Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2150

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

KOVAČ


 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

-         kovač

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova, sklopova ili proizvoda.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove o plastičnoj obradi.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih plastičnih obrada.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka.

Upoznati postupke spajanja.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja  i metalurgiji lijevanja.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji i ponašanje materijala prema koroziji.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Znati izabrati ručne alate za slobodno ručno kovanje, znati odrediti način kovanja, režime i načine zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka te znati izvesti radne postupke kod slobodnoga ručnog kovanja (sabijanje, istiskivanje, raskivanje, probijanje, zasijecanje i rasijecanje).

Znati izabrati alate i strojeve za slobodno strojno kovanje, način kovanja, te odrediti režime i načine zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka.

Znati izvesti radne postupke kod slobodnoga strojnog kovanja.

Znati izabrati strojeve i ukovnje, izabrati materijale za ukovnje, izračunati veličinu sirovog uloška za zadani otkivak, odrediti režime zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka.

Znati izvesti kovanje u ukovnjima.

Znati izabrati strojne čekiće za kovanje, odrediti režime zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka te znati iskovati jednostavni strojni dio pomoću strojnog čekića (postupcima širenja, zbijanja, istezanja).

Znati izabrati preše i valjke za kovanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime zagrijavanja i ohlađivanja dijelova te izvršiti oblikovanje jednostavnih dijelova na prešama

Znati izabrati valjke za kovanje s obzirom na njihov učinak, odrediti režime rada.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske sustave.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i Ugovor

Prijelaz u viši razred: Utvrđuje se Pravilnikom

Završetak obrazovanja: Utvrđuje se Pravilnikom

 

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora- kovača (Zakon o obrtu, NN 77/93 i 64/2001).

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 

2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala 

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i konstruiranje

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije  

0

0

0

0

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi s vježbama :

Praktična nastava u

školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija  kovanja

Praktična nastava u

radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

 

 

560

 

 

270

 

 

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

 

 

640

 

 

Ukupno nastave godišnje

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u sljedećim tablicama:

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

 

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B) Stručno- teorijski dio  s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

0

0

0

0

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

0

0

0

0

53

Osnove tehničkih materijala 

1

35

0

0

0

0

35

Osnove tehničke mehanike

0

0

2

70

0

0

70

Elementi strojeva i konstruiranje

0

0

2

70

0

0

70

Osnove automatizacije 3)P

0

0

0

0

2

64

64

Nove tehnologije 3)P 

0

0

0

0

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.za pojedino zanimanje

4)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

C)Praktični dio – Praktična nastava

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

 najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

 Tehnologija obrade i   montaže

 

70

 

105

 

 

 Tehnologija kovanja

-

-

128

 

 Praktična nastava u

 radnom procesu –

 najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

Tehnologija obrade  i montaže i  Tehnologija kovanja

– nastavni predmeti  koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave

4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

864

2664

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1312

4233

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktičan rad

Elementi strojeva i konstruiranje

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Tehnologija kovanja

usmeno, pismeno, praktični rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum: Nove tehnologije

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, i dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. elektrotehnike i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Matematika u struci 

profesor matematike, prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehnička mehanika

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a,  dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehničko crtanje

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Elementi strojeva i konstruiranje

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehničkih materijala

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija kovanja

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove automatizacije

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnje

VSS

Praktikum: Nove tehnologije

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a, dipl. ing. brodogradnje , nastavnik praktične nastave

/suradnik u nastavi/ majstor - stručni učitelj

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio

Prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju

 

Praktična nastava

dipl. ing. strojarstva i profesor strojarskih predmeta, profesor PTO-a , dipl. ing. brodogradnje,  nastavnik praktične nastave- stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.

 

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1., 2 i 3

 

1.razr.- 2 sata (2+0)

70 sati-zajedno

2.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati-zajedno

3.razr.- 1 sat (1+0)

32 sata-zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2.razr.- 2 sata (1+1)

35 sati-zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehničko crtanje

1. 

profesor

1.razr.- 1,5 sati (1+0,5)

35 sati-zajedno

18 sati-2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Elementi strojeva i konstruiranje

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati - zajedno

35 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničkih materijala

1.

profesor

 

1.razr.- 1 sat (1+0)

35 sati-zajedno

 

30 učenika

Tehnologija  obrade i montaže

1. i 2.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

2. razred - 2 sata (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati - 2 grupe

2. razred - 3 sata (1+2)

35 sati - zajedno

70 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija kovanja

 

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

4 sata (2 + 2)

64 sati - zajedno

64 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sati - zajedno

32 sati - 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum novih tehnologija

3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

2 sata (1+1)

32 sata-zajedno

32 sata-2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN

suradnik

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8-16 učenika.

