Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2144

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

GRADITELJ PLASTIČNIH PLOVILA

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: graditelj plastičnog plovila.

 

Zadaci

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Moći  izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada     i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja brodskih dijelova, uređaja i sekcija.

Moći  izabrati i primijeniti alate, uređaje i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti osnovne pojmove o osmozi.

Upoznati ponašanje materijala prema osmozi.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći  izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove automatizacije u montaži.

Upoznati montažu i demontažu pojedinih sustava ili ugradbenih jedinica

Znati sustav gradnje plastičnog plovila.

Znati tehnologiju gradnje, montaže, održavanja  plastičnog plovila.

Znati i moći  izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.


Trajanje obrazovanja:
3 godine

 

Uvjeti za upis:
završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti i ugovor.

 

2. NASTAVNI  PLAN   

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje

1

35

-

-

-

-

35

Linije plovila

-

-

-

-

1

32

32

Tehnologija gradnje plovila

-

-

2

70

2

64

134

Konstrukcije plovila

-

-

2

70

3

96

166

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Materijali za gradnju plovila

Tehnologija obrade i montaže

Elementi broda

Linije broda

Elektrotehnika

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

17

1496

17

1495

15

1280

4271

 

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz struke koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama (NASTAVNI PLAN OBJAŠNJENJE).

 

NASTAVNI PLAN - OBRAZLOŽENJE

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

1

35

-

-

88

Osnove tehničke mehanike

1

35

1

35

-

-

70

Osnove brodogradnje

1

35

-

-

-

-

35

Linije plovila3)

-

-

-

-

1

32

32

Praktikum:

Tehnologija gradnje plovila,3)

 

-

 

-

 

2

 

70

 

2

 

64

 

134

 Konstrukcije plovila3)

-

-

2

70

3

96

166

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci ili

prirodoslovlje

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno B)

8

281

8

280

8

256

817

 

2)   - Okvirni sadržaj je zajednički za područja rada brodogradnja, a izvode se i u tjednu praktične nastave.

3)  - Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje.

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

  

U izbornom dijelu programa učenici mogu birati između nastave tjelesne i zdravstvene kulture, matematike u struci i stručnih predmeta.  

 

C) Praktični dio s tehnologijama i vježbama

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

Praktična nastava u

školskoj radionici ili praktikumu najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

96

 

Materijali za gradnju plovila2,3)

35

35

 

 

Tehnologija obrade i montaže2)

 

35

 

 

 

 

Elementi strojeva2,3)

 

35

 

 

Linije plovila3)

-

35

32

 

Elektrotehnika3)

 

 

32

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

           

- Materijali za gradnju plovila2,3) , Tehnologija obrade i montaže2), Elementi strojeva2,3) , Linije plovila3), Elektrotehnika3)   - nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave

 4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

281

280

256

817

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1496

1495

1280

4271

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Elementi strojeva

usmeno, pismeno, praktični rad

 Konstrukcije plovila

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija gradnje plovila

usmeno, pismeno, praktični rad

Elektrotehnika

usmeno, pismeno, praktični rad

Linije plovila

usmeno, pismeno, praktični rad

Materijali za gradnju plovila

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove brodogradnje

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva. dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. elektrotehnike

profesor strojarskih predmeta

profesor PTO-a

VSS

Matematika u struci

profesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

profesor PTO-a

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmet, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Tehnologija obrade i montaže

profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

profesor PTO-a

VSS

Materijali za gradnju plovila

dipl. ing. kemijske tehnologije

dipl. ing. strojarstva

VSS

Elementi strojeva

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Elektrotehnika

profesor elektrotehnike

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Konstrukcije plovila

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija gradnje plovila

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove brodogradnje

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. strojarstva

VSS

Linije plovila

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje, profesor PTO-a

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva profesor PTO-a

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Napomena: Profesor PTO-a, pod uvjetom da ima završenu srednju stručnu spremu strojarske ili brodograditeljske struke.

 

 5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

 5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. - 2 sata (2+0)

70 sati -zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati -zajedno

3 .razr. - 1 sat (1+0)

32 sata - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1. i 2.

profesor

1. razr. - 1,5 sati (1+0,5)

35 sati - zajedno

18 sati - 2 skupine

2 .razr. - 1 sat (0+1)

0 sati-zajedno

35 sati  - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

 

 

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

1. i 2.

profesor

1.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

2. razr. - 1 sat (1+0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1 sata  (0.5 + 0.5)

18 sati zajedno

17 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove brodogradnje

1.

profesor

 

1 sat (1 + 0)

35 sati - zajedno

 

30 učenika

Elementi strojeva

2.

profesor

 

1 sat (0,5 + 0,5)

18 sati – zajedno

17 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Elektrotehnika

2.

profesor

 

1 sat (1 + 0)

35 sati – zajedno

 

30 učenika

Materijali za gradnju plovila

1. i 2.

profesor

 

1.raz.

1 sat (1 + 0)

35 sati - zajedno

2.raz

1 sat (0+1)

32 sata – 2 skupine

 

 

30 učenika

 

 

15 učenika

Tehnologija gradnje plovila

 

2. i 3.

profesor

2. i 3.raz.

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

Konstrukcija plovila

2. i 3.

profesor

 

2.raz.

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 skupine

3.raz.

3 sata (2+1)

64 sata - zajedno

32 sata - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Linije plovila

 

 

 

 

 

 

2. i 3.

 

 

 

profesor,

 

 

 

 

2.raz.

1 sat (0 + 1)

35 sati - 2 skupine

3.raz.

2 sata (1 + 1)

32 sata - zajedno

32 sata - 2 skupine

 

 

15 učenika

 

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

Sadržaji vježbi u pravilu u skupinamaod 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Tehničko crtanje

Elementi strojeva

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

praktikum za Tehnologije

Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

Osnove brodogradnje

Materijali za gradnju plovila

Tehnologija gradnje plovila

Praktikum za

brodogradnju

 

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom +

specijalizirani softver za brodogradnju

Linije plovila

Konstrukcije plovila

 

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

6. 1. Praktični  dio obrazovanja – naukovanja

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u brodogradnji

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice, brodogradilište,

-         pogone poduzeća, brod i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-           materijal predmeta obrade

-           alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

- etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

- kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

10.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

11.

Strojna obrada

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

- sjekač, crtaća igla, točkalo,svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: graditelj plastičnih  plovila

 

A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA:

- upoznati radne prostorije, alate, strojeve i propisane mjere sigurnosti na radu;

- naučiti sve potrebne operacije, manipulacije, od preuzimanja materijala i tehničke dokumentacije do završetka svih radova;

- primjenjivati zaštitne mjere pri radu;

- radom na specifičnim poslovima i radnim zadacima steći znanja i vještinu potrebnu za obavljanje poslova i radnih znanja i vještina potrebnu za obavljanje poslova i radnih zadataka brodograditelja u stakloplastici;

- praktično upoznati organizacijske oblike u gradnji plovila.       

 

B/ Sadržaj PROGRAMA

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1.

Raspored i organizacija proizvodnog rada ­

 

2.

Sigurnost i zaštita pri radu

Zakonski propisi i normativni akti radne organizacije. Osnove zaštite od požara. Primjena prve pomoći u raznim slučajevima. Opasnosti i mjere zaštite pri radu: štetnim plinovima, kiselinama 1 lužinama, bojama, razrjeđivačima i drugim kemijskim supstancama. Opasnost i mjere zaštite od otrovnih plinova. Mjere sigurnosti kod primjene električne energije. Sigurnost pri radu sa ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu s ručnim alatom, mehaniziranim alatom i strojevima. Osnovni principi sigurnosti: pri radu na skelama, pri vezivanju tereta i davanju znakova, pri ručnom transportu tereta. Osnovni  princip zaštite pri radu u zatvorenim i uskim brodskim prostorima. Osobna zaštitna sredstva.

3.

Ručna obrada drva

Mjerni alati. Obilježavanje radnog komada: mjerenjem, šablonom i kopiranjem. Piljenje: dasaka, trenica i trupaca Tesanje: dasaka i trupaca Blanjanje: dasaka i trupaca. Bučenje: podešavanje i zakivanje trenica oplate i palube. Ukopavanje. Lijepljenje.

4.

