Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2162
Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu («Narodne novine», br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN l OKVIRNI
OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

PEĆAR

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 Ciljevi obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje pećar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz

širokog područja primjene građevinske keramike i nekeramičkih materijala u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad,

obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

 

Zadaci obrazovanja

-   usvojiti osnove građevinarstva, građevinskih elemenata i konstrukcija,

-   osposobiti se za odgovorno rješavanje stručnih zadataka u zanimanju pećara,

-   imati sposobnost prepoznavanja izvora opasnosti te mjera zaštite ljudi, sredstava,

    okoliša i propisanih ekoloških mjera,

-   razvijati  sposobnost  racionalnog  korištenja  materijala  i  energije,

-   usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi keramičkih i nekeramičkih

     materijala i građevinskih elemenata,

-   moći prema proizvodnoj dokumentaciji izvršiti pravilan izbor materijala,

     elemenata, ručnog i strojnog alata, radnih strojeva i naprava,

-   usvojiti postupke ručne i strojne obrade građevinskog materijala i elemenata,

-   stječu vještine izrade, ispitivanja i puštanja u rad raznih zidnih štednjaka,

                 krušnih peći, klasičnih peći i kamina, te talioničkih i industrijskih peći,

-   razvijati sposobnost za povezivanje stručnih i teorijskih znanja s praktičnim

     znanjima iz zanimanja pećara,

-   osposobiti se za kontrolu kvaliteta vlastitog rada i rada drugih djelatnika,

-   spoznati vlastite mogućnosti i dosege i biti sposoban uskladiti svoje osobne

     zahtjeve s zahtjevima drugih i svog okruženja,

-   osposobiti se za samostalno korištenje stručne literature, usavršavanje u struci

     i cjeloživotno obrazovanje te uljudno i kulturno komunicirati s okruženjem.

 

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti  za upis: završena osnovna škola,  liječnička svjedodžba,  provjera sposobnosti (prema potrebi) i ugovor.

Prijelaz u viši razred:

-utvrđuje se pravilnikom.

Završetak obrazovanja:

-utvrđuje se pravilnikom.

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstor-pećar (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).

 

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu.

 

2.     NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk /Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Građevinske konstrukcije

2

70

2

70

-

-

140

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

2

64

134

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Tehnologija zanimanja

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi s vježbama

Tehnologija zanimanja

Praktična nastava u radnom proces

 

360

 

 

 

 

560

 

 

 

270

 

 

 

 

665

 

160

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

17

1460

17

1460

16

1248

4168

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

A)   Općeobrazovni dio programa

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

 godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk /Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B)   Stručno-teoretski dio programa

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Osnove računalstva

2

70

-

-

-

-

70

Građevinske konstrukcija

2

70

2

70

-

-

140

Poznavanje nacrta

-

-

2

70

2

64

134

Organizacija i obračun radova

-

-

-

-

2

64

64

Ukupno

6

210

5

175

5

160

545

 

 

C) Izborni dio programa

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Matematika u struci

-

-

1

35

1

32

67

Strukovni predmeti

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

(1)2

(35)70

(2)3

(70)105

(2)3

(64)96

(169)271

 

*Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke.

 

Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.

Izborni predmet od 1 sat tjedno u trećoj godini treba biti predmet struke, čiji program sastavlja škola uz suglasnost Zavoda za školstvo.

Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, br. 11, Zagreb, 1997.).

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporučuje se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

D) Praktični dio programa

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupan broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama

 

 

340

 

 

270

 

 

160

 

Tehnologija zanimanja

 

70

 

70

 

64

 

Praktična nastava u radnom procesu (min.)

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

Ukupno

 

900

 

900

 

800

2600

 

Praktična nastava u školi raspoređuje se u prvom i drugom razredu na 35 nastavnih tjedana, a u trećem razredu na 32 tjedna. Praktična nastava u radnom tjednu raspoređuje se na 40 tjedana.

Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

C)  Ukupno sati nastave

 

 

      Nastavni  program

                           Broj   sati

 

  Ukupno

      sati      

1. razr.

2. razr.

3. razr.

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

      854

Stručno-teorijski dio

210

175

160

      545

Izborni dio

35

70

64

169

Praktični dio

900

900

800

     2600

UKUPNO

1460

1460

1248

4168

 

3.     OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

    Predmeti strukovnog dijela

 

   Obvezni načini provjeravanja i ocjenjivanja

 

 1. Matematika u struci 

    usmeno, pismeno

 2. Građevinske konstrukcije

    usmeno, pismeno, praktični rad

 3. Poznavanje  nacrta

    usmeno,  pismeno, izrada nacrta

 4. Organizacija i obračun  radova

    usmeno, pismeno

 5. Tehnologija zanimanja

    usmeno, pismeno, praktični rad

 6. Osnove računalstva

    pismeno, usmeno, praktični rad na računalu

 7. Izborni  predmeti

    usmeno, pismeno (praktični rad)

 8. Praktična nastava

    praktičan uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

 

4.     POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

       Predmeti strukovnog
         dijela programa

 

       Nastavnik

 

   Izobrazba

1. Matematika u struci 

     profesor  matematike

    dipl. ing.  matematike

     dipl. ing. građevinarstva                                        

     dipl. ing.  arhitekture

VSS

2. Građevinske konstrukcije

 

    dipl. ing. građevinarstva

    dipl. ing. arhitekture

 

VSS

 3. Poznavanje  nacrta

 

    dipl. ing. građevinarstva

    dipl. ing. arhitekture

 

VSS

 4. Organizacija i obračun  radova

 

    dipl. ing. građevinarstva

    dipl. ing. arhitekture

 

 

VSS

 5. Tehnologija zanimanja 

 

    dipl. ing. građevinarstva

    dipl. ing. arhitekture

    nastavnik praktične nastave

    suradnik u nastavi – majstor pećar

 

VSS

VŠS

SSS

 6. Osnove računalstva

     diplomirani  informatičar

     dipl. ing. računalstva

     dipl. ing. matematike

     dipl. ing. elektrotehnike

 

VSS

7. Praktična nastava u školi

 

    dipl. ing. građevinarstva

    dipl. ing. arhitekture

    nastavnik praktične nastave

    suradnik u nastavi – majstor pećar

 

VSS

VŠS

SSS

 

 

  8. Praktična nastava u tvrtkama

 

  

    nastavnik praktične nastave

    stručni  učitelj – voditelj obrta

    suradnik u nastavi – majstor pećar

 

VŠS

VKV

SSS

 

5. IZVOĐENJE  PROGRAMA

 

5.1. Minimalni radni standard  -  obvezuje kod određenih nastavnih predmeta,  dijeljenje razrednog odjela u radne  skupine učenika i sudjelovanje određenog broja suradnika u nastavi tih nastavnih predmeta, a taj minimalni standard je sljedeći:

 

Nastavni  predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

 

 

 

1. Matematika u struci

 

 

1,2,3.

 

 

profesor

 

1. r. - 70 sati  - zajedno

2. r. - 35 sati  - zajedno

3. r. - 32 sata - zajedno

 

30 učenika

30 učenika

30 učenika

 

 

 

 

2. Građevinske konstrukcije

 

 

 

1,2.

 

 

 

 

 

profesor

 

1. r. - 70 sati  (1+1)

- 35 sati - zajedno

- 35 sati - 2 skupine

2. r. - 70 sati  (1+1)

-  35 sati - zajedno

-  35 sati - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

 

3 Poznavanje nacrta

 

 

3.

 

 

profesor

 

3. r. - 64 sata  (1+1)

-  32 sati - zajedno

-  32 sata - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

4. Organizacija i obračun  radova

 

3.

 

profesor

 

3. r. - 64 sata  (1+1)

-  32 sati - zajedno

-  32 sata - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

 

 

 

 

5. Tehnologija zanimanja

 

 

 

 

1,2,3.

 

 

 

 

profesor

 

1. r. -  70 sati  (1+1)

-  35 sati  - zajedno

-  35 sati  - 2 skupine

2. r. -  70 sati  (1+1)

-  35 sati  - zajedno

-  35 sati  - 2 skupine

3. r. -  64 sata  (1+1)

-  32 sata - zajedno

-  32 sata - 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

 

6. Osnove računalstva

 

1.