Gospodarske radionice-izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstvo

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija kovanja

Tehničko crtanje

Elementi strojeva i konstruiranje

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +

Praktikum za Tehnologije

Klasična učionica sa ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija kovanja

Praktikum za

Osnove automatizacije

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom za pneumatsko i hidrauličko upravljanje, robotiku i drugo

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija kovanja

Osnove automatizacije

Praktikum za nove tehnologije:

CAD - CAM

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologiju

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija kovanja

Nove tehnologije

Izborni sadržaji

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 


 

6. NASTAVNI PROGRAM - 

    KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

Okvirni programi Praktičnog dijela osnova su za izradu Izvedbenog i Operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama Obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji sa obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih Ministarstava.

 

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

                                                                                                                    

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanjunaukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školska radionica

-         obrtnička radionica

-         pogoni poduzeća, gradilišta i slično.

 

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće pogonske zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

 

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.

 

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake sa jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

 

 

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

 

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

 

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

 

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

 

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

Znati i umjeti brusiti ravne površine.

Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti tokariti jednostavne dijelove  prema zahtjevu crteža na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: kovač

                                                                                   

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

 

Ponoviti  značenje Ugovora o obrazovanjunaukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti znanja

Utvrditi ustrojstvo, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školska radionica

-         obrtnička radionica

-         pogoni poduzeća gradilišta i slično.

 

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti znanja

Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti zadaće pogonske zaštite na radu.

Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

 

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti znanja

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja kod nesreće na radu, i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i omogućavaju racionalnu uporabu energije u strukovnom području rada.

 

5.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Planiranje i priprema u

  zanimanju

Osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke dokumentacije

- Proširiti znanja i vještine

- Dokumentacija u zanimanju

Čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake sa tehničkih crteža:

-         projekcije i kote

-         tolerancije

-         oznake kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

7.

Mjerenje i kontrola

- Proširiti znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola  u zanimanju

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

-metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Utvrditi i prenijeti mjere montaže.

Izrađivati i primjenjivati šablone.

8.

Ručna obrada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Ručna obrada u zanimanju

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije narednih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama..

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Ispitivati pravokutnost elemenata mjerenjem i dijagonalama .

9.

Obrada spajanjem

- Proširiti

  znanja i vještine

- Spajanja u zanimanju

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti izvršiti spajanje utiskivanjem.

Stvaranje steznih spojeva prešanjem i proširivanjem .

Spajati fine limove profiliranjem i zarubljivanjem.

Spajati fine limove užljebljivanjem (previjanjem) ručno i strojno.

Spajati elemente i proizvode zakivanjem

Priprema površina, ljepila i lijepljenje dijelova iz različitih materijala

Zavarivanje: Znati i umjeti

Izabrati i utvrditi vrijednost za podešavanje zavarivačkih uređaja i dodatnih materijala za zavarivanje taljenjem.

Zavarivati limove i profile od čelika i neželjeznih metala u različitim pozicijama zavarivanja.

- spajati fine limove plinskim zavarivanjem

- spajati fine limove ručnim elektrolučnim zavarivanjem u inertnom plinu

- spajati fine limove elektrootpornim zavarivanjem ispraviti toplinskom obradom deformacije na zavarivačkom šavu

- zavarivati izratke od umjetnog materijala

Lemljenje: Znati i umjeti

- izabrati alate za lemljenje, lemove i tekućinu za lemljenje prema svojstvima i svrsi primjene

- meko i tvrdo lemiti dijelove lima uz uvažavanje stanja površine.

Termički rezati limove i profile prema nacrtu.

10.

Izrađivanje radnih komada i građevinskih dijelova ručnim kovanjem

Istezanje, proširivanje i sječenje:

prema crtežima i šablonama izrađivati komade

Sabijanje: izratke sabijati zbog zadebljanja na pojedinim mjestima sabijati po mjeri uglate i okrugle oblike

Klesanje, rezanje, bušenje, udubljivanje:

izrađivati pojedine elemente, osobito pisma i okove (na vratima, prozorima) uklesivanjem i udubljivanjem

izrađivati po mjeri ravne i kose rupe u okruglim, četvrtastim i plosnatim prečkama

Spajanje: spajati kovane pojedinačne elemente

pripremiti dijelove za kovanje i kovati na vatri

Savijanje: spajati kovane pojedinačne elemente

pripremiti dijelove za kovanje i kovati na vatri

Savijanje: savijati prečke, osobito na ornamente i prstene.

