Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2142

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

GRADITELJ ORGULJA

 

 1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOG PROGRAMA

 

Cilj

Odgojno-obrazovni program za zanimanje graditelj orgulja ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz područja obrade drva, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad bude sposoban izrađivati i popravljati orgulje.

 

Zadaci:

- steći vještinu rada sa strojevima i ručnim alatima u tehnološkom procesu obrade

  drva i izrade dijelova i cijelih orgulja,

            - steći vještinu ugađanja, popravaka i restauriranja instrumenata,

- usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala u izradi

         orgulja,

            - upoznati način prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost

               izrade jednostavnih crteža,

            - naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda,

            - upoznati izvore opasnosti i mjere zaštite ljudi i okoliša.

 

Trajanje obrazovanja:

- 3 godine.

 

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za rad s drvom, drvnim materijalima te strojevima i napravama za rad drvom.


1.     NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

 

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena

kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Glazbala

1

35

-

-

-

-

35

Akustika

-

-

1

35

-

-

35

Poznavanje materijala

2

70

1

35

-

-

105

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje

1

35

-

-

-

-

35

Konstrukcije

-

-

2

70

3

96

166

Tehnologija

zanimanja

1

35

2

70

3

96

201

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava

1

35

1

35

3

96

166

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija zanimanja

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

340

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

640

 

Ukupno

17

1495

17

1495

17

1344

4434

 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena

kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Strukovno-teorijski dio

 

Nastavni predmet

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2.razred

3.razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Glazbala

1

35

-

-

-

-

35

Akustika

-

-

1

35

-

-

35

Poznavanje materijala

2

70

1

35

-

-

105

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje

1

35

-

-

-

-

35

Konstrukcije

-

-

2

70

3

96

166

Tehnologija

zanimanja*

1

35

2

70

3

96

  201

Matematika u struci

1

35

1

35

1

32

102

Izborna nastava**

1

35

1

35

3

96

166

Ukupno

8

280

8

280

10

320

880

 

*Dio programa tehnologije zanimanja (vježbe) realiziraju se u terminima praktične nastave u školskoj ili glazbalarskoj radionici.

** Izborni nastavni predmet može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke.

Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.

Izborni predmet od 1 ili 2 sata tjedno u trećoj godini treba biti kultura življenja ili predmet struke čiji program izradi škola uz suglasnost Zavoda za školstvo Republike Hrvatske.

Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997).

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

C)Praktični dio (40 tjedana)

 

 

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

 

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama

340

270

160

 

Tehnologija zanimanja*

(vježbe)

 

35

 

35

 

32

 

 

Praktična nastava u radnom procesu*

 

560

 

630

 

640

 

 

Ukupno

900

900

800

2600

 

* Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obavezno je završiti pismenim testom.

Praktični dio nastave moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i glazbalarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj glazbalarskoj radionici s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

 

D)Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3.razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni

dio

315

315

224

854

Stručno –

teorijski dio

280

280

320

880

Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno(A+B+C)

1495

1495

1344

4334

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

 

Glazbala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi

Akustika

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi

Poznavanje materijala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe

domaći rad

Osnove računalstva

Praktičan rad na računalu

Tehničko crtanje

Vježbe, usmeni odgovori, domaći rad

Konstrukcije

Vježbe- crtanje, usmeni odgovori

Tehnologija zanimanja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe

Matematika u struci

Pismena provjera, usmeni odgovori, domaći rad

Izborni predmet

Ovisi o vrsti izabranog predmeta

 

Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti

strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Glazbala

 profesor

Visoko školsko obrazovanje

Prof. glazbene kulture

Akustika

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

Prof. fizike

Poznavanje materijala

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Osnove računalstva

profesor

Visokoškolsko obrazovanje iz tehnike(računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. informatičar….

Tehničko crtanje

profesor

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Konstrukcije

profesor

Visoko školsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije

Tehnologija zanimanja

Profesor i

suradnik u nastavi

Visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne. Industrije

Matematika u struci

profesor

Visokoškolsko obrazovanje prof. matematike, dipl. ing matematike, dipl. ing. drvne industrije

Izborna nastava struke

profesor

Visokoškolsko obrazovanje dipl. ing. drvne industrije

Praktična nastava

Majstor- glazbalar

Srednje obrazovanje,

glazbalar s položenim majstorskim ispitom

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.)

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi

 

Nastavni

predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Glazbala

1.

profesor

35

25

Akustika

2.

profesor

35

25

Poznavanje materijala

1. 2.

profesor

70, 35

25

Osnove računalstva

1.

profesor

35

Rad u grupama po 15

Tehničko crtanje

1.

profesor

35

25

Konstrukcije

2. 3.

profesor

70, 96

Rad u grupama po 15

Tehnologija zanimanja*

1. 2. 3.

Profesor

Suradnik u nastavi

70,105, 128

25

Matematika u struci

1. 2. 3.

profesor

35, 35, 35

25

 

Izborni predmet

1. 2. 3.

profesor

35, 35, 96

 

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Školska učionica

Klasična učionica

Glazbala, akustika, matematika u struci

Školska učionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima

Poznavanje materijala

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta pisač mogućnost pristupa internetu

Osnove računalstva

Učionica-crtaonica

Klasična učionica s jednim računalom popraćeno odgovarajućim crtaćim programom

Tehničko crtanje i konstrukcije

 

 

Školska učionica, stolarska i glazbalarska radionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima, stolarska i glazbalarska radionica opremljene osnovnim strojevima i alatima za obradu drva pri izradi glazbala

Tehnologija zanimanja

 

 


6. NASTAVNI PROGRAM- KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

 

 

6.1. Nastavni predmet: GLAZBALA

 

Razred: 1.  (prvi)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

 

Cilj:

Steći osnovna znanja o klasifikaciji instrumenata i njihovom povijesnom razvoju.