 

profesor

70  sat  (1+1)

35  sata zajedno

35  sata - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

 

 

 

 

7. Praktična nastava

1,2,3.

profesor

nastavnik

suradnik

majstor

1. g.  -  900  sati

2. g.  -  900  sati

3. g.  -  800  sati

Skupine učenika

su od 8 do l6

 

 

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti  -  za ostvarivanje obrazovnih programa,  potrebni su

  primjereni radni prostor i radna oprema, navedeni u narednoj tablici:

 

      Prostor

       Oprema

  

     Nastavni predmeti

 

 

 1. Računalna  učionica

 

 

  Standardna računalna oprema

  za  (1 + 15)  radnih mjesta 

 

   -  Računalstvo u struci

   -  Stručni  predmeti    

 

 2. Klasična  učionica

 

  Školska učionica s (1 + 30)  radnih

  mjesta,  PC+LCD  i grafoskopom.

 

  -  Matematika u struci

  -  Obračun radova,

 

 

 3. Univerzalna učionica        

   

  Univerzalna učionica (1+30) s ormarima

  i vitrinama, modelima za crtanje i zbirci

  uzoraka građevinskih materijala,  te s

  PC + LCD, grafoskopom i drugo.

 

 

  -  Poznavanje nacrta

 

 

 

 4. Specijalizirana 

     učionica za pećarsku      struku

 

  S pećarskom zbirkom modela i uzoraka

  peći, pećarskim ručnim i strojnim alatom

  pećarskim radnim strojevima,  pećarskim 

  konstrukcijama,  s  PC + LCD,

grafoskopom, didaktički plakati i dr. 

 

  -  Osnove pećarstva

  -  Pećarska radna sredstva

  -  Pećarske konstrukcije

 

 

 

 5. Školski  praktikum za

     tehnologiju zanimanja

   

 

 Sa zbirkom ručnih alata i ručnih izradaka elemenata peći i peći,  strojni alati i radni strojevi za izradu elemenata i peći, alati i uređaji za ispitivanje i održavanje peći, te PC + LCD, grafoskop i dr.

 

 -  Osnove pećarskih radova,

 -  Izrada i održavanje peći 1.         

 -  Izrada i održavanje peći 2.

 

 

 6. Školske radionice

     i  praktikumi

 

Pećarski ručni alati,  ručni mehanizirani   

 alati, ručni strojni alati,  pećarski radni 

 strojevi, uzorci pećarskih elemenata i

 peći, pećarske konstrukcije i dr.

 

  -  Ručne obrade materijala

  - Obrade ručnim strojevima

  -  Strojne obrade materijala

 

 

6. NASTAVNI  PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

         Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003.g.  nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodne novine" br. 136 od 28. kolovoza 2003.g.

 

6.1. Nastavni predmet: Matematika u struci

                       

Razred nastave:  Prvi (1.), drugi (2.), treći  (3. )

           

Godišnji broj sati nastave:          1. razred - 2  sata  (70 sati)

                                               2. razred - 1 sat  (35 sati)

                                               3. razred - 1 sat  (32 sati)

Ciljevi nastave

 Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci nastave:

 Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranja i korjenovanja.

 Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

 Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

 Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova  i tijela.

 Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju pećar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM” d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci  -  1. razred,   2/70  

           

      Nastavno područje                            (Cilj) Znanja i umijeća                         Sadržaj

 

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama.

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                                         

jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama.                     pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                      račun.

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu.                                 odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45° i      60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine.     Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                   njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                  pravokutnog trokuta.

7.         Proračuni površina,                  Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa.

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

           

 Matematika u struci  -  2. razred,    1/35 

           

       Nastavno područje                     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve,            Kvadrat i kub binoma i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci.

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                                      korijen negativnog broja.

3.         Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

4.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

5.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

Matematika u struci  -  3. razred,   1/32  

 

   Nastavno područje             Cilj (znanja i umijeća)                                 Sadržaj

                                                                                                                     

 

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit           struke i zanimanja.

 

 

6.2. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: 1.

Tjedni(ukupni) broj sati: 2/70

Cilj: Stjecanje teoretskih i praktičnih znanja na računalu.

Zadaci: 

-         upoznati učenike s radom računala i njegovom dijelovima

-         upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije

-         upoznati učenike s načinom korištenja Interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti

-         stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Pojam  informatike

 

 

Građa računala

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad s računalom

Software-

programska potpora Word

 

 

Internet

Znati definirati informatiku i računalstvo

 

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu

 

 

 

 

 

 

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.

Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice

 

Znati koristiti se Internetom

Osnove informatike,podjela informacija, računalstva

 

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Winows.

Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom   i mišem, obrada i ispis teksta.

 

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

 

 

Struka na Internetu , svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača

 

Metodičke napomene: Preporučuje se izvođenje nastave isključivo praktičnim radom na računalu.

Zadaci za učenike: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.

 

6.3. Nastavni predmet: Građevinske konstrukcije

 

Razredi nastave:   prvi (1.) i drugi ( 2.)

Tjedni i godišnji broj sati:   2/70, 2/70

 

Ciljevi nastave

Nastavom građevinskih konstrukcija, stječu se stručno-teorijska znanja važna kao osnova i dopuna  praktičnoj nastavi i ona omogućavaju učeniku da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.

 

Zadatak nastave da učenici:

·                         mogu steći osnovna znanja o graditeljstvu i područjima građevinarstva,

·                         upoznaju se s vrstom radova u geodeziji, niskogradnji, visokogradnji i hidrogradnji,

·                         upoznati se s vrstom građevinske tehnike, radnim strojevima i uređajima,

·                         osposobiti se u ovladavanju grafomotoričkim sposobnostima i vještinama,

·                         razvijaju sposobnost percepcije, crtanja i prenošenja objekata u ravninu crtnje,

·                         spoznaju projekcija, mjerila, kotiranja te iz projekcije prikazati prostorni položaj,

·                         upoznati se sa  vrstom i postupcima izrade tehničke dokumentacije i projekata,

·                         upoznati se sa strukturalnim elementima građevinskih objekata te posebno vrstama

                 peći i njihovim konstrukcijama.

 

Sadržaji predmeta

 

Građevinske konstrukcije  -  1. razred,  2/70 

 

  1. GRADITELJSTVO, GRAĐEVINSKA TEHNIKA:

- određenje biti građevinarstva kao djelatnosti; uloga i značenje u ukupnom razvoju i obnovi; smjerovi  /geodezija, niskogradnja, visokogradnja, vodogradnja/, komplementarne djelatnosti /građevinska          industrija i obrtništvo/.

  2. GRAFIČKO PRIKAZIVANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:

- tehnički nacrt, tehničko pismo, sastavnica; oznake građevnih materijala i konstrukcija, grafičko

prikazivanje:

          l.  vježba: /grafomotoričke vještine upotrebe crtaćeg pribora, tehničkog pisma, grafičkog   naglašavanja;  oznake materijala i konstrukcija /grafički rad u olovci/; projekcije: ortogonalna, aksonometrija;  tlocrt. nacrt, bokocrt - pojam presjeka; kotiranje /horizontalno i visinske kote/;

          2.  vježba: tlocrt, nacrt i bokocrt /s osnovnim kotama, oznakama i opisom/ jednostavnijih sklopova geometrijskih tijela /grafički rad u olovci/ tehnička dokumentacija i građevinski nacrti - idejni, glavni, izvedbeni projekt /svrha, sadržaj i mjerilo/; upoznavanje s gotovim nacrtima i projektima;

          3.  vježba: tlocrt, presjek i aksonometrija jednostavnog arhitektonskog korpusa /ili njegovog dijela/ zadanog samo čistim dimenzijama prostora i debljinom stijena i horizontalnih konstrukcija; kotiranje horizontalno i visinsko /grafički rad u olovci/.

