Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova

ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2143

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

GRADITELJ METALNIH BRODOVA

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanju: graditelj metalnog broda

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada     i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Moći  izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći  izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove automatizacije u montaži.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica.

Znati i moći  izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja  metalnog broda.

 

Trajanje obrazovanja:

3 godine

 

Uvjeti za upis:

završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i Ugovor

2. NASTAVNI  PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje

1

35

-

-

-

-

35

Elementi broda

-

-

1

35

-

-

35

Tehnologija gradnje broda

-

-

3

105

2

64

169

Konstrukcije broda

-

-

-

-

3

96

96

Izborna nastava

1

35

1

35

2

64

134

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija obrade i montaže

Elementi broda

Linije broda

Praktična nastava u radnom procesu

 

360

 

 

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

17

1496

17

1495

15

1312

4271

 

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE)

 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A) Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje2)

1

35

-

-

-

-

35

Elementi broda2,3)

-

-

1

35

-

-

35

Praktikum:

Tehnologija gradnje broda,3)

 

-

 

-

 

3

 

105

 

2

 

64

 

169

 Konstrukcije broda3)

-

-

-

-

3

96

96

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

1

35

2

64

134

Ukupno

8

281

8

280

8

256

817

 

2)   - Okvirni sadržai je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvode se i u tjednu praktične nastave.

3)  - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci ili prirodoslovlja i stručnih predmeta.  

 

C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u

školskoj radionici ili praktikumu najviše sati 4)

 

 

305

 

 

200

 

 

96

 

Tehnologija obrade i montaže2)

 

35

 

 

 

 

Elementi broda2,3)

 

70

 

 

Linije broda3)

-

 

64

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

-          Tehnologija obrade i montaže2) , Elementi broda2,3)  i Linije broda3)  - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave

-          4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

281

280

256

817

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1496

1495

1312

4271

 

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Elementi broda

usmeno, pismeno, praktični rad

 Konstrukcije broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Linije broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija gradnje broda

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove brodogradnje

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. elektrotehnike

profesor strojarskih predmeta

profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike

prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Elementi broda

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Konstrukcije broda

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija gradnje broda

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove brodogradnje

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. strojarstva

VSS

Linije broda

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

profesor PTO-a

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Napomena: profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata (2+0)

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat (1+0)

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)

35 sati - zajedno

18 sati - 2 grupe

2 .razr. - 1 sat (0+1)

0 sati-zajedno

35 sati  - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

 

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

profesor

1.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1 sata  (0.5 + 0.5)

18 sati zajedno

17 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove brodogradnje

1.

profesor

 

1 sat (1 + 0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

Elementi broda

2.

profesor

 

3 sata (1 + 2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija gradnje broda

 

2.3.

profesor

2.raz.

3 sata (1 + 2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

3.raz

2 sata (1+1)

32 sata zajedno

32 sata – 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Konstrukcija broda

3.

profesor

 

3 sata (2+1)

64 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Linije broda

3.

profesor,

 

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sata - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Tehničko crtanje

Elementi strojeva

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

praktikum za Tehnologije

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Praktikum za

Elemente broda

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom 

specijalizirani softver za brodogradnju

Elementi broda

Linije broda

Konstrukcije broda

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.
1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji

 

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

Obrazovanje za zanimanje

Radno pravo

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice

-          obrtničke radionice, brodogradilište

-         pogone poduzeća, brod i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-           materijal predmeta obrade

-           alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

 

10.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

 

 

 

 

11.

 

 

 

Strojna obrada

 

 

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova

 

Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE  sastoji se iz dva podprograma:

1. OBRADA I Montaža

2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE

 

1. OBRADA I Montaža

A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:

- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;

- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada;

- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);

- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;

- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.

 

            B1/ SADRŽAJ PROGRAMA

 

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

Uvod

Upoznavanje s poslovima i zadacima brodograditelja. Upoznavanje s radnim prostorima.

2.

Sigurnost i zaštita pri radu

Zakonski propisi i normativni akti. (Savezni i republički zakoni te normativni akti radne organizacije.) Osnovi zaštite od požara. (Sredstva za gašenje i demonstracije gašenja požara.) Pružanje prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnost i mjere zaštite pri radu sa: štetnim plinovima, kiselinama i lužinama, bojama i razrjeđivačima. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa: ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu sa skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova pri ručnom transportu tereta. Osnovni principi sigurnosti pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.

3.

Obrada brodskih elemenata

Uskladištenje limova i profila. Ravnanje limova.

Pjeskarenje i antikorozivna zaštita limova i profila. Sortiranje limova i profila prema specifikaciji materijala. Označavanje limova i profila. Strojevi i uređaji za rezanje limova i profila. Oblikovanje limova i profila. Priprema rubova limova za zavarivanje i oznake za zavarivanje.

Transportiranje gotovih elemenata u među­skladišta i sortiranje prema radioničkoj dokumentaciji.

4.

Elektrolučno zavarivanje (ručno)

Upoznavanje sa strojevima i uređajima za zavarivanje i uključivanje strojeva. spostavljanje električnog luka. Vođenje elektrode. Zavarivanje kutnih spojeva. Zavarivanje sučeonih spojeva. Identifikacija pogrešaka na zavaru (vizualno). Upoznavanje sa strojevima i uređajima za kontrolu zavara (Rentgen, ultrazvuk, magneto­fluks).

5.

Plinsko rezanje i ravnanje grijanjem

Upoznavanje s plinskim plamenicima za rezanje i grijanje te rukovanje. Paljenje smjese na čičku. Podešavanje plamena. Plinsko rezanje limova i profila. Pogreška pri rezanju. Grijanje plinskim plamenicima. Ravnanje i formiranje limova grijanjem. Upoznavanje sa specijalnim jedinicama za plinsko rezanje.

6.

Predmontiranje brodskih elemenata u sekcije

Proučavanje radioničke dokumentacije i utvrđivanje redoslijeda predmontiranja. Odabiranje elemenata. Pred­montiranje elemenata ravnih sekcija. Raspored položaja elemenata. Predmontaža volumske sekcije. Utvrđivanje redoslijeda. Utvrđivanje položaja. Centriranje pred­montiranih elemenata sekcije. Montaža i privarivanje elemenata volumenske sekcije. Kontrola dimenzija sekcije. Zavarivanje sekcije. Priprema za transport sekcije (postavljanje uški prema tehničkoj dokumentaciji). Transport sekcije u među­skladište. Predmontiranje zakrivljenih sekcija. Utvrđivanje redoslijeda. Izrada kolijevke. Centriranje elemenata zakr1vljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije pomoću pomoćnih linija i šablona. Montaža elemenata zakrivljene sekcije. Kontrola zakrivljene sekcije. Priprema za transport. Transport sekcije u međuskladište.

7.

Uranjeno opremanje sekcije

Montaža elemenata cjevarske opreme. Montaža elemenata bravarske opreme. Montaža elemenata skela.

8.

