Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2140

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

GLAZBALAR ZA TRZALAČKA GLAZBALA

 

 

 

 

 

  1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

 

Cilj:

Odgojno-obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala ima za cilj stjecanje znanja , vještina i umijeća iz  područja obrade drva, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad bude sposoban izrađivati i popravljati sve vrste trzalačkih glazbala.

 

Zadaci:

- Steći vještinu rada sa strojevima i ručnim alatima u tehnološkom procesu izrade

               trzalačkih glazbala.

            - Steći vještinu ugađanja, popravaka i restauriranja instrumenata.

- Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala u izradi

         trzalačkih glazbala.

            - Upoznati način prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost

               izrade jednostavnih crteža.

            - Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.

            - Upoznati izvore opasnosti i mjere zaštite ljudi i okoliša.

 

Trajanje obrazovanja:

3 godine

 

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za rad s drvom, drvnim materijalima te strojevima i napravama za rad drvom.


2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

 

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena

kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Glazbala

1

35

-

-

-

-

35

Akustika

-

-

1

35

-

-

35

Poznavanje materijala

2

70

1

35

-

-

105

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje

1

35

-

-

-

-

35

Konstrukcije

-

-

2

70

3

96

166

Tehnologija

zanimanja

1

35

2

70

3

96

201

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

1

35

3

96

166

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija zanimanja

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

340

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

640

 

Ukupno

17

1495

17

1495

17

1344

4434

 

 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

 

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena

kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Strukovno-teorijski dio

 

Nastavni predmet

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Glazbala

1

35

-

-

-

-

35

Akustika

-

-

1

35

-

-

35

Poznavanje materijala

2

70

1

35

-

-

105

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje

1

35

-

-

-

-

35

Konstrukcije

-

-

2

70

3

96

166

Tehnologija

zanimanja*

1

35

2

70

3

96

  201

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava**

1

35

1

35

3

96

166

Ukupno

8

280

8

280

10

320

880

 

*Dio programa tehnologije zanimanja (vježbe) realiziraju se u terminima praktične nastave u školskoj ili glazbalarskoj radionici.

** Izborni nastavni predmet može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke.

Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.

Izborni predmet od 1 ili 2 sata tjedno u trećoj godini treba biti kultura življenja ili predmet struke čiji program izradi škola uz suglasnost Zavoda za školstvo.

Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997).

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

C) Praktični dio (40 tjedana)

 

 

 

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

 

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama

340

270

160

 

Tehnologija zanimanja*

(vježbe)

 

35

 

35

 

32

 

 

Praktična nastava u radnom procesu*

 

560

 

630

 

640

 

 

Ukupno

900

900

800

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Napomena:

Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave).Program zaštite na radu obavezno je završiti pismenim testom.

Praktični dio nastave moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i glazbalarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj glazbalarskoj radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3.razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni

   dio

315

315

224

854

Stručno –

   teorijski dio

280

280

320

880

praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno(A+B+C)

1495

1495

1344

4334

 

 


3. OBAVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obavezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

 

Glazbala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi

Akustika

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi

Poznavanje materijala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe

domaći rad

Osnove računalstva

Praktičan rad na računalu

Tehničko crtanje

Vježbe, usmeni odgovori

konstrukcije

Vježbe- crtanje, usmeni odgovori

Tehnologija zanimanja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe

Matematika u struci

Pismena provjera, usmeni odgovori, domaći rad

Izborni predmet

Ovisi o vrsti izabranog predmeta

 

Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti

strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Glazbala

 profesor

Visoko školsko obrazovanje

Prof. glazbene kulture

Akustika

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

prof. fizike

Poznavanje materijala

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Osnove računalstva

profesor

Visokoškolsko obrazovanje iz tehnike(računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar….

Tehničko crtanje

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Konstrukcije

profesor

Visoko školsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije

Tehnologija zanimanja

profesor

suradnik u nastavi

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne. industrije

Matematika u struci

profesor

Visokoškolsko obrazovanje prof. matematike, dipl. ing matematike, dipl. ing. drvne industrije

Izborna nastava struke

profesor

Visokoškolsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije

Praktična nastava

Majstor- glazbalar

Srednje obrazovanje,

glazbalar s položenim majstorskim ispitom

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.)

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 5.1. rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi

 

Nastavni

predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Glazbala

1.

profesor

35

25

Akustika

2.

profesor

35

25

Poznavanje materijala

1. 2.

profesor

70, 35

25

 

 

Osnove računalstva

1.

profesor

35

Rad u grupama po 15

Tehničko crtanje

1.

profesor

35

25

Konstrukcije

2. 3.

profesor

70, 96

Rad u grupama po 15

Tehnologija zanimanja*

1. 2. 3.