 

3.  ELEMENTI GRAĐEVNIH KONSTRUKCIJA:

        -   konstruktivni i nekonstruktivni elementi zgrade - vrste i podjela konstruktivnih sustava prema načinu prenošenja tereta /masivni, skeletni, nosive plohe/; vrste i podjela konstruktivnih elemenata prema  funkciji i položaju u objektu;

       -   građevinski, obrtnički i instalaterski radovi - podjela konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata obzirom na logiku izvođenja: u okviru građevinskih /grubih radova; u okviru građevinsko-obrtničkih /završnih/ radova; u okviru instalaterskih radova;

       -   pripremni radovi na gradilištu - upostavljanje gradilišta kao proizvodnog pogona /iskolčivanje, ograda gradilišta, pomoćni objekti, instalacije, gradilišna mehanizacija, deponije materijala, rušenje zapreka, skidanje humusa, obilježavanje objekta itd./ nanosna skela i obilježavanje iskopa;

 

       -   zemljani radovi - vrste preoblikovanja zemljišta: iskop, otkop, nasip, odabir sredstava za zemljane radove - kategorije tla; široki iskop, osiguranje strana podupiranjem, oplata, drenaža građevinskog iskopa; rovovski iskop, osiguranje strana, razupiranje, oplata;

       -   temelji - zadaće i vrste temelja - nosivost tla; temeljne trake /zidane, betonske, od A- betona-oplata/; kaskadni temelji, temelji samci; temelji roštilji, temelji kontra grede, temeljne ploče, ankerski blokovi; temeljenje na pilotima, u specijalnim uvjetima /kesoni/; izvođenje temeljne kanalizacije i  drenaže s pripadajućim uređajima;

        4.  vježba - tlocrt, nacrt i aksonometrija iskopa građevinske jame s oplatom za podupiranje i tlocrt, nacrt i aksonometrija temelja s oplatom /grafički rad u olovci/;

- hidroizolacije - zaštita objekta od podzemne vlage; horizontalna hidroizolacija; vertikalna hidroizolacija; - - zidovi od opeke NF - opća pravila zidanja; mortovi i vrste opeka; zidovi od opeke NF 12 i 7 cm; nosivi zidovi od opeke NF 25-38-51 cm /vez vežnjaka, dužnjaka, engleski, poljski vez/; pravokutni sudar i križanje zidova od opeka NF; kosokutni sudar i križanje zidova od opeka NF; istaci i vijenci u zidu od opeke NF; dimnjački kanali u zidu od opeke NF;

       5.  vježba - vezovi u zidovima od opeke NF u tlocrtu, pogled /lice i naličje/ te aksonometriji /grafički rad u olovci s tonskim obojenjem pojedinih slojeva/ M l : 10 /A3/;

- zidovi od modularnih opekarskih blokova - zidovi od opekarskih blokova M-30, 20 i 30 cm; zidovi od opekarskih blokova za pregradne zidove 10 i 15 cm.

 

Metodičke napomene

Program realizirati u školskoj učionici, crtanjem na školskoj ploči /poželjno kredom u boji/, potkrepljujući usvajanje sadržaja demonstracijom konstruktivne osobitosti na didaktičkim modelima - maketama, grafofolijama, dijapozitivima, iskoristiti svaku mogućnost neposrednog uvida u tehnološke i praktične osobine izvedbe pojedinih građevnih konstrukcija u okviru posjeta gradilištima. U toku godine izraditi 2 školske zadaće i 5 grafička rada - vježbi.

 

Građevinske konstrukcije  -  2. razred,   2/70 

 

            I.  ZIDOVI I KONSTRUKCIJE U ZIDOVIMA

 

1. ZIDOVI OD KAMENA:

- vrste i stog kamenih elemenata za zidanje; mješoviti zidovi od opeke i kamena.

2. OTVORI U ZIDOVIMA:

- nadvoji od opeke i kamena; ugradba konstrukcija za zatvaranje otvora /suha, polusuha i mokra ugradba dovratnika i doprozornika/; izvedba parapetnih zidova, izvedba parapeta.

3. UKRUTA ZIDOVA – SERKLAŽI:

- stabiliziranje zidnih stijena - /i zgrade u cjelini/ od horizontalnih utjecaja; izvedba horizontalnih i vertikalnih serklaža u zidanim konstrukcijama.

4. ZIDOVI I STUPOVI OD BETONA I ARMIRANOG BETONA:

- armatura i armirački radovi; montaža i zatvaranje oplate betonskih i armirano-betonskih zidova i stupova; armirano-betonski nadvoji, armatura i oplata.

5. ZIDOVI OD PREFABRICIRANIH ELEMENATA:

- zidovi od siporeks-blokova i ploča (plinobetona); zidovi od durisol-blokova i termoblokova; zidovi od teških i lakih betonskih blokova.

6.  KOMBINIRANI ZIDOVI:

- obložni zidovi od fasadne opeke, ventilirani fasadni zidovi; zidovi od montažnih sendvič-panela.

7. DIMOVODNI I VENTILACIJSKI KANALI:

- vođenje visine i oznake dimovodnih i ventilacijskih kanala; samostalni dimnjaci; dimnjaci od specijalnih dimnjačkih blokova:

1.  vježba: zidovi s otvorom, nadvojem, horizontalni i vertikalni presjek, aksonometrija /grafički rad u olovci/ M l : 50 /A3/.

 

 II.  MEĐUETAŽNE KONSTRUKCIJE:

- sastavni dijelovi: nosiva međuetažna konstrukcija; podna podloga - slojevi i funkcije; podna obloga -vrste; podgled stropne konstrukcije.

1.  MONOLITNI AB. STROPOVI:

- vrste, rasponi, način oslanjanja na zidove, grede i nadvoje; armiranje i oplate ravne ploče, kasetirane AB. ploče, sitnorebričaste AB. ploče; tunelske oplate, velikoformatne oplate.

2.  POLUMONTAŽNE I MONTAŽNE STROPNE KONSTRUKCIJE:

- fert i monta-stropovi /dijelovi, plan montaže/; stropovi od prednapregnutih prefabriciranih elemenata /betonskih, siporeks itd./; podupiranje montažnih i polumontažnih stropova; drveni stropovi /za tesare/; podne podloge /za zidare, keramičare-oblagače/;

       2. vježba - tlocrt, presjek, aksonometrija međukatne konstrukcije /grafički rad u olovci/ M l : 20 /A3/ - / s akustičnom izolacijom - termoizolacijom, hidroizolacijom, estrih-podlogom za zidare; keramičare-oblagače, krovopokrivače-izolatere; drveni stropovi; oplata monolitnog stropa za tesare/.

3.  STUBIŠTA:

- osnovni dijelovi stubišta, oblikovanje i dimenzioniranje stubišta; vrste stubišta s obzirom na vrstu materijala i način izvedbe; konstrukcija i izvedba monolitnog AB. stubišta, armiranje i oplata; montažno stubište i oblaganje stubišta.

       3.  vježba - detaljni nacrt stubišta / grafički rad u olovci / M l : 20 /A3/; armatura i oplata stubišta /zidari; tesari; obloga stubišta /keramičar-oblagač/; hidroizolacija i toplinska izolacija stubišta /krovopokrivač i izolater/.

 

III.  KROVNE KONSTRUKCIJE:

- vrste, funkcije, dijelovi; krovište i pokrov.

1.  RAVNI KROVOVI:

- hladni i topli krovovi; neprohodni i prohodni krov.

2.  DRVENA KROVIŠTA:

- oblici i geometrija kosih krovova; roženičko krovište, stolice i visulje; jednostruka i dvostruka stolica; jednostruka i dvostruka visulja, trostruka stolica i visulja; složena krovišta, prislonjeni krovovi; rešetkasti krovni nosači.

3.  KROVNI POKROVI:

- vrste materijala s obziroma na nagib; odzračivanje pokrovne konstrukcije; pokrov običnim crijepom; pokrov utorenim crijepom; pokrov žljebnjacima; pokrov limom; pokrov sindrom; pokrov eternit-pločama.

    4. vježba - tlocrt i presjek kosog dvostrešnog krova s pokrovom /zidari, tesari, krovopokrivači-izolateri/; tlocrt i presjek ravnog   prohodnog krova s keramičkom oblogom /keramičar-oblagač,plan pozicije i presjeci kose monolitne ploče /zidar, tesar/.

 

Metodičke napomene

Program realizirati u školskoj učionici, crtanjem na školskoj ploči /poželjno kredom u boji/, potkrepljujući usvajanje sadržaja demonstracijom konstruktivne osobitosti na didaktičkim modelima - maketama, grafofolijama, dijapozitivima, iskoristiti svaku mogućnost neposrednog uvida u tehnološke i praktične osobine izvedbe pojedinih građevnih konstrukcija u okviru posjeta gradilištima. Tijekom godine izraditi 2 školske zadaće i 4 grafička rada - vježbe.

 

Literatura koja se preporučuje:

Z. Vrkljan: Oprema građevinskih nacrta

Đ. Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I. i II., Tehnička knjiga, Zgb

S. Vasiljević: Građevinske konstrukcije I. i II., Skripta, GŠC

Inženjerski priručnik (u tisku)

Tehnička enciklopedija HLZ-a

 

6.4. Nastavni predmet: Poznavanje nacrta

 

Razred nastave: drugi(2.), treći  ( 3. )

Tjedni i godišnji broj sati:  2(70), 2/64 

 

Ciljevi nastave

Stjecanje osnovnih znanja iz poznavanja nacrta koja će omogućiti učeniku da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i radne zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.