Montaža na ležaju

Priprema za montiranje (dokumentacija, alat, pribor i utvrđivanje redoslijeda). Priprema površine za montažu (ležaja). Viziranje, postavljanje potklada i utvrđivanje postolja sekcije. Postavljanje i centriranje sekcije prema tehničkoj dokumentaciji. Ugradnja i prilagođavanje sekcije dna i dvodna.

9.

Izrada i montaža metalnih konstrukcija razne namjene

Izrada i montaža čeličnih dimnjaka. Izrada i montaža čeličnih sistema (cjevovodi velikih promjera, elementi hala, procesna industrija, rezervoari. Utvrđivanje, izrada i izmjena dotrajalih sklopova metalnih konstrukcija. Kontrola sklopova.

 

 Objašnjenje (za 2. godinu obrazovanja)

Treba odmah naglasiti da je ovo okvirni program i na temelju plana proizvodnje pojedinih brodogradilišta škola treba izraditi izvedbeni program. Sadržaj programa praktične nastave čine proizvodni zadaci na kojima polaznici moraju samostalno raditi, pod kontrolom nastavnika (stručnog radnika). Kompleks zavarivanja i plinskog rezanja treba organizirati izvan radne situacije - na formalnim vježbama. Budući da su predmeti praktična nastava, proizvodni zadaci, to praktičnu nastavu treba organizirati po obrazovnim grupama (brigadama). Radne grupe moraju cirkulirati do formalnih vježbi do obrade, predmontaže i montaže pojedinih elemenata i sekcija, kako bi ovladali potrebnim vještinama i stekli odgovarajuće navike u radu. Nastavu treba organizirati tako da radna grupa dobije određeni radni zadatak s kompletnom dokumentacijom. Tijekom i nakon završenog zadatka kratko raspraviti u grupi: o organizaciji rada, tehnološkom toku obrade predmontaže, montaže, optimalnom korištenju alata, strojeva, uređaja i vremena. Veličina grupe na PN je do 10 učenika.

Realizacija određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.

 

C.1. LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Kao za program Tehnologija brodogradnje.

 

 


2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE

 

A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.

Zadaće:

- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;

- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;

- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;

- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .

- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;

- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.

 

B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

Linije broda

Upoznavanje

2.

Posebne brodske krivulje

Konstrukcija skoka palube. Konstrukcija preluka palube. Konstrukcija krivulje na uglovima grotla prema propisima klasi­fikacijskih društava.

3.

Razvijanje geometrijskih tijela

Izračunavanje prave dužine lima. Izrada plašteva prizmatičnih, valjkastih, piramidalnih i stožastih tijela. Razvijanje plašta prijelaza kruga u kvadrat. Razvijanje plašta prijelaza kruga u krug. Praktična primjena razvijanja na brodske elemente i dijelove opreme broda.

4.

Razvijanje brodskih elemenata

Razvijanje i trasiranje uzdužnih (simetričnih i nesimetričnih) nosača dvodna. Trasiranje rebrenica. Razvijanje i trasi­ranje pokrova dvodna. Razvijanje i trasiranje rubne ploče dvodna.

5.

Označavanje limova i profila

Oznake za zavarivanje. Oznake za obradu rubova limova. Ostale oznake na limovima i profilima.

6

Razmatranje tehničko

Tehnološke dokumentacije

Vježbe sa dokumentacijom (nacrt, specifikacija materijala, radni list itd.).

7.

Prodor tijela

Prodor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.

8.

Trasiranje brodskih elemenata

Trasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.

9.

Razmatranje termičko­-tehnološke dokumentacije

Vježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).

10.

Osnovni pojmovi programiranja

Struktura programa (blok-dija­grami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.

 

11.

Rukovanje terminalom i strojem

za crtanje

Tipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.

 

l2.

Primjena računala u proizvodnji

Osnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke speci­fikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 

 

 Objašnjenje

Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.

Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.

 


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj metalnih brodova

 Ovaj program PRAKTIčNE NASTAVE  sastoji se iz dva podprograma:

1. OBRADA I Montaža

2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE

 

1. OBRADA I Montaža

 

A1/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj programa je da učenici stečena stručno teorijska znanja mogu primijeniti pri gradnji broda. Određene sadržaje ovog predmeta potrebno je, kod učenika, dovesti na razinu vještina i navika, što se postiže kroz sljedeće obrazovne zadaće:

- ovladavanje tehnološkim tokom gradnje broda;

- stjecanje znanja iz područja planiranja procesa rada;

- stjecanje znanja, vještina i navika u procesu proizvodnje (gradnje broda);

- stjecanje znanja, vještina i navika radi racionalnog korištenja materijala, alata i strojeva;

- osposobljavanje za pravilnu uporabu zaštitnih sredstava i mjera sigurnosti pri radu.

 

         B1/ SADRŽAJ PROGRAMA

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

10.

Traserska sala

Razvijanje elemenata trupa broda. Izrada šablona i modela.

11.

Označavanje elemenata trupa

Prenošenje podataka, pomoću letava, razvijenih elemenata. Ucrtavanje. Označavanje rubova limova, kako bi se pripremili za zavarivanje. Ostala označavanja.

12.

Obrada crne metalurgije

Plinsko rezanje (ručno i strojno). Savijanje pomoću valjaka i preša. Formiranje limova i profila. Oblikovanje profila toplim postupkom. Oblikovanje profila na hladno.

13.

Predmontiranje

Izrada sklopova (rebra, rebrenica, okvirnih sponja, hrptenica, linica, pljuskača, proveza, podveza itd.). Izrada panela. Izrada plošnih sekcija. Predmontaža trodimenzionalnih sekcija. Predmontaža prstenastih sekcija. Opremanje sekcija. Kontrola sekcija u predmontaži. Transportiranje i uskladištenje sekcija.

14.

Montaža

Priprema ležaja za gradnju. Ugradnja i prilagođavanje sekcija dna i dvodna. Ugradnja i prilagođavanje sekcija bočnih tankova. Montaža pregrada. Ugradnja i prilagođavanje sekcija vanjske oplate. Ugradnja i prilago­đavanje sekcija palube. Ugradnja i prilagođavanje sekcija pražnice grotala. Ugradnja jarbola i teretnih stupova. Ugradnja kućica. Ugradnja nadgrađa. Ugradnja krmenog pika. Ugradnja pramčanog pika. Montaža linice. Montaža dimnjaka. Ugradnja strojeva, uređaja i opreme na ležaju. Kontrola kvalitete izrade brodskog trupa i ugrađene opreme. Pripreme broda za porinuće.

15.

Izrada uputstava:

Za predmontažu, za uranjeno opremanje, za montažu, za transport, za oskeljenje, za postavljanje privremene energetike.

