

8

12.

Normativ utroška materijala

-

-

15

15

13.

Priprema proizvodnje

-

-

12

12

14.

Dovršni radovi (finiširanje)

-

-

6

6

15.

Tehnološki procesi izrade galanterijskih proizvoda

-

-

23

23

                         U K U P N O

70

70

64

204

 

 


B1)  6.5. Nastavni predmet (obvezni) Modeliranje galanterije

 

Razred:  prvi (1.),  drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

2 (70)

2 (64)

6/204

 

 

Cilj programa

Cilj nastave predmeta modeliranja galanterije je stjecanje osnovnih znanja iz područja kreiranja, crtanja i modeliranja i njihova primjena u praksi.

 

Zadaci programa:

- naučiti osnove modeliranja galanterijskih proizvoda, zadaću kreatora i modelara i pravila

  uporabe pribora za crtanje i modeliranje,

- ovladati teorijskim i praktičnim znanjem crtanja i modeliranja sastavnih dijelova galanterij-

  skih proizvoda,

- uvježbati tehniku izrade šablona za različite galanterijske proizvode,

-   primijeniti nova tehnička dostignuća (računala) u modeliranju i poticati učenike za praćenje

  mode,

-naučiti estetske vrijednosti i dizajn, preciznost i urednost u radu.

 

 

Sadržaj programa

1. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Crtanje i modeliranje u

    kožnoj galanteriji

Upoznati ulogu i značaj crtanja i modeliranja u kožnoj galanteriji. Objasniti zadaće kreatora i modelara, navesti pribor za crtanje, opisati opremu modelarnice

Značaj i uloga crtanja i modeliranja u galanteriji. Zadaća kreatora i modelara. Pribor za crtanje i oprema modelarnice

2. Kreiranje i uloga mode

Objasniti koja je uloga mode, tržišta i konkurencije. Navesti što je bitno za tržište. Znati što je skiciranje

Uloga mode u galanteriji, izvori ideja, skiciranje

3. Osnove tehničkog crta-

    nja

Objasniti vrste crta. Poznavati mjerila (umanjena – uvećana), naučiti formate

Vrste crta, mjerila i formata

4. Crtanje i modeliranje

    (primjena koordinat-

    nog sustava)

Naučiti pojam modeliranja. Znati primjenu teh. crtanja kod modeliranja galanterijskih proizvoda. Naučiti crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava i geometrijskih slika.

Crtanje i modeliranje, primjena tehničkog crtanja kod modeliranja galanterijskih proizvoda, crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava i geometrijskih slika

5. Vrste šablona

Naučiti vrste šablona i primjenu materijala iz čega se izrađuju (ljepenka)

Znati dodatke za pojedine vrste i dijelove proizvoda

Vrste šablona (točne šablone, šablone za označavanje sastavnih dijelova, šablone za krojenje vanjskih dijelova, podstavnih i ugradnih dijelova, materijal i način izrade šablona)

Dodaci za međusobni sastav i podvijanje

6. Modeliranje navlake za

dokumente

 

Nacrtati navlaku za dokumente. Uvježbati   crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i  izraditi šablone

Navlake za dokumente

Crtanje navlaka za dokumente, crtanje i modeliranje glavnog dijela, podstave i pregrada, izrada šablona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj programa:

2. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje privjeska

Objasniti privjeske za ključeve ( oblici )

Nacrtati privjesak, uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova  i  izraditi šablone

Privjesci za ključeve (različiti oblici)

Crtanje privjeska za ključeve, crtati i modelirati sastavne dijelove, izraditi šablone za krojenje

2. Modeliranje poslovne

    galanterije

 

Nacrtati određeni model proizvoda

Uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova  i  izraditi šablone

Proizvodi poslovne galanterije

Crtanje različitih modela, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova, izrada šablona

3. Modeliranje remena

Objasniti vrste remena

Nacrtati remen, vježbati crtanje i modeliranje remena i izraditi šablone

Remeni – vrste i namjena

Crtanje remena, crtanje i modeliranje remena (označivanje za rupice, kopču i ukrasne detalje), izrada šablona

4 . Modeliranje proizvoda specijalne namjene

Objasnite vrste proizvoda specijalne namjene

Nacrtati određen model proizvoda, uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izraditi šablone

Proizvodi specijalne namjene

Crtanje različitih vrsta proizvoda specijalne namjene, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona

 

Sadržaj programa

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje ženskih

    torbica

Objasniti vrste i namjenu ženskih torbica

Nacrtati određeni model ženske torbice, uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izraditi šablone

Ženske torbice – vrste i namjena

Crtanje ženskih torbica različitih modela i oblika, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona

2. Modeliranje sportskih

    torbi

Objasniti vrste sportskih torbi

Nacrtati određeni model sportske torbe, uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izraditi šablonu

Sportske torbe – vrste i namjena

Crtanje sportskih torbi različitih modela i oblika, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona

3. Modeliranje muških     torbi

Objasniti namjenu muških torbi

Nacrtati određeni model  muške torbe, uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izraditi šablone

Muške torbe - vrste i namjena

Crtanje muški torbi različitih modela, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona

 

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u specijaliziranoj učionici ili školskoj radionici. Učionica mora biti opremljena s: plastičnim podlogama na stolovima za izradu šablona, pribor za crtanje (hamer papir, trokuti, šestar, metalno ravnalo, nož za krojenje, olovke, gumice).

Tehnička pomagala: grafoskop, računalo, modni časopisi, crteži  slike.

 

Oblici i način rada

Grupni (15 učenika) i individualni s blok satima, metode koje se koriste u izvođenju sadržaja su verbalne u kombinaciji s demonstracijom praktičnog rada (vježbe).

Provjera znanja: provjeravanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno, pismeno, vježbe.

Vještine: crtanje i modeliranje galanterijskih proizvoda i izrada šablona.

 

Obveze učenika

Učenici su obvezni imati pribor za crtanje i krojenje (papir za crtanje, modeliranje, olovku, gumicu, trokute, metalno ravnalo, šestar), bilježnicu za vođenje bilješki i kalkulator.

 

Literatura

A. Hidlik: Modeliranje obuće i galanterije

D. Prelčec: Modeliranje obuće

B. Kovač: Tehničko crtanje

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Red.

boj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupan

boj sati

1.

2.

3.

1.

Crtanje i modeliranje  u kožnoj galanteriji

6

-

-

6

2.

Kreiranje i uloga mode

4

-

-

4

3.

Osnove tehničkog crtanja

10

-

-

10

4.

Crtanje i modeliranje (primjena koordinatnog sustava)

16

-

-

16

5.

Vrste šablona

6

-

-

6

6.

Modeliranje navlaka za dokumente

28

-

-

28

7.

Modeliranje privjeska

-

16

-

16

8.

Modeliranje poslovne galanterije

-

20

-

20

9.

Modeliranje remena

-

16

-

16

10.

Modeliranje proizvoda specijalne namjene

-

18

-

18

11.

Modeliranje ženskih torbi

-

-

24

24

12.

Modeliranje sportskih torbi

-

-

20

20

13.

Modeliranje muških torbi

-

-

20

20

           U K U P N O

70

70

64

202

 

 

B1)  6.6. Nastavni predmet (obvezni) ESTETIKA

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

-

-

1/35

 

 

Cilj programa

Učenje osnova likovnosti i primjena zakonitosti u galanteriji.

 

Zadaci programa:

-  naučiti različite oblike crta (linija) linearno oblikovanje,

-  upoznavanje s tonskim skalama i različitim tonskim vrijednostima,

-  naučiti zakonitosti koje vladaju u "krugu boja", suodnosa među bojama – kontrast,

-  znati primijeniti sklad boja u izradi galanterije, oblik i veličinu,

-  znati što je stil, a što moda,

-  znati razvoj galanterije.