Zadaci:

-         Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata po različitim kriterijima.

-         Naučiti razlikovati instrumente.

-         Steći osjećaj za zvuk i znati razlikovati različite izvore.

-         Shvati važnost glazbe u povijesti čovječanstva.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Klasifikacija muzičkih instrumenata

a)žičani instrumenti

 

 

b)duhački instrumenti

 

 

c)udaraljke

Naučiti klasifikaciju muzičkih instrumenata koji se upotrebljavaju u muzičkoj praksi, te steći znanja o materijalnoj i konstrukcijskoj raznolikosti koja postoji među izvorima zvuka

 

 

 

 

- Podjela prema načinu pokretanja žica

- podjela Zaksa i Hornbostela

- podjela prema materijalu od kojeg su instrumenti napravljeni

- podjela prema zvuku određene i neodređene visine

- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima

Violina, viola, viola d amore, violončelo,

Viola da gamba, bariton, kontrabas ,harfa,

Lauta, mandolina, gitara, tambura , balalajka,

Benđžo, citra , cimbal, klavir

Znati sastavne dijelove nabrojanih instrumenata, steći vještinu razlikovanja instrumenata s obzirom na dimenzije i tonski opseg, te steći znanja o razvojnom putu instrumenata kroz povijest

- Naziv,

- opis,

- povijest,

- tehnika i ton,

- primjeri djela svjetske antologije na pojedinim instrumentima.

 

6.2. Nastavni predmet: AKUSTIKA

 

Razred: Drugi (2.)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

 

Cilj:

Svladati osnovne fizikalne zakonitosti prenošenja i percepciji zvuka

Zadaci:

-         Naučiti osnovne čimbenike koji utječu na pojavu zvuka.

-         Naučiti osnovna svojstva zvuka.

-         Shvatiti načine proizvodnje i prenošenja zvuka.

-         Shvatiti značenje zvuka u svakodnevnom životu.

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Zvuk

Znati kako osnovni čimbenici utječu na pojavu zvuka

- Definicija,

- izvor zvuka,

- materijalna okolina zvučnog izvora,

- prijemnik zvučnih valova.

Osobine zvuka

Naučiti osnovna svojstva zvuka

- Trajanje zvuka,

- jačina zvuka,

- visina zvuka,

- boja zvuka.

Prenošenje zvuka

Steći znanja o utjecaju materijalne okoline zvučnog izvora na koju će se njegovo treperenje prenijeti

- Širenje zvučnog vala oko viljuške koja treperi,

- refleksija zvuka na zakrivljenim površinama.

Prijem zvuka

Shvatiti doživljaj zvuka

- Prijemni organ za zvuk

Osnovna načela stvaranja zvuka kod pojedinih vrsta instrumenata

Naučiti što sve utječe na stvaranje zvuka kod pojedinih instrumenata

- Stvaranje zvuka kod različitih instrumenata.

 

6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala

 

Razred: 1. i 2. (prvi i drugi)

Tjedni / ukupni broj sati: 2/70 i 1/35

Cilj:

Stjecanje teorijskih znanja iz područja drva, drvnih i nedrvnih materijala koja će osposobiti učenike u izboru optimalnog materijala za izradu trzalačkih glazbala.

Zadaci:    

-         usvajanje osnovnih znanja o anatomskoj građi drva, kemijskim i tehničkim svojstvima drva važnim za izradu glazbala,

-         usvajanje znanja o furnirima i njihovoj primjeni u izradi glazbala,

-         usvajanje znanja o nedrvnim materijalima njihovim karakteristikama važnim

za izradu glazbala,

-         naučiti tehniku pravilnog izbora materijala za izradu glazbala,

-         razviti sposobnost praktičnog primjenjivanja usvojenih znanja,

-         razvijanja urednosti, marljivosti, upornosti i kritičnosti.

 

 

Prvi razred: 2/70

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Drvo

Steći jasnu i potpunu sliku o drvu kao o osnovnom materijalu za izradu glazbala

Anatomija drva,

kemijska svojstva drva,

tehnička svojstva drva,

greške i oštećenja drva,

trajnost drva,

makroskopska

identifikacija.

 

Drvo za glazbala

Steći znanja o geografskim podnebljima koje daju najbolje drvo za gradnju glazbala i koju vrstu drva upotrijebiti pri izradi dijelova glazbala.

Pronalaženje drva (smreka, javor, voćkarice, egzote,)

vrijeme sječe,

utvrđivanje provodljivosti zvuka u izdubljenom drvu,

ispitivanje akustičnih  svojstava (brzine provodljivosti zvuka, harmonijskih frekvencija, alekvotne frekvencije, ispitivanje svojstva tona po boji-fimbar ).

Odabir i priprema drva

Steći znanja o tome kako odabrati i na najbolji način pripremiti sirovinu.

Odabir dijelova drva,

izrada elemenata za buduće detalje putem kalanja(cijepanje),

izrada budućih detalja piljenjem.

Furniri

Znati razlikovati vrste furnira i primjenjivati ih pri izradi glazbala.

Pojam, vrste,  primjena,

sastavljanje i nastavljanje

furnira.

Nedrvni materijali za  izradu glazbala

Naučiti svojstva nedrvnih materijala i pravilno ih primijeniti u izradi glazbala.

Brusila,

okov,

plastične mase,

prirodni materijali-struna,

ljepila,

metali.

 

 

 

Drugi razred (2): 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Alkoholni lakovi

Naučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.

Vrste smola i otapala  za

izradu alkoholnih lakova,

recepture za izradu

lakova.