Strojna obrada

Gater: primjena, rukovanje i održavanje Blanjalica: rukovanje, primjena i održavanje. Glodalica: rukovanje, primjena i održavanje. Pile: rukovanje, primjena i održavanje. Strojna obrada elementa plovila. Strojna obrada elemenata obrade i inventura plovila. Zaštita pri radu: kod blanjanja, piljenja, glodanja i bušenja.

 

5.

Izrada kalupa

Trasiranje plovila. Izrada šablona. Priprema mjesta za izradu kalupa. centriranje i montaža orebrenja. Izrada kalupa. Pojačanja kalupa.

 

6.

Radno mjesto brodograditelja u stakloplastici

Ručni alat: čuvanje i održavanje. Sredstva i pribor: za rukovanje, primjena i održavanje. Ručni mehanizirani alati: rukovanje i održavanje.

 

 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: graditelj plastičnih  plovila

 

 

Br.

 

Nastavno područje

 

 

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

7.

Izrada plovila

Centriranje i premazivanje kalupa. Priprema i izrada kobilice. Priprema pramčane i krmene statve. Priprema i nanošenje ukrasnog sloja. Priprema i postavljanje ojačanja. Priprema i nanošenje slojeva laminata. Izrada i montiranje rebara. Izrada i montiranje raznih pregrada. Izrada i montiranje palube i nadgrađa. Izrada raznih otvora i prolaza. Izrada poklopaca na otvorima palube. Montiranje i spajanje dijela opreme. Plastificiranje drvenih plovila.

 

8.

Porinuće i izvlačenje plovila

Namještanje saona, saonika i ležaja. Namještanje potklada. Tehnika spuštanja plovila. Tehnika izvlačenja plovila.

 

9.

Popravak plastičnog plovila

Pregled plovila i utvrđivanje oštećenih mjesta. Priprema alata, sredstava, pribora i materijala za popravak. Popravak oštećenja nastalih tijekom izrade plovila. Pripremanje materijala i izrada novih dijelova plovila. Montiranje novih dijelova plovila.

 

10

Primjena računala u proizvodnji

Osnivanje brodske forme. Produkcijsko glađenje brodske forme. Definiranje limova vanjske oplate (spojevi, stihovi). Definiranje strukturnih elemenata - trasiranje. Razvijanje limova vanjske oplate. Nesting detalja strukture na limove. Izrada narudžbene i radioničke speci­fikacije CM. Izrada bušene papirne trake za upravljanje NC linijom rezanja limova. Zahtjevi tehnologije rezanja limova na NC linijama.

 

 

Objašnjenje

Treba nastojati da svi polaznici rade na svim poslovima i radnim zadacima predviđenim programom. Budući da program proizvodnog rada ostvaruju u proizvodnim pogonima, to grupi polaznika koja ostvaruje određeni dio programa ne smije biti veća od 5 polaznika. Dobrom organizacijom rada instruktor će omogućiti polaznicima stjecanje visokog stupnja vještina. Izvedbeni program proizvodnog rada treba biti što više prilagođen poslovima i radnim zadacima radnih organizacija u kojima se obavlja taj rad. Poželjno je da učenici u većem vremenskom bloku borave u poduzeću zbog sagledavanja i usvajanja znanja, vještina i navika u kontinuitetu. U izradi izvedbenog programa, praćenju realizacije i vrednovanja rezultata rada učenika, potrebno je obvezno aktivno sudjelovanje nastavnika tehnologije zanimanja.

 

 

C/ LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

1. Tvornički prospekti

Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske

 


6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                       

Razred: Prvi /sva zanimanja u brodogradnji

jedni (ukupni) fond sati: 1sat (35 sati); 0,5 + 0,5

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljaanje poslova u zanimanju:

- graditelj plastičnih brodova

 

Zadaci:

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.


 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u brodogradnji

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1.

Tehnički materijali

Upoznati osnovna znanja o najvažnijim tehničkim materijalima:

-dobivanje

-svojstva

-primjena

Osnovni pojmovi tehnologije

Željezo i čelik.

Svojstva materijala.

Obojeni metali i njihove legure.

Nemetali.

2.

Osnove proizvodne

tehnike

Upoznati načela rada, alate i postupke Upoznati postupke spajanja pojedinih Upoznati načela rada pojedinih strojnih obrada, alate i postupke                    

Postupci ručne obrade odvajanjem čestica:

  - osnove mjerenja i  kontrole

- ocrtavanje i   obilježavanje

- osnovni kutovi reznog 

  alata

- sječenje

- piljenje

- turpijanje

- grecanje

- izrada navoja.

Postupci obrade lima:

-         rezanje lima

-         savijanje lima

-         ravnanje lima

-         probijanje lima

-         previjanje lima.

-         kovanje i    prešanje

-         valjanje, vučenje, istiskivanje

-         lijevanje

Spajanje razdvojivim

vezama:

-         spajanje vijcima i maticama

-         spajanje zaticima i svornjacima

-         spajanje klinovima

-         spajanje spojkama

Spajanje nerazdvojivim

vezama:

-         spajanje zakivanjem

-         spajanje lemljenjem

-         spajanje zavarivanjem

-         spajanje lijepljenjem.

Postupci strojne obrade

Osnove teorije rezanja

Bušenje

Tokarenje

Glodanje

Brušenje

Štancanje

Ostali postupci strojne obrade.

3.

Osnove strojeva       i uređaja

Razlikovati pojedine strojeve  za pretvorbu energije, materijala i informacija

Podjela strojeva

-         pogonski strojevi

-         radni strojevi

-         strojevi s elektroničkom

obradom podataka

-         proizvodna postrojenja

Primjeri: CNC - alatni stroj kao tehnički sustav

Centralno grijanje kao tehnički sustav

 


6.3. Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:           1. razred 2  sata  (70 sati)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

                                                3. razred 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

Zadaci

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju brodomehaničar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                              Broj sati po obrazovnim godinama

Br.                                                                               I.             II.       III.       Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                                   

2.                  Potenciranje                 

3.                  Korjenovanje                                       

4.         Jednadžbe prvog stupnja                      

5.         Veličine i jedinice                     

6.         Proračuni dužine i kutova                                 

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                       

10.       Osnove trigonometrije              

11.       Pravilo trojno                                       

12.       Postotni i kamatni račun

13.               Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                             

15.         Izrada kalkulacija u zanimanju                                      

            UKUPNO  SATI:                                            70          35         32        137

 

 

Matematika u struci - prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Osnovne matematičke               Ponoviti znanja i uvježbati         Vrste brojeva.

            operacije, vještinu računanja.                                                    Zbrajanje i oduzimanje.                                                                                     Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                             Znati i umjeti računati                Pojam potencije.

                                                            s potencijama.                          Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Množenje i dijeljenje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Potenciranje potencija.

3.         Korjenovanje                           Znati i umjeti računati                Pojam korjenovanja.

                         s korijenima.                             Računske operacije.

4.         Jednadžbe                                Znati i umjeti računati                Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina              s linearnim jednadžbama           Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.           Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                            Upoznati odnose                       Omjeri i razmjeri, prosto

                                                            među veličinama.                      pravilo trojno, postotni račun.

                                                            Razumjeti sličnost                     Sličnost trokuta,

                                                            u trokutu.                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i      60°.

                                                            Upoznati vektorske veličine.      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                            zbroj vektora, množenje

                                                                                                            vektora s brojem.

                                                            Prikazati linearne zavisnosti       Koordinatni sustav,

                                                                                                            jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                      Naučiti osnovne veličine.           Veličine.          

                                                Znati pretvoriti jedinice.             Pretvorba jedinica.       

6.         Proračuni dužina                       Znati i umjeti proračunati           Proračuni podjele dužine.

i kutova                                    podjelu dužine i kutova.            Proračuni opsega kruga i njegovih dijelova.

                                                                                                            Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                Pravokutni trokut

                                                                                                            Pitagorin poučak.

                                                                                                            Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                  pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                   Znati i umjeti proračunati           Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase           površinu, volumen,                    ravni likovi,

                                                            oplošje i masu likova i tijela.      krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                            Proračuni volumena i

                                                                                                            oplošja tijela:

                                                                                                            kocka, kvadar, piramida

                                                                                                            valjak, stožac, kugla.

                                                                                                            Proračuni mase i težine.

                                                                                                           

 

Matematika u struci: Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                               4

1.         Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve,             Kvadrat i kub binoma i 

                                                             računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                            algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba                Znati riješiti korijene                  Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.                jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                            korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije          Znati primijeniti                         Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                            Znati primijeniti                         Jednostavno pravilo trojno.