 

 

Sadržaji programa

1. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Estetika

    galanterije

Upoznati pojmove estetike, dizajna, umjetnosti i zanata

Estetika-umjetnost, dizajn, zanat

2. Elementi

    likovnosti

Upoznati različite oblike crta (linija) linearno oblikovanja. Upoznati plošne elemente i likovnosti. Upoznavanje s različitim vrstama materijala i raspoznavanje tekstura. Upoznavanje s različitim oblicima tj. formatima galanterije. Nacrtati različite oblike galanterije. Upoznavanje s tonskim skalama i različitim tonskim vrijednostima. Olovkom prikazati tonsku skalu. Upoznati osnovna svojstva, svojstva, intenzitet boje i zakonitosti koje vladaju u «krugu boja». Upoznavanje s primjenom suodnosa među bojama, kontrast. Znati primijeniti sklad boja u izradi galanterije. Znati načela kompozicije. Znati predvidjeti oblik i veličinu modnih ukrasa (ornamenata) na galanteriji. Znati primijeniti sve zakonitosti u galanteriji. Nacrtati različite galanterijske proizvode.

Crta, ploha, tekstura, oblik, ton, boja, kompozicija

3. Povijest

    galanterije

Objasniti razvoj kožne galanterije

Razvoj galanterije u Hrvatskoj

 

4. Stil i moda

Znati što je stil, a što moda – razlika između stila i mode

Stil i moda (razlika između stila i mode)

5. Stvaranje

   novog

    modela

Znati ulogu kreatora i modelara. Razumjeti važnost kreacije oblika, veličinu, boje i materijale.

Objasniti koji su estetski zahtjevi kod izrade galanterije određene namjene, naročito ženskih torbica

Kreacija oblika, veličina, funkcionalnost, konstrukcija, boja, materijal, uzrast i spol, proizvodi određene namjene

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomena

Program se realizira u specijaliziranoj učionici različite vrste boja, kistova, papira za crtanje i pisanja, olovke i gumice.

Oblici i način rada grupni (15 učenika) i individualni. Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne u kombinaciji s demonstracijom (vježbe).

Provjera postignuća učenika – poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja (vježbi).

Usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja i vježbi. Vještina – primarna znanja i pravilna kombinacija boja.

 

Obveze učenika

Svaki učenik treba imati bilježnicu za vođene bilješki, gumicu, različite vrste boja za vježbu i kist.

 

Literatura

Loara Blažević, Sanja Pribić: Estetika odijevanja

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Red.

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupan

broj sati

1.

2.

3.

1.

Elementi likovnosti

17

-

-

17

2.

Stil i moda

4

-

-

4

3.

Povijest galanterije

2

-

-

2

4.

Stvaranje novog modela

12

-

-

12

           U K U P N O

35

-

-

3

 

 

IZBORNA NASTAVA

 

B2)  6.7. Nastavni predmet (izborni): Tehnologija galanterije

Razred:  prvi (1), drugi (2), treći (3)

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

6/102

 

 

Cilj programa

Stjecanje stručno-teoretskih znanja i vještina iz tehnologije galanterije.

 

Zadaci programa:

- povezivanje usvojenih stručno-teorijskih znanja s praksom,

- znati vrste i namjenu galanterijskih proizvoda,

- naučiti dijelove i funkcionalnost proizvoda,

- ovladati vještinom ručnog i strojnog krojenja,

- uvježbati ručno i strojno stanjivanje.

 

Sadržaj programa

1. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proizvodi kožne

galanterije

Naučiti proizvode kožne galanterije. Objasniti prema namjeni. Znati načine spajanja dijelova

Proizvodi kožne galanterije, podjela prema namjeni, podjela prema načinu spajanja

2. Ručno i strojno

krojenje

Ovladati priborom za ručno krojenje. Naučiti vještine ručnog krojenja (pravilno držanje noža pri radu). Naučiti tehniku rada strojeva. Naučiti topografiju prirodne kože i uklapanje šablona

Pribor za rad, pravila ručnog i strojnog krojenja

3. Ručno i strojno

stanjivanje rubova

 

Upoznati pribor za rad (nož za ručno stanjivanje), steći vještine ručnog stanjivanja. Upoznati stroj i uvježbati tehniku rada

Pribor za rad, tehnika rada i primjena stroja za stanjivanje

4. Šivanje

Objasniti tipove stroja i namjenu. Naučiti vrste uboda

Vrste strojeva «TIP» primjena, vrste uboda, zrnčasti, cik-cak, lančani

5. Igle za šivanje

Naučiti dijelove igle

Dijelovi igle

 

 

Sadržaj programa

2. razred

 

Nastavna

Cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Sastavljanje proizvoda lijepljenjem

Naučiti vrste spajanja, tehniku ručnog i strojnog nanošenja ljepila

Sastavljanje proizvoda lijepljenjem ( (vrste ljepljivih spojeva, tehnika nanošenja-ručno i strojno)

2. Obrada iskrojenih dijelova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objasniti primjenu stanjivanja rubova, upoznati stroj i uvježbati tehniku rada

Stanjivanje rubova, oblici stanjivanja: ručno, strojno stanjivanje

Objasniti karakteristike pojedinog ruba i uvježbati tehniku izrade

Obrada rubova obrubljivanjem (francuski, talijanski i njemački obrub)

Objasniti karakteristike zatvorenog ruba, tehniku ručnog i strojnog podvijanja

Obrada zatvorenog ruba, ručno i strojno podvijanje

Objasniti karakteristike paspuliranja (kedranja) i uvježbati našivanje na sastavne dijelove proizvoda

Obrada rubova paspuliranjem (kedranjem), vrste paspula i ispuna te način izrade.

Tehnika našivanja

 

 

 

Sadržaj programa

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Metalna

  galanterija

Naučiti vrste metalne galanterije, upoznati alate i uređaje i uvježbati način ugradnje

Vrste metalne galanterije, uređaji za ugradnju i način ugradnje

2. Normativ utroška materijala

Objasniti značaj uštede materijala, znati topografiju prirodne kože i uklapanje šablona, znati izračunati normativ utroška i postotak otpada

Normativ utroška materijala (utvrđivanje normativa osnovnog i pomoćnog materijala, postotak otpada po klasama prirodne kože i uklapanje šablona)

3. Priprema proizvodnje

 

Naučiti ulogu tehnološke pripreme i znati se služiti tehnološkom dokumentacijom.

Znati izračunati normativ utroška vremena izrade

Tehnološka priprema (tehnološka i operativna dokumentacija.

Normativ utroška vremena  izrade-metode

4. Tehnološki proces izrade

Naučiti i primijeniti u praksi tehnološki proces izrade galanterijskih proizvoda od krojenje do gotovog proizvoda

Tehnološki proces izrade (ženskih,  muških, sportskih torbi i remena)

 

Metodičke napomena

Izvedba programa obavlja se u specijaliziranoj učionici ili školskoj radionici.

Oblici rada – grupni (15 učenika) i individualni s blok satima. Metode koje se koriste u izlaganju sadržaja su verbalne i praktične. Praktične se izvode u tehnološkom postupku rada.

Znanje – poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmeno, pismeno, praktični rad (vježbe).

Vještine – primjena znanja i pravilno rukovanje alatima i uređajima, točno i uredno izvođenje radnih operacija (vježbi).

 

Obveze učenika

Svaki učenik obvezan je imati pribor za pisanje i izvođenje vježbi (nož za ručno krojenje, šilo, škare, metalno ravnalo).