Uljni lakovi

Vrste smola i otapala za

izradu uljnih lakova,

recepture za izradu.

Nitro lakovi

Vrste,

recepture za pripremu,

potrebna oprema za

nitro lakove.

Kombinirani lakovi

Vrste smola i otapala za

izradu komb. Lakova,

recepture za izradu.

Temeljni lakovi boje

Naučiti razlikovati lakove i steći znanja o njihovim fizičkim i mehaničkim svojstvima, pravilnom primjenjivanju i konačnom utjecaju na glazbalo.

Važnost uporabe

temeljnog laka,

priprema temeljnog laka,

boje za temeljni lak.

Završni lakovi

Važnost završnih lakova,

priprema i vanjska obrada

završnog laka.

Sredstva za poliranje

Polir paste

 

Kemijska i fizička svojstva lakova

Kemijska i estetska svojstva lakova,

tvrdoća, elastičnost i trajnost,

otpornost na udarce i habanje.

 

 

6.4. Nastavni predmet: OSNOVE RAČUNALSTVA

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35

 

Cilj: Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja rada na računalu.

 

Zadaci:

-         Upoznati učenike s radom računala i njegovim dijelovima,

-         upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije,

-         upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja u drvodjeljskoj struci,

-         stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam informatike

 

Građa računala

 

 

 

 

 

 

 

Rad s računalom

Softver - programska potpora

Word

 

 

Internet

Znati definirati informatiku i računalstvo.

 

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

 

 

 

 

 

 

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.

Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice.

 

Znati koristiti se internetom.

Osnove informatike, podjela informacija, računalstvo

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.

Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom i mišem, obrada i ispis teksta.

 

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

 

 

Struka na internetu, svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača.

 

Obveze učenika: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.

 

6.5. Nastavni predmet: TEHNIČKO CRTANJE

 

Razred: 1.(prvi)

 

Tjedni (ukupni ) broj sati: 1/35

 

Cilj:

Stjecanje znanja iz osnova tehničkog crtanja, s naglaskom na crtanje elemenata koji su u svezi s proizvodima od drva za glazbalarstvo.

Zadaci:

-         Upoznati učenike s priborom i sredstvima za crtanje, te normama koji se koriste,

-         naučiti učenike tehnike i načine pisanja i crtanja,

-         upoznati učenike s osnovama projiciranja i predočavanja predmeta,

-         razvijati kod učenika smisao za točnost, urednost i preciznost u radu,

-         utjecati na razvoj kritičnosti pri  svom radu.

 

Prvi razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvod, crtaći pribor

Znati primijeniti sve naučene zakonitosti tehničkog crtanja na jednostavnim crtežima.

Zadatak tehničkog crtanja, pribor za crtanje  i rukovanje priborom.

Crte-linije

Vrste crta, širina crta i primjena  kompozicija linija.             

Tehničko pismo

Tehničko pismo, standardi veličina i metode pisanja.

Formati papira, zaglavlja, sastavnice

- Veličine papira za tehničko crtanje,

previjanje papira, zaglavlja radioničkih

nacrta, sastavnice za sklopni crtež.

Mjerila i omjeri

- Vrste mjerila, primjena i obračun, pravila kotiranja.

Prikazivanje i označivanje materijala i predmeta

- Oznake drvnih i nedrvnih materijala,

- prikazivanje predmeta, pravokutna projekcija, pogledi,

- označivanje presjeka.

 

 

 

6.6. Nastavni predmet: KONSTRUKCIJE

 

Razred: 2. (drugi) i  3. (treći)

 

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 3/96

 

Cilj: Stjecanje znanja i sposobnosti čitanja i crtanja nacrta glazbala u obliku tehničkog crteža

Zadaci:

-         Upoznati učenike sa vezovima drva značajnim za izradu glazbala

-         Razvijati sposobnost izrada skica i nacrta glazbala.

-         Razvijati sposobnost čitanja nacrta i vađenja mjera za izradu glazbala.

-         Poticati urednost, preciznost, točnost.

-         Utjecati na razvoj kritičnosti pri radu.

 

Drugi razred: 2/70

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Uvjeti za konstrukciju

Steći znanja o uvjetima za konstrukciju.

Vrsta drva,

čvrstoća drva,

vlažnost drva.

Konstruktivni elementi  instrumenata

 

 

 

 

Steći znanja o vrstama i prikazivanju vezova u nacrtu tlocrtu i bokocrtu koji se koriste kod izrade glazbala. Steći vještinu prikazivanja opreme instrumenata.

 

 

 

 

Vrste vezova za izradu pojedinih instrumenata,

crtanje opreme pojedinih instrumenata

(gudala, naslona za bradu, držača za žice , pragova, konjića, panjića, prigušivača, kutija, vijke za ugađanje)

Izrada nacrta pojedinih detalja

Steći vještinu crtana nja pojedinih detalja

Rozete,

rezbarije,

intarzije,

bordure,

ornamenti,

proračun i izrada, nacrta  menzura.

 

Treći razred,  3/96 

          

            Nastavna cjelina

 

             Sadržaj

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

           Prikaz konstrukcije orgulja

  -   Nacrt orgulja,

  -   tlocrt orgulja,

  -   bokocrt orgulja,

  -   uzdužni presjek orgulja,

  -   poprečni presjek orgulja,

  -   prikaz drvnih svirala.

  -   prikaz metalnih  svirala,

  -   prikaz sviraonika orgulja,

  -   prikaz mijeha orgulja,

  -   prikaz klavijature orgulja,

  -   prikaz ugradnje drvnih svirala,

  -   prikaz ugradnje metalnih svirala,

  -   shematski prikaz rada klavijature,

  -   shematski prikaz rada trakture,

  -   shematski prikaz rada mijeha,

  -   prikaz konstrukcije zračnice,

  -   prikaz ugradnje zračnice,

  -   shematski prikaz rada zračnice,

  -   prikaz konstrukcije kućišta orgulja,

  -   prikaz vrsta kućišta orgulja,

  -   prikaz vezova pri gradnji orgulja,

  -   shematski prikaz rada orgulja.