 

Zadatak nastave je da učenici:

·         upoznaju pribor i sredstva za crtanje i važećim standardima,

·         upoznaju osnove projiciranja i predočavanja predmeta i objekata,

·         razvijaju smisao za točnost, urednost i preciznost u radu crtanja,

·         znaju izraditi skice, nacrte i sheme elemenata i sklopova u svom zanimanju,

·         stječu sposobnost i vještinu brzog uočavanja i čitanja detalja na nacrtima,

·         razvijaju  sposobnost percepcije, crtanja i prenošenja objekta na ravninu crtnje.

 

Sadržaji predmeta

 

Poznavanje nacrta  -  2. razred,  2/70

 

1.  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

- bit grafičko-numeričkog prikazivanja budućeg proizvoda - građevinskog objekta; tehnički nacrt kao uputa za izradu budućeg objekta; shema realizacije građevinskog objekta: od planiranja, investicijskog programa projektiranja do izvođenja i eksploatacije; vrste projekata - postupnost u projektiranju; svrha, sadržaj i mjerila: idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta; upoznavanje s gotovim projektima.

 

2.  OSNOVE GRAFIČKOG PRIKAZIVANJA I GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA:

- kotiranje u izvedbenim nacrtima; oznake i opis nacrta;

      1. program oznake konstrukcija za zatvaranje otvora /vrata i prozori/, /grafički rad u olovci M l : 50 /A3/;

      2. program oznake građevnih elemenata /sanitarni uređaji, instalacije, ogrjevna tijela, štednjaci i peći/,   /  grafički rad u olovci/ M l : 50 /A3/.

 

3. GLAVNI PROJEKT

- manji obiteljski objekt standardne složenosti, razrada glavnog projekta prema predlošku; situacijski nacrt – Sitacija- 3.program: kote terena, visina objekta, položaj pristupa, priključak na komunalnu mrežu /grafički rad u olovci/ /A3/; provjera i kontrola kotiranih dijelova;

Tlocrt temelja - 4 program: l: 100, grafički rad u olovci//A3/;

Tlocrt podruma- 5.program: l: 100, grafički rad u olovci//A3/;

Tlocrt prizemlja /kata/ - 6. program l : 100 /grafički rad u olovci/ /A3/;

Presjeci A-A i B-B - T. program l: 50; kontrolna kota, struktura međukatnih, podnih i krovnih konstrukcija; opis /grafički rad u olovci/ /A3/

Poznavanje nacrta  -  3. razred,  2/64 

 

1.  IZVEDBENI PROJEKT:

- manji obiteljski objekt standardne složenosti, razrada izvedbenog projekta prema predlošku;

Tlocrt temelja - 1. program: tlocrt temelja l: 50 /grafički rad u olovci//A3/;  hidroizolacija, toplinska izolacija;

Tlocrt podruma  2. program: tlocrt podruma l : 50 /grafički rad u olovci/J/A3/; podne podloge, provjera i kontrola kotiranih dijelova; stubište /prevaljeni presjeci/.

Tlocrt prizemlja /kata/ - 3. program l : 50 /grafički rad u olovci/ /A3/; usklađivanje kota pojedinih etaža /horizontalnih i vertikalnih/; oznake ugrađenih elemenata.

Presjeci A-A i B-B - 4. program l: 50; kontrolna kota, struktura međukatnih, podnih i krovnih konstrukcija; opis /grafički rad u olovci/ /A3/ tlocrt i presjek krovišta / krovopokrivači-izolateri/.

 

Tlocrt i presjek terase i ravnog krova - 5. program: l : 50; dimenzije i grafički

prikaz drvene građe krovišta /grafički rad u olovci/ /A3/ /krovopokrivač- izolater.

 

2. DETALJNI NACRTI

6. program: l : 20,  l : 2,  l : 1; detaljni nacrt kaljeve peći

7. program  l : 20,  l : 2,  l : 1; detaljni nacrt otvorenog kamina

 

Metodičke napomene:

Program se izvodi u školskoj učionici sa crtaćim priborom i zbirkom uzoraka  i maketa. Grafičku interpretaciju, opremu nacrta dodatno ilustrirati grafofolijama i gotovim projektima  te izradom potrebitog broja vježbi i projekata.

 

 

Literatura koja se preporučuje:

Vrkljan, Kordiš:  Oprema građevinskih nacrta - izvedbeni nacrti, gotovi projekti

S. Vasiljević:  Građevinske konstrukcije, Skripta, GŠC.

 

6.5. Nastavni predmet:  Organizacija i obračun radova

 

Razred nastave:  treći  ( 3. )

Tjedni i godišnji broj sati:   2/64

 

Ciljevi i zadaće predmeta

Cilj je predmeta razumijevanje ustrojstva radova i sudionika u procesu građenja, organizacije rada u graditeljstvu te praktično upoznavanje s obračunom izvedenih radova i kalkulacijom cijena. U obradi sadržaja specifičnih za pojedina zanimanja, s obzirom na njihovo cikličko nastavljanje treba naglasiti potrebu pregleda uvjeta za nastavak radova i primopredaju radova.

 

Organizacija i obračun radova  -  3. razred,  2/64 

 

SUDIONICI U GRADNJI OBJEKATA:

- investitor; projektant; izvođač; tijela građevinarstva.

INVESTITOR:

- pripremni radovi prije izrade projekata; objedinjavanje svih radova na investiciji.

PROJEKTANT:

- projektant - projektno poduzeće; vrste projekata: idejna skica, idejni projekt, projekt za  dobivanje građevinske dozvole, izvedbeni projekt.

IZVODITELJ:

- izvoditelj - poduzeće izvoditelja; organizacija poduzeća izvoditelja; organizacija gradilišta:    tehnička organizacija, administrativna organizacija, pripremni radovi na gradilištu.

 TIJELA GRAĐEVINARSTVA:

- tijelo građevinarstva nadležno za izdavanje građevinske dozvole; inspekcijske službe; urbanistički plan.

USTUPANJE RADOVA:

- način ustupanja radova; ugovor o građenju: bitni i nebitni dijelovi ugovora.

GRADILIŠNA DOKUMENTACIJA:

- građevinski dnevnik; građevinska knjiga; radni nalog; prozivnik; situacije.

TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA:

- komisija za tehnički pregled; rješenje o uporabi objekta; primopredaja i konačni obračun radova.

OBRAČUN KOLIČINA RADOVA:

- dokaznica mjera općenito; dokaznica mjera za: zemljane radove, zidarske radove, tesarske radove, armiračke radove, betonske radove, keramičarsko-oblagačke radove, izolaterske i krovopokrivačke radove, podopolagačke i druge radove ovisno o zanimanju polaznika.

NORMIRANJE I ANALIZIRANJE CIJENA:

- norma: općenito, norma rada, norma materijala, norma rada mehanizacije; primjena normi: analiza pojedinih stavki radova, vodeći računa o zanimanju; izvadak materijala: općenito za određene vrste radova vodeći računa o zanimanju.

OBRAČUN RADOVA:

- izrada troškovnika; izrada situacija.

 

Metodičke napomene:

Program se izvodi u klasičnoj učionici koja mora biti opremljena grafoskopom te mora postojati mogućnost primjene dijaprojektora ili videovrpci s primjerima organizacije gradilišta te izradu dva

programa – vježbe iz obračuna radova.

 

Literatura koja se preporučuje:

              -    Zakon o gradnji,

              -   građevinske norme.

 

6.6.  Izborni dio programa

6.6.1.        Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u «"Narodne novine" br. 136» od 28. kolovoza 2003.g.

 

6.6.2.   Matematika u struci

 

Razred: Drugi (2.) i treći  ( 3.)

Ciljevi nastave:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu

          primjenjujući ih u struci i zanimanju.

Zadaci:

       -  Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji, osposobiti za izračun jednostavnih zadataka  primjenjujući ih u praksi.

       -  Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu te moći izračunati jednostavne zadatke.

       -  Znati i moći  koristiti se stručnom literaturom.

       -  Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

  - znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim    ispitivanjem sadržaja te  izradom praktičnih radova;

    - vještine: primjena znanja korištenjem literature;

    - zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

1.       Matošević M.: Stručni račun 1, priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

2.       CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

1.klasičnim računanjem,

2.radom na računalu primjenjujući korisničke programe.         