                                                             pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun            Znati primijeniti                         Pojam postotnog računa.

                                                            postotni i kamatni račun.           Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci: Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                              4

1.    Izračun troškova                            Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

2.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                Priprema za završni ispit            struke i zanimanja.

 


6.4. Nastavni predmet: Računalstvo

                                   

 Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

 

 

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                            

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad s nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Internet i e-mail

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomene:

 

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

 

6.5.Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                   

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                     2. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju.

Zadaci

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine: Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada        

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

3 – Konstrukcija elementa stroja (vijak, zupčanik...)

4 - Izrada radioničkog crteža iz sklopnog crteža u toleranciji i kvaliteti obrade.

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Koludrović Ć., Koludrović-Harbić I., Koludrović R.: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. Žunar M.: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.               Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                  I.        II.        III.       Ukupno

1.         Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

            Standardi za tehničko crtanje                                          4                                    4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                  10                                  10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                                 16                                  16

            Presjeci                                                                          6                                    6

            Tolerancije, znakovi obrade                                            6                                    6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                              6                                    6

            Izrada radioničkog crteža                                                5                                    5

2.         Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

            Crtanje krivulja                                                               8                        8     

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva               7                        7

Vježbe: Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža                     20                      20

            UKUPNO  SATI                                                         53        35                    88

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                         4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (2. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                            Sadržaj

1                  2                                      3                                                         4

1.

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.           

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva     

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

3.

Crtanje detalja na temelju sklopnog crteža

Znati i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije.

 

Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža:

-         ortogonalne projekcije

-         kotiranje

-         presjeci

-         tolerancije

-         znakovi obrade.

 

 

6.6.Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                   

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1  sat (35 sati)

                                          2. razred 1 sat  (35 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju.

Zadaci

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike.

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

1.      Špiranec V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V.: Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o., Nova Gradiška

 


Osnove tehničke mehanike

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

R. br.               Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                 I.         II.        III.       Ukupno

1.         Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

            Uvod u mehaniku                                                            5                                     5

            Statika krutog tijela                                                  

            - sustavi sila u ravnini                                                    12                                   12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                     8                                      8

            - određivanje težišta                                                        5                                     5

            Trenje                                                                            5                                     5

2.         Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

            Osnove čvrstoće                                                                       15                       15

            Osnove kinematike                                                                   10                       10

            Osnove dinamike                                                                      10                       10

            UKUPNO  SATI                                                         35        35                       70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (1. godina = 35 sati)

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.        

2.

Statika krutog tijela      

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila.

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

-nosačima s dva oslonca

- konzoli

-kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).

 

 

2.2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Osnove tehničke mehanike (2. godina = 35 sati)

 

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                          4

1.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

2.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

3.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elemenata strojeva i tehnologije zanimanja.

 


6.7. Nastavni predmet: Osnove brodogradnje

                                   

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred - 1  sat (35 sati)                                        

Cilj: Upoznati učenike s osnovama brodogradnje, brodogradilištem, konstrukcijom i opremom plovila.

Zadaci

Upoznati osnovne pojmove o brodu i brodogradilištu.

Upoznati konstrukcije brodskog trupa.

Upoznati i znati nazive pojedinih brodskih prostora te njihovu funkciju u konstrukciji plovila.

Upoznati opremu plovila i njenu funkciju.

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike:

Furlan, Lučin, Pavelić: Osnove brodogradnje, Školska knjiga, Zagreb

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 Brod

Upoznati osnovna znanja o brodu

Pojam, vrste, svojstva, povijesni razvoj i podjela broda.

2.

 Brodogradilišta

Upoznati organizaciju rada u brodogradilištu

Shema, pogoni

3.

 Brodska forma

Upoznati osnovne brodske forme

Dijelovi čeličnog broda, glavne dimenzije, koeficijenti brodske forme, istisnina ili deplasman broda, vlastita težina broda, nosivost i stupanj nosivosti, nadvode, zapremina broda, zagaznice i trim broda.

4.

 Elementi broda

Upoznati osnovne dijelove broda

Standardi – propisi.

Sustavi gradnje broda.

Vanjsko opločenje, kobilica oplata, završni spoj, ljuljna kobilica.

Dvadno, uzdužnjaci, rebrenice, pokrov dvadna, rubna ploča dvadna.

Orebrenja u poprečnom, uzdužnom i kombiniranom sustavu gradnje broda.

Poveze (pregrade i upore, minimalni broj pregrada).

Konstrukcije nepropusnih pregrada, ravne pregrade, korugurane pregrade i upore.

Palube i otvori na palubama, spajanje i podveze, grotla, prežnice i linice.

Konstrukcija strojarnice, dvodno strojarnice.

Strukturni i nestrukturni tankovi, platforme.

Konstrukcija pramčanog i krmenog piha.

Nadgrade, palubne kučice, kaštel i kostur.

5.

 Oprema broda

Upoznati osnovne vrste i karakteristike brodske opreme

Oprema za sidrenje i vez (opći pojmovi, vrste, konstrukcija, princip rada i rukovanje).

Oprema za spašavanje.

Oprema za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, načini ukrcavanja i iskrcavanja.

Protupožarna oprema.

Navigacijska oprema.

Oprema nastambi i prostorija za stanovanje.

Rashladni prostori na brodu.

Ventilacija, grijanje i klimatizacija.

 

 


6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  1 (0,5 +0,5) 35 sati

 

 

A)    CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

 

Ciljevi: Stjecanje temeljnih znanja o elementima strojeva u strojogradnji i finomehanici (funkcija, materijal i izrada, opterećenje i naprezanje, ugradnja i održavanje), koja su potrebna u području rada i obrazovnom profilu.

 

Zadaće:

-                     stjecanje znanja o vrsti elemenata, karakteristikama i funkciji u podsklopovima i sklopovima,

-                     stjecanje znanja o vrsti materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnji u podsklopove i sklopove i održavanju u eksploataciji,

-                     stjecanje znanja o vrsti opterećenja, naprezanja i dimenzioniranje elemenata strojeva  i uređaja,

-                     upoznavanje standarda i tehničke literature i stjecanje znanja o uporabi standarda i tehničke literature koja obrađuje elemente strojeva  i uređaja,

-                     razvijanje osjećaja za točnost, urednost i sistematičnost u području izrade, ugradnje i održavanja elemenata strojeva i uređaja.

 

B)     SADRŽAJ PROGRAMA

 

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Uvod u elemente strojeva u

strojogradnji i finomehanici.

Zadaće i značenje elemenata u strojogradnji i finomehanici. Standardizacija elemenata strojeva. Podjela elemenata strojeva.

2.

Tolerancija i dosjedi strojnih dijelova.

Pojam i značenje tolerancije. Tolerancije dužina. ISO sustav tolerancija. Pojam dosjeda i sustavi dosjeda. Tolerancije oblika. Označavanje tolerancija na tehničkom crtežu.

3.

Elementi za spajanje u strojogradnji i

finomehanici

 

3.1

Nerastavljivi spojevi

- Zakovani, zavareni, lemljeni, lijepljeni, utaljeni, utisnuti, porubljeni i prekopljeni (vrste i svojstva, materijal, izvedba, područje primjene).

3.2.

Rastavljivi spojevi

-  Elementi za rastavljivo kruto spajanje: vijci (navoj, vrste navoja i vijaka, materijal za izradu, standardi, područje primjene)

-  Zatici i svornjaci (vrste, materijal, područje primjene)

- Elementi za elastično rastavljivo spajanje: opruge i gibnjevi, uteg, zamašnjak, njihalo, giroskop i elastični elementi (svojstva, vrste, materijal, izrada i primjena)

-  Stezni spojevi, stezne trake i stezni obruči, uprešani  i uvrnuti spojevi (vrste, svojstva, izvedba i primjena)

-  Spojevi s glavinama (vrste, svojstva, izvedba i primjena)

-                    Spojevi s klinovima i perima (vrste, svojstva, izvedba i primjena).

 

4.

Elementi za okretno i pravocrtno

gibanje i prijenos snage u strojogradnji

i finomehanici

-  Osovine i vratila (vrste, materijal, izrada, primjena, pojam kritičnog broja okretaja).

-  Spojke ( zadaća, vrste, svojstva i primjena).