 

           Prikaz konstrukcije glazbala

                po izboru učenika

 

  -  Nacrt, tlocrt i bokocrt glazbala,

  -   nacrt s presjecima glazbala,

  -   presjeci karakterističnih spajanja.

 

 

 

6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja

 

Razred: 1. (Prvi), 2. (drugi) i  3. (treći)

 

Tjedni (ukupni ) broj sati:                    1. raz.T 1/35, V 1/35;

           2. raz. T 2/70,  V 1/35

           3. raz. T 3 /96, V 1/32

 

Cilj:

Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u cjelokupnom tehnološkom procesu izrade glazbala od krojenja do završne obrade, postavljanja opreme i ugađanja instrumenata

Zadaci:

-         Upoznati i naučiti koristiti se alatom te pripremati razne ručne i mehaničke alate    

i naprave za rad.

-         Upoznati učenike sa tehnikom rada.

-         Upoznati učenike s opasnostima pri radu te mjerama zaštite.

-         Upoznati i naučiti točan redoslijed tehnološkog procesa izrade pojedinih vrsta

glazbala.

-         Upoznati učenike s problematikom točnosti i čistoćom obrade.    

-         Razviti odgovornost za racionalnu upotrebu materijala, za čuvanje i održavanje

sredstava za rad.

-         Razviti upornost, preciznost i marljivost u radu.

  

Prvi razred: T1/35,  V1/35

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

Organizacija radnog mjesta

Upoznati alat, opremu i organizaciju radionice

Raspored alata i strojeva,

čuvanje alata,

održavanje  i čistoća radionice.

Krojenje materijala

Steći znanja i vještine krojenja određenim alatom uz maksimalnu iskoristivost materijala

Alat za mjerenje i zacrtavanje,

ručni alati za piljenje

krojenje ručnim alatima za piljenje, ručni električni alati,

krojenje ručnim električnim alatima, kruže pile,

krojenje kružnim pilama,

uskolisne tračne pile,

krojenje uskolisnim tračnim pilama.

Oblikovanje skrojenih materijala

Steći znanja o alatima i strojevima za oblikovanje ,a također  i vještinu rada s njima  

Ručnim i električni alati za oblikovanje skrojenih detalja,

tehnologije ravnanja, debljanja, glodanja , bušenja,

održavanje i mjera zaštite,

specijalni strojevi i tehnologije rada sa njima pri izradi pojedinih glazbala.

Izrada spojeva i šablona

Naučiti izrađivati spojeve i šablone za pojedine vrste glazbala

Vrste, namjena i tehnologija izrade pojedinih vrsta spojeva karakterističnih za pojedine vrste glazbala.

 

 

Drugi razred: 2/70, 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Sadržaj

 

Lijepljenje

Steći znanja  o načinima i postupcima lijepljenja.

Vrste ručnih stegača i ručnih naprava za stezanje,

strojne naprave za stezanje,

priprema ljepila,

priprema spojeva za lijepljenje,

načini stezanja lijepljenih spojeva, vrijeme stezanja,

održavanje i mjere zaštite.

 

 

Savijanje drva

Steći znanja o savijanju drva

Priprema drva za savijanje.

načini savijanja

 

 

Točnost obrade

Steći znanja o važnosti poštivanja dimenzija

Pojam točnosti obrade i tolerancije,

mjerila,

kontrola točnosti,

greške.

Brušenje

Naučiti načine rada ručnih i električnih alata i strojeva

Naprave za ručno brušenje,

električni alati za brušenje,

strojevi za brušenje,

tehnološki proces brušenje.

Površinska obrada glazbala

Steći znanja o radnim alatima, uređajima za površinsku obradu , te utjecaju površinske obrade  glatkoće i finoće mehaničke obrade na kvalitetu instrumenta ,njegovu zvučnost i trajnost.

Ručni alati za površinsku obradu,

uređaji za špricanje,

uređaji za sušenje,

razlozi za površinsku obradu,

gruba površinska obrada,

fina površinska obrada prije lakiranja,

načini nanošenja temeljnih boja,

načini nanošenja lakova,

usjajivanje površine.

 

 

   Treći razred,   3/96, 1/32             

  

              Nastavna cjelina

     

                Sadržaj

 

 

 

            

Orgulje

    -   Pojam i vrste orgulja,

    -   dijelovi i sklopovi orgulja,

    -   materijali za izradu orgulja, 

    -   orguljarski alati i strojevi,

    -   postupci izrade orgulja,

    -   osnove glazbenosti iz orgulja. 

        

           

Uređaji orgulja

    -   Uređaj za proizvodnju tlačnog zraka,

  -   uređaj za distribuciju tlačnog zraka,

  -   uređaj za proizvodnju zvuka,

  -   sustav trakture orgulja,

  -   sustav sviraonika orgulja.

          

Uređaj za proizvodnu tlačnog  zraka

  -   Namjena i sastav uređaja,

  -   ventilatori i mjehovi za dobavu zraka,

  -   spremnici zraka i kapaciteti zraka,

  -   tlakovi u spremnicima zraka.

          

Uređaj za distribuciju tlačnog zraka

    

    -   Namjena i sastav uređaja,

    -   sistem razvodnih kanala i spremišta,

    -   sistem trakture i veznog polužja,

  -   sustav klavijature i pedala orgulja,

        

Sustav za proizvodnju zvuka

    -   Namjena i sastav sustava zvuka,

  -   metalne i drvene svirale s ventilima,

  -   električni i pneumatski prekidači,

  -   registri i zračne komore i zračni kanali.