 

  Izborna  nastava Matematika u struci -  2. razred,  1/35

           

Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

 

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.          Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

 

 Izborna nastava  Matematika u struci  -  3. razred,  1/32

           

           

      Nastavno područje                     Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj 

 

 

 1.        Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja

                                                           .

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i            Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

 3.        Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

C)  Praktični dio programa

 

6.7. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja

 

Razredi nastave:  prvi (1.), drugi (2.), treći  ( 3.)

Tjedni i godišnji broj sati nastave:   2/70,  2/70,  2/64

 

Ciljevi nastave,

Nastavom tehnologije zanimanja, stječu se osnovna stručno-teorijska znanja kao važna osnova i dopuna praktičnoj nastavi i koja  učeniku omogućavaju da po završetku naukovanja može samostalno obavljati poslove i radne zadatke na razini pomoćničkog zvanja pećara.

 

Zadatak nastave je da učenici:

·         spoznaju osnove građevinarstva i građevinskih elemenata,

·         razvijaju sposobnost razumijevanja i korištenja građevinskih nacrta,

·         razvijaju prostorno predočavanje i osjećaj mjera u prostoru,

·         osposobljavaju se za odgovorno rješavanje stručnih zadataka,

·         osposobljavaju se za povezivanje stručnih i teorijskih znanja s praktičnim znanjima,

·         razvijaju sposobnost ekonomičnog korištenja materijala i energenata,

·         stječu sposobnost organizacije osobnog rada i skupnog rada,

·         razvijaju sposobnost organizacije i analize od cjeline do detalja,

·         razvijaju sposobnost komunikacije i osjećaje za estetski rad.

 

 

Tehnologija zanimanja  -  1. razred,   2/70 

 

   Nastavno područje

  

 Očekivana znanja i umijeća

  

   Nastavni sadržaji

 

  

1 Uvod u zanimanje

-          naukovanje,

-         propisi,

-    ugovori,

-    organizacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvijanje pravilnog odnosa prema obrazovanju i struci te uočavanje značaja stručnog rada i razvijanja profesionalnog identiteta.

Spoznavanje osnova ugovora, prava i obveze iz naukovanja te proces obrazovanja.

Znati pravila rada i ponašanja u školi i radionici.

Značaj građevinarstva kao gospodarske grane, vrste građevinskih djelatnosti i vrste građevinskih zanimanja. Upoznati vrste pećarskih radova te ulogu zanimanja pećara u društvenom privređivanju i stvaranju materijalnih dobara. Objasniti važnost obrazovanja za strukovno zanimanje pećara  te ulogu škole, obrtničke radionice   i pogona poduzeća u procesu vođenja naukovanja.

Upoznati namjenu, ustroj i organizaciju  rada školskih radionica, obrtničkih radionica i pogona poduzeća, njihov radni prostor, sredstva za rad i zaštitna radna sredstva.

 

2. Zaštita i sigurnost na radu

-          propisi,

-          povrede,

-          uzroci,

 

Upoznati propise o zaštiti na  radu prema Zakonu o zaštiti na radu, izvore opasnosti i pravila zaštite na radu kod uporabe

Uloga i važnost zaštite na radu, zaštita radnog mjesta i okoliša.

Propisi o zaštiti pri radu, prava i obveze učenika u školskoj i obrtničkoj radionici.

-          preventiva,

-         ekologija.

materijala, alata, strojeva i

pomagala, rada na visinama, energenata  i zaštitnih sredstava. Zna povrijeđenom pružiti prvu pomoć, zbrinuti radne otpatke, održavati radno mjesto, okoliš i poštivati ekološke norme.

 

Mehanički izvori opasnosti pri uporabi ručnih alata, radnih strojeva i pomagala te uklanjanje njihovih opasnosti.

Opasnosti od vibracija, zračenja, buke, pare, plinova, kemikalija, lako zapaljivih materijala, električne struje te nedovoljno i nepravilno osvijetljenih radnih mjesta, radionica i pogona.

Uzroci i štetne pojave požara i eksplozija, mjere zaštite i gašenja te bitni propisi o protupožarnoj sigurnosti na radnom mjestu.

Poznavanje mogućih izvora zagađenja zraka, tla i vode.

Poznavanje i uporaba osobni zaštitnih sredstava i pomagala.

Postupci ponašanja kod povreda   i pružanja prve pomoći.

Poznavanje propisa o sigurnom izvođenju pećarskih radova, radu na visinama i uporabi ispravnih   i standardnih alata i pomagala. Racionalna uporaba radnog materijala i radnih energenata.

Otpaci i njihovo zbrinjavanje te utjecaj razvoja tehnologije na čovjeka, okruženje i ekologiju.

 

3.Tehničko tehnološka priprema

-          zadaća,

-          izbor,

-          priprema,

-          gradnja,

-          kontrola.

 

Razvija sposobnost samostalnog osmišljavanja procesa rada, pripremu potrebite proizvodne dokumentacije te pokretanje i kontrolu proizvodnog ciklusa.

Temeljito proučavanje i poznavanje radnog zadatka i njegove radne dokumentacije       te izvršiti potrebitu radnu pripremu:

-  izbor radnog prostora,

-  izbor radnog materijala,

-  izbor radnih sredstava,

-  izbor zaštitnih sredstava,

-  izvođenje radova gradnje,

-  kontrola izvedenih radova.

 

  4. Mjerenja i kontrola

-          zadaća,

-          mjerila,

-          mjerenja,

-          kontrola.

 

 

Zna čitati nacrte i konstrukcije, mjerne jedinice, mjerila i mjerenja te provoditi kontrolu izvedene gradnje.

Zadaća i vrste mjerenja, čitanja nacrta i konstrukcija, kataloga, tablica i dijagrama te radnih i proizvođačkih uputa.

Mjerila, mjerne jedinice, postupke mjerenja, rukovanje i održavanje radnih mjerila.

Kontrolom se provjeravaju mjere, materijali, funkcionalnost, kvaliteta gradnje i estetika.

  5. Pećarski materijali

-          mortovi,

-          ljepila,

-          brtvila

Razvija spoznaje o vrstama pećarskih materijala, njihovim karakteristikama i izboru, pripremi i ugradnji te održavanju 

Mortovi – namjena, vrste, sastav, priprema, kvalitete, doprema, ugradnja, kontrola i održavanje. Ljepila – namjena, vrste, sastav,

-          opeka,

-          keramika,

-          beton,

-          kamen,

-          metali,

-          staklo,

-          drvo.

 

i kontroli ugrađenog materijala.

Stječe samostalnost i sigurnost u izboru i uporabi pećarskih materijala te korištenju njihovih kataloga, prospekata i uputa.

Zna propise i postupke primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja skladišnog materijala.

priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.

Brtvljeni materijali – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.

Zidne opeke – namjena, vrste, sastav, dimenzije, izbor, priprema, ugradnja, kontrola, zaštita i održavanje zidova.

Keramičke pločice – namjena,   oblici, dimenzije, zidne, podne,

specijalne, obrade pločica rezanjem, piljenjem, lomljenjem, bušenjem i brušenjem, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje.

Betonski elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje gradnje.

Kameni elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja i održavanje.

Metalni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.

Stakleni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.

Drvo i drvni elementi –namjena, vrste, sastav, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje.

 

 

Tehnologija zanimanja  -  2. razred,   2/70 

 

   Nastavno područje

  

 Očekivana znanja i umijeća

  

   Nastavni sadržaji

 

 

   1. Zidanje zidova opekom

             -   konstrukcije,

             -   alati i pomagala,

             -   zidne opeke,

-   zidni mortovi,

-   vrste zidova,

             -   izvedbe,

-   kontrola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvija osjećaj za kreativnost, radnu preciznost te siguran i odgovoran rad u pećarstvu.

Poznaje nacrte, konstrukcije, alate i materijale, pripremu i izvođenje i održavanje građenja  te vođenje dnevnika praktične nastave i radne mape.

Upoznaje se s nacrtima zidova, konstrukcijama zidova, zidnim opekama, mortovima, radnom skelom, radnim alatom i napravama, zaštitnim sredstvima te pripremom i izvođenjem zidanja pojedinih zidova.

Poznaje pravila pripreme i izvođenja svih vrsta standardnih zidova i njihovih spojeva,

pripremanje mortova za zidanje zidova raznim opekama, zidanje zidova opekom debljine 6,5, 12,  i  25 cm., zidanje ravnih i kutnih zidova. zidanje križnih i kružnih zidova, zidanje lukova i svodova

Zidanje priključaka i križanja dvaju zidova s jednakim i različitim debljinama zidova.