 

 

Objašnjenje (za 3. godinu obrazovanja)

Sadržaj programa rada čine proizvodni zadaci i tehničko-tehnološka dokumentacija u pogonima brodogradilišta kojima učenici samostalno, pod kontrolom instruktora, rješavaju postojeće probleme pri obradi, montaži ili izradi tehničko­tehnološke dokumentacije. Pri radu na proizvodnim zadacima treba rad organizirati u obrazovnim grupama (3-7 učenika). Obrazovnom grupom rukovodi instruktor pod čijim se nadzorom obavlja rad. Nastavu treba organizirati tako da obrazovna grupa dobije radni zadatak s kompletnom proizvodnom dokumentacijom. Prije početka rada instruktor s učenicima analizira radne zadatke i daje potrebne upute, a nakon toga se prelazi na realizaciju pod stručnim nadzorom instruktora. Instruktor za vrijeme rada kontrolira, prati, utvrđuje kvalitetu i ispravlja pogreške učenika. Nakon obavljena radnog zadatka instruktor će organizirati diskusiju s učenicima. Kroz diskusiju će kritički raspraviti o načinu rada grupe i svakog pojedinca. Na kraju diskusije treba izvući potrebne zaključke: o organizaciji grupe, organizaciji radnog mjesta, tehnološkom tijeku obrade i montaže, kritičnim točkama u radu i tehničkoj zaštiti. Učenicima treba također ukazati na optimalno korištenje materijala, alata, strojeva, radnog vremena i sredstava tehničke zaštite. Realizaciji određenih sadržaja ovog podprograma slijedi realizacija određenog dijela podprograma RAZVIJANJE I TRASIRANJE. Zato se izvedbeni programi (podprogrami) oba dijela PN moraju razraditi u strogoj korelaciji.

 

2. RAZVIJANJE I TRASIRANJE

 

A2/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj je da učenici, osim što će steći odgovarajuća znanja i vještine, iz razvijanja i trasiranja broda nužno potrebna zanimanje brodograditelja, razvijaju i moć prostornog predočavanja koji je neophodan pri prenošenju zahtjeva crteža na predmet rada.

Zadaće:

- stjecanje odgovarajućih znanja i vještina pri definiranju elemenata strukture broda;

- osposobljavanje za korištenje tehničke dokumentacije u procesu rada;

- razvijanje sklonosti za racionalno korištenje materijala;

- razvijanje sposobnosti rješavanja tehničkih problema grafičkim putem; .

- upoznati učenike s mogućnostima grafičkog komuniciranja pomoću računala a definiranju elemenata brodske strukture;

- razvijanje smisla za precizno crtanje, urednost i estetiku.

 

B.2./ SADRŽAJ PROGRAMA

 

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

7.

Prodor tijela

Prodor dvaju cilindara i razvijanje njihovih plašteva. Prodor cilindra i prizme sa razvijanjem njihovih plašteva. Prodor cilindra i stošca sa razvijanjem njihovih plašteva. prodor dva prikraćenih stožaca s razvijanjem plašteva.

8.

Trasiranje brodskih elemenata

Trasiranje poprečnih pregrada. Razvijanje i trasiranje paluba. Razvijanje i trasiranje podveza. Trasiranje palubnih sponja. Razvijanje i trasiranje vanjske oplate. Razvijanje i trasiranje proveza. Razvijanje i trasiranje stijena kućica, vitala i nadgrađa.

9.

Razmatranje termičko­-tehnološke dokumentacije

Vježbe s dokumentacijom (crtež, specifikacija materijala, tok obrade itd.).

10

Osnovni pojmovi programiranja

Struktura programa (blok-dija­grami, source kod, compiIer, object kod). Strukture i upravljanje podacima (datoteke, baze podataka, učitavanje, ispis). Tehnike programiranja (top-down, bottom up. potprogrami, macro instrukcije, biblioteke programa). Izvođenje programa. Otklanjanja sintaktičkih i logičkih pogrešaka.

11.

Rukovanje terminalom i strojem za crtanje

Tipovi terminala i strojeva za crtanje. Terminali: struktura, ekran, komandna linija, kontrolne funkcije terminala. Strojevi za crtanje: parametri crteža (mjerila, rotacija, clip in), brzina crtanja, točnost crteža.

 

l2.

Primjena računala u proizvodnji

Osnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (šavovi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke speci­fikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 

 

 Objašnjenje

Izvedbeni program ovog dijela PN "Razvijanje i trasiranje" mora biti izvođen u strogoj korelaciji s 1. dijelom PN "Obrada i montaža". Onaj drugi dio je priprema - podloga za realizaciju 1. dijela programa PN. Zato se ovaj dio programa PN mora realizirati dijelom u specijaliziranoj učionici za brodogradnju, a dijelom u konstrukcijskom odjelu brodogradilišta. S obzirom na specifičnosti pri radu učenika, prisutni su visoki intelektualni napori, pa je predmet potrebno izvoditi po svim kriterijima stručno-teorijskih predmeta.

Nastava se izvodi sa 1/3 (do 10 učenika) obrazovne grupe i to na taj način da će se grupe učenika (do 10) ciklički izmjenjivati. Dok će jedna grupa realizirati 1. podprogram, druga će realizirati 2. podprogram. Zatim će se grupe izmijeniti na podprogramima po logičkom slijedu realizacije nastavne građe. Nastavu cjelinu "Razvijanje brodskih elemenata" izvoditi na mreži rebara nacrtanoj u mjerilu M 1:10.

 

 

6.2.Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                       

Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji

jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju:

- graditelj metalnih brodova

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske  :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.


 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

 

1.

Tehnički materijali

Upoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:

-dobivanje

-svojstva

-primjena

Osnovni pojmovi tehnologije

Željezo i čelik.

Svojstva materijala.

Obojeni metali i njihove legure.

Nemetali.

 

2.

Osnove proizvodne

tehnike

Upoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke                      

Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:

  - osnove mjerenja i  kontrole

- ocrtavanje i   obilježavanje

- osnovni kutovi reznog 

  alata

- sječenje

- piljenje

- turpijanje

- grecanje

- izrada navoja.

Postupci obrade lima:

-         rezanje lima

-         savijanje lima

-         ravnanje lima

-         probijanje lima

-         previjanje lima.

-         kovanje i    prešanje

-         valjanje, vučenje, istiskivanje

-         lijevanje

Spajanje razdvojivim

vezama:

-         spajanje vijcima i maticama

-         spajanje zaticima i svornjacima

-         spajanje klinovima

-         spajanje spojkama

Spajanje nerazdvojivim

vezama:

-         spajanje zakivanjem

-         spajanje lemljenjem

-         spajanje zavarivanjem

-         spajanje lijepljenjem.

Postupci strojne obrade

Osnove teorije rezanja

Bušenje

Tokarenje

Glodanje

Brušenje

Štancanje

Ostali postupci strojne obrade.

 

 

3.