 

Literatura

D. Novina: Tehnologija galanterije

T. Somogy: Strojevi i uređaji

A. Hodlik: Konstrukcija obuće i galanterije

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

F)                 Red

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupan

broj sati

1.

2.

3.

G)                1.

Proizvodi kožne galanterije

4

-

-

4

H)                2.

Ručno i strojno krojenje

10

-

-

10

I)                   3.

Ručno i strojno tajenje

6

-

-

6

J)                   4.

Šivanje

10

-

-

10

K)                5.

Igle za šivanje

5

-

-

5

L)                 6

Sastavljanje proizvoda lijepljenjem

-

3

-

3

M)               7

Obrada iskrojenih dijelova

-

32

-

32

N)                8

Metalna galanterija

-

-

5

5

O)                9

Normativ utroška materijala

-

-

10

10

P)                 10

Priprema proizvodnje

-

-

5

5

Q)                11

Tehnološki procesi izrade

-

-

12

12

                        U K U P N O

35

35

32

102

 

 

B2) 6.8. Nastavni predmet (izborni): Modeliranje galanterije

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

1 (35)

1 (35)

1 (32)

3/102

 

 

Cilj programa

Usvajanje znanja i vještina na osnovi koji će učenik moći doći do stvaralačkog i kreativnog rada iz predmeta modeliranje galanterije.

 

Zadaci programa:

- omogućiti učenicima da svoje ideje realiziraju, da samostalno crtaju i modeliraju različite proizvode

  galanterije,,

- poticati estetske vrijednosti, dizajn, urednost i preciznost u radu,

- uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova,

- znati izraditi šablone,

- pratiti modu, sajmove, časopise i Internet.

 

Sadržaj programa

1. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Crtanje i modeliranje u

    kožnoj galanteriji

 

Upoznati ulogu i značaj crtanja i modeliranja u kožnoj galanteriji. Objasniti zadaće kreatora i modelara, navesti pribor za crtanje, opisati opremu modelarnice

Značaj i uloga crtanja i modeliranja u galanteriji. Zadaća kreatora i modelara. Pribor za crtanje i oprema modelarnice

2.      Kreiranje i uloga mode

 

Objasniti koja je uloga mode, tržišta i konkurencije. Navesti što je bitno za tržište. Znati što je skiciranje

Uloga mode u galanteriji, izvori ideja, skiciranje

3. Osnove tehničkog crta-

    nja

Objasniti vrste crta. Poznavati mjerila (umanjena – uvećana), naučiti formate

Vrste crta, mjerila i formata

4. Crtanje i  modeliranje

    (primjena koordinat-

    nog sustava)

 

Naučiti pojam modeliranja. Znati primjenu teh. crtanja kod modeliranja galanterijskih proizvoda. Naučiti crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava i geometrijskih slika.

Crtanje i modeliranje, primjena tehničkog crtanja kod modeliranja galanterijskih proizvoda, crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava i geometrijskih slika

5. Vrste šablona

 

 

 

 

 

Naučiti vrste šablona i primjenu materijala iz čega se izrađuju (ljepenka)

Znati dodatke za pojedine vrste i dijelove proizvoda

Vrste šablona (točne šablone, šablone za označavanje sastavnih dijelova, šablone za krojenje vanjskih dijelova, podstavnih i ugradnih dijelova, materijal i način izrade šablona

Dodaci za međusobni sastav i podvijanje

6. Modeliranje

    navlake za

    dokumente

 

 

Nacrtati navlaku za dokumente. Uvježbati   crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i  izraditi šablone

Navlake za dokumente

Crtanje navlaka za dokumente, crtanje i modeliranje glavnog dijela, podstave i pregrada, izrada šablona

 


Sadržaj programa
2. razred

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje

    poslovne

    galanterije

Objasniti vrste poslovne galanterije;

Nacrtati određeni model proizvoda;

Uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izradu šablona.

Proizvodi poslovne galanterije

Crtanje različitih modela;

crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona.

2. Modeliranje

    sportskih

    torbi

Objasniti vrste sportskih torbi;

Nacrtati određeni model;

Uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova proizvoda i izradu šablona.

Sportske torbe

Vrsta i namjena;

crtanje različitih modela sportskih torbi;

crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sadržaj programa

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Modeliranje ženske

    torbice

Objasniti namjenu ženskih torbi;

nacrtati određeni model;

uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izradu šablona

Ženske  torbe

Vrsta i namjena;

crtanje različitih modela;

crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona.

2. Modeliranje muške         torbe

Objasniti namjenu muških torbi;

nacrtati određeni model;

uvježbati crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izradu šablona

Muške torbe

Vrsta i namjena;

crtanje različitih modela;

crtanje i modeliranje sastavnih dijelova i izrada šablona.

 

 

Metodičke napomene

Nastava se izvodi u specijaliziranoj učionici ili školskoj radionici. Učionica mora biti opremljena za crtanje i modeliranje (plastične podloge na stolovima, papir za crtanje, trokuti,  metalno ravnalo od 30 i 50 cm, šestar, nož za ručno krojenje). Tehnička pomagala – grafoskop i računalo. Oblici i način rada – grupni (15 učenika) i individualni, metode  koje se koriste u izvođenju sadržaja su verbalne s praktičnim radom (vježbe). Provjera znanja – usmeno, pismeno, praktični rad (vježbe), crtanje i modeliranje, te izrada šablona.

 

Oblici i način rada

Grupni (15 učenika) i individualni s blok satima, metode koje se koriste u izvođenju sadržaja su verbalne u kombinaciji s demonstracijom praktičnog rada (vježbe).

Provjera znanja: provjeravanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno, pismeno, vježbe.

Vještine: crtanje i modeliranje galanterijskih proizvoda i izrada šablona.

 

Obveze učenika

Učenici su obvezni imati pribor za crtanje i krojenje (papir za crtanje, olovku, gumicu, trokut, šilo, metalno ravnalo, šestar i bilježnicu za vođenje bilješki.

Literatura

A. Žildek: Konstrukcija obuće i galanterije

D. Prelčec: Oblikovanje obuće

C. Keler: Dizajn u industriji

 

 

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

Red.

boj

NASTAVNA CJELINA

Broj sat po godinama obrazovanja

Ukupan

boj sati

1.

2.

3.

1.

Crtanje i modeliranje u kožnoj galanteriji

2

 

 

2

2.

Kreiranje i uloga mode

2

 

 

2

3.

Osnove tehničkog crtanja

5

 

 

5

4.

Crtanje i modeliranje (primjena koordinatnog sustava)

5

 

 

5

5.

Vrste šablona

2

 

 

2

6.

Modeliranje navlaka za dokumente

19

 

 

19

7.

Modeliranje poslovne galanterije

-

15

-

15

8.

Modeliranje sportskih torbi

-

20

-

20

9.

Modeliranje ženskih torbica

-

-

17

17

10.

Modeliranje muških torbi

-

-

15

15

              U K U P N O:

35

35

32

105

 


B2) 6.9. Nastavni predmet (izborni): Matematika u struci

Razred:  drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

1  (35)

1  (32)

2  (67)

 

Cilj programa

Proširiti znanje matematike iz obaveznog programa (za učenike koji žele nastaviti školovanje na višoj školi).

 

Zadaci programa:

- usvojiti osnove računanja s polinomima i algebarskim razlomcima,

- definirati potencije racionalnog eksponenta i pravila za rad s potencijama,

- steći temeljne pojmove o skupu kompleksnih brojeva,

- naučiti riješiti kvadratno jednadžbu i sustav linearne i kvadratne jednadžbe,

- nacrtati graf kvadratne funkcije,

- naučiti osnove trigonometrije pravokutnog trokuta,

- definirati, nacrtati, znati napisati jednadžbu kružnice, elipse, hiperbole, parabole.