-  Ležaji: zadaća i podjela ležaja, klizni, kotrljajući, šiljati, nožasti, zračni i magnetski ležaji, prizme i vodilice (materijal za izradu, izbor ležaja, ugradnja, podmazivanje i održavanje ležaja).

-  Remeni prijenos snage (prijenosi s plosnatim i klinastim remenjem).

-  Konopni i užni prijenosi, tarni prijenosi, lančani prijenosi.

-                    Zupčani prijenosi (osnovni elementi zupčanika, zakon ozubljenja, prijenosni omjer, materijal za izradu, vrste i primjena zupčanika). Pužni prijenos. Planetarni prijenos. Reduktori.

 

5.

Elementi za pretvaranje gibanja

- Vijčani, polužni, krivuljni.

 

6.

Otpornici

- Ustavljači, graničnici, prigušnice, kočnice i spojke.

 

7.

Uklopnici, prekidači, zapinjače i

uskočnice

 

8.

Regulatori

 

9.

Logički sklopovi

I, ILI, NE, Bistabil

 

10.

Elementi za protok i regulaciju

Cijevi i cijevni elementi

(ventili, slavine, pipci, zasuni,…).

 

11.

Brtve i brtvljenje

Zadaća, vrste i ugradnja.

12.

Elementi i uređaji za

podmazivanje

Zadaća podmazivanja,

načini podmazivanja.

13.

Mehanizmi dotičnog zanimanja

 

14.

Vježbe

-  Nerastavljivi spojevi. Crtanje, odabir za ugradnju i ugradnja s osnovama proračuna,

-  Rastavljivi spojevi. Crtanje, odabir za ugradnju, osnove proračuna i ugradnja,

-  Elementi za okretno i pravocrtno gibanje i prijenos snage: crtanje, objašnjenje njihove funkcije u sklopu, odabir materijala, osnove proračuna, ugradnja i održavanje,

-  mehanizmi za pravocrtno gibanje: crtanje, odabir za ugradnju, funkcija, osnove proračuna, ugradnja i održavanje,

-  Brtve i brtvljenje: izbor za ugradnju, prema potrebi crtanje, ugradnja i održavanje,

- Elementi i uređaji za podmazivanje: funkcija, eventualno crtanje, odabir za ugradnju, ugradnja i održavanje,

-  Mehanizmi dotičnog obrazovnog programa. Crtanje, funkcija, odabir za pojedine uređaje, održavanje te eventualni proračun.

 

 

Objašnjenje

 

Pri izradi izvedbenog programa potrebno je u program ugraditi specifičnost dotične struke i zanimanja. Svako teorijsko objašnjenje potkrijepiti odgovarajućim primjerima.

 Od ukupnog fonda sati elemenata strojeva 25 posto trebaju biti odgovarajuće vježbe.

Vježbe se izvode u podgrupama od 12 do 16 učenika. Vježbe se mogu realizirati istodobno i s cijelim razredom, ako je prostorija dovoljno velika, ali s dva izvršitelja. Vježbe je dovoljno realizirati  klasičnim priborom za tehničko crtanje. 

Od navedenih vježbi nastavnik izabire odgovarajuće vježbe i realizira ih nakon svakog sukladnoga kompleksa gradiva.

Pri provjeri znanja koristi različite metode s naglaskom na pismenoj provjeri (izvršiti najmanje četiri provjere godišnje).

U nastavi elemenata strojeva treba osigurati što viši stupanj zornosti primjenom demonstracijskih metoda. Težište treba dati na funkciju elemenata, tolerancije, ugradnju, crtanje i održavanje elemenata. Numeričke zadatke koristiti radi boljeg shvaćanja izloženih zakonitosti i pojava.

 

C)  LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE

 

 1. EDO HERCIGONJA: Elementi strojeva, ''Školska knjiga'' Zagreb.
 2. REĐEP, PAVUNA, ČELAN, KOROMAN: Elementi finomehanike, ''Školska knjiga'' Zagreb, 1991.

3. Strojarski priručnici i Tehnička enciklopedija.

 

 

6.9. Nastavni predmet: Elektrotehnika

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  - 1 ( 1+0 )    32 sata

 

A/ CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

 

Cilj je nastave ovog predmeta da omogućiti učenicima koji se obrazuju prema obrazovnom programu za obrt, stjecanje osnovnih znanja iz područja elektrotehnike, koja su povezana s poslovima upravljanja, održavanja i nadzora strojeva i uređaja.

Zadaće nastave ovog predmeta su:

- usvajanje osnovnih zakonitosti elektrotehnike s gledišta primjene u području strojarstva,  brodogradnje i metalurgije;

- usvajanje osnovnih znanja o svojstvima i primjeni elektrotehničkih elemenata;

- upoznavanje osnovne građe, principa rada i primjene električnih strojeva;

- upoznavanje električke energije i mogućnosti primjene u pogonima i uređajima,

- upoznavanje osobina niskonaponskih sklopnih aparata i instalacija,

- upoznavanje opasnosti od dodirnog napona i usvajanje postupaka zaštite.

 

B)  SADRŽAJ  PROGRAMA

III. razred 32 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Osnove elektrotehnike

Električki strujni krug (izvor, vodovi i trošila). Ohmov zakon.

Serijsko i paralelno spajanje trošila.

Djelovanje električne struje (kemijsko, toplotno, svjetlosno, magnetsko i fiziološko).

Mjerenje napona i struje.

Snaga električke struje.

Električki kapacitet i kondenzatori.

Magnetsko polje struje (polje ravnog vodiča, polje zavojnice).

Elektromagneti, induktivitet zavojnice.

Izmjenični napon i struja (trenutna, vršna i efektivna vrijednost, perioda i frekvencija).

Radni otpor, kondenzator i zavojnica u krugu izmjenične struje.

Snaga izmjenične struje.

Trofazni sustav (spajanje trošila u trofaznom sustavu, fazni i linijski napon i struja, snaga u trofaznom sustavu).

 

2.

Elektronika

Ustrojstvo i funkcijska struktura uređaja upravljanja i zaštite. Analogni i digitalni signal. Diode i ispravljački spojevi. Tranzistor. Optoelektronički elementi. Digitalni sklopovi.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Električni strojevi

Transformatori (osnovna konstrukcija, fizikalna slika rada, primjene).

Sinkroni strojevi (konstrukcija, fizikalna slika rada, primjene).

Asinkroni strojevi (konstrukcija, fizikalna slika rada trofaznog asinkronog motora, problematika pokretanja i brzine vrtnje, jednofazni asinkroni motor, zagrijavanje i hlađenje motora).

Kolektorski strojevi (osnovna konstrukcija, fizikalna slika rada u generatorskom i motorskom režimu rada, način uzbude, problematika pokretanja i reguliranje brzine vrtnje).

 

4.

Niskonaponski razvod električke struje

Niskonaponske instalacije.

Niskonaponski sklopni aparati (prekidi, sklopke, sklopnici, rastavljači, osigurači; vrste, osobine, primjena).

Zaštita u strujnim krugovima niskonaponskih razvoda. Osigurači i releji. Prekostrujna i toplinska zaštita.

 

 

Objašnjenja

U nastavi predmeta treba osigurati što viši stupanj zornosti primjenom demonstracijskih eksperimenata (zakonitosti elektrotehnike, svojstva i primjena elektroničkih elemenata, rad motora, djelovanje zaštite).

Pri izlaganju težište treba biti na fizikalnoj slici rada i primjeni (upravljanje i pogon strojeva i uređaja).

Numeričke zadatke koristiti u namjeri u kojoj pomažu boljem shvaćanju zakonitosti i pojava.

Pri provjeri znanja koristiti različite metode s naglaskom na pismenoj provjeri (za svako polugodište najmanje jedna pismena provjera).

 

C)  LITERATURA KOJA SE PREPORUČUJE:

 

E. Stanić:       Osnove elektrotehnike,''Školska knjiga'' Zagreb.

H. Meluzin:   Elektrotehnika na lak način, ''Tehnička knjiga'', Zagreb,

                       1982.

T. Jelaković: Uvod u elektrotehniku i elektroniku, ''Školska knjiga''

                      Zagreb, 1985.