Osnove strojeva       i uređaja

Razlikovati pojedine strojeve  za pretvorbu energije, materijala i informacija

Podjela strojeva

-         pogonski strojevi

-         radni strojevi

-         strojevi s elektroničkom

obradom podataka

-         proizvodna postrojenja

Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav

Centralno grijanje kao tehnički sustav

 

 

 

6.3.Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred: Prvi, Drugi,Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 2  sata  (70 sati)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

                                                3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

br.                                                                                            I.             II.       III.       Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                   

2.                  Potenciranje                 

3.                  Korjenovanje                                       

4.         Jednadžbe prvog stupnja                      

5.         Veličine i jedinice                     

6.         Proračuni dužine i kutova                                 

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                       

10.       Osnove trigonometrije              

11.       Pravilo trojno                                       

12.       Postotni i kamatni račun

13.               Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                             

15.         Izrada kalkulacija u zanimanju                                      

            UKUPNO  SATI:                                                        70          35         32        137

 

 

Matematika u struci: Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Osnovne matematičke               Ponoviti znanja i uvježbati         Vrste brojeva.

            operacije,vještinu računanja.                                                     Zbrajanje i oduzimanje.                                                                                     Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                             Znati i umjeti računati                Pojam potencije.

                                                            s potencijama.                          Zbrajanje i                                                                                                                                                                                                                    oduzimanje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Množenje i                                                                                                                                                                                                                   dijeljenje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Potenciranje                                                                                                                                                                                                                 potencija.

3.         Korjenovanje                           Znati i umjeti računati                Pojam                                                                                                                                                                         s korijenima.                             korjenovanja.

                                                                         Računske                                                                                                                                                                                              operacije.

4.         Jednadžbe                                Znati i umjeti računati                Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina              s linearnim jednadžbama           Ekvivalentne jednadžbe.
s jednom nepoznanicom.           Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                            Upoznati odnose                       Omjeri i razmjeri, prosto

                                                            među veličinama.                      pravilo trojno, postotni račun.

                                                            Razumjeti sličnost                     Sličnost trokuta,

                                                            u trokutu.                                  odnos stranica u trokutu, 

 odnos stranica za 30°, 45° i 60°.

                                                            Upoznati vektorske veličine.      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                            zbroj vektora, množenje

                                                                                                            vektora s brojem.

                                                            Prikazati linearne zavisnosti       Koordinatni sustav,

                                                                                                            jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                      Naučiti osnovne veličine.           Veličine.          

                                                Znati pretvoriti jedinice.             Pretvorba jedinica.       

6.         Proračuni dužina                       Znati i umjeti proračunati           Proračuni podjele dužine.

i kutova                                    podjelu dužine i kutova.            Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                               njegovih dijelova.

                                                                                                            Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                            Pravokutni trokut-

                                                                                                            Pitagorin poučak.

                                                                                                            Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                              pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                   Znati i umjeti proračunati           Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase           površinu, volumen,                    ravni likovi,

                                                            oplošje i masu likova i tijela.      krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                            Proračuni volumena i

                                                                                                            oplošja tijela:

                                                                                                            kocka, kvadar, piramida

                                                                                                            valjak, stožac, kugla.

                                                                                                            Proračuni mase i težine.

                                                                                   

Matematika u struci: Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                               4

1.         Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve,             Kvadrat i kub binoma i 

                                                             računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                            algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba                Znati riješiti korijene                  Rješenjakvadratne

                                                            kvadratne jednadžbe.                jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                            korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije          Znati primijeniti                         Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.           Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                            Znati primijeniti                         Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravilno trojno.                         Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun            Znati primijeniti                         Pojam postotnog računa.

                                                            postotni i kamatni račun.           Pojam kamatnog računa.

 

Matematika u struci: Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                              4

1.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

2.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                Priprema za završni ispit            struke i zanimanja.

 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo

                                   

 Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

                                                                                   

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

 

 Metodičke napomene:

 

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

 

6.5. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                   

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju: brodomehaničar.

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:      Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada        

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                  I.        II.         III.       Ukupno

1.         Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

            Standardi za tehničko crtanje                                          4                                    4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                  10                                  10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                                 16                                  16

            Presjeci                                                                          6                                    6

            Tolerancije, znakovi obrade                                            6                                    6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                            6                                     6

            Izrada radioničkog crteža                                                5                                    5

2.         Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

            Crtanje krivulja                                                                         8                         8     

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva                         7                          7

Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža                     20                      20

            UKUPNO  SATI                                                         53        35                    88

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                         4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                    

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.           

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža

Znati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.

 

Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:

-         ortogonalne projekcije

-         kotiranje

-         presjeci

-         tolerancije

-         znakovi obrade.

 

 


6.6. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                   

Razred: Prvi

            Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1  sat (35 sati)

                                          2. razred 1 sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: brodomehaničar.

Zadaci:

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 
Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.                        Nastavno područje                                Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                 I.         II.        III.       Ukupno

1.         Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

            Uvod u mehaniku                                                            5                                     5

            Statika krutog tijela                                                  

            - sustavi sila u ravnini                                                    12                                   12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                       8                                     8

            - određivanje težišta                                                        5                                     5

            Trenje                                                                            5                                     5

2.         Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

            Osnove čvrstoće                                                                       15                       15

            Osnove kinematike                                                                   10                       10

            Osnove dinamike                                                                      10                       10

            UKUPNO  SATI                                                         35        35                       70


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                      4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.        

2.

Statika krutog tijela      

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

-nosačima s dva oslonca

- konzoli

-kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                         4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

 


6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje

                                   

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:1. razred - 1  sat (35 sati)

                                               

Cilj:    

Upoznati učenike s osnovama brodogradnje,brodogradilištem,konstrukcijom i opremom brodova

Zadaci:           

Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu

Upoznati konstrukcije brodskog trupa

Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji broda

Upoznati opremu broda i njenu funkciju

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja

Literatura za učenike i nastavnike:

Furlan,Lučin,Pavelić:Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 Brod

Upoznati osnovna znanja o brodu

Pojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.

2.

 Brodogradilišta

Upoznati organizaciju rada u brodogradilištu

Shema, pogoni

3.

 Brodska forma

Upoznati osnovne brodske forme

Dijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.

4.

 Elementi broda

Upoznati osnovne dijelove broda

Standardi – propisi.

Sustavi gradnje broda.

Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.

Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.

Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.

Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).

Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.

Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.

Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.

Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.

Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.

Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.

5.

 Oprema broda

Upoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opreme

Oprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).

Oprema za spašavanje.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.

Protupožarna oprema.

Navigacijska oprema.

Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.

Rashladni prostori na brodu.

Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

           

 


6.8. Nastavni predmet: Elementi broda

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3  sata (1+2) – 105sati

 

A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Cilj je stjecanje znanja o elementima brodskog trupa drugih brodskih prostora i tehničkoj dokumentaciji.

Zadaće:

- upoznavanje učenika s konstrukcijom brodskog trupa,

- upoznavanje učenika s pojedinim elementima broda brodskim prostorima, kao i njihovom funkcijom u brodskoj konstrukciji,

- naučiti učenike kako upotrebljavati priručnike tabelarne prikaze i odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju,

- osigurati učenicima strukovnu osnovu za taj profil.

 

            B/ sadržaj PROGRAMA

__

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Propisi klasifikacijskih (društava) ustanova

 

2.

Brodograđevni standardi

 

3.

Glavni brodski prostori

Uzdužni presjek broda

4.

Sustavi gradnje broda

poprečni, uzdužni, kombinirani.

5.

Oplate

Vanjsko opločenje. Kobilica.

Oplata dna. Oplata boka.

Završni voj. Ljuljna kobilica.

6.