 

11.

Strojna obrada

- Proširiti znanja i vještine

- Strojna obrada u zanimanju

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Obrađivati limove i profile od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva te stabilnim škarama, pilama i strojevima za brušenje.

Izrađivati unutarnje i vanjske navoje uvažavajući svojstva materijala.

Toplim i hladnim savijanjem preoblikovati profile s i bez naprava.

Ravnati hladnim i toplim postupkom profile s i bez naprava.

Kovati kvadratno, plosnato i polukružno.

 

 

12.

Toplinska obrada u zanimanju

 

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature.

13.

Montaža elemenata u sklopove

 

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.

Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške u montaži.

 

14.

Ispitivanje, obradba i zaštita površina

Znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije.

Znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije. Vidno ispitati elemente, pogreške u materijalu, površinsku zaštitu i kakvoću površine.

Ispitati korozijsku zaštitu elemenata.

Pripremiti površine za nanošenje korozivnih zaštitnih sredstava.

Nanositi korozivna zaštitna sredstva (antikorozivna zaštita) uvažavajući smjernice za obradbu.

Obrađivati površine, osobito šavove zavarivanja, mehanički, kemijski ili zapuhivanjem.

Površine oblikovati u bojama.

Bojati izrađene komade.

Izrađene komade pocinčati.

                                

 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanja: kovač

                                                                                               

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanjunaukovanju.

2.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti znanja i vještine.

 

 

Znati samostalno osigurati tok tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tok rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

3.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada tehničko-tehnološke

dokumentacije

- Proširiti znanja i vještine

 

 

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake sa tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake sa tehničkih crteža:

-         projekcije i kote

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

Čitati i primjenjivati građevne crteže.

Praviti skice prema situaciji na gradilištu.

 

4.

Uređenje radnog mjesta na gradilištu

Prema propisima osigurati i urediti gradilište ili montažno mjesto.

Izrađivati pomoćne konstrukcije, radne i zaštitne skele, nadograđivati, osigurati i razgrađivati.

 

5.

Ispitivanje i mjerenje

Ispitivati na gradilištu, osobito pomoću viska i libele s gumenom cijevi.

Prenijeti montažne mjere na gradilište.

 

6.

Strojna obradba

Učvršćivanje profila i elemenata.

Izrađivati u limovima i profilima dijelove od različitih sirovina bušenjem, piljenjem i glodanjem.

Limove i profile štancati.

Izratke, osobito od aluminija i plemenitog čelika brusiti i polirati.

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Obrađivati limove i profile od čelika, neželjeznih metala i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva te stabilnim škarama, pilama i strojevima za brušenje.

Izrađivati unutarnje i vanjske navoje uvažavajući svojstva materijala.

Toplim i hladnim savijanjem preoblikovati profile s i bez naprava.

Ravnati hladnim i toplim postupkom profile s i bez naprava.

Kovati kvadratno, plosnato i polukružno.

7.

Izrađivanje radnih komada i građevinskih dijelova ručnim kovanjem

Istezanje, proširivanje i sječenje:

prema crtežima i šablonama izrađivati komade

Sabijanje: izratke sabijati zbog zadebljanja na pojedinim mjestima sabijati po mjeri uglate i okrugle oblike

Klesanje, rezanje, bušenje, udubljivanje:

izrađivati pojedine elemente, osobito pisma i okove (na vratima, prozorima) uklesavanjem i udubljivanjem

izrađivati po mjeri ravne i kose rupe u okruglim, četvrtastim i plosnatim prečkama

Spajanje: spajati kovane pojedinačne elemente

pripremiti dijelove za kovanje i kovati na vatri

Savijanje: spajati kovane pojedinačne elemente

pripremiti dijelove za kovanje i kovati na vatri

Savijanje: savijati prečke, osobito na ornamente i prstene

Rukovati kovačkim čekićem uvažavajući propise o sigurnosti .

Izabrati, ugraditi i izgraditi umetke.

Prema crtežima ili šablonama kovati po mjeri izratke s i bez pomoćnih alata.