 

6.10. Nastavni predmet: Materijali za gradnju plovila

 

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

  Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred – 1 sat (1+0) – 35 sati

                                            2. razred –  1 sat (0+1) – 35 sati

 

A) CILJEVI I ZADAĆE PROGRAMA

Zadaće nastave ovog predmeta su da se učenici:

-          upoznaju tehnička svojstva plastičnih materijala i greške koje nastaju u materijalu pri radu;

-          upoznaju tehnička svojstva, mogućnost zamjene, uvjete i upotrebu pojedinog materijala;

-          osposobe za korektan izbor s obzirom na svrhu i pojedine elemente plovila;

-          osposobe za racionalno korištenje materijala;

-          stručno upoznaju redovne (pomoćne) materijale koji se primjenjuju u brodogradnji, tj. da   nauče sastav, vrstu, tehnička svojstva i upotrebu pojedinih materijala;

-          upoznaju kemijska svojstva anorganskih materijala za gradnju plovila;

-          osposobe za uočavanje sinteze i analize plastičnih masa;

-          upoznaju sa konkretnim vjeržbama s procesom sinteze i analize, kao i s karakteristikama plastičnih masa;

-          upoznaju s mogućnostima primjene i osnovama tehnologije procesa stakloplastike u brodogradnji.

 

B)  SADRŽAJ  PROGRAMA

 

1. razred

1.      Uvod u nastavne sadržaje

Općenito o plastičnim masama i primjeni u brodogradnji.

2.      Podjela plastičnih masa

Prirodne tvari. Derivati bjelančevina. Sintetske plastične mase: polikondezati, poliesteri, silikoni, polimerizati, poliandusti.

3.      Općenito o polimerizaciji

Mehanizam i kemizam polimerizacije. Polimerizacija u homogenoj fazi. Polimerizacija u otapalima. Emulzijska polimerizacija.

4.      Karakteristike procesa polimerizacije

Mehanička svojstva. Fizikalna svojstva. Kemijska svojstva.

2. razred

5.      Kontrola procesa polimerizacije

Prema vremenu. Prema načinu. Laboratorijska ispitivanja.

6.      Standardi i norme

Standardi i norme u primjeni plastičnih masa.

7.      Prerada plastičnih masa

Općenito o tehnologiji prerade plastičnih masa. Pomoćne operacije prerade i dorade. Dodaci za poboljšavanje – karakteristike plastičnih masa. Ekstrudiranje. Kolaudiranje. Ubrizgavanje. Lijrvanje. Vakuumiranje i ekspandiranje. Prešanje. Plastificiranje. Proizvodnja poliestera. Strojna obrada plastičnih masa.

            8.   Novi materijali za gradnju plovila – posebne vrste plovila

 


6.11. Nastavni predmet: Linije plovila

 

Razred: drugi (2.)

 Treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:     2. razred – 1 sat (0+1) – 35 sati

                                          3. razred –  2 sata (1+1) – 64 sata

 

            A/ CILJEVI I ZADAćE PROGRAMA

Cilj je da učenici teorijski i praktično nauče crtanje linija drvenog i plastičnog plovila na stvarnim primjerima.

Zadaci:

- naučiti trasiranje na klasični i numerički način,

- služenje tablicama za izbor glavnih izmjera plovila,

- ovladavanje znanjem i vještinama trasiranja linije plovila,

- crtanje kontura pramca i krme,

- crtanje vodnih linija,

- provjera usklađenosti pomoću širnica.

 

B)  SADRŽAJ  PROGRAMA

II. razred 35 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Uvod u trasiranje

 

2.

Metode trasiranja:

klasični i numerički način.

3.

Dvorana za trasiranje

 

4.

Glavne izmjere  plovila i tablice očitanja

 

5.

Pribor za trasiranje

 

6.

Trasiranje linija:

 

 

 

- Raspored projekcija pri izradi linija plovila.

- Mreža linija plovila.

- Vodne linije, uzdužnice, rebra.

- Konstrukcija uzvoja.

 

 

III. razred 64 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

7.

Trasiranje linija:

- Ucrtavanje mreže unošenje točaka rebara na poprečni plan ucrtavanje rebara.

- Ucrtavanje kontura pramca i krma.

- Crtanje vodnih linija i uzdužnica.

 

8.

Provjera usklađenosti pomoću širnica

 

 

9.

Rad na računalu

 

 

 

Objašnjenje

Građenje brodskih konstrukcija tehnički je i tehnološki složen proces. U tom se procesu izrađuju, montiraju i opremaju pojedini dijelovi plovila. S obzirom na tu činjenicu, potrebno je u realizaciji programa koristiti karakteristične primjere iz područja brodogradnje. Posebnu pozornost valja obratiti standardima i oznakama za obradu koju zahtijeva proces proizvodnje. Osim toga, u realizaciji programa je potrebno povezivanje sa znanjima koje su učenici stekli usvajanjem građe iz tehničkog crtanja u prvoj godini.

Za obradu dijelova programa, koji se odnose na čitanje i služenje dokumentacijom, treba koristiti konkretnu proizvodnu dokumentaciju. U realizaciji programa treba imati u vidu da su ovdje stečena znanja u izravnoj vezi sa sadržajima elemenata plovila i praktične nastave. Za uspješno usvajanje znanja potrebno je da tijekom školske godine učenici realiziraju četiri programa, od kojih je obvezan program linija plovila. Prilikom odabiranja programskih zadataka nastavnik tehničkog crtanja dužan je konzultirati nastavnika elemenata plovila. Pri izradi izvedbenog i operativnog programa nastavnik mora posebnu pozornost obratiti izboru nastavnih metoda i oblika rada. Odnos broja sati obrade novog gradiva, u odnosu na vježbe, treba svesti u razumne granice. Vježbe izvoditi u grupama do 15 učenika. Ispitivanje znanja treba provoditi usmenim i pismenim putem. Tijekom školske godine obvezne su četiri grafičke zadaće. Nastavu obavezno izvoditi u bloku od dva sata.

 

C) LITERATURA KOJA SE PREPORUčUJE

Kao za nastavni predmet Tehničko crtanje.

6.12. Nastavni predmet: Konstrukcije plovila

 

 

Razred: drugi (2.)

 treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:     2. razred – 2 sata (1+1) – 70 sati

                                          3. razred –  3 sata (2+1) – 96 sati

 

            A/ CILJEVI I Zadaće PROgRAMA:

- naučiti i shvatiti sustav gradnje plastičnog plovila;

- upoznati detalje konstrukcije brodskog trupa nadgrađe i opreme i shvatiti njihovu funkciju;

- naučiti samostalno čitati radioničke i montažne nacrte, uz poznavanje tehnologije gradnje plastičnog plovila;

- upoznati optimalne oblike pojedinih elemenata i izbor najracionalnije izvedbe.

 

B)  SADRŽAJ  PROGRAMA

II. razred 70 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

 Osnovni pojmovi o brodu i brodogradnji

Opis plovila, definicija plovila i njegove funkcije, podjela plovila. Podjela plovila prema vrsti. Podjela plovila prema veličini (kod plastične gradnje). Definicija pojmova, pramac, krma, krmica, most,  kaštel, skladište, tank, strojarnica i dr. Gradnja plovila: projektiranje, crtanje i trasiranje, faze gradnje i porinuće.

2.

 Osnove geometrije plovila

Prostorna podjela plovila: pramac, sredina, krma, strana plovila, JUJ.

3.

 Brodograđevno tehnički pojmovi

Pojam KVL, TVL, LV. Gaz. Pretega, zatega plovila. Tonaža BRT i NRT. Pojam uzgona ­- deplasmana. Težište sistema i deplasmana. Poprečni i uzdužni presjek plovila ­- glavna brodska dimenzija. Oznake nadvođa i gaza plovila. Odnosi dimenzija i relativnih brzina. Glavni nautički uvjeti plovila. Klasifikacijski zavodi.

4.

 Elementi strukture

Spajanje elemenata lijep­ljenjem. Spoj oplate na stik. Kutno spajanje oplate i rebra. Spajanje rebra na stik. Spajanje pomoću vijaka. Spajanje pomoću vijaka s maticom. Spajanje pomoću samostalnih vijaka. Spajanje pomoću zakovica. Spajanje pomoću mehaničkih veza kod "sendvič" konstrukcije. Vanjska oplata i opločenje palube. Kobilica. Pramčana i krmena statva. Bočna kobilica (ljuljna kobilica). Profil rebara ­- ukrepe. Orebrenje trupa s jednostrukom oplatom: poprečna rebra, uzdužna rebra, razmak rebra, proveze dna, čvorovi međusobnog presjeka greda - orebrenje. Tipovi "sendvič" konstrukcije. Spojevi palube s vanjskom oplatom. Pregrade: pregrade od stakloplastike, drvene pregrade, konstrukcija čvorova prelaza uzdužnih greda kroz poprečne pregrade. Razma. Dokoštitnici. Upore i njihovo spajanje s trupom.