Dna

Dvodno. Uzdužnjaci. Rebrenice. Pokrov dvodna. Rubna ploča dvodna.

7.

Orebrenje

Orebrenje u poprečnom uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.

8.

Bočne proveze

 

9.

Pregrade i upore

Minimalan broj pregrada. Razmak pregrada. Konstrukcija nepropusnih pregrada. Ravne pregrade. Korugirane pregrade. Ispitivanje nepropusnih pregrada. Upore.

10.

Palube

Sustavi gradnje paluba. Sponje. Palubne podveze.

11

Otvori na palubi

Grotla i pračnice. Ostali otvori na palubi.

12

Linice i ograde

 

 

13

Konstrukcija strojarnice

Dovodno strojarnice. Strukturni i nestrukturni tankovi.

14

Platforme

 

15

Konstrukcija pramčanog pika

Pramčana statva. Tunel za pramčani propeler. Lančanik. Sidrena niša na pramcu. Pljuskače.

16

Konstrukcija krmenog pika

Krmena statva. Zrcalo. Statvena cijev. Sidrena niša na krmi.

17

Nadgrađa

Nadgrađe, palubne kučice. Kaštel. Kasar.

18

Osnovne konstruktivne karakteristike pojedinih tipova brodova

Brod za prijevoz općeg tereta. Brod za prijevoz rasutog tereta.

Brod za prijevoz tekućine – tanker.

Brodovi za prijevoz kontejnera.

Brodovi za prijevoz automobila – trajekti.

Brodovi za vodoravni ukrcaj tereta – Ro-Ro brodovi.

 

 

Objašnjenje

Elementi obrade za obrazovni profil brodograditelj (u metalu), predstavljaju osnovu struke. S obzirom na navedenu važnost ovog predmeta, potrebno je u operativnoj razradi voditi računa i o razini savladanih sadržaja iz tehničkog crtanja, kako bi se teme koje u sebi sadrže složenija konstruktivna rješenja vodile u tijeku drugog polugodišta.

Naročitu pažnju treba posvetiti predočavanju pojedinih brodskih elemenata unutar većih cjelina "sekcija" i "sekcija" u sustavu brodske konstrukcije. nakon obrađenih pojedinih nastavnih cjelina preporučuje se organizirati odlazak u brodogradilište. Nastavu obvezno izvoditi u bloku od dva sata. Za uspješno izvođenje ove nastave organizaciju obvezno temeljiti na tehničkoj dokumentaciji.

 

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

1. Dokumentacija brodogradilišta

2. Grupa autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske

 


6.9. Nastavni predmet: Konstrukcije broda

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred - 3  sata (2+1) – 96sati

 

 

A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

 

Sadržaji ovog predmeta su od najvećeg značaja za ovo zanimanje. Cilj je ovog programa objediniti sva prethodno stečena znanja, dobivena kroz predmete: elementi broda, tehničko crtanje, tehnolog1ja brodogradnje, praktična nastava, te ih razmatra kao nedjeljivu cje1inu.

Zadaća je da se kroz nastavu brodskih konstrukcija učenici upoznaju sa:

- upotrebom standarda pri različitim izvedbama brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,

- razlozima izbora određenog materijala za gradnju brodskih konstrukcija,

- vrstama spojeva i razlozima koji utječu na izbor spojeva na odre6enom dijelu brodske konstrukcije,

- postupcima pri montaži i demontaži brodskih i ostalih metalnih konstrukcija,

- propisima klasifikacionih društava i da se nauče služiti osnovnom dokumentacijom i stručnom literaturom.

 

B/ SADRŽAJI PROGRAMA

III. razred 96 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Vrste brodskih konstrukcija

Konstrukcija poprečnog sustava gradnje. Konstrukcija uzdužnog sustava gradnje. Konstrukcija kombiniranog sustava gradnje.

 

2

Osnovni principi povezivanja osnovnih elemenata plovila kod:

- Poprečnog sustava gradnje,

- uzdužnog sustava gradnje,

- kombiniranog sustava gradnje.

 

3

 Konstrukcija opločenja broda:

Podjela na područja prema klasifikacijskim propisima. Vanjsko opločenje. Unutarnje opločenje. Veze s ostalim konstrukcijama.

 

4

Glavno rebro

Konstrukcija

 

5

Konstrukcija krajeva broda

Statve. Pramčani pik. Krmeni pik. Veza s ostalim dijelovima broda.

 

6

Konstrukcija temelja strojeva i uređaja

Temelji glavnog stroja. Temelji ostalih strojeva i uređaja. Tunel osovinskog voda. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.

 

7

Konstrukcija teških kovnih dijelova trupa

Sidrene oči. Sidrena ždrijela. Peta statve. Slavina statve. Ležište kormila. Skrokovi. Statvene cijevi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.

 

8

Konstrukcija linice

Standardi i propisi. Veze s ostalim dijelovima brodske konstrukcije.

 

9

Nadgradnja i kućice

Konstrukcija i izvedbe. Konstrukcija s obzirom na vibracije. Veze s palubama.

 

 

 Objašnjenja

S obzirom na opsežnost ovog područja potrebno je dati naglasak na razmatranje praktičnih primjera s kojima se učenici svakodnevno susreću u proizvodnji. Učenik se mora osamostaliti u računanju i korištenju odgovarajućom dokumentacijom, te se preporučuje nastavnicima da se ne upuštaju u opsežna teorijska razmatranja, već da građu obrađuju rješavanjem tipičnih primjena na vježbama. Posebno se predlaže da se za seminarski rad (dva programa godišnje) zada, neki dio brodske konstrukcije ili sekcije broda (u jednom zadatku objedinjena građa viče kompleksa). Seminarske radove trebalo bi provesti u skladu sa zahtjevima koje tretira završni stručni rad.

Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pažnju posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Obrada novog gradiva treba da iznosi 1 sat tjedno, a vježbi 2 sata. Vježbe izvoditi u skupinama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Vježbe obavezno izvoditi u bloku od dva sata.

 

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

1. Tvornička dokumentacija

2. Grupa autora: Tehnička dokumentacija, Grafički zavod Hrvatske

 


6.10. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje broda

 

 

Razred: Drugi

             Treći

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 3  sata (1+2) – 96sati

                                      3. razred - 2  sata (1+1) – 64sata

 

 

A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Cilj je da učenici steknu određena stručna znanja iz tehnologije gradnje brodova, koja se preko odgovarajućih sadržaja praktične nastave osmišljavaju u jednu cjelinu. Drugi je cilj pri realizaciji ovog programa strogo profesionalno obrazovanje. Zadaće nastave tehnologije brodogradnje su:

- usvojenje i sistematiziranje pojmova koji se odnose na područje tehnologije gradnje broda i metalnih konstrukcija uopće;

- ovladavanje potrebnim znanjima i objašnjenjima o raznim tehnološkim postupcima gradnje brodova;

- osmisliti i uspostaviti vezu između tehničko­tehnološke zakonitosti i proizvodnog rada;

- shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i slično;

- razviti svjesnu disciplinu i pravilan odnos prema radu;

- upoznavanje s izvorima opasnosti i mjerama zaštite.