 

Sadržaj programa

2. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Polinomi

Naučiti zbrajati, množiti, potencirati polinome i rastavljati ih na faktore

Zbrajanje i množenje polinoma, kvadrat binoma, kub binoma, razlika kvadrata

2. Algebarski razlomci

Naučiti skraćivati, zbrajati, množiti, dijeliti jednostavnije algebarske razlomke

Skraćivanje algebarskih razlomaka, računske operacije među algebarskim razlomcima

3. Potencije racionalnog

   eksponenta

Naučiti izračunati potenciju s cjelobrojnim i razlomačkim eksponentom, te pojednostavniti algebarske izraze koji sadrže potencije

Potencije cijelog eksponenta, definicija korijena, potencije racionalnog eksponenta

4. Skup kompleksnih

    brojeva

Shvatiti pojam imaginarne jedinice. Naučiti zbrajati, množiti, dijeliti i grafički prikazati kompleksne brojeve

Rješavanje jednadžbe x2 =z, definicija i potencije imaginarne jedine, kompleksna ravnina, zbrajanje, množenje, dijeljenje kompleksnih brojeva

5. Kvadratna jednadžba

Naučiti srediti i riješiti kvadratnu jednadžbu i sustav jednadžbi. Znati sastaviti jednadžbu iz poznatih rješenja

Nepotpuna kvadratna jednadžba, kvadratna jednadžba oblika ax2+bx+c=0, sustav kvadratne i linearne jednadžbe, Vieteove formule

 

Sadržaj programa

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Kvadratna funkcija

Znati nacrtati graf kvadratne funkcije. Moći odrediti kvadratnu funkciju iz tri poznate točke grafa

Crtanje grafa iz niza izračunatih točaka, tjeme i nultočke, određivanje jednadžbe iz poznatih točaka grafa

2. Trigonometrija pra-

    vokutnog trokuta

Naučiti definicije trigonometrijskih funkcija u pravokutnom trokutu i osnovu relacije među njima. Koristeći te definicije i Pitagorin poučak moći izračunati nepoznate elemente trokuta

Definicije trigonometrijskih funkcija, osnovne relacije među trigonometrijskim funkcijama, zbroj kutova u trokutu, Pitagorin poučak, određivanje prirodnih vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću računara, rješavanje pravokutnog trokuta

3. Kružnica elipsa

    hiperbola parabola

Naučiti nacrtati krivulje i napisati jednadžbe iz poznatih podataka

Definicija, konstrukcija i jednadžba kružnice, elipse, hiperbole i parabole

 

 

Pregled nastavih cjelina s vremenskim rasporedom

Red.

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupni

broj sati

1.

2.

3.

1.

Polinomi

-

6

-

6

2.

Algebarski razlomci

-

8

-

8

3.

Potencije

-

6

-

6

4.

Skup kompleksnih brojeva

-

6

-

6

5.

Kvadratna jednadžba

-

9

-

9

6.

Kvadratna funkcija

-

-

6

6

7.

Trigonometrija

-

-

9

9

8.

Kružnica

-

-

5

5

9.

Elipsa

-

-

4

4

10.

Hiperbola

-

-

4

4

11.

Parabola

-

-

4

4

              U K U P N O:

-

35

32

67

 

 

B2) 6.10. Nastavni predmet (izborni): Računalstvo

Razred:  treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

-

 

1 (32)

1(32)

 

Cilj programa

Nadopuniti i proširiti  znanja stečena u obaveznom programu.

 

Zadaci programa

Naučiti koristiti grafiku na računalu s primjenom u galanterijskoj struci, naučiti prezentirati informacije u obliku slajdova ili putem web stranice.

 

Sadržaj programa

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati                           (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1.Grafika na računalu

Znati skenirati sliku i obraditi ju u nekom programu za obradu fotografije; znati naslikati ili nacrtati sliku pomoću računala, spremiti i ispisati, nacrtati skice modela galanterijskih proizvoda

Vrste računalne grafike, razlike između rasterske i vektorske, programi za obradu slika, skeniranje i obrada, uvoz slike s digit. fotoaparata i obrada; rad s programskim paketom Coreldraw, ispis i spremanje

2.  Prezentacija informacija  *   

Znati pripremiti i predstaviti auditoriju određene materijale uz pomoć računala i drugih  tehničkih pomagala radi predstavljanja i promicanja djelatnosti vezane uz konkretno zanimanje

Osnovno o Powerpointu, izrada prezentacije, uređivanje teksta, rad sa slajdovima, umetanje sadržaja, određivanje podloge i promjena uzorka, dodavanje animacijskih efekata, prikaz prezentacije

*Ovisno o predznanjima, mogućnostima i potrebama polaznika,  umjesto PowerPointa može se učiti izrada web stranice

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u specijaliziranoj računalnoj učionici koja je opremljena s minimalno 15+1 umreženih računala i potrebnim softverom, LCD projektorom, skenerom, inkjet pisačem, te pristupom internetu. Zbog specifičnosti sadržaja koji zahtijeva isključivo rad na računalu, nastava se održava u bloku od 2 školska sata sa skupinom od 15 učenika (uz svako računalo 1 učenik).

Navedene sadržaje treba realizirati tako da se stavi naglasak na primjere iz struke.

 

Elementi ocjenjivanja

Praktičan rad na računalu (vježbe)

 

PREGLED NASTAVNIH CJELINA S VREMENSKIM RASPOREDOM

Red. br.

Nastavna cjelina

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupno

1.

2.

3.

-                

Grafika na računalu

 

 

18

18

-                

Prezentacija informacija  *   

 

 

14

14

           Ukupno

 

 

32

32

 

Kadrovski uvjeti - prof. matematike i informatike, dipl. informatičar, dipl. ing. matematike (smjer računalstvo – informatika), prof. PTO-a, dipl. ing. elektrotehnike

Literatura za nastavnika:  N. Milijaš: CorelDraw, Pro-mil, Varaždin, 2002.,   Lj. Milijaš: PC škola – Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002. ili I. Kartelo: FrontPage 2000., Škola E-92, Split, 2000.

                                       

7.3. Nastavni predmet: Tehnologija galanterije

 

Ispitni cilj

Pokazati stečena stručno-teorijska znanja iz područja tehnologije kožne galanterije koja su potrebna u obavljanju poslova u zanimanju galanterist iz područja:

-         ručnog i strojnog krojenja,

-         sastavljanja dijelova proizvoda lijepljenjem i šivanjem,

-         obrada iskrojenih dijelova,

-         obrubljivanje i paspuliranje dijelova galanterije,

-         ugradnja metalne galanterije,

-         tehnološka dokumentacija,

-         normativ utroška materijala,

-         normativ utroška vremena,

-         završni radovi,

-         način provjere znanja i umijeća,

-         pismeno, usmeno,

-         vrijeme trajanja pismenog ispita – 1 sat.

 

 

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjivanju na završnom/pomoćničkom ispitu

 

Sadržaj

Z n a nj e

Nastavna i radna sredstva

Povijesni razvoj kožne galanterije

Povijesni razvoj u Europi i kod nas. Objasniti pojam obrtništva i industrijske proizvodnje.

Pribor za pisanje

Podjela galanterijskih proizvoda

Podjela prema namjeni, obliku, načinu sastavljanja i prema obradi rubova.

«

Sastavni dijelovi galanterijskih proizvoda

Objasniti namjenu i ulogu glavnih, podstavnih i ugradnih dijelova.