Profesor

Suradnik u nastavi

 70, 96,128

25

Matematika u struci

1. 2. 3.

profesor

35, 35, 35

25

 

Izborni predmet

1. 2. 3.

profesor

35, 35, 96

 

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Školska učionica

Klasična učionica

Glazbala, akustika, matematika u struci

Školska učionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima

Poznavanje materijala

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta pisač mogućnost pristupa internetu

Osnove računalstva

Učionica-crtaonica

Klasična učionica s jednim računalom popraćeno odgovarajućim crtaćim programom

 

Tehničko crtanje i konstrukcije

 

 

Školska učionica, stolarska i glazbalarska radionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima, stolarska i glazbalarska radionica opremljene osnovnim strojevima i alatima za obradu drva pri izradi glazbala

Tehnologija zanimanja

 

 

 

6. NASTAVNI PROGRAM- KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

 

6.1. Nastavni predmet: Glazbala

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

 

Cilj: Steći osnovna znanja o klasifikaciji instrumenata i njihovom povijesnom razvoju.

Zadaci:

-         Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata po različitim kriterijima.

-         Naučiti razlikovati instrumente.

-         Steći osjećaj za zvuk i znati razlikovati različite izvore.

-         Shvati važnost glazbe u povijesti čovječanstva.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Klasifikacija muzičkih instrumenata

a)žičani instrumenti

 

 

b)duhački instrumenti

 

 

c)udaraljke

Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata koji se upotrebljavaju u muzičkoj praksi, te steći znanja o materijalnoj i konstrukcijskoj raznolikosti koja postoji među izvorima zvuka

 

 

 

 

 

 

- Podjela prema načinu pokretanja žica,

- podjela Zaksa i Hornbostela,

- podjela prema materijalu od kojeg su instrumenti napravljeni

- podjela prema zvuku određene i neodređene visine

- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima

Violina, viola, viola d amore, violončelo,

Viola da gamba, bariton, kontrabas ,harfa,

Lauta, mandolina, gitara, tambura , balalajka,

Benđžo, citra , cimbal, klavir

Znati sastavne dijelove nabrojanih instrumenata, steći vještinu razlikovanja instrumenata obzirom na dimenzije i tonski opseg, te steći znanja o razvojnom toku instrumenata kroz povijest

- Naziv,

- opis,

- povijest,

- tehnika i ton,

- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.

 

 

6.2. Nastavni predmet: Akustika

 

Razred: 2. (drugi)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

Cilj:

Svladati osnovne fizikalne zakonitosti prenošenja i percepciji zvuka

Zadaci:

-         Naučiti osnovne činioce koji utječu na pojavu zvuka.

-         Naučiti osnovna svojstva zvuka.

-         Shvatiti načine proizvodnje i prenošenja zvuka.

-         Shvatiti značenje zvuka u svakodnevnom životu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Zvuk

Znati kako osnovni činioci utječu na pojavu zvuka.

- Definicija,

- izvor zvuka,

- materijalna okolina zvučnog izvora,

- prijemnik zvučnih valova.

Osobine zvuka

Naučiti osnovna svojstva zvuka.

- Trajanje zvuka,

- jačina zvuka,

- visina zvuka,

- boja zvuka.

Prenošenje zvuka

Steći znanja o utjecaju materijalne okoline zvučnog izvora na koju će se njegovo treperenje prenijeti.

- Širenje zvučnog vala oko viljuške koja treperi,

- Refleksija zvuka na zakrivljenim površinama.

Prijem zvuka

Shvatiti doživljaj zvuka

- Prijemni organ za zvuk.

Osnovna načela stvaranja zvuka kod pojedinih vrsta instrumenata

Naučiti što sve utječe na stvaranje zvuka kod pojedinih instrumenata.

- Stvaranje zvuka kod različitih instrumenata.

 

 

6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala

 

Razred: 1. (prvi) i 2. (drugi)

Tjedni (ukupni ) broj sati: 2/70 i 1/35

 

Cilj: Stjecanje teoretskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će osposobiti učenike u izboru optimalnog materijala za izradu trzalačkih glazbala.

Zadaci:    

-         Usvajanje osnovnih znanja o anatomskoj građi drva, kemizmu, tehničkim svojstvima drva važnim za izradu glazbala.

-         Usvajanje znanja o furnirima i njihovoj primjeni u izradi glazbala.