Crtanje tlocrta pojedinih zidova na podovima radnih objekata i uz potrebita objašnjenja.

Upoznaje se s izradom mape i radioničkog dnevnika.

 

     2. Žbukanje zidova

-          alati,

-          žbuke,

-          priprema ,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Razvija spretnost ruku te osjećaj za odgovoran i ekonomičan rad kod žbukanja, te poznaje alate, materijale, postupke žbukanja i kontrolu tih radova.

Zna važnost sigurne pripreme i   uporabe radne skele i pomoćnih naprava kod radova zidanja i  žbukanja.  

Upoznaje se sa zadatkom žbukanja te alatom za  žbukanje i njegovom uporabom.

Poznaje pripremu i primjenu grubih i finih žbuka, njihove omjere sastojaka te pripremu  žbuke i mortova za obrtničke i industrijske radove.

Podloga žbukanja priprema se čišćenjem od ostatka morta i nanošenjem tekuće žbuke za određivanje točaka vodilica i vodećih traka, a zatim se odabiru i izvode pojedine faze žbukanja i uz pripadajuću kontrolu.

Zna nanošenje i izravnavanje grube žbuke te nanošenje i

izravnavanje fine žbuke na površine radnog objekta.

 

   3. Podloge za oblaganja

-          zadaća,

-          priprema,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Stječe spoznaje o važnosti podloge, njenim vrstama, slojevima, materijalu, radnim alatima te postupcima pripreme,   izvođenja podloga.

Zna izvođenje kontrole položenih obloga i postupke otklona nastalih nedostataka.

Zadatak podloge te alati i materijali za izradu podloge.

Vrste slojeva, debljine slojeva, sastav i omjeri komponenata. Materijal i priprema smjese ovise  o zadanoj vrsti podloge i za njene slojeve odabire se propisana vrsta i omjeri komponenata.

Ta se masa u obliku morta ili žbuke ručno ili strojno polaže u slojevima do postizanja  željene  debljine, stanja i kvaliteta radne  podloge, a propisi o radu kod izvođenja oblaganja su:

- svi radovi u pećarstvu moraju se izvoditi u skladu s važećim pravilnicima i normama u području građevinarstva,

- u izvođenju radova, postizanje propisanog obujma, kvalitete, rokova i cijene ugovorenog rada. - provođenje propisa o zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, zaštiti radnog mjesta i  okoliša.

Kontrola radova utvrđuje

 

 

propisanim ispitnim metodama i uočeni nedostaci se otklanjaju pod nadzorom kontrolora.

 

     4. Oblaganja keramikom

-   zadaća,

-   alati,

-   materijali,

-   obrada pločica,

-   postupci oblaganja,

-   kontrola radova.

 

Stječe znanja o značenju oblaganja te radnim alatima, materijalima i postupcima izvođenja oblaganja.     

Poznaje keramičke proizvode i proizvođače, uporabu uputa i kataloga proizvođača te izbor, obradu, pripremu, ugradnji i kontrolu izvedenog rada. 

Značenje oblaganja površina te alati i materijali za oblaganja. Upoznati keramičarske ručne alate, ručno strojne alate, radne strojeve, naprave te njihove vrste, uporabu i održavanje.     Upoznati keramičke proizvode

za oblaganja,  njihovu vrstu, namjenu, svojstva, dimenzije, načine izbora, načine obrade i proizvodnje, naše glavne proizvođače keramičkih pločica te služenje njihovim uputama, prospektima i katalozima.  

Upoznati osnovne obrade keramičkih pločica; točno odmjeravanje i označivanje zadanih mjera na pločicama te postupke rezanja, piljenja, lomljenja, brušenja i ručnu i  strojnu izradu provrta u keramičkim pločicama.

 

     5. Unutarnja oblaganja

-          zadaća,

-          alati,

-          materijali,

-          podna,

-          zidna,

-          kontrola.

 

Razvija stručnost, samostalnost   i preciznost u radu oblaganja. Poznaje vrste i karakteristike podnih i zidnih oblaganja, radne alate i materijale, mjerenje i određivanje površina oblaganja, pripremu i ugradnju pločica sa strogo određenim razmacima, nagibima, horizontalama, vertikalama i kontrolu radova.

Upoznati važnost unutarnjih podnih i zidnih oblaganja i  njihove karakteristike te vrste, dimenzije, izbor, pripremu i ugradnju keramičkih pločica, izbor i uporabu radnog alata i naprava i uređaja za rad.

 Znati izmjeriti i izračunati površine podova i zidova, pripremiti potreban materijal, radni alat i pomagala, pripremiti površine za oblaganje, odrediti točke i trake vodilice, polagati pločice na podlogu i kontrolirati njihov međusobni razmak.

Zna opločiti unutarnje ravne podove i zidove, podove i zidove sa više ravnina, kružne zidove, stupove pravokutnog i kružnog presjeka te oblaganja lukova i svodova, kada, stubišta, balkona, parapeta i špaleta te uspješno ugraditi gotove završne keramičke elemente i elemente od plastike, stakla, metala i drva.

Zna izvesti potrebita brtvljenja, fugiranja, čišćenja i kontrolu izvedenog oblaganja.

 

     6. Vanjska oblaganja

-          zadaća,

-          alati,

-          materijali,

-          pročelja,

-          terasa,

-          krovovi,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Stječe profesionalna znanja iz važnoga keramičarskoga radnog područja oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te izbora  i sigurne uporabe radne skele, uređaja, radnih alata i zaštitnih sredstava na radu.

Zna za svaku vrstu spomenutih radova mjeriti i odrediti površine oblaganja, potrebne vrste i količine potrebitog materijala.

 

Upoznati važnost vanjskih oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te njihove radne alate, radne skele, pomagala i materijale za oblaganja.

Oblaganje pročelja, zadatak, radni alati i naprave, materijali i  njihov izbor, karakteristike i dimenzije, podloge, priprema, gradnja te kontrola gradnje.

Oblaganje terasa, zadatak, radni

alati i naprave, izbor materijala, dimenzije, karakteristike,  podloge, priprema i ugradnja te provjera ispravnosti gradnje.

Oblaganje ravnih krovova, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, podloge  i slojevi podloga, priprema i izvođenje oblaganja krovova te stroga i dvostruka kontrola ispravnosti izvedenih radova.

Propisom je strogo određena vrsta i kvaliteta podloge, njeni slojevi, materijal, slijed polaganja  i uvjeti polaganja slojeva.

 

 

Tehnologija zanimanja  -  3. razred,   2/64 

 
      Nastavna cjelina

 

 

 Očekivana znanja i umijeća

 

         Nastavni sadržaji

 

  1. Keramičke peći

        -  poznavanje zadatka,

        -  organizacija rada,

        -  priprema materijala,

        -  kaljeve peći

        -  otvoreni kamini

        -  gradnja postolja,

        -  gradnja ložišta,

        -  goriva peći,

        -  gradnja stuba,

        -  gradnja tjemena,

        -  ugradnja opreme,

        -  spajanje dimnjaka,

        -  čišćenje peći,

        -  ispitivanje peći,

        -  predaja peći.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Krušne  peći

-          konstrukcije,

-          materijali,

-          postolja,

-          ložišta,

-          plaštevi,

-          stropovi,

-          dimnjaci,

-          oprema,

-          kontrola.

 

Razvija spoznaje o vrstama peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, materijalima i alatima, pripremi i gradnji te pravilima ispitivanja, kontrole i održavanja peći. Stječe sposobnost povezivanja stručno teorijskih znanja sa sadržajima praktične nastave. Razvija povećanu sposobnost i kreativnost, preciznost i estetiku te odgovornost za organizaciju i izvođenje planiranih radova.

 Zna važnost povezanosti radova u građevinarstvu te osjećaj za skupni rad, radni prostor, estetiku rada i poštivanje građevinskih i ekoloških radnih normi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvija spoznaje o vrstama krušnih peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima

Stječe osjećaj za samostalnost , kreativnost, preciznost i urednost radnog prostora i okoliša.