«

Ručno i strojno krojenje

Objasniti alate, uređaje i pribor koji se koristi kod ručnog i strojnog krojenja

Znati pravila ručnog i strojnog krojenja, dijelove stroja i opisati tehniku rada.

Znati topografiju prirodne kože i smjerove istezanja. Objasniti uklapanje šablona. Znati objasniti uklapanje šablona kod umjetnih materijala.

Slika ili shema stroja, skica prirodne kože

Sastavljanje proizvoda lijepljenjem

Znati koje vrste spajanja se koriste u galanteriji. Objasniti tehniku nanošenja ljepila ručno i strojno. Znati objasniti dijelove stroja za nanošenje ljepila.

Pribor za pisane i skica stroja

Ručno šivanje

Znati tehniku ručnog šivanja i primjenu

Pribor za pisanje i uzorci ručnog šivanja

Strojno šivanje

Objasniti što je šivanje. Znati tehniku i oblik šivanja   (funkcionalno, ukrasno i ukrasno-funkcionalno).

Pribor za pisanje,

uzorci

Vrste šivaćih strojeva

Znati podjelu strojeva prema namjeni i objasniti dijelove stroja i način rada

Pribor za pisanje i

slike strojeva

Igle za strojno šivanje

Znati vrste i uloge igala kod šivanja, dijelove igle i   doradu.

Pribor za pisanje i

uzorci igala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vrste uboda

Znati objasniti vrste uboda i primjenu

Pribor za pisanje i

uzorci uboda

Greške kod šivanja

Objasniti greške kod šivanja i umijeće popravka. Znati izbor igle i konca

Pribor za pisanje i

uzorci

Stabilizacija konca

Objasniti stabilizaciju krajeva konca

Pribor za pisanje

Podstavljanje galanterijskog proizvoda

Znati objasniti vrstu podstave, namjenu, funkciju i način ugradnje.

Pribor za pisanje, uzorci podstave i sastavnih dijelova

Površinsko stanjivanje kože

Znati objasniti svrhu i tehniku površinskog stanjivanja kože. Objasniti dijelove i tehniku rada stroja.

Pribor za pisanje, slika stroja

Porubno stanjivanje rubova

Znati svrhu, vrste, oblike stanjivanja rubova – ručno i strojno stanjivanje. Objasniti dijelove stroja i njihovu funkciju. Objasniti tehniku rada stroja

Pribor za pisanje, skica stroja, uzorci stanjenih dijelova galanterije

Bušenje rupica ručno

Objasniti koji se pribor, alati i uređaji koriste

Pribor za pisanje, uzorci sastavnih dijelova

Strojno bušenje rupica

Znati primjenu, tehniku rada i dijelove stroja

Skica stroja

Označavanje sastavnih dijelova

Znati vrste oznaka i primjenu

Uzorci sastavnih dijelova

Utiskivanje ukrasnih linija

Objasniti primjenu i način izvedbe

Pribor za pisanje i uzorci

 

Ugradni dijelovi

Objasniti vrste ugradnih dijelova. Znati ulogu i tehnike ugradnje ugradnih dijelova (ispuna i pojačanja)

Pribor za pisanje i uzorci

Obrada rubova (otvorenog reza)

 

Znati svrhu i način obrade rubova i njihovu primjenu. Objasniti načine obrade rubova (bojanjem i paljenjem). Znati objasniti zupčani rub, alat i pribor za rad

«

Obrada rubova obrubljivanjem

Znati vrste obrade - prednosti  nedostaci. Objasniti francuski, njemački i talijanski način obrade rubova. 

«

Obrada zatvorenog ruba (ručno podvijanje rubova)

Znati objasniti primjenu i tehniku ručnog podvijanja rubova

«

Strojno podvijanje rubova

Objasniti dijelove stroja, tehniku rada, prednosti strojnog podvijanja. Znati objasniti narezivanje i zarezivanje na okruglinama i kutovima

«

Obrada rubova paspuliranjem (kedrovanjem)

Objasniti svrhu i način obrade rubova paspuliranjem kedranjem). Znati vrste paspula, materijal iz kojeg se kroji. Objasniti vrste umetka i način ugradnje.

«

VF zavarivanje

Znati primjenu i način rada (alat)

Pribor za pisanje

Metalna galanterija

Znati vrste, primjenu i način ugradnje. Objasniti alat i pribor za ugradnju.

Pribor za pisanje i uzorci

Normativ utroška materijala

 

 

 

 

Znati izračunati normativ utroška osnovnog i pomoćnog materijala kod prirodne kože i umjetnih materijala.

Izračunati postotak otpada kod prirodne kože po klasama i umjetnih materijala.

 

Pribor za pisanje i kalkulator

Tehnološka dokumentacija

 

 

Znati što sadrži tehnološka dokumentacija i primjena. Objasniti operativnu dokumentaciju (radni nalog). Umjeti izračunati troškove izrade od pripreme do gotovog proizvoda (kalkulacija)

«

Normativ utroška vremena

Objasniti što je norma – grupna i individualna. Objasniti metode utvrđivanje

«

Završni radovi

Objasniti završne radove, etiketiranje i pakiranje proizvoda

Pribor za pisanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Nastavni predmet:  Modeliranje galanterije

 

Ispitni cilj

Pokazati stručno-teorijska i praktična znanja iz modeliranja galanterijskih proizvoda iz područja:

-         crtanje i modeliranje u kožnoj galanteriji,

-         kreiranje i uloga mode,

-         osnove tehničkog crtanja,

-         crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava,

-         vrste šablona,

-         modeliranje privjesaka,

-         modeliranje navlaka za dokumente,

-         modeliranje poslovne galanterije,

-         modeliranje remena,

-         modeliranje muških torbi,

-         modeliranje sportskih torbi,

-         modeliranje ženskih torbica.

 

Način provjere znanja

Pismeno - usmeno – praktični rad (vježbe). Vrijeme trajanja pismenog ispita je 2 sata.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu

 

 

Sadržaj

Z n a nj a

Potrebna radna sredstva

1. Modeliranje u kožnoj galanteriji

Objasniti značaj i ulogu modeliranja u kožnoj galanteriji.

Pribor za pisanje

2. Zadaća kreatora modelara 

Znati ulogu i zadaće kreatora i modelara.

«

3. Oprema modelarnice

Znati objasniti zadaću, opremu i pribor u modelarnici. Navesti pribor za crtanje.

«

4. Uloga mode u kožnoj galanteriji

Objasniti ulogu mode, tržišta i konkurencije. Navesti izvore ideja za nove kreacije.

«

5. Kolekcija modela

Objasniti kolekciju modela.

«

6. Osnove tehničkog crtanja

Objasniti vrste crta, znat mjerila (umanjena – uvećana), znati formule papira.

Pribor za pisanje, crtanje (trokut, ravnalo, olovka, papir, gumica)

7. Crtanje i modeliranje pomoću koordinatnog sustava

Objasniti na kojim oblicima se temelje galanterijski proizvodi.

Primjena tehničkog crtanja u galanteriji i crtanje pomoću koordinatnog sustava.

«

8. Vrste šablona

Objasniti vrste šablona i primjenu, dodatke za međusobne sastave.

«

9.Modeliranje privjesaka

 

 

 

Nacrtati privjesak, crtati i modelirati dijelove privjeska i izradit šablone.

Pribor za crtanje (papir, olovka, gumica, plastične podloge, nož za ručno krojenje, metalno ravnalo, krivuljari, šestar, šilo, trokut i kalkulator)

10. Modeliranje navlaka

 

 

Nacrtati navlaku za dokumente. Crtati i modelirati sastavne dijelove (objasniti postupak) i izraditi šablone.