-         Usvajanje znanja o nedrvnim materijalima njihovim karakteristikama važnim

za izradu glazbala.

-         Naučiti tehniku pravilnog izbora materijala za izradu glazbala.

-         Razviti sposobnost praktičnog primjenjivanja usvojenih znanja.

-         Razvijanja urednosti, marljivosti, upornosti i kritičnosti.             

Prvi razred: 2/70

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Drvo

Steći jasnu i potpunu sliku o drvu kao o osnovnom materijalu za izradu glazbala

- Anatomija drva

- kemizam drva

- tehnička svojstva drva

- greške i oštećenja drva

- trajnost drva

- makroskopska identifikacija

 

Drvo za glazbalarstvo

Steći znanja o geografskim podnebljima koje daju najbolje drvo za gradnju glazbala i koju vrstu drva upotrijebiti pri izradi dijelova glazbala.

Steći znanja o ispitivanju akustičnih svojstava drva za glazbala.

- Pronalaženje drva (smreka, javor, vočkarice, egzote),

- vrijeme sječe,

- utvrđivanje provodljivosti zvuka u dubećem stanju,

-ispitivanje akustičnih svojstava (brzine provodljivosti zvuka, harmonijskih frekvencija, alekvotne frekvencije ,ispitivane svojstva tona po boji-fimbar).

Odabir i priprema drva

Steći znanja kako odabrati i na najbolji način pripremiti sirovinu

- Odabir dijelova drva

- izrada elemenata za buduće detalje putem kalanja(cijepanje)

- izrada budućih detalja pilljenjem

Furniri

Znati razlikovati vrste furnira i primjenjivati ih pri izradi glazbala

- Pojam, vrste,  primjena

- sastavljanje i nastavljanje furnira

Nedrvni materijali za  izradu glazbala

Naučiti svojstva nedrvnih materijala i pravilno ih primijeniti u izradi glazbala

- Brusila,

- okov,

- plastične mase,

- prirodni materijali-struna,

- ljepila,

- metali.

 

Drugi razred:1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Alkoholni lakovi

Naučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, njihovom  pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo

- Vrste smola i otapala  za izradu alkoholnih lakova,

- recepture za izradu.

Uljni lakovi

- Vrste smola i otapala za izradu uljnih lakova,

- recepture za izradu.

Nitro lakovi

- Vrste,

- recepture za pripremu,

- potrebna oprema za nitro lakove.

Kombinirani lakovi

- vrste smola i otapala za izradu komb. lakova

- recepture za izradu

Temeljni lakovi boje

Naučiti razlikovati lakove i ostale materijale za površinsku obradu te steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, njihovom  pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.

- Važnost upotrebe temeljnog laka,

- priprema temeljnog laka,

- boje za temeljni lak.

Završni lakovi

- Važnost završnih lakova,

- priprema i vanjska obrada završnog laka.

Sredstva za poliranje

- Polir paste

 

Kemijska i fizička svojstva lakova

- Kemijska i estetska svojstva lakova,

- tvrdoća, elastičnost i trajnost,

-otpornost na udarce i habanje.

 

 

6.4. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja rada na računalu.

Zadaci:

-         Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima.

-         Upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije.

-         Upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci.

-         Stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam informatike

 

 

Građa računala

 

 

 

Rad s računalom

Software - programska potpora

Word

 
Internet

Znati definirati informatiku i računalstvo.

 

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

 

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.

Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice

 Znati koristiti se Internetom

Osnove informatike, podjela informacija, računalstvo.

 

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.

Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

 

Struka na Internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 

Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete  

 

6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni ) broj sati: 1/35

 

Cilj:

Stjecanje znanja iz osnova tehničkog crtanja, s naglaskom na crtanje elemenata koji su u svezi s proizvodima od drva za glazbalarstvo.

Zadaci:

-         Upoznati učenike s priborom i sredstvima za crtanje, te normama koji se koriste,

-         naučiti učenike tehnike i načine pisanja i crtanja,

-         upoznati učenike s osnovama projiciranja i predočavanja predmeta,

-         razvijati kod učenika smisao za točnost, urednost i preciznost u radu,

-         utjecati na razvoj kritičnosti pri  svom radu.

 

Prvi razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Uvod, crtaći pribor

Znati primijeniti sve naučene zakonitosti tehničkog crtanja na jednostavnim crtežima.

Zadatak tehničkog crtanja, pribor za crtanje  i rukovanje priborom.

Crte-linije

Vrste crta, širina crta i primjena  kompozicija linija.             