          

 

Sustav sviraonika orgulja

  -   Namjena i sastav sviraonika, na sviraoniku

      se prstima aktiviraju tipke klavijature, a one

      preko sistema pneumatskih ili električnih

      prekidača otvaraju ventile zračnih komora

      i puštaju tlačni zrak na jezičke svirala i

      tada proizvode očekivane zvučne tonove.

          

Izrada orgulja,

  -  kućišta,

  -  sviraonika,

  -  zračnice,

  -  svirala,

  -  traktue i

  -  klavijature.

  -  Prema zadanoj dokumentaciji, izvršiti

      izbor zadanog materijala i alata, izvesti

      potrebita mjerenja, krojenja i izrezivanja

      materijala za pojedine dijelove i sklopove.

  -  Izrezani materijal ručno i strojno obraditi

      i obrađeno spojiti u potrebitu cjelinu, a

      zatim izvršiti kontrolu pravilnosti izrade

      proizvoda kao cjeline.

 

 

6. 8. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: 1., 2., 3. (prvi, drugi i treći)

Tjedni (ukupni) broj sati: 1/35, 1/35, 1/32

 

Cilj:

 Naučiti i osposobiti učenike za osnovne izračune u struci.

Zadaci:

Naučiti i osposobiti učenike za:

- računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim

  jednadžbama,

- postotni račun,

- mjere i mjerenje veličina,

- geometrijske likove i tijela,

- mjerenje i izračun osnovnog materijala,

- izračun kinematike obrade,

- izračun vremena izrade,

- kalkulacije i obračun plaća.

 

Prvi razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Računske operacije s prirodnim brojevima

 

Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima

 

 

 

 

 

Mjerenje veličina

 

 

 

 

Koordinatni sustav u ravnini

 

 

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

 

Proporcionalne veličine

 

 

 

Postotni račun

 

Kut, ravni geometrijski likovi

 

 

 

Geometrijska tijela

 

 

Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse.

 

 

Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujme, mase raznih likova i tijela.

 

Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.

 

Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.

 

 

Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.

 

Naučiti izračunati postotak.

 

Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak).

 

Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunavati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).

 

Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potenciranje, korjenovanje.

Pojam razlomka kao dijela cjeline, pojam razlomka kao kvocijenta cijelih brojeva. Zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka. Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.

Međunarodni SI-sustav mjera, broj pretvornik.  Mjerenje ploha, obujma i mase.

 

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.

 

 

Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.

 

Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka, obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.

 

Postotni račun.

 

Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.

Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla.

 

 

Drugi razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Mjere, mjerenje i količina trupaca

 

 

 

 

 

 

 

Mjere, mjerenje i količina građe

 

 

 

 

 

 

 

Izračun deformacija zbog higroskopnosti drva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količine osnovnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina pomoćnog materijala

 

 

 

 

Naučiti primjenu standardnih mjera.

Naučiti računati volumen trupaca izračunom i tablicama.

Upoznati pilansko iskorištenje i otpad.

 

 

 

 

 

Usvojiti primjenu standardnog načina mjerenja.

Naučiti računati volumen piljene građe.

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati količinu utezanja i bubrenja za određeno smanjenje ili povećanje postotka vlage u određenim konstrukcijama.

 

 

Znati predvidjeti pogreške na vezovima drva, deformacije spojeva zbog promjena vlage.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.

Naučiti izračunati prijenosni odnos za potrebni broj okretaja i za brzinu.

Naučiti izračunavati količinu obrade s obzirom na brzinu pomaka.

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala za određeni element, te njegovu vrijednost (proizvodi obrađeni na crtanju i tehnologiji).

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebe pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element u korelaciji s crtanjem i tehnologijom.

 

 

Standardi dimenzija trupaca, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – kubatura (stožac, valjak) tablice za kubaturu, pilansko iskorištenje (nadmjera, točnost piljenja, izračuni).

 

Standardi dimenzija građe, načini mjerenja, izračun količine drvne mase – volumen (kvadar – kocka).

Količina nadmjere na utezanje (pilanska nadmjera, izračuni).

 

Postotak vlage, izračun veličine utezanja i bubrenja u pojedinim smjerovima za totalno utezanje, za djelomični gubitak ili primanje vlage (rezane građe, elemenata u preradi), promjene dimenzija i izračun pogrešaka u pojedinim vrstama spojeva, konstrukcija i sklopova pri širinskom, dužinskom i debljinskom sastavljanju, pri ugaonom sastavljanju.

 

Broj okretaja, brzina rezanja (pri  istosmjernom i protusmjernom rezanju) kod kružnih i tračnih pila, glodalica, blanjalica, brusilica, tokarilica.

Prijenosni odnosi kod remenskih prijenosa.

Brzina pomaka obratka, podešavanje, izračun količina u protoku.

 

Mjerenje masivnog drva, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje, količina otpada.

Mjerenje pločastog materijala, čiste mjere, krojne mjere, nadmjere, iskorištenje količina otpada. Izračun cijene materijala.

Izračun potrebne količine: ljepila, lakova, vijaka, čavala, moždanika, brusnog sredstva, stakla.

Količina rastepa pomoćnog materijala.

 

Treći razred: 1/32

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Količine materijala za proizvod

 

 

 

 

 

 

Vrijeme izrade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obračun plaće

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati količine i vrijednosti materijala za određene tipove proizvoda u glazbalarstvu.

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda (građevna stolarija, namještaj, opremanje) u zanatskoj proizvodnji i industriji.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.

Naučiti izračunati vrijednost izrade.

 

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.