 

 

III. razred 96 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

5.

Konstrukcija trupa plovila

Konstrukcija trupa – općenito. Načini obrađivanja veličine elemenata. Konstrukcije trupa.

Tipovi konstrukcije trupa:

- trup plovila bez rebara, s jednostrukom glatkom oplatom

- trup plovila s minimalnim brojem ulaza, s glatkom ili naboranom oplatom

- trup s dvostrukom oplatom - trup s jednostrukom oplatom i rebrima

- trup s oplatom iz "sendvič" konstrukcije

- kompozitna konstrukcija trupa.

6.

Oprema i spajanje opreme i uvrtanja s trupom

Postolje glavnog stroja i postolje pomoćnih strojeva. Tankovi za ulje, balast, pitku vodu. Strukturni tank. Nestrukturni tank. Materijal za izradu tankova. Otvori na tanku. Otvori na palubi i njihovi poklopci. Spoj cijevi kroz nepropusnu pregradu kroz koju prolazi. Postolja jarbola. Kormilo, vrste i djelovanje. Kormilarski uređaji, vrste i princip djelovanja. Statvena cijev. Jarboli, samarice, sohe čamaca. Vitla, sidra, lanci i konopi. žabe, buke, bitve, zjevače, oka. Ograda linice.

7.

 Popravak oštećenog plovila od stakloplastike

Popravci manjih oštećenja. Popravak onog dijela trupa kome je jedna strana nepristupačna. Popravak velikih oštećenja.

8.

 Brodogradilište

Ležaji - navozi. Potklade ­- saonike, saone i vodilice. Dokovi - suhi i plovni. Oprema obala.

 

 

 Objašnjenje

Nastavu treba organizirati tako da osigurava aktivnost učenika. Učenici se trebaju služiti informacijama i dokumentacijom, privikavati na samostalni rad, na radu u skupini, što je posebno značajno za samostalno donošenje odluka i njihovo provjeravanje. Svaka nastavna jedinica iz ovog predmeta je profesionalnog značenja za uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka. U ostvarivanju programa maksimalno koristiti radioničke i montažne nacrte. Preporučuje se demonstracija konstrukcija i elemenata u proizvodnom pogonu. Posebnu pozornost (u pedagoškom smislu) treba obratiti konkretnim problemima iz prakse te upućivati učenika na značenje što ga ima nastava konstrukcija plastičnog plovila za nastavak obrazovanja i za primjenu u nastavnim predmetima Tehnologija zanimanja i Obrada i montaža.

 

C) LITERATURA KOJa SE PREPORUčUJE

Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske6.13. Nastavni predmet: Tehnologija gradnje plovila

 

NASTAVNI PREDMET :

Razred: drugi (2.)

 treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:     2. razred – 2 sata (1+1) – 70 sati

                                          3.razred –2 sata (1+1) – 64 sata

 

            A/ CILJEVI I Zadaće PROGRAMA:

- naučiti sistematiziranom obliku pojmove koji se odnose na područja tehnologije gradnje drvenog i plastičnog plovila;

- dobiti objašnjenja za razne tehnološke postupke, kako bi osmislili i uspostavili vezu između tehničko-tehnološke zakonitosti i praktičnog rada;

-         shvatiti ulogu racionalizacije, uštede na radu i sl.;

-         ponovno i svjesnije uočiti potrebu primjene mjera sigurnosti i zaštite na radu;

- steći osnovu i potrebu za daljnjim usavršavanjem.

 

B)  SADRŽAJ  PROGRAMA

II. razred 70 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

1.

Općenito o rasporedu i organizaciji prostora u brodogradilištu

Vrste i raspored radionica, skladišta i navoza. Putovi i veze između radionice, skladišta i navoza. Osnovna transportna sredstva.

2.

Prostor gradnje plovila

Ležajevi - navozi otvoreni i zatvoreni. Potklade - saonik, saone i vodilice. Dokovi suhi i plovni. Oprema obala.

3.

Organizacija i faze gradnje plovila u stakloplastici

Projektiranje plovila i osnovne karakteristike. Faze gradnje: trasiranje, izrada elemenata, montaža dijelova i oprema plovila. Porinuće i primopredaja.

4.

Tehničko-tehnološka dokumentacija

Montažni nacrti. Radionički nacrti. Specifikacija materijala. Narudžbenica, izdatnica. Radni list.

5.

Traserski radovi

Crtanje linija. Izrada šablona. Centriranje i montaža orebrenja.

6.

Izrada kalupa

Kalupi, vrste i primjena. Priprema kalupa za rad.

7.

Izrada i spajanje elemenata trupa

Tehnološki proces izrade. Izrada iz 1 komada. Izrada iz 2 polovine. Izrada kobilice. Izrada pramčane i krmene statve. Izrada posebnih elemenata i njihovo spajanje. Izrada i montaža rebara. Orebrenje trupa s jednostrukom oplatom. Izrada trupa plovila s jednostrukom oplatom. Izrada trupa plovila s jedno­strukom glatkom oplatom. Izrada trupa s minimalnim brojem ulaza s glatkom ili naboranom oplatom. Izrada trupa s dvostrukom oplatom. Izrada trupa s jednostrukom oplatom i rebrima. Izrada trupa s oplatom iz "sendvič" konstrukcije. Spajanje palube s vanjskom oplatom. Izrada razme i postavljanje bokoštitnica. Izrada pregrada od drva i stakloplastike, montiranje pregrada. Izrada upora i njihovo spajanje s trupom.

 

 

III. razred 64 sati

Red.

broj

Naziv nastavne cjeline

Okvirni sadržaji

8.

Izrada otvora i prolaza

Izrada otvora za prozore i montiranje prozora. Izrada otvora na palubi. Izrada i montiranje poklopaca otvora na palubi.

9.

Spajanje detalja opreme s trupom

Spajanje postolja strojeva. Izrada tankova uzgona. Postavljanje tankova. Postavljanje brtva i zjevača.

10.

Greške pri spajanju brodskih elemenata

Greške s gledišta čvrstoće. Greške s gledišta nepropusnosti. Greške s gledišta funkcionalnosti.

11.

Predaja plovila moru

Pripremanje ležaja za porinuće. Postavljanje kolijevke.

Vrste izvedbi kolijevke i saonica. Vrste predaje plovila moru.

12.

Izvlačenje plovila na kopno

Izvlačenje na navoz. Izvlačenje dizalicom. Izvlačenje na doku.

13.

Popravak  plastičnih plovila

Vrste oštećenja. Utvrđivanje oštećenja. Utvrđivanje kvalitete i vrste materijala. Snimanje oštećenja. Određivanje načina popravka. Izbor materijala, metoda i tehnika.

14.

Adaptacija  plastičnih plovila

Snimanje postojećeg stanja. Utvrđivanje namjene. Utvrđivanje dotrajalosti postojećeg objekta. Izrada tehničke dokumentacije. Izrada uputa za izradu. Utvrđivanje gaza i dimenzija plovila u skladu s novim namjenama.

 

 

Objašnjenje

Polazeći od osnovnog cilja programa da ovi sadržaji u najvećoj mjeri definiraju zanimanje brodograditelj u stakloplastici, učenicima trebaju dati što više informacija i ilustracija - primjera iz svakodnevne prakse. Treba koristiti različite nastavne metode, prvenstveno demonstraciju modela (poželjno) i grafičkih prikaza tehničke dokumentacije, dijalog ­koristiti u raspravi o problemima koji se javljaju na radu i tako poticati misaonu aktivnost učenika, kako na nastavi tako i u proizvodnom radu. Voditi računa da učenici neće u svom proizvodnom radu raditi na svim poslovima koje obrađuju teme ovog programa. Proizvodni rad obavlja se u pogonima brodogradilišta, a ne u specijaliziranim radionicama, što onemogućava izbor poslova. Zbog toga je nužno u obradi sadržaja manje ili više intenzivirati pojedina područja u ovisnosti o tome da li učenici imaju prilike vidjeti pojedine elemente, strojeve ili uređaje. Jasno da takav pristup zahtijeva suradnju i koordinaciju nastavnika Tehnologije i Praktične nastave.