Tehničko pismo

Tehničko pismo, standardi veličina i metode pisanja.

Formati papira, zaglavlja, sastavnice

- Veličine papira za tehničko crtanje,

previjanje papira, zaglavlja radioničkih

nacrta, sastavnice za sklopni crtež.

Mjerila i omjeri

- Vrste mjerila, primjena i obračun, pravila kotiranja.

Prikazivanje i označivanje materijala i predmeta

- Oznake drvnih i nedrvnih materijala,

- prikazivanje predmeta, pravokutna projekcija, pogledi,

- označivanje presjeka.

 

 

6.6. Nastavni predmet: Konstrukcije

 

Razred: 2. i  3. (drugi i treći)

 

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 3/99

 

Cilj:

Stjecanje znanja i sposobnosti čitanja i crtanja nacrta glazbala u obliku tehničkog crteža.

Zadaci:

-         Steći vještinu crtanja vezova drva značajnih za izradu glazbala,

-         razvijati sposobnost izrade skica i nacrta glazbala,

-         razvijati sposobnost čitanja nacrta i vađenja mjera za izradu glazbala,

-         poticati urednost, preciznost, točnost,

-         utjecati na razvoj kritičnosti pri radu.

 

Drugi razred: 2/70

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvjeti za konstrukciju

Steći znanja o uvjetima za konstrukciju

Vrsta drva,

čvrstoća drva,

vlažnost drva.

Konstruktivni elementi  instrumenata

 

 

 

 

Steći znanja o vrstama i prikazivanju vezova u nacrtu tlocrtu i bokocrtu koji se koriste kod izrade glazbala. Steći vještinu prikazivanja opreme instrumenata.

 

 

 

 

Vrste vezova za izradu pojedinih instrumenata,

Crtanje opreme pojedinih instrumenata

(gudala, naslona za bradu, držača za žice, pragova, konjića, panjića, prigušivača, kutija, vijaka za ugađanje).

Izrada nacrta pojedinih detalja

Steći vještinu crtanja pojedinih detalja.

Rozete,

rezbarije,

intarzije,

bordure,

ornamenti,

proračun i izrada

nacrta  menzura.

 

 

Treći razred: 3 /96

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Izrada nacrta pojedinih trzalačkih instrumenata

a)gitare

 

 

 

 

 

 

Steći znanja i vještinu prikazivanja  trzalačkih glazbala u pogledu i presjeku poštujući zakonitosti tehničkog crteža. Steći vještinu čitana nacrta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prikaz razvoja gitare

- nacrt gitare španjolskog modela

- španjolski način spajanja vrata i glave gitare u presjeku A-A, C-C

- prikaz vrata izrađenog iz tri dijela  u presjeku A-A, C-C

- nacrt, tlocrt, bokocrt

- nacrt mandoline sa presjecima A-A, B-B,

C-C

- karakteristični detalji spajanja (vez gornjeg panja i vrate-lastin rep, i rezonantne kutije,

vez donjeg panja s prednjom, zadnjom i bočnom daskom, vez prečke s pojačanjem)

- nacrt, tlocrt, bokocrt

- nacrt tambure sa presjecima A-A, B-B,

C-C

- karakteristični detalji spajanja

b)mandoline

 

 

 

 

 

c) tambure

 

 

Izrada nacrta jednog trzalačkog žičanog instrumenta po izboru učenika

- nacrt, tlocrt, bokocrt

- nacrt s presjecima

- presjeci karakterističnih detalja

 

 

6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja

 

Razred: 1. (prvi) 2. (drugi) i 3. (treći)

 

Tjedni (ukupni ) broj sati:         1. raz.T 1/35, V 1/35;

2. raz. T 2/70,  V 1/35

3. raz. T 3 /96, V 1/32

 

Cilj: Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade glazbala od krojenja do završne obrade, postavljanja opreme i ugađanja instrumenata

 

Zadaci:

-         Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate

i naprave za rad.

-         Upoznati učenike sa tehnikom rada.

-         Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.

-         Upoznati i naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa izrade pojedinih vrsta

glazbala.

-         Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.    

-         Razviti odgovornost za racionalnu upotrebu materijala, za čuvanje i održavanje

sredstava za rad.

-         Razviti upornost, preciznost i marljivost u radu.

  

Prvi razred: 1/35, 1/35

Prvi razred: 1/35, 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Organizacija radnog mjesta

Upoznati alat, opremu i organizaciju radionice

- Raspored alata i strojeva,

- čuvanje alata,

- održavanje  i čistoća radionice.