 

 

 

 

 

 

Izračun potrebne količine osnovnog i pomoćnog materijala za proizvod, vrijednosti i cijene koštanja, vrijednosti rastepa, škarta.

 

Izračun potrebnog vremena za izradu elemenata, proizvoda, serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno-završna vremena, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).

 

Vrijednost i cijena koštanja (sata, minute) za pojedini proizvod.

Cijena materijala, dodaci na otpad, rastep i škart, ukupni trošak materijala, trošak izrade, trošak upravljanja, rizik, dobit,  porezi, režijski troškovi.

 

Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća.

Povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 

6.9. Izborni predmet:  Kultura življenja

 

Razred: treći (3.)

Broj sati tjedno (ukupno): 1/32

 

Cilj:

Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.

Zadaci:

-         Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,

-         uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,

-         formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja,

-         razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Kultura ponašanja

 

 

 

 

 

 

 

Pravilna prehrana

 

 

 

 

Sport i rekreacija

 

 

Ovisnosti

 

 

 

 

 

 

Steći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.

 

 

 

 

 

 

Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane.

 

 

Naučiti važnost kretanja i koordinacije.

 

Shvatiti i uočiti  negativne strane ovisnosti.

Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.

 

 

Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,

Norme ponašanja (bonton),

Poslovno komuniciranje:

-         odnos kupac - trgovac

-         vještina uspješne komunikacije.

 

Raspored obroka.

kalorična vrijednost hrane

zdrave namirnice,

pretilost kao bolest.

 

Važnost sporta,

vrste sportova.

 

Pušenje,

alkoholizam,

droga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesti suvremenog svijeta

 

 

 

 

Nenasilno rješavanje problema

 

 

 

 

Život u obitelji

Spolni život

Upoznati učenike s    vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.

 

Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.

 

 

 

Razvijati  osjećaj odgovornosti.

AIDS,

spolno prenosive bolesti,

aktualne bolesti.

 

 

Poštivanje različitosti,

asertivno i neasertivno ponašanje,

suradnja i tolerancija,

socijalizacija za kooperaciju,

vještine rješavanja sukoba.

 

Odgovorno roditeljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.

 

 

6.10. Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Razred: 1., 2., 3.

Broj sati:    900, 900, 800

 

Cilj:

 Stjecanje praktičnog znanja, vještina i navika koja omogućuju učeniku obavljanje poslova iz djelokruga zanimanja.

Zadaci nastave:

       -    da učenici usvoje znanja, vještine i navike u izradi orgulja,

       -    da se osposobe za pravilan izbor materijala za izradu određenog  glazbala,

       -    da upoznaju alate i strojeve za rad u glazbarskoj radionici,             .

      -    da se osposobe za podešavanje sredstava za rad i  njihovo održavanje,

      -    da se upoznaju sa upotrebom zaštitnih sredstava, te zaštitom okoline,

      -    da se osposobe za brzo prihvaćanje novih rješenja i zadataka,

      -    da se kod učenika razvije osjećaj samostalnog izvršavanju radnih.

 

   Prvi razred,  865

 

  

              Naziv vježbe

     

                Sadržaj vježbe

 

 

           

            Zaštita na radu,

-         propisi,

-         povrede,

-         uzroci,

-         preventiva.

Uloga i važnost zaštite na radu,

propisi o zaštiti pri radu,

obveze učenika u školskoj i obrtničkoj    

radionici i u poduzeću,

mehanički i električni izvori opasnosti,

požari i ostali izvori opasnosti,

obvezna uporaba zaštitnih sredstava,

postupci kod povreda i pružanje prve

pomoći povrijeđenima.

         

           Organizacija rada,

-         radno mjesto,

-         radionica,

-         poduzeće,

-         priprema,

-         izvođenje.

Upoznati radionički prostor,

upoznati razmještaj alata i strojeva,

zaduženje s osobnim alatom, radnim

odijelom i zaštitnim sredstvima,

temeljito se upoznati s radnim zadatkom,

izborom materijala i alata, izvođenja 

radova, racionalnoj uporabi materijala,

energenata i zbrinjavanja radnih otpadaka.

          

           Mjerenja i kontrola,

                  -     zadaća

-         mjerenja,

-         mjerila,

-         kontrola.

  -   zadaća i vrste mjerenja,

  -   čitanje nacrta i konstrukcija,

  -   mjerila i mjerne jedinice,

  -   postupci mjerenja i održavanje mjerila,

  -   kontrolom provjeriti mjere, materijal,     

      kvalitetu i funkcionalnost  proizvoda.

          Krojenje materijala ,

-         ručno,

-         strojno,

-         kopiranjem.

  -   ručnim radnim alatima,

  -   ručnim električnim alatima,

  -   kružnim strojnim pilama,

  -   tračnim strojnim pilama,

  -   ručno i strojno kopiranje.

    

  Drugi razred, 865

 

  

              Naziv vježbe

     

                Sadržaj vježbe

 

 

 

          Oblikovanje skrojenog

             radnog materijala

 

    -   oblikovanje ručnim alatima,

    -   oblikovanje ručnim električnim alatima,

  -   oblikovanje strojnom ravnalicom, 

  -   oblikovanje strojnom debljačom,

  -   oblikovanje srtrojnom  glodalicom,

  -   oblikovanje specijalnim strojevima. 

        

           Izrada spojeva

             za glazbala

    -   vrsta spojeva za glazbala,

  -   izrada spojeva ručnim alatima,

  -   izrada spojeva strojnim alatima,

  -   ugradnja spojeva kod glazbala.

          

 

           Tehnologija lijepljenja

  -   vrste i karakteristike ljepila,

  -   priprema spojeva za lijepljenje,

  -   postupci lijepljenja spojeva,

  -   vrijeme stezanja spojeva,

  -   kontrola lijepljenih spojeva .