 

 

C) LITERATURA KOJA sE PREPORUčUJE

Furlan, Lučin, Pavelić: Osnovne brodogradnje, "Školska knjiga", Zagreb

Skupina autora: Tehnička enciklopedija, Grafički zavod Hrvatske


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: prvi (1.)          

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)                

Cilj: Utvrđivanje  znanja o osnovama  tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

Zadaci

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka o osnovama statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz područja trenja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja  te  izradom praktičnih radova.

- vještine: primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena : vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Osnove tehničke mehanike - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1.

Statika krutog tijela      

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina

- klin

- vijak

- kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju).


 Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena :vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 

  

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

           

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u brodogradnji.

Zadaci

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilnim rukovanjem alatom i pravilnim izvođenjem određenih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

udžbenik za prvi razred strojarske struke,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

metodički priručnik za nastavnike,

Mijo  Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže,

zbirka grafofolija u boji.

 

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)                        Sadržaj

1                  2                                      3                                                  4

1.

Uvod

Ponoviti i utvrditi znanje o  najvažnijim tehničkim materijalima u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

2.       CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Napomena

Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.      klasičnim računanjem,

2.      radom na računalu  primjenjujući korisnički program.

 
Izborna nastava: Matematika u struci - druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Trigonometrijske funkcije          Utvrditi primjenu                       Jedinična kružnica.

                                                             trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                            Utvrditi primjenu                       Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravila  trojnog.                        Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun            Utvrditi primjenu                       Pojam postotnog računa.

                                                            postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Osnove tehničke  mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja  osnovama tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće  primjenjujući ih na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primjenjujući ih na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  se za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja te izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

2.  CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

3.      klasičnim računanjem,

4.      radom na računalu  primjenjujući korisničke programe.

 


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

           

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

Zadaci

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

2. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.klasičnim računanjem,

2.radom na računalu primjenjujući korisničke programe.

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)              Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                                struke i zanimanja.

2.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

3.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji posao.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Osnovni standardi strojarstva

             

Razred: treća (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjeni kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta.

 

Zadaci

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika za samostalno korištenje literaturom i drugim izvorima podataka o području tehničkih materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom te pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

Područja korisničkih programa izborne nastave:

1.      tehničko komuniciranje i standardi

2.      proizvodna tehnika

3.      upravljanje i regulacija

 


prilog: materijalni uvjeti

PROSTOR I OPREMA ZA POTREBE BRODOGRAĐEVNIH PREDMETA

Za ove potrebe nastave se treba izvoditi u sljedećim prostorima:

- specijalizirana učionica za brodogradnju - brodograđevnom kabinetu

- specijaliziranoj učionici za tehnologiju brodogradnje,

Zbog optimalnosti i racionalnog korištenja nastavne opreme potrebno je da ovi prostori budu u jednom bloku. Poseban se zahtjev postavlja u vezi prostornog organiziranja specijalizirane učionice za brodogradnju i brodograđevnog kabineta, između kojih bi se trebao nalaziti kabinet za nastavnike.

U školama s malim brojem brodograđevnih odjela može se objediniti specijalizirana učionica za brodogradnju i specijalizirana učionica za tehnologiju brodogradnje.

1. Specijalizirana učionica za brodogradnju

Ova učionica služi za izvođenje sljedećih nastavnih predmeta: osnove brodogradnje; Elementi plovila; Konstrukcija plovila; Konstrukcije drvenog i plastičnog plovila; Projektiranje i gradnja drvenog plovila, Teorija plovila; Otpor i provi plovila; Osnove projektiranja plovila; Tehničko crtanje i Linije plovila.

 

1.1. Nastavni prostor

 

Veličina potrebnog plovila        

80 m2

Prostorija treba imati mogućnost zamračenja

 

1.2. Nastavna oprema

 

1.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja plohe pod nagibom 1300x600

15 kom.

- stolica s naslonom učenička

30 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolica s naslonom za nastavnika

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 s krilnom pločom (bijelo-zeleno) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva (100×50×190 )

2 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- utičnica za električnu struju (220 V)

4 kom.

- dovod i odvod vode

1 priključak

1.2.2. Posebna oprema

15 kom.

- priložnik (1300 m)

15 kom.

- trobridno mjerilo

15 kom.

- školski trokuti, šestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- šabloni za slova

1 gar.

- brodski krivuljari

2 gar.

- planimetri

2 kompl.

- letvice za izvlačenje krivulja

20 kom.

- utezi od 1 kg

30 kom.

 

1. 3. Nastavna sredstva

 

1.3.1. Modeli

 

- polumodeli plovila sa ucrtanim rebrima i opločenjem

 

- modeli sekcija (ili karakterističnih dijelova sekcija)

 

- modeli presjeka glavnog rebra (s obzirom na tip gradnje plovila)

 

- makete plovila.

 

1.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, filmovi, razna tehničko­-tehnološka dokumentacija

 

- slike različitih vrsta plovila

 

- sheme karakterističnih dijelova plovila

 

- crteži linija plovila

 

- razni grafički prikazi

 

- dijafilmovi

 

- filmovi:

 

"Modelsko ispitivanje plovila",

 

"Od projekta do plovila",

 

Reklamni filmovi brodogradilišta

 

- projektna dokumentacija iz odabranih područja

 

- tehničko-tehnološka dokumentacija

 

- standardi brodogradnje

 

- razni katalozi i prospektni materijali

 

- standardi klasifikacijskih društava

 

1.4. Tehnička pomagala

 

- grafoskop (portabl)

1 kom.

- episkop

1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem

1 kom.

 

2. Brodograđevni kabinet je prostor namijenjen izvođenju sljedećih nastavnih predmeta: Razvijanje i trasiranje; Tehničko crtanje i Linije plovila;

2.1. Nastavni prostor

 

Veličina predviđenog prostora

90 - 100 m2

Prostorija mora imati mogućnost zamračenja

 

2.2. Nastavna oprema

 

2.2.1. Opća oprema

 

- stol s mogućnošću podešavanja radne plohe s nagibom 1800 - 700 mm

10 kom.

- stol za računala

6 kom.

- stolice s naslonom (učeničke)

16 kom.

- stol s ladicama (za nastavnika)

1 kom.

- stolac s naslonom (za nastavnika)

1 kom.

- školska ploča (zidna) 122x366 cm s krilnom pločom (bijelo-zelena) 122x122 cm

1 kom.

- stalak pokretni za nastavna sredstva

1 kom.

- stalak pokretni za AV tehnička pomagala

1 kom.

- ormar za nastavna sredstva

4 kom.

- vitrina viseća

4-6 kom.

- konzolni nosač za sheme

1 kom.

Instalacije:

 

- instalacije za električnu struju (220V)

 

- dovod i odvod vode i izljev

 

2.2.2. Posebna oprema

 

- mreža rebara, u M 1:10 (prikladnog plovila), na panel pločama s mogućnošću sklapanja

1 kom.

- dio poda uređen za razvijanje i trasiranje

30 m2

- rasklopne ravnine za demonstraciju projektiranja

1 kom.

- priložnik 1800 mm

10 kom.

- trobridno mjerilo

10 kom.

- školski trokuti, čestar, kutomjer, priložnik

2 gar.

- veliki šestar za prenošenje i dijeljenje dužina

3 kom.

- veliki šestar za olovku (za crtanje na podu)

3 kom.

- ugaonik 90 (stupnjeva) veliki (za crtanje na podu)

3 kom.

- pomični ugaonik

3 kom.

- ploča sa ucrtanim kutovima od 0 do 180 stupnjeva

3 kom.

- štapovi različitih presjeka za prenošenje trasiranih veličina

30 kom.

- letvice za izvlačenje krivulja

40 kom.

- utezi od 0,5 do 2 kg

60 kom.

- šabloni za slova

l gar.

- brodski krivuljari

4 gar.

- planimetri

2 kompl.

- stolovi za računala

9 kom.

- stol za ploter AO

1 kom.

- 9 računala

1 kom.

 

 

Aplikativni software za potrebe nastavnih sredstava

2.3. Nastavna sredstva

2.3.1. Modeli

- polumodeli plovila s ucrtanim rebrima i opločenjem

- modeli sekcija (ili karakteristični dijelovi sekcija)

- makete plovila

- modeli jednostavnih brodskih sklopova (sklopovi limova i profila).