Krojenje materijala

Steći znanja i vještine krojenja određenim alatom, uz maksimalnu iskoristivost materijala

- Alat za mjerenje i zacrtavanje,

- ručni alati za piljenje,

- krojenje ručnim alatima za piljenje,

- ručni električni alati,

- krojenje ručnim električnim alatima,

- kruže pile,

- krojenje kružnim pilama,

- uskolisne tračne pile,

- krojenje uskolisnim tračnim pilama.

Oblikovanje skrojenih materijala

Steći znanja o alatima i strojevima za oblikovanje, a također  i vještinu rada s njima  

- Ručni i električni alati za oblikovanje skrojenih detalja,

- tehnologije ravnanja, debljanja, glodanja, bušenja,

- održavanje i mjera zaštite,

- specijalni strojevi i tehnologije rada s njima pri izradi pojedinih glazbala.

Izrada spojeva i šablona

Naučiti izrađivati spojeve i šablone za pojedine vrste glazbala

- Vrste, namjena i tehnologija izrade pojedinih vrsta spojeva, karakterističnih za pojedine vrste glazbala.

 

 

Drugi razred: 1/ 70, 1/35

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

 

Lijepljenje

Steći znanja  o načinima i postupcima lijepljenja

- Vrste ručnih stegača i ručnih naprava za    

za stezanje,

- strojne naprave za stezanje,

- priprema ljepila,

-priprema spojeva za lijepljenje,

- načini stezanja lijepljenih spojeva,

- vrijeme stezanja,

- održavanje i mjere zaštite.

 

 

Savijanje drva

Steći znanja o savijanju drva

- Priprema drva za savijanje,

- načini savijanja.

 

 

Točnost obrade

Steći znanja o važnosti poštivanja dimenzija

- Pojam točnosti obrade i tolerancije,

- mjerila,

- kontrola točnosti,

- greške.

Brušenje

Naučiti načine rada ručnih i električnih alata i strojeva

- Naprave za ručno brušenje,

- električni alati za brušenje,

- strojevi za brušenje,

- tehnološki proces brušenje.

Površinska obrada glazbala

Steći znanja o radnim alatima, uređajima za površinsku obradu , te utjecaju površinske obrade  glatkoće i finoće mehaničke obrade na kvalitetu instrumenta, njegovu zvučnost i trajnost

- Ručni alati za površinsku obradu,

- uređaji za špricanje,

- uređaji za sušenje,

- razlozi za površinsku obradu,

- gruba površinska obrada,

- fina površinska obrada prije lakiranja,

- načini nanošenja temeljnih boja,

- načini nanošenja lakova,

- usjajivanje površine.

 

Treći razred: 3/96, 1/32

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umjeća)

Sadržaj

Tehnologija gradnje  žičanih trzalačkih

Instrumenata sa hvatilom  

 

 

 

 

 

 

Tehnologija gradnje žičanih trzalačkih instrumenata bez hvatila

Steći znanja o različitim tehnologijama izrade trzalačkih glazbala

- Tehnologija gradnje gitare,

- tehnologija gradnje gitare po Zvonimiru Šokičiću,

- tehnologija gradnje mandoline,

- tehnologija gradnje tambura (bisernica, brač, bugarija,čelo, berde i dandulice),

- tehnologija gradnje tambure po graditelju Đuri Zariču,

-tehnologija gradnje harfe,

-tehnologija gradnje lire.

 

 

6. 8. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: 1., 2., 3. (prvi, drugi i treći)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32

Cilj:

 Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.

Zadaci:

Naučiti i osposobiti učenike za:

- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim

  jednadžbama,

- postotni račun,

- mjere i mjerenje veličina,

- geometrijske likove i tijela,

- mjerenje i izračun osnovnog materijala,

- izračun kinematike obrade,

- izračun vremena izrade,

- kalkulacije i obračun plaća.

 

Prvi razred: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Računske operacije s prirodnim brojevima

 


Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima

 

 

 

 

Mjerenje veličina

 

Koordinatni sustav u ravnini

 

 

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

 

 

Proporcionalne veličine

 

 

 

 

 

 

 

Postotni račun

 

Kut, ravni geometrijski likovi

 

 

 

 

Geometrijska tijela

 

 

Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.

 

Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi.

Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.

 

Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.

 

Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.

Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.

 

Naučiti izračunati postotak.

 

Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).

 

Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).

Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje.

Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.

Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik. 
Mjerenje ploha, obujma i mase.

 

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.

 

 

Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.

 

 

Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.

 

 

 

 

 

Postotni račun.

 

Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.

 

Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.