Izratke kovati u ukovnjima. Održavati strojeve i alate.

8.

Montaža elemenata u sklopove

- Proširiti znanja i vještine

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u sklopove.

Znati i umjeti sastaviti sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške u montaži.

9.

Toplinska obrada u zanimanju

 

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature.

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature.

10.

Izrađivanje i održavanje u ispravnom stanju alata i pomoćnog alata za kovanje

Izrađivati ili preoblikovati alate, osobito dlijeta i kliješta

Izrađivati ukovnje i posebne alate.

Izrađivati pomoćne alate, osobito naprave i sprave za mjerenje.

Održavati u ispravnom stanju alate i pomoćne alate za ručno i strojno kovanje.

11.

Elektrotehnika,elektronika

Ispitivati električne veličine, osobito mrežne napone.

Povezivati električne vodove prema planovima priključivanja te priključiti električne i elektronske sklopove.

Nadograditi i ispitati osnovne sklopove.

Utvrditi prema sklopnim planovima potrebne sklopove i elemente te predmontirati.

Ispitati prema sklopnim planovima gotova upravljanja.

Razlikovati motore trofazne i izmjenične struje.

Ispitati smjer okretaja.

Utvrditi dopušteno mehaničko i električno opterećenje.

12.

Hidraulika, pneumatika

Čitati i skicirati sheme upravljanja hidrauličkih i pneumatskih sustava.

Prema podacima, crtežima, shemama upravljanja i propisima nadograditi, priključiti i ispitati hidrauličke i pneumatske sklopove uključujući elektrotehničke komponente.

Demontirati i montirati hidrauličke i pneumatske elemente i sklopove.

13.

CNC programiranje

alatnih strojeva

- Usvojiti znanja i vještine

Upoznati i usvojiti ustroj CNC stroja.

Upoznati i usvojiti mjerne sustave kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti koordinatni sustav kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti nultu i referentnu točku kod CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti alatne sustave i korekcije alata  kod CNC upravljanja.

Znati i umjeti programirati izradu jednostavnih dijelova na CNC strojevima.

Izraditi predmet na numerički upravljanom stroju.

                   

2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

1.      Tehnologija obrade i montaže (1. r.)

2.      Tehnologija obrade i montaže (2.r.)

3.     Tehnologija kovanja (3.r.)

   

R.br.                Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                              I         II        III            Ukupno

            Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (70 sati)

1.         Osnove proizvodne tehnike                                           50           -           -          50

2.         Tehnološke vježbe                                                       20           -           -          20

               

            Tehnologija obrade i montaže s tehnološkim vježbama (105 sati)

1.         Tehnički materijali                                                            -            35         -          10

2.                  Plastična obrada                                                              -           10          -         10

3.                  Spajanje i montaža                                                           -           15          -         15

4.         Tehnološke vježbe - Projekt:                                     

            Tehnološki postupak izrade i montaže sklopova                                   

            Tehnologija kovanja s tehnološkim vježbama (128 sati)

1.         Tehnički materijali – poluproizvodi                                 -             -           16          16

2.         Elektrotehnika i električni strojevi                                   -             -           16          16

3.         Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja                      -             -           16          16 

4.         Tehnološke vježbe –

Projekt: Tehnološki postupak izrade i montaže           -            -          16           16             

Alati za kovanje u ukovnjima                                      -            -          16          16

Strojevi i uređaji za kovanje u ukovnjima                   -            -          16           16

Izvođenje kovanja                                                         -            -           24          24 

Zaštita na radu                                                              -            -             8            8

                                                                       

            UKUPNO  SATI                                                                                   128        128

 

 

6.1. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

 

 

Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti  obavljanje poslova u zanimanjima:

- kovač

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)             Sadržaj

1                  2                                      3                                              4

1. Osnove proizvodne               Upoznati princip rada                Postupci ručne obrade

            tehnike                         alate i postupke pojedinih          odvajanjem čestica:

                                                obrada                                     - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                                - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                                - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                                - sječenje

                                                                                                - piljenje

                                                                                                - turpijanje

                                                                                                - grecanje

                                                                                                - izrada navoja.

                                                                                                Postupci obrade lima:

                                                                                                - rezanje lima

                                                                                                - ravnanje lima

                                                                                                - savijanje lima

                                                                                                - probijanje lima

                                                                                                - previjanje lima.                                                                                                                                                                                               Kovanje i prešanje.