 

B/ SADRŽAJI PROGRAMA

II. razred 96 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Uvod

Kratka povijest gradnje broda. Tipovi i karakteristike današnjih brodogradilišta.

2

Materijali za gradnju broda

Brodograđevni čelik normalne čvrstoće. Brodograđevni čelik povišene čvrstoće. Al legure koje se upotrebljavaju za gradnju brodskog trupa ili dijelova broda.

3

Uskladištenje i transport limova i profila

Skladište limova i profila, Transport limova i profila.

4

Priprema limova i profila (predobrada)

Ravnanje limova i profila. Čišćenje i zaštita limova i profila.

5

Trasiranje u brodogradnji

Metoda trasiranja. Primjena računala u trasiranju. 8ablone. Nacrt šabIone. Vrpce. Modeli.

6

Rezanje limova i profila

Tokovi materijala u radionicama obrade. Rezanje limova i profila: mehaničko, plinsko, plazma, laser, NC strojevi za rezanje.

7

Oblikovanje limova i profila

Valjci. Preče. NC strojevi za oblikovanje.

8

Predmontaža brodskog trupa

Alati i naprave. Organizacija radionice. Mala predmontaža. Izrada panela. Izrada (dvodimenzionalnih) sekcija.

9

Zavarivanje i rezanje u brodogradnji

Oblici spojeva i simboli. Oznake limova i profila. Ručno i poluautomatsko rezanje. Ručno zavarivanje (REL). Polu­automatsko zavarivanje. Zavarivanje automatima. Zavarivanje pod zaštitnim plinovima. Kontrola i ispitivanje zavora.

10

Ravnanje u brodogradnji

Osnovno pojmovi. Alat za ravnanje. Primjeri.

11

Ukrupnjavanje

Izrada sekcija.

12

Montaža na mjestu gradnje broda

Priprema ležajeva za montažu. Raspored potklada. Centriranje i montaža sekcija dvodna. Montaža pregrada. Montaža oplate. Montaža palube. Montaža pikova. Montaža nadgrađa, palubnih kučica, jarbola i sl.

 

III. razred 64 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Izrada trodimenzionalnih sekcija (volumske sekcije)

Izrada krmenog pika. Izrada pramčanog pika. Izrada dvodna strojarnice. Izrada sekcija u kolijevci.

2

Opremanje sekcija

Nulto opremanje. Opremanje u jedinici.

3

Kontrola i predaja sekcija

Kontrola dimenzija. Kontrola oblika. Kontrola zavara. Predaja.

4

Ukrupnjavanje i bojanje sekcija

 

5

Redoslijed montaže na ležaju

Vrste redoslijeda. Montaža krmenog dijela broda.

Centriranje i niveliranje (teodolitsko snimanje i niveliranje)

6

 Predaja konstrukcije i prostora

Plan prostora. Predaja konstrukcije. Tlačenje.

7

Ugradnja opreme na ležaju

 

8

Porinuće broda

Oprema za porinuće. Uzdužno porinuće. Poprečno porinuće. Zaplutanje u doku.

Radionice opremnog odjeljenja. Opremanje u bloku. Ostali opremni radovi.

9

9. Radovi u opremnom bazenu

 

10

10. Završni primopredajni radovi

 

11

11. Klase broda i dokovanje

 

12

12. Remontni radovi

 

 

 

Objašnjenje

Ovim se programom polaznici upoznaju sa zakonitostima tehnologije svog zanimanja i načinom rješavanja pojedinih problema koje nameće praksa u proizvodnji. Izvedbeni program škole treba izraditi u korelaciji s predmetima: Elementi broda, Brodske konstrukcije i Praktična nastava. Također treba planirati vježbe do 20 sati u svakoj godini koje se realiziraju u korelaciji s praktičnom nastavom.

Cjelokupna obrazovna aktivnost na ovom nastavnom području mora u metodičkom pogledu temeljiti na ranije stečenom znanju učenika. Da bi se uspješno ostvarili zacrtani zadaci, mora se u nastavi služiti onim nastavnim metodama i postupcima koji će osigurati stjecanje potrebnog znanja. Prema tome, nastava se mora temeljiti na zornosti i iskustvu učenika. Realizaciju vježbi povremeno organizirati u neposrednim proizvodnim uvjetima u kojima će se osigurati najveća racionalizacija vremena i nastava učiniti aktivnijom i neposrednijom. Nastojati da se velik dio sadržaja sinhronizira s praktičnom nastavom u brodogradilištu. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata. Vježbe se izvodu u školi ili brodograđevnom praktikumu. Veličina grupe učenika kao na praktičnoj nastavi.

 

 


6.11. Nastavni predmet: Linije broda

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati: - 2  sata (1+1) – 64sata

 

            A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog broda na stvarnim primjerima.

Zadaci:

- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,

- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera broda,

- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije broda,

- crtanje kontura pramca i krme,

- crtanje vodnih linija,

- provjera usklađenosti pomoću širnica.

 

            B/ SADRŽAJI PROGRAMA

III. razred 64 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1

Uvod u trasiranje

 

2

Metode trasiranja:

klasični i numerički način.

3

Dvorana za trasiranje

 

4

Glavne izmjere  broda i tablice očitanja

 

5

Pribor za trasiranje

 

6

Trasiranje linija:

- Raspored projekcija pri izradi linija broda.

- Mreža linija broda.

- Vodne linije, uzdužnice, rebra.

- Konstrukcija uzvoja.

7

Trasiranje linija:

- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.

- Ucrtavanje kontura pramca i krma.

- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.

 

8

Provjera usklađenosti pomoću širnica

 

 

 

 Objašnjenje:

Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi broda. S obzirom na tu činjenicu potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.

Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata broda i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija broda. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata broda. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost posvetiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Kao za nastavni predmet Tehničko crtanje.


 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                   

Razred: Prvi (sva zanimanja u brodogradnji)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u brodograđevnim  zanimanjima.

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti i  izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                                         4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

5.

Vrste, konstrukcijskog čelika ili vrste alatnog čelika

Osposobiti i izabrati određeni materijal materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja o

tehničkim materijalima.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelik.

Alatni  čelik.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure.

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkim materijalima.

Vrste obojenih metala i

njihovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Prvi                

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)                  

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)                                     Sadržaj

1                  2                                      3                                                           4

1.

Statika krutog tijela      

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina

- klin

- vijak

- kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

 

 

 Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.


 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u zanimanjima u brodogradnji.

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji.

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – Druga  godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)                             Sadržaj

1                  2                                      3                                                         4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

          primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.       CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem

2.      radom na računalu  primjenjujući korisnički program.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                          Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Trigonometrijske funkcije          Utvrditi primjenu                       Jedinična kružnica.

                                                            trigonometrijske funkcije.           Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                            Utvrditi primjenu                       Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravila  trojnog.                        Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun            Utvrditi primjenu                       Pojam postotnog računa.

                                                            postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematia u struci

           

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.klasičnim računanjem

2..radom na računalu primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                                struke i zanimanja.