 

 

 

Drugi razred: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Mjere, mjerenje i količina trupaca

 

 

 

 

Mjere, mjerenje i količina građe

 

 

 

 

Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematika

 

 

 

 

 

 

 

 

Količine osnovnog materijala

 

 

 

 

 

 

Količina pomoćnog materijala

 

 

 

Naučiti primjenu standardnih mjera.

Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.

Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.

 

Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.

Naučiti računati volumen piljene građe.

 

 

Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama.

 

 

Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.

 

 

Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.

Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.

Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.

 

Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebe pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.

 

Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).

 

Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).

Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).

 

Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.

 

Broj okretaja, brzina rezanja (pri  istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.

Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa.

Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.

 

Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.

Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.

Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.

Količina rastepa pomoćnog materijala.

 

Treći razred: 1/32

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Količine materijala za proizvod

 

 

 

Vrijeme izrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obračun plaće

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda u glazbalarstvu.

 

 

Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.

Naučiti izračunati vrijednost izrade.

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.

 

Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).

 

Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedini proizvod.

Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit,  porezi, režijski troškovi.

 

Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.

Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 

6.9. Izborni predmet:  KULTURA ŽIVLJENJA

 

Razred: drugi (2.)

Broj sati tjedno (ukupno): 1/35

 

Cilj:

Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.

Zadaci:

-         Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,

-         uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,

-         formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja,

-         razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Kultura ponašanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilna prehrana

 

 

 

 

Sport i rekreacija

 

 

Ovisnosti

 

 

 

 

 

Bolesti suvremenog svijeta

 

 

 

Nenasilno rješavanje problema

 

 

 

 

Život u obitelji

Spolni život

Steći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.

 

 

 

 

 

 

Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane.

 

 

Naučiti važnost kretanja i koordinacije.

 

Shvatiti i uočiti  negativne strane ovisnosti.

Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.

 

Upoznati učenike s    vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.

Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.

 

 

 

Razvijati  osjećaj odgovornosti.

Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,

Norme ponašanja (bonton),

Poslovno komuniciranje:

-         odnos kupac - trgovac

-         vještina uspješne komunikacije.

 

 

Raspored obroka.

kalorična vrijednost hrane

zdrave namirnice,

pretilost kao bolest.

 

Važnost sporta,

vrste sportova.

 

Pušenje,

alkoholizam,

droga.

 

 

 

AIDS,

spolno prenosive bolesti,

aktualne bolesti.

 

Poštivanje različitosti,

asertivno i neasertivno ponašanje,

suradnja i tolerancija,

socijalizacija za kooperaciju,

vještine rješavanja sukoba.

 

Odgovorno roditeljstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.

 

6.10. Nastavni predmet:  Praktična nastava

 

Razred: 1. (prvi), 2. (drugi) i 3. (treći)

 

Cilj:

Cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i

         navika koja omogućuju učeniku da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja

         poslove i radne zadatke iz djelokruga zanimanja.

Zadaci:

-         Usvojiti znanja, vještine i navike iz područja izrade žičanih trzalačkih instrumenata.

-         Steći sposobnost odabira najadekvatnijeg materijala za izradu određenog

instrumenta.

-         Svladati rad s alatima i strojevima za rad u glazbarskoj radionici.

-         Osposobiti se za podešavanje sredstava za rad.

-         Upoznati se sa uporabom zaštitnih sredstava, te načinima zaštite okoline

-         Osposobiti se za brzo prihvaćanje novih rješenja.

-         Razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom izvršavanju radnih zadaća.

 

Prvi razred

Cjelina, tema

Sadržaj programa

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Zaštita na radu*

Primijeniti zakonske i podzakonske propise o zaštiti na radu u pogonima za preradu drva i nedrvnih materijala.

Objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode.

Opisati ljudski faktor koji može izazvati nezgode kao i uzroke nesreće tipične za ovo zanimanje.

Odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima.

Navesti opasnosti od električne struje.

Navesti ostale izvore opasnosti (buka, prašina, osvijetljenost proizvodnog pogona).

Navesti osnovna pravila sprečavanja požara.

Naučiti pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode.

Naučiti pravilno postupiti s otpadom.

Organizacija radnog mjesta i radionice

Upoznati alat, opremu, ustrojstvo radionice.

Naučiti održavati i čuvati alat i opremu.

Odabir materijala

Naučiti prepoznavati vrste materijala koje se koriste u glazbalarskoj radionici i znati ih izabrati za pojedinu namjenu.

Ručno krojenje materijala

Naučiti koristiti pribor za mjerenje, zacrtavanje i ručno krojenje različitih materijala za izradu glazbala.