          

 

 

           Površinska  obrada

    -   gruba površinska obrada,

    -   fina površinska obrada,

    -   polirana površinska obrada,

  -   načini nanošenja temeljnih boja,

  -   načini nanošenja lakova,

  -   površinska obrada okova i opreme glazbala

  -   površinsko poliranje i uglačavanje. 

        

 

 

 

        Zaštita materijala nemetalnim

             i  metalnim prevlakama

    -   bojenjem i lakiranjem,

    -   bitumeniziranjem,

    -   plastificiranjem,

    -    gumiranjem,

    -   galvanskim prevlakama 

    -  metali:

-         eleoksiranjem,

-    bruniranjem,

-         kositrenjem,

-         niklanjem,

-         kromiranjem,

-         pozlaćivanjem,

-         posrebrivanjem,

-         i drugo.

 

 

      Treći razred, 768

 

  

              Naziv vježbe

     

                Sadržaj vježbe

 

 

          

         Sastav i izrada orgulja

 -   Značaj i vrste orgulja,

 -   Glavni dijelovi orgulja:

-    kućište, sistem proizvodnje zraka,

-    sistem distribucije zraka, svirale,

-    traktura, klavijatura i sviraonik.

-    Postupci izrade elemenata i orgulja.

        

 

       

 

          Izrada kućišta orgulja

-   Proučiti zadani nacrt kućišta, 

     izabrati propisani materijal, alate,

    strojeve i zaštitna sredstva.

-   Izvesti potrebita mjerenja, krojenja i

    izrezivanja materijala za pojedine

     elemente i sklopove kućišta.

-   Ručno i strojno obraditi i oblikovati

     elemente i spojit ih u cjelinu kućišta orgulja.

-   Izvesti kontrolu pravilnosti izrade,

     kvalitetu, funkcionalnost, estetiku,

      i elemenata i cjeline kućišta.

 

        

          Izrada ostalih dijelova i

           radnih sistema orgulja

 

 

   -   Sistema proizvodnje zraka,

   -   Sistema distribucije zraka,

   -   Svirala orgulja,

   -   Trakture orgulja,

   -   Klavijature orgulja,

   -   Sviraonika orgulja.

        

          Postava orgulja na

            mjestu svoga rada

   -   Izbor veličine zvučnog objekta,

   -   Izbor pozicije orgulja u objektu,

   -   Stabiliziranje orgulja u objektu,

   -   Podešavanje orgulja za rad,

   -   Puštanje orgulja u rad,

   -   Davanje uputa za rad i održavanje orgulja.

        

          Popravci orgulja

   -   Detektacija kvarova,

   -   Otklanjanje kvarova,

   -   Ispitivanje rada.

         

          Restauratorski radovi

   -   Snimanje stanja orgulja,

   -   Razrada metoda restauriranja,

   -   Izrada kalkulacije i ponude,

   -   Izvođenje restauiranja orgulja,

   -   Puštanje u rad restauiranih orgulja.

 

 

7.  ISPITNI KATALOG (ZAVRŠNI ISPIT)

 

 

Svrha završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i vještina koje su potrebne za stjecanje zanimanja glazbalargraditelj orgulja.

Način provjere znanja i umijeća:

Završni ispit:

1.    Praktični dio (izrada stolarskog uratka).

2.      Strukovno- teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

3.      Ispit znanja iz hrvatskog jezika.

 

Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita):

1.      Praktični dio (izrada stolarskog proizvoda).

2.      Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, Praktična zadaća sastoji se od izrade uratka i radne probe a obuhvaća područja:

 1. Izrada proizvodne dokumentacije uratka
 2. Izbor pravilnog drvnog materijala uratka
 3. Izbor potrebnog nedrvnog materijala uratka
 4. Izbor strojeva, alata i uređaja za obradu
 5. Krojenje i izrezivanje radnog materijala
 6. Izrada vezova i spojeva materijala
 7. Lijepljenja radnog materijala
 8. Površinska obrada materijala i uratka
 9. Izrada dijelova i sklopova orgulja
 10. Ugradnja dijelova i sklopova orgulja
 11. Ugradnja orgulja na mjesto postavljenja
 12. Popravci i održavanje orgulja
 13. Ispitivanje i ugađanje orgulja
 14. Restauratorski radovi na orguljama

 

Učenik mora u zadanom roku izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati učeniku.

 

URADAK

 

Vrsta uratka

Opis sadržaja uratka

Izrada i ugradnja drvenih svirala

Prema radnom zadatku i proizvodnoj dokumentaciji izrade svirala: izvršiti izbor potrebnog materijala, radnog alata, strojeva i uređaja. Materijal ručno i strojno obraditi i sastaviti u sviralu te sviralu ugraditi. Pritom se ocjenjuje kvaliteta izrade i ugradnje, funkcionalnost, estetika i zvuk svirale.

Izrada i ugradnja metalnih svirala

Radnom dokumentacijom izrade i ugradnje metalnih svirala određena je vrsta radnog metalnog materijala, mjere, radni alati, strojevi i uređaji te postupci obrade, izrade i ugradnje metalnih svirala, a ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje i postignuti zvuk svirale

Izrada i ugradnja zračnica svirala

Prema nacrtu i tipu orgulja izrađuje se određeni oblik i volumen zračnice, krojenjem i izrezivanjem elemenata iz određenog materijala te njihova ručna i strojna obrada i izrada zračnice. Provjerava se kvaliteta izrade, funkcionalnost i estetika zračnice.

Izrada i ugradnja mijeha orgulja

Sastav, oblik i veličina mijeha određena je projektom orgulja i prema njemu se vrši izbor materijala, krojenje i izrezivanje te ručna i strojna obrada i ugradnja mijeha, a ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje, funkcionalnost, estetika i rad mijeha.