                                                                                                Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                                Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja      Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                                - spajanje vijcima i maticama

- spajanje zaticima i svornjacima

                                                                                                - spajanje klinovima

                                                                                                - spajanje spojkama.

                                                                                                Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                                - spajanje zakivanjem

                                                                                                - spajanje lemljenjem

                                                                                                - spajanje zavarivanjem

                                                                                                - spajanje lijepljenjem.

                                                Upoznati princip rada,               Postupci strojne obrade           

                                                alate i postupke                        Osnove teorije rezanja:

                                                pojedinih strojnih                      Bušenje

                                                                                                Tokarenje        

                                                                                                Glodanje

                                                                                                Brušenje

                                                                                                Ostali postupci strojne obrade.

 

2. Tehnološke vježbe

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

 

Razred: 2. (drugi) /bravar, limar, kovač, ljevač, kotlar

Tjedni (ukupni) fond sati: 3 sata (105 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima:

- kovač

Zadaci:

Usvojiti značaj organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje.

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade u izradi određenog zadatka.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Znati izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske:

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,  udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže

 

Zanimanja: kovač

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje      Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                      3                                                4

1.

Tehnički materijali

 i toplinska obrada

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Čelici

- svojstva

- poluproizvodi

- primjena

Obojeni metali:

- svojstva- poluproizvodi- primjena.

Osnove toplinske obrade

Žarenje

Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu.

2.

Obrada deformacijom

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Postupci obrade lima:

- rezanje lima

- ravnanje lima

- savijanje lima

- probijanje lima

- previjanje lima.          

Kovanje i prešanje.

Valjanje, vučenje, istiskivanje

3.

Spajanje i montaža

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Spajanje razdvojivim vezama:

- spajanje vijcima i maticama

- spajanje zaticima i svornjacima

- spajanje klinovima

- spajanje spojkama.

Spajanje nerazdvojivim vezama:

- spajanje zakivanjem

- spajanje lemljenjem

- spajanje zavarivanjem

- spajanje lijepljenjem.

4.

Korozija i površinska zaštita

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Vrste korozije.

Utjecaj korozije na metal.

Načini zaštite od korozije:

-         bojenje

-         lakiranje

-         pocinčavanje

-         niklovanje

-         galvanizacija

-         bruniranje

-         eloksiranje

-         ostali postupci.

5.

Tehnološke vježbe Projekt

 

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Tehnološki postupak izrade i montaže sklopova

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija kovanja

                                   

Razred: Treći/ kovač

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 + 2 sata (128 sati)

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: kovač

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o značaju organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati izabrati alate i strojeve za slobodno strojno kovanje, odrediti način kovanja, odrediti režime i načine zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka te izvesti radne postupke kod slobodnoga strojnog kovanja.

Znati izabrati strojeve i ukovnje, izabrati materijale za ukovnje, izračunati veličinu sirovog uloška za zadani otkivak, odrediti režime zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka te izvesti kovanje u ukovnjima.

Znati izabrati strojne čekiće za kovanje, odrediti režime zagrijavanja i ohlađivanja otkivaka te znati iskovati jednostavni strojni dio pomoću strojnog čekića (postupcima širenja, zbijanja, istezanja).

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne pneumatske sustave.

Znati izabrati elemente i sastaviti jednostavne hidrauličke sustave.

Znati i umjeti  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  učenike za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske:

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mapa za Praktičnu nastavu

 

Tehnologija kovanja - Treća godina:

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                     Sadržaj

1                  2                                                   3                                                                        4

 

1.

Tehnički materijali

- profili

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

                                      

Profili cijevi:

-         vrste

-         standardi

-         izbor i primjena.

Ostali profili:

-         vrste

-         standardi

-         izbor i primjena.

     

2.

Elektrotehnika i električni strojevi

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

 

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike                                   

- električni strujni krug

- Ohmov zakon

- vrste i spajanje djelatnih otpora

Toplinsko djelovanje

električne struje

Magnetsko djelovanje

Kemijsko djelovanje

Električne zaštitne mjere

mjere zaštiti

Osnovna znanja o

električnim strojevima

 

3.

Održavanje strojeva, uređaja i postrojenja

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi.

Služba održavanja strojeva,

uređaja i postrojenja

Zadaci pripreme rada održavanja

Snimanje kvarova

Podmazivanje strojeva

Preventivni pregledi

Plansko održavanje

Dokumentacija održavanja

Radionice održavanja

 

4.