Krojenje ručnim električnim alatima

Naučiti krojiti različite materijale ručnim mehaniziranim alatima za obradu drva.

Krojenje kružnim i tračnim pilama

Naučiti strojno krojiti materijale

Oblikovanje detalja

Naučiti pojedine detalje oblikovati pomoću ručnih alata

Oblikovanje detalja mehaniziranim alatima

Naučiti koristiti ručne mehanizirane alate pri izradi pojedinih detalja za gradnju trzalačkih instrumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Osposobljavanje učenika za zaštitu na

radu od 35 sati obaviti u školi na početku prvog razreda.

 

Drugi razred:

Cjelina, tema

Sadržaj programa

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Rad na blanjalicama i glodalicama

Naučiti raditi na strojevima za poravnavanje i profiliranje i njihovu primjenu u izradi trzalačkih instrumenata

Izrada spojeva i šablona

Naučiti izrađivati pojedine vrste šablona karakterističnih za pojedina glazbala..

Lijepljenje

Naučiti primjenu pojedinih vrsta ljepila za izradu instrumenata.

Savijanje

Svladati tehnologiju savijanja od pripreme drva do kondicioniranja.

Brušenje

Svladati tehniku ručnog i strojnog brušenja te pripreme instrumenta ili dijelova za površinsku obradu.

Površinska obrada glazbala

Svladati tehniku nanošenja pojedinih materijala za površinsku obradu na pojedine vrste trzalačkih glazbala od močenja i izbjeljivanja do nanošenja lakova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treći razred:

Cjelina, tema

Sadržaj programa

Očekivani rezultati (znanja, vještine, umijeća)

Tehnologija izrade gitare

Svladati postupak izrade gitare od krojenja elemenata do površinske obrade.

Tehnologija izrade mandoline

Svladati postupak izrade mandoline od krojenja elemenata do površinske obrade.

Tehnologija izrade tambure

Svladati postupak izrade tambure od krojenja elemenata do površinske obrade.

Izrada drugog instrumenta

Izraditi drugi trzalački instrument po vlastitom ili izboru radionice.

Izrada opreme za pojedina glazbala

Naučiti izrađivati prateću opremu za pojedina glazbala i znati je ugraditi.

Proizvodnja glazbala tehnikom kopiranja

Upoznati načine proizvodnje pojedinih glazbala tehnikom kopiranja.

Ugađanje glazbala

Svladati postupke ugađanja glazbala

Popravak oštećenih glazbala

Naučiti načine popravaka pojedinih glazbala

Restauriranje starih instrumenata

Upoznati osnovne tehnike restauriranja trzalačkih glazbala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Preporuča se posjet poznatim radionicama i tvornicama za proizvodnju komercionalnih glazbala .

 

 

 

7. ISPITNI KATALOG - ZAVRŠNI ISPIT

 

Ispitni cilj: Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za

                   stjecanje zanimanja glazbalar-graditelj žičanih trzalačkih instrumenata.

 

Način provjere znanja i umijeća:

                    Završni ispit:    

1.      Praktični dio(izrada žičanog trzalačkog instrumenta). 

2.      Stručno - teoretski ispit znanja ( pisani ili usmeni oblik).

3.Ispit znanja iz hrvatskog jezika.

            

Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita)

1.      Praktični dio(izrada žičanog trzalačkog instrumenta)

2.      Stručno teoretski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik)

 

Praktični dio ispita u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja.

Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja:

1.  Izrada nacrta izabranog žičanog trzalačkog instrumenta

2.  Izbor odgovarajućeg drvnog materijala po vrsti i kvaliteti

3.      Izbor odgovarajućeg nedrvnog materijala

4.      Strojevi, uređaji i alati  za obradu drva pri izradi žičanih

trzalačkih instrumenata

5.   Strojevi, uređaji i alati za izradu opreme žičanih trzalačkih instrumenata

6.   Krojenje

7.      Izrada vezova

8.      Tehnologija ljepljenja

9.      Površinska obrada

10.  Ugađanje instrumenta

 

Temeljem navedenih područja učeniku se zadaje izrada uratka ili ga on sam bira iz dolje navedene tablice. Zadaje se i izvođenje jedne radne probe. Prije nego se pristupi izradi uratka,  Ispitni odbor treba odobriti elaborat koji sadrži skicu, nacrt sa presjecima, prikaz karakterističnih detalja sastavljanja, krojnu listu, utrošak materijala i tehnološki proces izrade zadanog odnosno odabranog uratka. 