Pribor za crtanje (papir, olovka, gumica, plastične podloge, nož za ručno krojenje, metalno ravnalo, šestar, šilo, trokut i kalkulator)

 

11. Modeliranje poslovne galanterije

 

Objasniti vrste proizvoda poslovne galanterije. Nacrtati određeni model proizvoda, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova (objasniti postupak) i izraditi šablone

«

 

12. Modeliranje remena

 

Objasniti vrste remena, nacrtati određeni model  remena (objasniti postupak) i izraditi šablone.

«

 

13. Modeliranje sportskih torbi

Objasniti vrste sportskih torbi, nacrtati određeni model torbe, crtanje i modeliranje sastavnih dijelova(objasniti postupak) i izraditi šablone

«

 

14. Modeliranje ženskih torbica

 

Objasniti vrste i namjenu ženskih torbica, nacrtati određeni model, crtati i modelirati sastavne dijelove (objasniti postupak) i izraditi šablone

«

 

15. Modeliranje muških torbi

 

 

Objasniti vrste i namjenu muških torbi, nacrtati određeni model, crtati i  modelirati sastavne dijelove (objasniti postupak crtanja) i izraditi šablone

«

 

 

7.5. Nastavni predmet: Poznavanje materijala galanterije

 

Ispitni cilj

Pokazati temeljna znanja o osnovnim i pomoćnim materijalima, njihove razlike i primjenu u izradi galanterijskih proizvoda.

Područja iz poznavanja materijala su:

-         repromaterijali,

-         prirodna – sirova koža,

-         prirodna gotova koža,

-         umjetna koža,

-         tekstil i konac,

-         ljepila,

-         materijali za dovršavanje galanterijskih proizvoda.

 

Način provjere

Pismeno i usmeno – vrijeme trajanja pismenog ispita je 1 sat.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom/pomoćničkom ispitu

 

Sadržaj

Z n a nj a

Nastavna i radna sredstva

Repromaterijali – podjela

Objasniti osnovne i pomoćne materijale

Pribor za pisanje (olovka, gumica, papir)

Prirodna – sirova koža

Objasniti funkciju kože, čimbenike koji utiču na kvalitetu za vrijeme života životinje.

«

Kemijska i histološka građa sirove kože

Objasniti kemijski sastav sirove kože. Objasniti histološku građu kože (poprečni presjek kože)

«

Topografija prirodne kože

Objasniti topografske razlike prirodne kože. Objasniti smjerove istezanja kože.

Pribor za pisanje i uzorci kože

Oštećenja sirove kože

Navesti oštećenja

«

Prerada sirove kože (konzerviranje-luženje)

Objasniti postupak konzerviranja kože.

Objasniti postupak močenja i ispiranja koža.

Nabrojiti vrste lužina i postupak luženja

«

Štavljenje koža

Objasniti mehaničke operacije ispiranja. Objasniti štavljenje kože. Navesti postupak i vrste štave i način provjere proštavljenosti.

«

Dovršni radovi na koži

Objasniti vrste mehaničkih operacija. Objasniti vrste kemijskih operacija.

Pribor za pisanje

Gotove kože

Znati podjelu prema vrsti životinja i vrsti štave. Objasniti način ispitivanja kvalitete gotove kože. Objasniti greške na koži (porijeklo)

Pribor za pisanje i uzorci

Galanterijske kože

Znati vrste koža za vanjske dijelove proizvoda. Znati podstavne kože. Objasniti biljno štavljene kože. Znati skladištenje i pakiranje gotovih koža.

«

Umjetne  kože

Navesti vrste i podjelu umjetnih koža Objasniti prednosti i nedostatke umjetne kože u odnosu na prirodnu kožu. Znati primjenu umjetnih koža u galanteriji.

«

Tekstil - tkanine

Objasniti podjelu tekstila i sirovine za dobivanje tekstila. Objasniti vrste, doradu i primjenu konca u galanteriji.

Objasniti vrstu i primjenu tekstila u galanteriji.

«

Papir i ljepenka

Objasniti vrstu i primjenu u galanteriji.

«

Ljepila

Objasniti vrstu ljepila i primjenu u galanteriji

«

Materijali za dovršavanje u galanteriji

Objasniti sredstva za dovršavanje (rubova, oštećenja i laštenje)

Pribor za pisanje

 

 

 


 

PRAKTIČNA NASTAVA

 

C1)  Nastavni predmet: Praktična nastava galanterije

Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

900

900

800

2600

 

Cilj programa

Priprema učenika za buduće zanimanje povezivanjem teorijskog i praktičnog dijela, stjecanje znanja, vještina i nauka o tehnološkom procesu izrade galanterije i osposobljavanje za samostalan rad.

 

Zadaci programa:

- osposobiti učenike za obavljanje praktičnog dijela na siguran način,

- naučiti rukovati alatima, strojevima i uređajima,

- upoznati tehnološki proces izrade galanterijskih proizvoda,

- steći potrebna znanja, vještine i navike te trajno usvajanje stečenih znanja u tehnološkom

  procesu izrade galanterije,

- znati se koristiti tehnološkom dokumentacijom,

- razvijati pravilan odnos prema radu,

- stjecanje radnih navika, navika kulture rada, štedljivost i čuvanje radnog okoliša.

 

Sadržaj programa

Prvi razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1.      Zaštita na radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti osnovne propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara. Poznavati zaštitna sredstva i znati ih primijeniti. Znati uzroke nezgode (mehaničke povrede) tipične za zanimanje galanterist. Poznavati opasnosti od otapala koje se nalaze u ljepilu za zdravlje i okoliš.

Poznavati opasnosti od el. struje, požara i ostale opasnosti. Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode. Poznavati sadržaj prve pomoći.

 

 

 

Primjena zakonskih propisa i zaštitnih mjera.

Vrste opasnosti i njihovo otklanjanje.

Tjelesni napori i položaj tijela.

Opasnosti od štetnih i otrovnih tvari, el. napona, buke i vibracije, štetnih zračenja, mikroklimatskih uvjeta.

 Zaštita od požara (sredstva za gašenje, oprema, aparati).

 Pružiti prvu pomoć.

 Ormarić prve pomoći.

2. Radionica  za izradu galan-

    terijskih proizvoda

 Upoznati učenike s radionicom u kojoj će se realizirati program praktične nastave galanterije. Naučiti pravilne norme ponašana, način rada, raspored korištenja radnih prostorija, strojeva i uređaja.

 Organizacija rada radionice.

 Radni prostor.

 Kućni red.

3. Pribor, alati i uređaji

Upoznati i naučiti učenike pravilnoj uporabi pribora, alata i uređaja.

 Pribor u galanteriji.

-Alati i uređaji.

 Način uporabe.

4. Strojevi u galanteriji

Upoznati vrste strojeva i njihovu namjenu

 Strojevi za krojenje.

 Stroj za porubno stanjivanje.

 Strojevi za šivanje zrnčanim i cik-cak ubodom.

5. Ručno krojenje

Naučiti pravilno rukovanje i držanje noža pod kutom za pravilan rez. Priprema noževa (pravilno brušenje) i sigurno spremanje (zbog mogućih ozljeda)

Pravila ručnog krojenje (pravilno držanje noža, krojenje uz ravnalo i šablone, zarezivanje i oblikovanje kutova).

6. Ručno nanošenje

    ljepila

Naučiti primjenu i razliku od korištenja gumenog, specijalnog i bijelog ljepila. Pravilan odabir za određena lijepljenja i vrijeme sušenja. Upoznati štetnost od isparavanja te zaštitu od požara.