2.3.2. Slike, sheme, dijafilmovi, razna tehničko-tehnološka dokumentacija

- slike različitih vrsta plovila

- sheme karakterističnih dijelova plovila

- crteži linije plovila

- razni grafički prikazi

- dijafilmovi

- standardi

- tehničko-tehnološka dokumentacija

- standardi brodogradnje

- standardi klasifikacijskih društava

- razni katalozi i prospekti.

2.4. Tehnička pomagala

- grafoskop                                                                                                      1 kom.

- episkop                                                                                                          1 kom.

- dijaprojektor s daljinskim upravljanjem                                                           1 kom.

 

 

 

7. ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI /ZAVRŠNI ISPIT

 

I.

 

Svrha završnog/pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje graditelj plastičnih brodova , nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Završni/pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

 

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. ručna i strojna obrada stakloplastike;
 2. upotreba i održavanje ručnih alata, ručnih mehaniziranih alata, sredstava i pribora za obradu stakloplastike;
 3. izrada broda, izrada kalupa, izrada elemenata broda, priprema i nanošenje ukrasnog sloja, montiranje i spajanje dijelova opreme;
 4. plastificiranje drvenih brodova;
 5. preinaka plovila;
 6. popravak drvenih i plastičnih brodova.

 

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Priprema i izrada kobilice

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal  za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi postupke izrade kobilice, te izraditi kobilicu

Izrada  i montaža rebara

 

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal  za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade rebara,  te izraditi i montirati rebra

Izrada pramčane ili krmene statve

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za statvu, pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku izrade, utvrditi redoslijed postupaka izrade pramčane ili krmene statve,  te izraditi pramčanu ili krmenu statvu

Izrada i postavljanje pojačanja

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za pojačanja, pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku izrade, utvrditi redoslijed postupaka izrade pojačanja  te izraditi i postaviti pojačanja

Priprema i nanošenje slojeva laminata

Kandidat  mora znati pripremiti  i odabrati sredstva za nanošenje slojeva laminata, izabrati i pripremiti alate  pribor i uređaje te izvesti nanošenje laminata

Izrada poklopaca na otvorima palube

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal izrade prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade raznih otvora na palubi, te izraditi otvore

Izrada i montiranje pregrade

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pregrade, te izraditi i montirati pregradu

Izrada i montaža brodske palube i nadgrađa

 

Kandidat mora znati utvrditi redoslijed postupaka izrade  brodske palube i nadgrađa, izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, te izraditi i montirati brodsku palubu i nadgrađe

Izrada otvora i prolaza

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade raznih otvora i pregrada, te izraditi razne otvore i pregrade

Izrada i montaža opreme

Kandidat mora znati izabrati potreban  materijal za izradu prema svojstvima i namjeni, izabrati i pripremiti alate, strojeve i uređaje prema radnom postupku, utvrditi redoslijed postupaka izrade pojedine opreme broda (police, spremnike), te izraditi i montirati opremu.

Plastificiranje drvenih dijelova broda

Kandidat mora znati odabrati sredstva za plastificiranje, izabrati i pripremiti alate  pribor i uređaje za plastificiranje, zatim plastificirati drvene dijelove broda

Pripremanje i nanošenje završnoga vanjskog sloja

Kandidat mora znati pripremiti  i odabrati sredstva za nanošenje završnoga vanjskog sloja, izabrati i pripremiti alate  pribor i uređaje te izvesti nanošenje završnog sloja

 

RADNA PROBA 

 

Vrsta radne probe


Opis radne probe

Centriranje i premazivanje kalupa

 

Kandidat mora znati odabrati sredstva za premazivanje kalupa,  izabrati i pripremiti alate  pribor i uređaje za centriranje i premazivanje te  centrirati i premazati kalup

 

Obrada plastičnih materijala ručnim električnim i pneumatskim alatom

Kandidat mora znati izabrati ručne alate te rukovati ručnim alatima i izvršiti obradu plastičnih materijala ručnim električnim i pneumatskim alatima

Izrada šablona i kontura, trasiranje u naravnoj veličini

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alate i pribor za izradu šablona i kontura, te opremu  i uređaje za trasiranje (vrpce, letvice, utege, optičke uređaje, računala). Kandidat mora znati izraditi šablone i konture, prenijeti dimenzije s crteža s umanjenim mjerilom na pod trasirnice (ručno, optički mehanografski), te izvršiti kontrolu

Nanošenje laminata

Kandidat mora znati  izabrati i pripremiti alate  pribor i uređaje te izvesti nanošenje laminata

 

Obrada vanjskih površina plastičnog broda

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alate, pribor, opremu  i uređaje za obradu vanjskih površina, utvrditi redoslijed postupaka obrade, te obraditi vanjske površine plastičnih brodova

Utvrđivanje oštećenja  i popravak na plastičnom dijelu broda

Kandidat mora znati utvrditi oštećenje broda izabrati i pripremiti alate za demontažu, skinuti dotrajale i oštećene dijelove broda,  očistiti dijelove od kučine i smole i izraditi šablone za krojenje dijelova broda za popravak i izvršiti popravak

Bojanje i zaštita nadvodnoga i podvodnog dijela broda

Kandidat mora znati izabrati i pripremiti alat, pribor i uređaje za  bojanje te odrediti vrstu boja i zaštitnih premaza za nadvodni ili podvodni  dio broda. Kandidat mora  izvesti bojanje i zaštitu  broda 

Navoženje, transport i  porinuće broda

Kandidat mora znati izabrati vrstu porinuća i pripremiti opremu za porinuće, odrediti tehniku spuštanja broda izraditi saonice, saonik i ležaj, namjestiti saonice, saonik i ležaj, namjestiti poklade te znati spustiti i izvući brod. Također, mora poznavati načine kočenja brodova nakon porinuća (sidra, lanci, ravne pregrade ispred krme, debeli konopci s uvojcima )

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja iz nastavnih područja.

NASTAVNA područja

 

 1. Zaštita na radu
 2. Sigurnost na radu

3.      Postupak ručne i strojne obrade skidanjem strugotine;

4.      Postupak ručne i strojne obrade bez skidanja strugotine;

5.      Postupak spajanja elemenata ostvarivanjem rastavljivih i nerastavljivih spojeva.

6.      Fizikalna, kemijska i tehnološka svojstva materijala;

7.      Vrste, osobine, način dobivanja i primjenu plastičnih materijala kao osnovnog   materijala za gradnju plastičnog plovila;

8.      Sredstva za oplemenjivanje, poboljšanje i konzerviranje plastičnih materijala.

9.      Vrste, funkciju i upotrebu hidrauličkih, pneumatskih i strojem s unutarnjim izgaranjem;

10.  Vrste, način rada i primjena kompresora, crpki i strojeva za obradu plastičnih masa;

11.  Režime rada, potrebne alate i pribor za rad na: tokarskim strojevima, blanjalici, glodalici, brusilici, blanjalici;

12.  Teoretske sadržaje vezane za trasiranje i izradu šablona potrebnih za izradu (kobilice, statve, hrptenice, spone, podveze itd.);

13.  Sadržaje iz područja proizvodnje i tehnologije prerade plastičnih materijala.

 1. Prostorno prikazivanje i kotiranje
 2. Izrada i analiza radioničkog crteža elemenata plovila
 3. Tehnološki postupci razvijanje i trasiranje
 4. Primjena računala u brodogradnji
 5. Mjerni instrumenti i postupci
 6. Izračunavanje tehničkih veličina (prava dužina lima, specifikacija materijala)
 7. Izračunavanje prave dužine elemenata plovila
 8. Izračunati  raspodjelu opterećenja po dužini plovila
 9. Proračun elemenata za porinuće plovila
 10. Izračunavanje kamata, troškova i sl.

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Priprema tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Priprema radnog mjesta i red u radnim

 prostorijama

0 – 10

Izbor radnih postupaka, strojeva, uređaja, alata i materijala.

0 – 10

Izvođenje postupaka  izrade zadanog uratka

0 – 20

Način rukovanja mehaniziranim alatima

0 – 10

Redoslijed i ispravnost postupka u rukovanju ručnim alatima i uređajima

0 – 10

Racionalna uporaba energije

0 – 10

Racionalna uporaba materijala

0 – 10

Kvaliteta i točnost izrade

0 – 10

Upotreba tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 – 10

Završni izgled uratka

0 – 10

UKUPNO BODOVA

140

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan  ( 1 )

 

II.  STRUČNO – TEORIJSKI DIO

 

          Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

           Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan  ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-50

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.