Projekt

Tehnološki postupci izrade i montaže kovačkih proizvoda

Samostalno izraditi zadatak

Razraditi tehnološki      

postupak izrade uz       

uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda, propisa i drugih dostupnih podataka         

 

Razraditi tehnološke poslova montaže.

                                                                            

Tehnološki postupak izrade i montaže

Sastavni i radionički crtež.

Određivanje količine materijala

Izbor broja i redoslijeda

operacija.

Izbor alata.

Izbor stroja.

Određivanje režima rada.

Određivanje vremena izrade.

Analiza ekonomičnosti izrade.

Određivanje vremena izrade.

Tehnološka lista.

Operacijska lista.

Karta alata i naprava.

Popis poslova montaže.

Radna mjesta za montažu.

Alati i pribor za montažu.

Vrijeme montaže.

Zaštita na radu.

5.

Alata za kovanje

ukovnji

Upoznati ukovnje.

Znati pravilno postaviti ukovnje u strojeve za kovanje.

Ukovnji.

6.

Strojevi i uređaji za kovanje u ukovnjima

 

Upoznati strojeve i uređaje za kovanje u ukovnjima.

Znati pravilno izabrati strojeve i uređaje za kovanje u ukovnjima.

Strojevi za kovanje.

Kovački čekići.

Kovačke preše.

7.

Izvođenje kovanja

 

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Slobodno kovanje.

Operacije kovanja u ukovnjima.

 

8.

Zaštita na radu

Primijeniti znanja i vještine u praksi.

Opasnosti pri kovanju.

Zaštitna sredstva.

Propisi o zaštiti na radu.

 

6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                   

 

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj:

Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature
-
zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske:

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

1. Pregled nastavnih područja

R.br.    Nastavno područje                                                                

 

1.

 

Uvod

2.

Sirovo željezo, dobivanje

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

5.

Obojeni metali i njihove legure

6.

Sinterirani materijali

7.

Nemetali

8.

Goriva i maziva

 

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje         Cilj (znanja i umijeća)                                  Sadržaj

 

1                  2                                            3                                                      4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci i koks

- Visoka peć i procesi u Visokoj peći

- proizvodi Visoke peći

 

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- Sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- Žilavi (Nodularni) lijev

- Tvrdi lijev

- Kovkasti (Temper) lijev

- Čelični lijev

 

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal
 
prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni

materijal prema zahtjevu

tehničkog crteža, prema

standardima I trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

 

7.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

 

8.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                   

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

 

Tjedni (ukupni) fond sati:       1. razred 2  sata  (70 sati)

                                                2. razred 1 sat (35 sati)

                                                3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju strojobravar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci

 

1. Pregled nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                            

br.                                                                               

1.         Osnovne matematičke operacije                                   

2.                  Potenciranje                 

3.                  Korjenovanje                                       

4.         Jednadžbe prvog stupnja                      

5.         Veličine i jedinice                     

6.         Proračuni dužine i kutova                                 

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                       

10.       Osnove trigonometrije              

11.       Pravilo trojno                                       

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                             

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                      

 

Matematika u struci: Prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                          Sadržaj

br.

1                      2                                                    3                                             4

1.         Osnovne matematičke               Ponoviti znanja i uvježbati         Vrste brojeva.

            operacije                                  vještinu računanja.                    Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                             Znati i umjeti računati                Pojam potencije.

                                                            s potencijama.                          Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Množenje i dijeljenje

                                                                                                            potencija.

                                                                                                            Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                           Znati i umjeti računati                Pojam korjenovanja.

                         s korijenima.                             Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                                Znati i umjeti računati                Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina              s linearnim jednadžbama           Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.           Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                            Upoznati odnose                       Omjeri i razmjeri, prosto

među veličinama                       pravilo trojno, postotni račun

                                                            Razumjeti sličnost                     Sličnost trokuta,

                                                            u trokutu                                   odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45°i 60°.

                                                            Upoznati vektorske veličine       Pojam vektorske veličine,

                                                                                                            zbroj vektora, množenje

                                                                                                            vektora s brojem

                                                            Prikazati linearne zavisnosti       Koordinatni sustav,

                                                                                                            jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                      Naučiti osnovne veličine.           Veličine..         

                                                Znati pretvoriti jedinice.             Pretvorba jedinica.       

 

6.         Proračuni dužina                       Znati i umjeti proračunati           Proračuni podjele dužine.

i kutova                                    podjelu dužine i kutova.            Proračuni opsega kruga i njegovih dijelova.