 Ljepila u galanteriji (vrste i njihova primjena, tehnika ručnog nanošenja po radnim operacijama).

7. Šivaći strojevi

Upoznati strojeve i dijelove stroja

 Podjela strojeva prema namjeni.

 Dijelovi stroja.

8. Šivanje zrnčanim ubodom

Naučiti raditi na šivaćem stroju. Znati pripremiti stroj za pravilan rad, uvesti donji i gornji konac, znati odrediti debljinu konca prema debljini igle, znati pričvrstiti iglu, te kompletirane dijelove spajati u cjelinu.

 Šivanje zrnčanim ubodom.

 Umetanje i pričvršćivanje igle u iglenjaču.

 Uvođenje donjega i gornjeg konca.

 Određivanje debljine igle prema debljini konca.

 Reguliranje zategnutosti gornjeg i donjeg konca.

 Određivanje dužine uboda.

 Greške kod šivanja i način popravka.

9. Šivanje cik-cak

    ubodom

Naučiti pravilno rukovati ovim tipom stroja: priprema stroja, pravilno usklađivanje donjeg i gornjeg konca. Naučiti odrediti širine šivanja ovisno o namjeni i spajanje dijelova cik-cak ubodom.

 Šivanje zrnčanim ubodom.

 Umetanje i pričvršćivanje igle u iglenjaču.

 Uvođenje donjega i gornjeg konca.

 Određivanje debljine igle prema debljini konca.

 Reguliranje zategnutosti gornjeg i donjeg konca.

 Određivanje širine uboda.

 Greške kod šivanja i način popravka.

10. Održavanje strojeva

Upoznati vremensko (dnevno, periodično i godišnje) održavanje strojeva. Naučiti učenike pravilnom održavanju strojeva te vođenju zajedničke brige o pravilnom rukovanju i prijavljivanju kvarova.

 Održavanje šivaćih strojeva, strojeva za stanjivanje, stroj za  isijecanje i žigovanje.

11. Strojno krojenje

Naučiti i osposobiti učenika s načinom i tehnikom rada na ovom tipu stroja za samostalan i odgovoran rad. Upoznati učenike s vrstama noževa za krojenje. Znati odrediti visinu udarne grede prema visinama noževa. Pravilno uklapati šablone kod prirodne kože i umjetnih materijala.

 Dijelovi stroja

 Noževi za isijecanje

Vježbe - tehnika rada (reguliranje visine udarne grede, uporaba noževa za strojno krojenje).

 Pravila strojnog krojenja prirodne i umjetne kože.

12. Bušenje rupica raz-

  ličitih namjena

Naučiti bušiti rupice za različite namjene.

 Pravilna uporaba ručnog alata. Upoznati stroj za bušenje rupica i naučiti tehniku rada.

 Alati i uređaji za bušenje rupica.

 Stroj za bušenje rupica.

 Dijelovi stroja i tehnika rada

 Vrste i namjena: ukrasno, funkcionalno bušenje i bušenje po tehnološkim oznakama.

 

 

Sadržaj programa

2. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Strojno stanjivanje

    rubova

Osposobiti učenike za samostalan rad na stroju i pravilan pristup radu. Ovladati pravilnim rukovanjem i tehnikom stanjivanja rubova raznim vrstama i debljini materijala, te znati regulirati širine i debljine stanjivanja na stroju. Upoznati se s mogućim povredama te znati odlagati otpad.

 Dijelovi stroja

 Tehnika rada stroja.

 Oblici stanjivanja na različitim vrstama materijala.

2. Označivanje dijelova

Naučiti prepoznati i uvrstiti redoslijed dijelova radnih šablona za prikrojavanje i točnih šablona. Naučiti razlikovati vrste označivanja. Naučiti primjenjivati pribor za označivanje ovisno o tipu teh. oznaka.

 Označivanje sastavnih dijelova.

 Pribor i alat za označavanje.

 Vrste oznaka: tehnološke oznake po točnoj šabloni, za međusobni sastav dijelova, ugradnju metalne galanterije, ukrašavanje i dr.

3. Ugradnja ljepenke i

    kartona

Ovladati tehnikom ugradnje ljepenke. Znati odrediti debljinu ljepenke prema vrstama materijala te ugradit ljepenku u razne galanterijske proizvoda.

 Vrste ljepenke i namjena.

 Vrste ljepila.

 Tehnika ugradnje.

4. Vatiranje proizvoda

Naučiti i svladati vještinu vatiranja proizvoda. Način i upotreba vrsta ljepila, alata i pribora za vatiranje.

 Vrste i namjena.

 Vrste ljepila.

 Pribor i alat.

 Tehnika ugradnje.

5. Ugradnje metalne

    galanterije

Naučiti namjenu metalne galanterije te je znati primijeniti u razne svrhe u izradi galanterijskih proizvoda. Pravilna i točna ugradnja, upotreba alata i pribora. Pravilno i točno označavanje.

 Vrsta metalne galanterije.

 Alati i uređaji za ugradnju.

 Tehnika ugradnje različitih vrsta metalne galanterije za različite svrhe i namjene.

 

 

 

6. Ručno podvijanje

    rubova

Znati vrste pribora i alata za podvijanje. Znati izvesti uvjetne postupke (zarezivanje i narezivanje sastavnih dijelova). Znati odrediti vrstu ljepila. Ovladati tehnikom ručnog podvijanja.

 Alat i pribor za ručno podvijanje.

 Uvjetne operacije: zarezivanje i narezivanje rubova.

Vrste ljepila.

 Tehnika ručnog podvijanja.

7. Bojanje rubova

Naučit i savladati tehniku bojanja ruba, vodeći brigu o vrijednosti i estetici. Znati koristiti razne vrste boja ovisno o svrsi bojanja. Pripremiti pribor za bojanje.

 Bojanje otvorenih rubova, popravno bojanje, bojanje u estetske svrhe.

8. Ukrasno utiskivanje

    linija

Naučiti tehniku utiskivanja linija i njihovo značenje na galanterijskim proizvodima. Znati upotrijebiti alat i pribor za ručno i strojno utiskivanje.

 

 Ravne i zaobljene ukrasne linije.

 Zlatotisak i linije u bojama.

 Alat i pribor za ručno i strojno utiskivanje linija.

Stroj za utiskivanje.

 Tehnika rada stroja.

9. Paspuliranje

Naučiti pripremati razne vrste paspula (širina). Priprema stroja i vodilice ovisno o širini i svrsi paspuliranja. Osposobiti učenike        za kvalitetan rad, pravilno držanje dijelova uz vodilicu i praćenje teh.oznaka.

 Paspuliranje vanjskih dijelova.

 Paspuliranje unutarnjih dijelova.

 Šivaći stroj s uređajem (vodilicom)

 Tehnika rada stroja.

10. Našivanje kedera

Naučiti i osposobiti učenika za pravilno našivanje kedera i praćenje teh. oznaka uz pridržavanje. Priprema stroja i keder capica ovisno o svrsi kedranja.

 Šivaći stroj s uređajem za našivanje.

 Priprema kedera.

 Tehnika našivanja.

 

Sadržaj programa

3. razred

 

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Izrada  navlaka za

    dokumente

 

 

 

 

 

 

 

Snalaženje učenika u realizaciji izrade, povezivanje teh. procesa izrade.

Samostalna izrada navlake za dokumente.

Kompletiranje iskrojenih dijelova, povezivanje u cjelinu, spajanje šivanjem.

 

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir materijala, pribora i alata, vrste ljepila i stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno ili strojno krojenje, obrada rubova, označivanje po točnoj šabloni, ugradnja podstave i pregrada, spajanje-šivanje, dorada (finiširanje) proizvoda.