Gradnja peći vezana je za izvođače koji dobro poznaju vrste i konstrukcije peći, materijale za peći, postupke gradnje peći, građevinske propise i norme , kataloge i prospekte, upute proizvođača o pripremi i ugradnji građevinskih materijala te sljedeće faze radova:

-Poznavanje zadatka, pravilno proučavanje i dobro poznavanje radnog zadatka i tehničko -tehnološke radne dokumentacije. Organizaciju rada, uspješnu pripremu i organizaciju radnog prostora , radnih mjesta i rada u gradnji peći. Pripremu materijala, raspoznavanje i razvrstavanje materijala i elemenata peći prema vrsti materijala, mjerama, klasi,

boji, glazuri, uzorku te pripremiti opremu peći za sastavljanje, povezivanje i ugradnju. Postolje peći, prema nacrtu peći izabrati i pripremiti elemente i prvi red precizno položiti prema skici tlocrta nacrtanoj na tlu samog postolja ili nekoj podlozi, ostali redovi elemenata se polažu i povezuju do planirane visine postolja i uz izradu pripadajućih kanala i otvora postolja peći. Središnji dio peći, izvodi se od šamotnih opeka i ploča zadanih oblika i veličina, a najvažniji mu je dio ložište te se izradi ložišta i ugradnji rešetke ložišta provodi se uz povećanu stručnu odgovornost. Završni dio peći, čine svodovi, vijenci i pokrov, oni su šamotni elementi određenih oblika i veličina, a polažu se u redovima i veličinama u zavisnosti od pojedinih konstrukcija završnog dijela peći.

Opremu peći, čine vratašca ložišta, rešetka ložišta, vratašca prostora pepeljarnice i drugo te njihovo pravilno postavljanje, učvršćenje  i reguliranje. Dimnjake i dimne kanale peći, njihove materijale te postupke i uređaje za pripremu i ugradnju određenih dimnih kanala, dimnih priključaka kao i dimnjaka uz strogo poštivanje njihovih oblika, veličina i izvedbi. Čišćenje peći tijekom gradnje peći izvode se razna unutarnja i vanjska zapunjavanja spojnih mjesta i razmaka te se provodi stručno čišćenje i uklanja višak ili dodaje manjak materijala i uz ocjenu ispravnosti gradnje. Ispitivanje peći, izgrađena i očišćena peć podvrgava se postupcima ispitivanja za određivanje njene ispravnosti gradnje, vrstu i kvalitetu ugrađenog materijala i dijelova, kvalitetu gradnje, rad peći, funkcionalnost i estetiku te predaju ispravne peći i uz pripadajuće upute za njen rad i održavanje.

 

Poznaje planove i konstrukcije

peći, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti pojedine detalje iz složene konstrukcije peći te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno.

Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći. Postolja peći, prema konstrukciji  i nacrtu peći .

Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Dimovodi peći, su dimovodni kanali u peći , priključci peći na dimnjak, kućni dimnjak i njihovi elementi, izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje. Ispitivanje peći, završetkom ugradnje sve pripadajuće opreme i elemenata te čišćenja peći, provjera se ispravnost gradnje, vrsta ugrađenog materijala, opreme, rad peći, funkcionalnost, estetika, rukovanje i održavanje.

 

   3. Zidni štednjaci

-          konstrukcije,

-          materijali,

-          oprema,

-          izvedba,

-          kontrola.

 

Razvija svijest o utjecaju ispravne izvedbe na sigurnost i uporabu zidnih štednjaka.

Upoznaje vrste i konstrukcije štednjaka, njihove materijale, elemente, opremu, te alate, uređaje i postupke gradnje.

Poznaje vrste i konstrukcije krušnih peći, može čitati nacrte, skicirati, nacrtati i objasniti važnije dijelove peći.

Može mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt i obrnuto.

Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga i pripremiti za ugradnju u konstrukciju štednjaka. Postolje peći, prema konstrukciji i nacrtu odabrati i pripremiti materijal i elemente te ih ugraditi u postolje sa s pripadajućim otvorima i kanalima postolja.

Središnji dio ili ložište peći, izbor elemenata te priprema i ugradnja. Završni dio peći, vijenci, svodovi i stropovi te izbor njihovi elementi i ugradnja.

Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak i njihovi elementi, izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje zidnih štednjaka.

 

   4. Industrijske peći

-          kovačke,

-          kalioničke,

-          talioničke,

-          metalurške,

-          gradnja,

-          održavanje.

 

Razvija spoznaje o značenju, vrstama, konstrukcijama, gradnji i radu industrijskih peći.

Razvija stručnost, kreativnost, preciznost i profesionalnu odgovornost te sposobnost povezivanja stručno-teorijskih predmeta s praktičnom nastavom

Stječe osjećaj za radnu sigurnost i urednost radnog okoliša.

 

 

Kovačke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi te priprema, ugradnja, rad peći i njihovo održavanje.

Kalioničke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi i oprema, te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

Talioničke peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

Metalurške peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

 

  5. Ostala oblaganja

            -    teracom, 

            -    kamenom,

            -    keramikom,

            -    izvođenje,

            -    kontrola.

 

Stjecanja znanja i umijeća iz  posebnih vrsta oblaganja, njihove primjene, materijale i izbor, pripremu, ugradnju i kontrolu.

Zna skicom predočiti izvedbe radova i voditi dnevnik praktične nastave i radne mape.

Ostala važnija oblaganja su unutarnja i vanjska oblaganja s teraco pločama, teraco masom, kamenom i specijalnom vrstom keramičkih materijala.

Oblaganja teraco pločama, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema rada, izvođenje i održavanje.

Oblaganje kamenom, primjena, karakteristike kamena, priprema, ugradnja i održavanje.

Specijalna oblaganja, posebna oblaganja i s posebnim keramičkim materijalima, mozaika, bazena, kiselo-otporno,  peći i dr.

 

Metodičke napomene:

Stjecanje stručno-teorijskog znanja za zanimanje pećara, pretpostavlja  postojanje i korištenje školskog praktikuma  s potrebnom opremom i školske radionice praktične nastave te stručnih posjeta učenika proizvođačima građevinskih materijala, obrađivačima i ugraditeljima tih materijala, elemenata i opreme u području i svijetu građevinarstva.

 

Literatura koja se preporučuje:

            Horvat:   Građevinski materijali,  priručnik – skripta

            Beslać:   Materijali u graditeljstvu, Školska knjiga,  Zagreb

            Merčelja: Beton i komponente,  Tehnička knjiga,  Zagreb

            Crnković, Šarić:  Građenje prirodnim kamenom,  RGN-fakultet, Zagreb

              - tehnički katalozi građevnog materijala

              -  prospekti proizvođača građevinskog materijala

              -  periodične stručne tiskovine

 

6.8. Nastavni predmet: Praktična nastava

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenoga odnosno operativnog programa. Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole. Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.   Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim odnosno operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke, te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaji programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

Razred nastave:  prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)  

Godišnji broj sati nastave:   za 1. -830, za 2. - 830, za 3. - 736.

                                                                      

Ciljevi nastave:

Praktična nastava je osnovni stručni predmet koji udružuje i dopunjava znanja, vještine i navike iz ostalih stručnih predmeta koje učeniku omogućavaju da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja pećara.

 

Zadatci nastave da učenici:

 • usvoje znanja, vještine i navike iz područja izrade i održavanja peći,
 • upoznaju alate, uređaje i strojeve za izradu i održavanje peći,
 • osposobe se za brzo prihvaćanje novih rješenja i stječu spretnost ruku,
 • usvoje pravilne tehnološke postupke pripreme i izvođenja pećarskih radova,
 • stječu osjećaj samostalnosti, brzine, preciznosti i odgovornosti u svom radu,
 • razviju svijest o značaju pridržavanja uputa proizvođača pećarskih proizvoda,
 • razvije osjećaj za skupni rad i nauče brinuti se o uređenoj radnoj okolini,
 • razvijaju svijest o pridržavanju propisa o zaštiti na radu i okružju.

 

 

  Praktična nastava -  1. razred,   830  sati

 

   Nastavno područje

  

 Očekivana znanja i umijeća

  

   Nastavni sadržaji

 

 

1. Zaštita i sigurnost na radu,

-          propisi,

-          povrede,

-          uzroci,

-          preventiva,

-          ekologija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati propise o zaštiti na

radu, izvore opasnosti, pravila zaštite na radu kod uporabe materijala, alata, strojeva, pomagala, energenata, rada na visinama,  i zaštitnih sredstava.

Znati povrijeđenom pružiti prvu pomoć, zbrinuti radne otpatke, održavati radno mjesto, okoliš i poštivati ekološke norme.

Uloga i važnost naukovanja, te

uloga i važnost zaštite na radu, zaštite radnog mjesta i okoliša.

Propisi o zaštiti pri radu, prava i obveze učenika u školskoj i obrtničkoj radionici.