2.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

3.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna                                                                                                                                                                                             za jednostavniji posao


                                                                                                .

Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva

             

Razred: Treća

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

Zadaci:

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Područja korisničkih programa izborne nastave:

1.      tehničko komuniciranje i standardi

2.      proizvodna tehnika

3.      upravljanje i regulacija

 


prilog: materijalni uvjeti

 

PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA

Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:

- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu

- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,

Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.

U školama s malim brojem brodograđevnih odjeljenja moče se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.

1. Specijalizirana učionica za brodogradnju

Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; elementi broda; konstrukcija broda; konstrukcije drvenog i plastičnog broda; projektiranje i gradnja drvenog broda, teorija broda; otpor i provi broda; osnove projektiranja broda; tehničko crtanje i linije broda.

 

 

1.1. Nastavni prostor

 

Veličina potrebnog broda         

80 m2

Prostorija treba imati mogućnost zamračenja

 

1.2. Nastavna oprema

 

1.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x600

15 kom.

- stolica s naslonom učenička

30 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolica s naslonom za nastavnika

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )

2 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- utičnica za električnu struju (220 V)

4 kom.

- dovod i odvod vode

1 priključak

1.2.2. Posebna oprema

15 kom.

- priložnik (1300 m)

15 kom.

- trobridno mjerilo

15 kom.

- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- šabloni za slova

1 gar.

- brodski krivuljari

2 gar.

- planimetri

2 kompl.

- letvice za izvlačenje krivulja

20 kom.

- utezi od 1 kg

30 kom.

1. 3. Nastavna sredstva

 

1.3.1. Modeli

 

- polumodeli brodova sa ucrtanim rebrima i opločenjem

 

- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija)

 

- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje broda)

 

- makete brodova.

 

1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko­-tehnološka dokumentacija

 

- slike različitih vrsta brodova

 

- sheme karakterističnih dijelova broda

 

- crteži linija broda

 

- razni grafički prikazi

 

- dijafilmovi

 

- filmovi:

 

"Modelsko ispitivanje broda",

 

"Od projekta do broda",

 

Reklamni filmovi brodogradilišta,

 

- projektna dokumentacija iz odabranih područja

 

- tehničko-tehnološka dokumentacija

 

- standardi brodogradnje

 

- razni katalozi i prospektni materijali

 

- standardi klasifikacijskih društava

 

1.4. Tehnička pomagala

 

- grafoskop (portabl)

1 kom.

- episkop

1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem

1 kom.

 

3.      Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: razvijanje i trasiranje; tehničko crtanje i linije broda;

 

2.1. Nastavni prostor

 

Veličina predviđenog prostora

90 - 100 m2

Prostorija mora imati mogućnost zamračenja

 

2.2. Nastavna oprema

 

2.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm

10 kom.

- stol za računala

6 kom.

- stolice s naslonom (učeničke)

16 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolica s naslonom (za nastavnika)

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva

4 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- instalacije za električnu struju (220V)

 

- dovod i odvod vode i izljev

 

2.2.2. Posebna oprema

 

- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog broda), na panel pločama s mogućnošću sklapanja

1 kom.

- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje

30 m2

- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja

1 kom.

- priložnik 1800 mm

10 kom.

- trobridno mjerilo

10 kom.

- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina

3 kom.

- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)

3 kom.

- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)

3 kom.

- pomični ugaonik

3 kom.

- ploča sa ucrtanim kutevima od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva

3 kom.

- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina

30 kom.

- letvice za izvlačenje krivulja

40 kom.

- utezi od 0,5 do 2 kg

60 kom.

- šabloni za slova

l gar.

- brodski krivuljari

4 gar.

- planimetri

2 kompl.

- stolovi za računala

9 kom.

- stol za ploter AO

1 kom.

- 9 računala

1 kom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava

2.3. Nastavna sredstva

2.3.1. Modeli

- polumodeli brodova s ucrtanim rebrima i opločenjem

- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)

- makete brodova

- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).

2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija

- slike različitih vrsta brodova

- sheme karakterističnih dijelova brodova

- crteži linije broda

- razni grafički prikazi

- dijafilmovi

- standardi

- tehničko-tehnološka dokumentacija

- standardi brodogradnje

- standardi klasifikacijskih društava

- razni katalozi i prospekti.

2.4. Tehnička pomagala

- grafoskop                                                                                                      1 kom.

- episkop                                                                                                          1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                                                           1 kom.

 

MATERIJALNI UVJETI, PROSTORA I OPREME ZA "PRAKTIčNU NASTAVU

U procesu obrazovanja učenika za zanimanje brodograditelja praktična nastava ima posebno značenje sa stajališta stjecanja praktičnih znanja, vještina i navika, te povezivanja stručno-teorijskih znanja. Svaka škola koja obrazuje učenika za zanimanje brodograditelj nužno je da ima osigurane odgovarajuće materijalne uvjete za izvođenje praktične nastave. Praktični sadržaji, u pravilu se ostvaruju u tvorničkim pogonima i radionicama. Iznimno sadržaji nastavnih cjelina ELEKTROLUčNO ZAVARIVANJE TE PLINSKO REZANJE I RAVNANJE GRIJANJEM mogu se izvoditi i u školskoj radionici odgovarajuće namjene.


5. Tehnologija zavarivanja

60 m2

5.l. Opća oprema

 

- stol radionički, s dva radna mjesta (radna ploča; drvo obloženo čeličnim limom; ladice za alat, dva škripca - paralelni i kovački)

10 kom.

- stol za zavarivanje (čelični) 1 radno mjesto

10 kom.

- ormar za alat i pribor (metalni)

4 kom.

- školska ploča (zidna) 122x122 cm

1 kom.

- polica (zidna) za pribor i opremu

2 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

l kom.

- stolica s naslonom (za nastavnika)

1kom.

- stolica, podesiva, bez naslona (učenička)

10 kom.

Instalacije:

 

- priključak na električnu struju 380 V

8 kom.

- priključak na električnu struju (24 V)

8 kom.

- priključak električnih aparata za zavarivanje na električnu mrežu izvesti prema uputama proizvođača

 

- priključak na instalaciju kisika

4 kom.

- priključak na instalaciju acetilena

4 kom.

- instalacije za ventilaciju izvesti prema uputama proizvođača uređaja za ventilaciju

 

- dovod i odvod vode (1 od 2 izljevna mjesta)

 

5.2. Posebna oprema

 

a) uređaji i pribor za plinsko zavarivanje, rezanje i grijanje - garnitura plamenika za plinsko zavarivanje, grijanje i rezanje

4 kom.

- boca za kisik

10 kom.

- boca disu - plin

4 kom.

- redukcijski ventil za kisik

4 kom.

- redukcijski ventil za plin

4 kom.

- razvijač acetilena (prijenosni)

1 kom.

- gumene cijevi za kisik i plin

4 kompl.

- kolica za boce od kisika i plina

1 kom.

b) strojevi, uređaji i pribor za električno zavarivanje i rezanje

 

- transformatori za zavarivanje - prijenosni: 220/380 V, 50Hč; 70-180 A, elektrode 0; 2,5; 3,25; 4)

2 kom.