Izrada i ugradnja klavijature orgulja

Vrsta i veličina klavijature te njena izrada i ugradnja određena je vrstom orgulja i prema njima se vrši izbor, krojenje i izrezivanje materijala te ručna i strojna obrada, izrada i ugradnja. Vrednuje se kvaliteta izrade, ugradnje, estetika i rad klavijature.

Izrada i ugradnja trakture orgulja

Povezanost i rad klavijature i svirala ostvaruje se pomoću trakture. Ona se sastoji iz niza poluga, polužica i zglobova, a izrađuje se od određenog materijala, potrebnih veličina, oblika i međusobno su rastavljivo spojene. Ocjenjuje se kvaliteta izrade, ugradnje, estetika i pravilnost rađa trakture.

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Sastavljanje i ugradnja sviraonika orgulja

Prema nacrtu i funkciji sviraonika, vrši se izbor, postavljanje i ugradnja pripadajućih elemenata i sklopova u cjelinu sviraonika te provjeru kvaliteta elemenata i sklopova, njihovu ugradnju, funkcionalnost, estetiku i rad sviraonika.

Izrada uzoraka obrade materijala

 

Obrade materijala izvode se ručno i strojno pomoću određenih alata, radnih strojeva i uređaja te postupaka: izbora određenog materijala, mjerenja, krojenja, izrezivanja, spajanja spojevima, lijepljenja, savijanja, oblikovanja, površinske mehaničke obrade, površinske zaštite premazima i slično.

 

Površinska obrada uratka i orgulja

Izvodi se postupcima ručnog i strojnog grubog i finog brušenja i poliranja površina drvnog i ne drvnog materijala te postupcima nanošenja močila, boje i laka. Ocjenjuje se konačni izgled površine, njena glatkoća, finoća i stupanj visokog sjaja i reflekcije svjetlosti.

Ispitivanje i ugađanje klasičnih orgulja

Provjera ispravnosti i rada klavijature, trakture, zračnice, svirala i uređaja za proizvodnju tlačnog zraka te udešavanje svirala i trakture i to samo pomoću standardnog alata i uređaja do postizanja ispravnog zvuka i rada orgulja.

 

Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Učenik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

Teme i cjeline iz predmeta:

 

Poznavanje materijala

 

 1. Tehnička svojstva drva

2.      Makroskopska identifikacija drva

 1. Bolesti i zaštita drva
 2. Vrste drva za izradu glazbala
 3. Akustična svojstva drva za glazbala
 4. Prirodno i umjetno sušenje drva
 5. Drvena građa i furniri za glazbala
 6. Vezivo za drvo i druge materijale
 7. Močila, kitovi, boje i lakovi
 8. Metalni materijali i okovi za glazbala
 9. Plastični i drugi materijali za glazbala

 

Stručno crtanje

 1. Osnove tehničkog crtanja
 2. Označavanje drvnih materijala
 3. Označavanje nedrvnih materijala
 4. Vezovi i spojevi kod izrade glazbala
 5. Klasifikacija i vrste glazbala
 6. Izrada skica i nacrta dijelova glazbala
 7. Izrada proizvodne dokumentacije glazbala

8.      Uporaba računala u gradnji glazbala.

 

Stručni račun:

      1.   Mjerne veličine i jedinice

2.   Matematičke i računske operacije

       3.   Izračunavanje potreba materijala

 1. Izračunavanje troškova rada
 2. Izračunavanje plaća i doprinosa

 

Tehnologija zanimanja

 

1.  Značaj i vrste orgulja

 1. Materijali za gradnju orgulja
 2. Povijesni razvoj gradnje orgulja
 3. Osnove glazbenosti iz orgulja
 4. Obrada materijala ručnim alatima
 5. Obrada materijala ručnim strojevima
 6. Obrada materijala radnim strojevima
 7. Radovi brušenja ručnog i strojnog alata
 8. Izrada dijelova i sklopova orgulja
 9. Ugradnja dijelova i sklopova orgulja
 10. Ugradnja orgulja na mjesto postavljenja
 11. Popravci i održavanje orgulja
 12. Ispitivanje i ugađanje orgulja
 13. Restauratorski radovi na orguljama
 14. Održavanje radnih strojeva, alata i uređaja

 

OCJENJIVAČKI LIST

PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

 

Radnje obavljene u okviru

praktične zadaće

Broj bodova

       Poznavanje radne dokumentacije

0 – 5

       Izbor radnog procesa izrade

0 – 10

       Izbor radnog materijala i dijelova

0 – 10

       Izbor alata i radnih strojeva

0 – 10

       Izvođenje ručnih obrada uratka

0 – 10

       Izvođenje strojnih obrada uratka

0 – 10

       Izvođenje mjerenja i kontrole

0 – 10

       Ocjena kvalitete izrade uratka

0 – 10

       Ocjena utroška radnog vremena

0 – 10

       Odnos prema radnim sredstvima

0 – 10

       Odnos prema zaštiti na radu

0 – 5

       UKUPNO BODOVA

100

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

odličan         ( 5 )

81 – 91

vrlo dobar     ( 4 )

67 – 80

dobar            ( 3 )

50 – 66

dovoljan       ( 2 )

0 – 49

nedovoljan    ( 1 )


II.  STRUČNOTEORIJSKI DIO

 Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

 Ocjena

90 – 100

 odličan         ( 5 )

80 – 89

 vrlo dobar    ( 4 )

70 – 79

 dobar           ( 3 )

60 – 69

 dovoljan       ( 2 )

Manje od 30

 nedovoljan   ( 1 )

 

Učenik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-49

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.