Uradak

Vrsta uratka

Opis uratka

Gitara

Gitara može biti tradicionalnog oblika ,poznata kao španjolska gitara, ili neka od folk-gitara. Mora biti izrađena iz nekoliko vrsta drva i imati sve presudne elemente za dobar zvuk.

Tambura

To može biti obzirom na oblik i vrstu neka od tambura slavenskog porijekla(samica, bisernica, brač, bugarija , čelo ili berda).Mora  imati sve konstrukcijske dijelove. Građena od kombinacije odrađenih vrsta drva. Ako se izrađuje manje tamburaško glazbalo može biti izrađeno na starinski način iz jednog komada drva.

Mandolina

Glasnjača mora imati bademasti oblik, dimenzije po vlastitom izboru .Od konstrukcijskih vezova preporuča se lastin rep i tupi sljub od materijala javorovina , smrekovina, orahovina, ebanovina , a od furnira javor, kruška,  orah, trešnja ili smreka.

Citra

Korpus četvrtast sa jedne strane izvijen. Dimenzije približno 30x60cm. Konstrukcije sa pet razapetih žica nad hvatnikom, a ostale se prostiru slobodno nad širokim plosnatim korpusom.

 

Radna proba se odabire prema izabranom uratku a može biti:

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izrada pojedinih dijelova uratka

Krojene, oblikovanje, izrada vezova uz upotrebu odgovarajućega alata.

Tehnologija lijepljenja

Radna proba zasniva se na pravilno odabranom ljepilu i postupku lijepljenja uz pravilno izabrane i upotrijebljene alate za stezanje i kvaliteta slijepljenih elemenata.

Površinska obrada uratka

Provjerava se priprema podloge i nedrvnog materijala za površinsku obradu. Postupak nanošenja močila , boja laka. Ocjenjuje se konačni izgled površinski obrađenog uratka i postizanje visokog sjaja.

Način postavljanja dodatne opreme

Radna proba zasniva se na točno postavljenoj opremi za to predviđenim mjestom na nacrtu.

Ugađanje

Radna proba zasniva se u provjeri postizanja što boljeg zvuka

 

Pri izradi praktične zadaće učenik(naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštiti okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.  

 

 

Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja neophodna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja .

 

Teme i cjeline iz predmeta:

Poznavanje materijala

1.      Tehnička  svojstva drva

2.      Makroskopska identifikacija

3.      Drvo za glazbalarstvo

4.      Sušenje drva za glazbala

5.      Akustična svojstva drva za glazbala

6.      Primjena furnira pri izradi glazbala

7.      Lakovi

 

Konstrukcije

1.      Osnove tehničkog crtanja

2.      Označavanje  drvnih materijala

3.      Označavanje ne drvnih materijala

4.      Vezovi za izradu glazbala

5.      Klasifikacija žičanih trzalačkih instrumenata

6.      Povijest i opis žičanih trzalačkih instrumenata

7.      Oprema žičanih trzalačkih instrumenata

8.      Crtanje trzalačkih instrumenata u mjerilu s presjecima

9.      Crtanje karakterističnih detalja sastavljanja za žičane trzalačke instrumente

 

Tehnologija proizvodnje

1.      Tehnologije proizvodnje žičanih trzalačkih instrumenata

2.      Ugađanje instrumenata

3.      Popravak oštećenih instrumenata

4.      Restauriranje starih instrumenata

 

STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST

PRAKTIČNI DIO ISPITA

 


Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izrada elaborata za uradak

0-10

Spretnost rukovanja alatima i strojevima

0-20

Koncentracija i izdržljivost

0-10

Kakvoća izrađene radne probe

0-20

Točnost dimenzija i obrade prema planu

0-20

Kakvoća izrađenog uratka

0-20

UKUPNO BODOVA:

0-100

 

 

BODOVNA LISTA

 

% bodova

ocjena

92-100% bodova

Odličan (5)

81-91% bodova

Vrlo dobar (4)

67-80% bodova

Dobar (3)

50-66% bodova

Dovoljan (2)

0-49% bodova

Nedovoljan (1)

 

 

STRUČNO - TEORETSKI  DIO

 

Stručno teoretski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija na osnovu kataloga ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite. Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

BODOVNA LISTA

 

% bodova

ocjena

90-100% bodova

Odličan (5)

80-89% bodova

Vrlo dobar (4)

70-79% bodova

Dobar (3)

60-69%bodova

Dovoljan (2)

Manje od 30% bodova

Nedovoljan (1)

 

 

Učenik koji postigne 30-59% bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom djelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-46

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.