- transformatori za zavarivanje - vučeni: (220/380 V, 50 HZ; 250A, elektrode 0 1,5-4 mm)

4 kom.

- ispravljač za elektrolučno zavarivanje (priključni) napon 380 V, 50 Hz; priključna snaga 10,5 KVA; područje zavarivanja 50 A/23 V do 250 a/28 V)

4 kom.

- pretvarač za elektrolučno zavarivanje (područje regulacije 30-250 A, napon praznog hoda, 70-60 V)

1 kom.

- poluautomat za zavarivanje po MIG-MA8 postupku (pod) zaštitom COS i Ar)

1 kom.

- aparat za točkasto zavarivanje - ručni (priključni napon, 380 V, a snaga 10 KVA)

1 kom.

- aparat za točkasto elektrootporno zavarivanje

1 kom.

- stabilni (priključni napon 380 V, a snaga 25 KVA)

1 kom.

- uređaj za napajanje i rezanje plazmom (radni napon: zavarivanje 150 V, rezanje 20-36 V)

1 kom.

- aparat za plinsko rezanje (plinovi: acetilen, propan - butan; priključni napon 220 V, 50 Hz)

5 kom.

- navojni držač elektrode

5 kom.

- opružni držač elektrode

5 kom.

- kabelska spojnica ( po potrebi)

- kom.

- priključnica s provrtom ili s vijkom

- kom.

- stezaljka

10 kom.

- uređaj za sušenje elektroda

1 kom.

 

 


7. ISPITNI KATALOG (POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT)

 

I.

 

Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj metalnih brodova, nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. ručna i strojna obrada materijala za gradnju brodova;.
 2. uporaba i održavanje alata, strojeva, uređaja i mjerila za gradnju metalnog broda;
 3. obrada brodskih elemenata;
 4. predmontiranje brodskih elemenata u sekcije;
 5. izrada i montaža metalnih konstrukcija;
 6. gradnja metalnog broda;
 7. održavanje i popravci metalnog broda. 

 

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

 


Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada i montaža dijela brodske palube

 

Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade dijela brodske palube, izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati dijelove brodske palube

Izrada  i montaža rebara

 

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal  izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara,  te izraditi i montirati rebra

Izrada i montaža dijela oplate

 

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje. prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara,  te izraditi, dotjerati i montirati dijelove oplate

Izrada pregrade

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pregrade, te izraditi pregradu.

Izrada pramčane ili krmene statve

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupke izrade pramčane ili krmene statve,  te izraditi pramčanu ili krmenu statvu

Izrada tanka

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade tanka,  te izraditi tank

Izrada brodske linice

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske linice,  te izraditi brodsku linicu

Izrada portele, pokaporte

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade brodske portele, pokaporte,  te izraditi  portelu, pokaportu

Izrada grotla

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade grotla, te izraditi  grotlo

Ugradnja prozora

Kandidat mora znati ugraditi fiksni prozor s mogućnošću otvaranja

Ugradnja osovinskog voda

Kandidat mora znati izabrati i  alate, pribor  i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi osovinski vod

Ugradnja ventila zasuna i drugih elemenata za protok

Kandidat mora znati izabrati i alate, pribor  i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventile, zasune i druge elemente za protok

Ugradnja ventilacijskih sustava

Kandidat mora znati izabrati i  alate, pribor  i uređaje za ugradnju, utvrditi redoslijed postupaka ugradnje te ugraditi ventilacijske sustave

 

RADNA PROBA 

 

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Prepoznavanje materijala

Kandidat mora znati prepoznati  nekoliko vrsta materijala koji se koriste u metalnoj brodogradnji  na osnovi  vanjskog  izgleda (čelik, nehrđajući čelik, mjed,  bronca, Al- legure)

Prepoznavanje pojedinih elemenata strukture brodskog trupa

Kandidat mora znati prepoznati elemente brodskog trupa na nacrtima i gotove elemente u radionici, npr. limove oplate, rebra, uzdužnjake, sponje, pražnice grotla, dvodna, unutrašnje oplate dvodna, hrptenice, rebrenice, otvore za olakšanje na rebrenicama, pramčane i krmene statve, uzdužne i poprečne pregrade itd.

Zamjena cinkova protektora

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal, izabrati i pripremiti alate i uređaje,  te zamijeniti protektor na brodovima u remontu

Mjerenje dimenzija

Kandidat mora znati izabrati potrebne  mjerne instrumente i uređaje za mjerenje dimenzija (metar, pomično mjerilo, etaloni, mikrometar itd.) te izvršiti mjerenja

Izrada dijelova ručnom obradom metala

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu obradu, znati rukovati  ručnim alatima te izvesti postupke ručne obrade (sječenje, piljenje, turpijanje, rezanje tankih limova, narezivanje navoja)

Izrada dijelova strojnom obradom metala

Kandidat mora znati izabrati  strojeve  za strojnu obradu, znati rukovati  strojevima te izvesti postupke strojne obrade (bušenje, rezanje, brušenje, sječenje, piljenje)

Elektrolučno zavarivanje i plinsko rezanje limova

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alate, pribor  i uređaje za zavarivanje i plinsko rezanje, utvrditi postupke zavarivanja  i izvesti zavarivanje

Priprema spojeva prije zavarivanja

Kandidat mora znati izabrati  alate, pribor  i uređaje za pripremu spojeva zavara te pripremiti spojeve prije zavarivanja, ovisno o debljini materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

IV.

IV.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.

NASTAVNA područja

 

 1. Zaštita na radu
 2. Sigurnost na radu
 3. Zaštita okoliša i racionalno korištenje energije
 4. Planiranje i priprema rada
 5. Mjerenje i kontrola
 6. Ručna obrada
 7. Obrada spajanjem
 8. Obrada limova i profila
 9. Trasiranje u brodogradnji
 10. Predmontaža brodskog trupa
 11. Montaža na mjestu gradnje
 12. Izrada,opremanje,kontrola i predaja sekcija
 13. Oprema i spajanje opreme
 14. Porinuće broda
 15. Remontni radovi
 16. Klasični i numerički način trasiranja
 17. Trasiranje brodskih elemenata
 18. Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata broda
 19. Mjerni instrumenti i postupci
 20. Izračunavanje tehničkih veličina (prava dužina lima, specifikacija materijala)
 21. Proračun elemenata za porinuće broda
 22. Izračunavanje kamata, troškova i sl.

 

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Priprema radnog mjesta i red u radnim

 prostorijama

0 – 10

Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.

0 – 10

Izvođenje postupaka  izrade zadanog uratka

0 – 20

Način rukovanje mehaniziranim alatima

0 – 10

Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima

0 – 10

Racionalna uporaba energije

0 – 10

Racionalna uporaba materijala

0 – 10

Kvaliteta i točnost izrade

0 – 10

Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 – 10

Završni izgled uratka

0 – 10

UKUPNO BODOVA

140

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan  ( 1 )

 

 

II.  STRUČNOTEORIJSKI DIO

 

          Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

           Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan  ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-48

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.