                                                                                                            Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                    Pravokutni trokut -

Pitagorin poučak.
Trigonometrijske funkcije pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina                    Znati i umjeti proračunati           Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase           površinu, volumen,                    ravni likovi,

                                                            oplošje i masu likova i tijela.      krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                            Proračuni volumena i

                                                                                                            oplošja tijela:

                                                                                                            kocka, kvadar, piramida

                                                                                                            valjak, stožac, kugla.

                                                                                                            Proračuni mase i težine.

                                                                                                           

 

Matematika u struci: Druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                               4

1.         Algebarske operacije                Upoznati opće brojeve              Kvadrat i kub binoma, i 

                                                            računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                            algebarski razlomci

                                                                                               

2.         Kvadratna jednadžba                Znati riješiti korijene                  Rješenja kvadratne

                                                            kvadratne jednadžbe.                jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                            korijen negativnog broja.

                                                                                               

4.                  Trigonometrijske funkcije          Znati primijeniti                         Jedinična kružnica.

                                                            trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                            Primjena trigonometrije.

                                                                                                            Pravokutni i kosokutni

                                                                                                            trokut.

                                                                                                            Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                            Znati primijeniti                         Jednostavno pravilo trojno.

                                                            pravilno trojno.                         Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun            Znati primijeniti                         Pojam postotnog računa.

                                                            postotni i kamatni račun.           Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci: Treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja:

Red.    Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                              4

1.         Izračun troškova                       Poznavanje troškova i               Materijalni troškovi,

                                                            njihovo izračunavanje                vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                            troškovi izrade, cijena

                                                                                                            proizvoda ili usluge,

                                                                                                            izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                               Obračun posla i zarade             Izrada predračuna za

                                                                                                            jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                      Praktična primjena znanja         Izrada zadataka iz

i zanimanju                                Priprema za završni ispit.           struke i zanimanja.

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

                                   

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)                         

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje                              Cilj (znanja i umijeća)                                     Sadržaj

1                  2                                                              3                                                                4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                       

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Interneta i e-mail

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                   

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: kovač

 

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:             Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1. Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

           

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.                Nastavno područje                                      Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                              I         II        III            Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi  za tehničko crtanje                                       4         -           -              4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                               10         -           -             10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                              16         -           -            16      

            Presjeci                                                                       6         -           -               6

            Tolerancije, znakovi obrade                                         6         -           -               6

            Uprošćeno i shematsko crtanje                                    6         -           -               6

            Izrada radioničkog crteža                                             5         -           -               5      

 

            UKUPNO  SATI                                                      53         -                          53

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                  2                                                  3                                                                          4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike sa vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                   

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila
- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

Kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                                

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

 

Vježba:

Izrada radioničkog crteža

6.8. Nastavni predmet: Elementi strojeva i konstruiranje

                                   

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred; 2 sata (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: kovač.

 

Zadaci:

Upoznati vrste elemenata strojeva.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

elemenata strojeva.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Grafički radovi druge godine: Izrada i usmena analiza rada                                                               

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske:

 

1.       E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb

2.       Grupa autora: Elementi finomehanike, Š.K. Zagreb

3.       Strojarski priručnici, Katalozi, CD

 

Elementi strojeva

1. Pregled nastavnih područja

R.br.    Nastavno područje                                                                              

1.         Uvod u elemente strojeva

2.         Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

3.         Elementi za nerastavljivo spajanje

4.         Elementi za rastavljivo spajanje

5.         Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

6.                  Elementi i uređaji za podmazivanje

7.                  Elementi za brtvljenje

8.                  Elementi za protok i regulaciju

9.                  Konstruiranje

Crtanje krivulja

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elementi strojeva i konstruiranje (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

1                  2                                                 3                                                  4

1.

Uvod u elemente strojeva

Upoznati vrste, zadatak i značaj elemenata strojeva.           

Podjela elemenata strojeva.

Standardizacija elemenata strojeva.

2.

Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova

 

Upoznati važnost tolerancija u strojogradnji.

Znati se služiti standardnim

tolerancijama iz tablica. Znati izračunati osnovne elemente tolerancija.

Pojam i značenje tolerancija.

Tolerancije dužina.

ISO sustav tolerancija.

Pojam i vrste dosjeda.

Tolerancije oblika.

Označavanje tolerancija

na crtežu.

3.

Elementi za nerastavljivo spajanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zakovice i zakovični spojevi.