2. Izrada navlaka za

    ključeve

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti pripremati šablone, kompletiranje iskrojenih dijelova.

Povezivanje teh. procesa izrade povezati iskrojene dijelove u jednu cjelinu.

Spajati dijelove šivaćim strojem.

Znati ugraditi metalnu galanteriju.

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir materijala, pribora i alata, vrste ljepila i stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno ili strojno krojenje, označivanje po točnoj šabloni, ugradnja ugradnih dijelova i šivanje, ugradnja metalne galanterije, dorada (finiširanje) proizvoda.

3. Izrada poslovne galanterije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati pripremiti i kompletirati iskrojene dijelove.

Označivanje po šabloni, obrada rubova.

Kompletiranje i spajanje dijelova po modelima, šivanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir modela i materijala, priprema šablona, pribora i alata, odgovarajućeg ljepila, metalne galanterije i stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno krojenje dijelova, obrada rubova, označivanje po točnoj šabloni, ugradnja ugradnih dijelova, podstave i pregrada, sastavljanje šivanjem, ugradnja metalne galanterije, dorada (finiširanje) proizvoda.

4. Izrada remenja svih vrsta i    

   namjena

 

 

 

 

 

 

 

 

Savladati ručno krojenje uz linir (ravnalo). Točno označivanje i bušenje rupica. Pravilna ugradnja metalne galanterije.

Obrada rubova bojanje. Naučiti šivanje uz vodilicu.

 

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir modela i materijala, pribora, alata i uređaja, vrste ljepila, stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: strojno ili ručno krojenje dijelova, obrada rubova, bušenje rupica i ugradnja metalne galanterije, šivanje po rubu, dorada (finiširanje) proizvoda.

5. Izrada muških torbi svih      vrsta i namjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savladati tehniku pripreme, snalaženje u šablonama i krojnim dijelovima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir modela i materijala, pribora, alata i uređaja, vrste ljepila, stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno krojenje dijelova, obrada rubova, ugradnja ugradnih dijelova i podstave, spajanje šivanjem pregrada s bočnom stranicom i dnom, ugradnja ručke i metalne galanterije,   dorada (finiširanje) proizvoda.

6. Izrada športskih torbi svih    vrsta i namjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samostalno snalaženje u šablonama, izrada po teh. procesu.

Kompletiranje, označivanje i sastavljanje dijelova u jednu cjelinu.

Spajanje dijelova šivanjem.

 

 

 

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir modela i materijala, pribora, alata i uređaja, vrste ljepila, stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno krojenje dijelova, obrada rubova, ugradnja ugradnih dijelova i podstave, izrada paspula i kedera, našivanje paspula i kedera, ugradnja metalne galanterije, dorada (finiširanje) proizvoda.

 

7. Izrada ženskih torbi svih vrsta i namjena

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti učenika samostalnom odabiru šablona, njihovom razumijevanju i kompletiranju.

Samostalno snalaženje u izradi po teh. operacijama.

Kompletiranje iskrojenih dijelova, spajanje lijepljenjem u jednu cjelinu te šivanje.

 

 

 

 

 Pripremni radovi: priprema šablona, odabir modela i materijala, pribora, alata i uređaja, vrste ljepila, stroja za šivanje.

 Tehnološki procesi izrade: ručno krojenje dijelova, obrada rubova, ugradnja ugradnih dijelova, podstave i pregrada, spajanje šivanjem,  ugradnja metalne galanterije, dorada (finiširanje) proizvoda.

8. Zaštita okoliša i zakoni o žaštiti

Pridržavati se zakonskih propisa o zaštiti okoliša.

 Zakonski propisi o zaštiti ljudi, dobara i okoliša.

9. Ponavljanje i priprema za     realizaciju izrade praktičnog dijela završnog rada

Ponavljanje stečenih znanja i vještina uz demonstraciju. Uvježbati samostalno izraditi proizvod.

Odabir tema završnih radova, planiranje i priprema vježbi po operacijama i modelima.

 

Metodičke napomene

Praktična nastava može se izvoditi u specijaliziranoj školskoj radionici za sve tri godine obrazovanja, obrtničkoj ili licenciranoj radionici.

Osposobiti učenike za zaštitu na radu od 35 sati u školi na početku prvog razreda.

Stručni učitelj praktične nastave mora omogućiti učeniku realizaciju cjelokupnog programa naukovanja.

 

Obveze učenika:

- sklopiti pravovaljani ugovor,

- redovita nazočnost na nastavi,

- uredno voditi mapu praktične nastave i izraditi zadanu vježbu,

- savjesno rukovanje, čuvanje alata, strojeva i pribora,

- primjena mjera zaštite na radu.

 

Elementi ocjenjivanja:

- praktični rad,

- usvojenost sadržaja,

- mapa,

- aktivnost.

 

Literatura

Turković: Osnove metodike praktične nastave, Zagreb, l995.

Turković: Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje, Zagreb, l995.

Osobne pripreme (skice, šablone, crteži)

 

 

Pregled nastavnih cjelina s vremenskim rasporedom

 

Red.

broj

NASTAVNA CJELINA

Broj sati po godinama obrazovanja

Ukupni

broj sati

1.

2.

3.

1.

Zaštita na radu

24

-

-

24

2.

Radionica za izradu galanterijskih proizvoda

16

-

-

16

3.

Pribor, alati i uređaji

28

-

-

28

4.

Strojevi u galanteriji

21

-

-

21

5..

Ručno krojenje

205

-

-

205

6.

Ručno nanošenje ljepila

102

-

-

102

7.

Šivaći strojevi

30

-

-

30

8.

Šivanje zrnčanim ubodom

100

-

-

100

9.

Šivanje cik-cak ubodom

130

-

-

130

10.

Održavanje strojeva

32

-

-

32

11.

Strojno krojenje

104

-

-

104

12.

Bušenje rupica različitih namjena

73

-

-

73

13.

Strojno stanjivanje rubova

-

94

-

94

14.

Označavanje dijelova

-

38

-

38

15.

Ugradnja ljepenke i kartona

-

82

-

82

16.

Vatiranje proizvoda

-

75

-

75

17.

Ugradnja metalne galanterije

-

50

-

50

18.

Ručno podvijanje rubova

-

151

-

151

19.

Bojanje rubova

-

78

-

78

20.

Ukrasno utiskivanje linija

-

45

-

45

21.

Paspuliranje

-

138

-

168

22.

Našivanje kedera

-

114

-

114

23.

Izrada navlaka za dokumente

-

-

80

80

24.

Izrada navlaka za ključeve

-

-

40

40

25.

Izrada poslovne galanterije

-

-

80

80

26.

Izrada remenja svih vrsta i namjena

-

-

80

80

27.

Izrada muških torbi  svih vrsta i namjena

-

-

170

170

28.

Izrada športskih torbi  svih vrsta i namjena

-

-

80

80

29.

Izrada ženskih torbi  svih vrsta i namjena

-

-

160

160

30.

Zaštita okoliša i zakoni o zaštiti

 

 

30

30

31.

Ponavljanje i priprema za realizaciju izrade završnog rada

-

-

80

80

            U K U P N O

865

865

800

2530

 

 

C)  Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Razred:  prvi (1.),  drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

35/325/540

35/235/630

160/640

70/720/1810

Ukupno

900

900

800

2600

 

Praktična nastava realizira se u obliku tehnoloških vježbi. Održava se u školi i kod obrtnika.

 

C) 6.12 Tehnološke vježbe

Razred: prvi (1.) i drugi (2.)