Lemovi i lemljeni spojevi.

Zavari i zavareni spojevi.

Lijepljeni spojevi.

Utisnuti spojevi.

Porubljeni spojevi.

Preklopljeni spojevi.

4.

Elementi za rastavljivo spajanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Vijci, matice, osiguranje protiv odvijanja.

Zatici i svornjaci.

Opruge i gibnjevi.

Klinovi i pera.

Spojke.

Stezni spojevi.

Spojevi s glavinama.

5.

Elementi za kružno i pravocrtno gibanje i prijenos snage

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Osovine i vratila.

Ležaji.

Tarni prijenos, tarenice.

Remeni prijenos, remeni i remenice.

Zupčani prijenos, zupčanici.

Lančani prijenos, lančanici i lanci.

Užetni prijenos.

6.

Elementi i uređaji za podmazivanje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati

standardni element.

Zadatak podmazivanja.

Načini podmazivanja.

Elementi za podmazivanje.

7.

Elementi za brtvljenje

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati izabrati i

dimenzionirati

standardni element.

Zadatak brtvljenja.

Vrste brtvi.

Način ugradnje brtvi.

8.

Elementi za protok i regulaciju

Upoznati vrste, značaj,

materijal, izvedbu,

područje primjene.

Znati dimenzionirati

standardni element.

Cijevi i cijevni elementi.

Ventili.

Slavine.

Pipe.

Zasuni.

9.

Konstruiranje

Osnovne geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne geometrijske konstrukcije.

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                    

Osnovne geometrijske konstrukcije.

Konstrukcije kružnih prijelaza.

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.           

10.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

 

 

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                   

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 2 sata (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: kovač.

 

Zadaci:

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i umjeti koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti učenike za cijeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.       Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.       Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

 

Osnove tehničke mehanike

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.    Nastavno područje                                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                 I         II        III         Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                                      5                           5

2.         Statika krutog tijela                                                  

            - sustavi sila u ravnini                                                              12                        12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                                8                          8

            - određivanje težišta                                                                  5                          5                                           

3.         Trenje                                                                                      5                          5

4.         Osnove čvrstoće                                                                     15                        15

5.         Osnove kinematike                                                                 10                        10

6.         Osnove dinamike                                                                    10                        10

 

 

            UKUPNO  SATI                                                                   70                       7 0

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje                              Cilj (znanja i umijeća)                                      Sadržaj

1                  2                                                             3                                                                4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.        

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.        

2.

Statika krutog tijela      

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

 zadataka sila reakcija

(analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima sa dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                      

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                     CAD - CAM -  CNC tehnologija

                                   

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2  sata (64 sata)

                                          32 sata - CAD

                                         32 sata - CAM

 

Cilj:    

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci:           

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja pomoću računala

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža

- shvatiti važnost komuniciranja pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

 

Praktikum: CAD – CNC -  CAM tehnologija (3. razred)

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.                Nastavno područje                                                     III             Ukupno                                                                                                     

1.         CAD                                                                                        32                    32

            Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

 

2.         CAM                                                                                       32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima       

            (CNC stroj)    

                                               

 

            UKUPNO  SATI                                                                     64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 CAD - CNC - CAM tehnologija

Br.      Nastavno područje                  Cilj (znanja i umijeća)                         Sadržaj

1                  2                                                 3                                                  4

1.

CAD   

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1. Osnove  CAD programa

1.2. Otvaranje i spremanje crteža

1.3. Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću

slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću

osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i

likova

1.10. Crtanje krivulja

 točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću

 naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o

 crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota I

 tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža  

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima        

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1.  Sastavni dijelovi i ustroj

CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

alata

2.7. Program i programiranje

2.8. Izrada predmeta na

numerički upravljanom

stroju

      

 

6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

                                   

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:      3. razred 2  sata (64 sata)

                                                32 sata – Pneumatski sustavi

                                                16 sati  – Hidraulički sustavi

                                                16 sati  - Osnove robotike

 

Cilj:    

Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Zadaci:           

Upoznati elemente pneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći  izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati osnove robotike.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim   ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih i hidrauličkih sustava.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.:Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb 1990.

 

Osnove automatizacije

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.    Nastavno područje                                                                 III             Ukupno                                                                             

1.         Pneumatski sustavi                                                                    32                    32

Izrada jednostavnih pneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                                     16                    16

Izrada jednostavnih hidrauličkih sustav