Mehanički izvori opasnosti pri uporabi ručnih alata, radnih strojeva i pomagala te otklanjanje

njihovih opasnosti.

Opasnosti od vibracija, zračenja, buke, pare, plinova, kemikalija, lako zapaljivih materijala,

električne struje te nedovoljno i nepravilno osvijetljenih radnih mjesta, radionica i pogona.

Uzroci i štetne pojave požara i eksplozija, mjere zaštite i gašenja te bitni propisi o protupožarnoj sigurnosti na radnom mjestu.

Poznavanje mogućih izvora onečišćenja zraka, vode i tla.

Poznavanje i upotreba osobnih zaštitnih sredstava i pomagala.

Postupci ponašanja kod povreda i pružanja prve pomoći.

Poznavanje propisa o sigurnom izvođenju pećarskih radova, radu na visinama i uporabi ispravnih i standardnih alata i pomagala te racionalnu uporabu materijala i radnih energenata.

Otpaci materijala i njihovo zbrinjavanje te utjecaj razvoja tehnike i tehnologije na čovjeka, okruženje i ekologiju.

 

  2. Organizacija izvođenja rada,

-          radnom mjestu,

-          radionici,

-          gradilištu,

-          priprema,

-          zaštita,

            -     otpaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvija spoznaje odnosa prema organizaciji rada i radu, poznaje radni zadatak, radno mjesto, sredstva za rad, ponašanja u radnom prostoru, koristiti se određenim radnim zaštitnim sredstvima i vođenje dnevnika praktične nastave.

Zna proizvodnu dokumentaciju, organizaciju, pripremu i  izvođenje radnog procesa u radionici i na gradilištu.

Upoznaje se s radim zadatkom, radioničkim prostorom, radnim sredstvima, pravilima ponašanja    i kretanja u radionici i na gradilištu te vođenjem dnevnika praktične nastave.

Zadužuje se osobnim alatom, radnim odijelom, sredstvima zaštite i garderobnim ormarićem.

Temeljito se upoznaje s radnim zadatkom, proizvodnom dokumentacijom, pripremom i izvođenjem rada:

- izbor materijala i dijelova,

- izbor alata, strojeva i naprava,

- izbor radnih zaštitnih sredstava,

- kvalitetno izvođenje radova,

- racionalna uporaba materijala,

- racionalna uporaba energenata,

- pravilno zbrinjavanje otpadaka,

- poštivanje ekoloških propisa.

 

   3. Skladištenje materijala,

-          preuzimanje,

-          skladištenje,

-          čuvanje,

-          izdavanje,

-          zaštita.

        

 

Razvija spoznaje o materijalima, alatima i radnim strojevima te zadaću i funkcionirane glavnih i pomoćnih skladišta kao i njihovu evidenciju i distribuciju.

 

Raspoznavanje materijale i alate  te njihovo preuzimanje po vrsti, količini, boji i kvalitetu.

Propise o skladištenju i čuvanju

materijala, alata, strojeva,

uređaja, zaštitne opreme i drugo.

Vođenje skladišne evidencije o ulasku i izlasku robe iz skladišta. Održavanju skladišne čistoće,  osvjetljenja, temperature i vlage.

Poznavati osnovne karakteristike materijala, alata i naprava, njihovu namjenu, pripremu,

uporabu, održavanje i zaštitu.

  

    4. Priprema  materijala,

-          mortova,

-          ljepila,

-          brtvljenog,

-          opeka,

-          keramičkog,

-          betonskog

-          kamenog,

-          metalnog,

-          staklenog,

-          drvnog.

 

 

Razvija spoznaje o vrstama pećarskih materijala, njihovim karakteristikama i izboru, pripremi i ugradnji te održavanju  i kontroli ugrađenog materijala.

Stječe samostalnost i sigurnost u izboru i uporabi pećarskih materijala te korištenju njihovih kataloga, prospekata i uputa.

Zna propise i postupke primanja, skladištenja, čuvanja i izdavanja skladišnog materijala.

Mortovi – namjena, vrste, sastav, priprema, kvalitete, doprema, ugradnja, kontrola i održavanje. Ljepila – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.

Brtvljeni materijali – namjena, vrste, sastav, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje spojeva.

Zidne opeke – namjena, vrste, sastav, dimenzije, izbor, priprema, ugradnja, kontrola, zaštita i održavanje zidova.

Keramičke pločice – namjena,   oblici, dimenzije, zidne, podne,

specijalne, obrade pločica rezanjem, piljenjem, lomljenjem, bušenjem i brušenjem, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje.

Betonski elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja, kontrola i održavanje gradnje.

Kameni elementi – namjena, vrste, karakteristike, dimenzije, priprema, ugradnja i održavanje.

Metalni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.

Stakleni elementi – namjena, vrste, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje gradnje.

Drvo i drvni elementi –namjena, vrste, sastav, karakteristike, priprema, ugradnja i održavanje.

 

   5. Zidanje zidova opekom,

             -   konstrukcije,

             -   alati i pomagala,

             -   zidne opeke,

-   zidni mortovi,

-   vrste zidova,

             -   izvedbe,

-   kontrola.

 

 

Razvija osjećaj za kreativnost, radnu preciznost te siguran i odgovoran rad u pećarstvu.

Poznaje nacrte, konstrukcije, alate i materijale, pripremu i izvođenje i održavanje građenja  te vođenje dnevnika praktične nastave i radne mape.

Upoznaje se s nacrtima zidova, konstrukcijama zidova, zidnim opekama, mortovima, radnom skelom, radnim alatom i napravama, zaštitnim sredstvima te pripremom i izvođenjem zidanja pojedinih zidova.

Poznaje pravila pripreme i izvođenja svih vrsta standardnih zidova i njihovih spojeva,

pripremanje mortova za zidanje zidova raznim opekama, zidanje zidova opekom debljine 6,5, 12,  i  25 cm., zidanje ravnih i kutnih zidova. zidanje križnih i kružnih zidova, zidanje lukova i svodova.

Zidanje priključaka i križanja dvaju zidova sa jednakim i različitim debljinama zidova.

Crtanje tlocrta pojedinih zidova na podovima radnih objekata i uz potrebita objašnjenja.

Upoznaje se s izradom mape i radioničkog dnevnika.

 

     6. Žbukanje zidova,

-          alati,

-          žbuke,

-          priprema ,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Razvija spretnost ruku te osjećaj za odgovoran i ekonomičan rad kod žbukanja, te poznaje alate, materijale, postupke žbukanja i kontrolu tih radova.

Zna važnost sigurne pripreme i   uporabe radne skele i pomoćnih naprava kod radova zidanja i  žbukanja.  

Upoznaje se sa zadatkom žbukanja te alatom za  žbukanje i njegovom uporabom.

Poznaje pripremu i primjenu grubih i finih žbuka, njihove omjere sastojaka te pripremu  žbuke i mortova za obrtničke i industrijske radove.

Podloga žbukanja priprema se čišćenjem od ostatka morta i nanošenjem tekuće žbuke za određivanje točaka vodilica i vodećih traka, a zatim se odabiru i izvode pojedine faze žbukanja i uz pripadajuću kontrolu.

Zna nanošenje i izravnavanje grube žbuke te nanošenje i

izravnavanje fine žbuke na površine radnog objekta.

 

 

Praktična nastava  -  2. razred,   830  sati

 

   Nastavno područje

  

 Očekivana znanja i umijeća

  

   Nastavni sadržaji

 

 

   1. Podloge za oblaganja

-          zadaća,

-          priprema,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Stječe spoznaje o važnosti podloge, njenim vrstama, slojevima, materijalu, radnim alatima te postupcima pripreme,   izvođenja podloga.

Zna izvođenje kontrole položenih obloga i postupke otklona nastalih nedostataka.

Zadatak podloge te alati i materijali za izradu podloge.

Vrste slojeva, debljine slojeva, sastav i omjeri komponenata. Materijal i priprema smjese ovise  o zadanoj vrsti podloge i za njene slojeve odabire se propisana vrsta i omjeri komponenata.

Ta se masa u obliku morta ili žbuke ručno ili strojno polaže u slojevima do postizanja  željene  debljine, stanja i kvaliteta radne  podloge, a propisi o radu kod izvođenja oblaganja su:

- svi radovi u pećarstvu moraju se izvoditi u skladu s važećim pravilnicima i normama u području građevinarstva,

- u izvođenju radova, postizanje propisanog obima, kvaliteta, rokova i cijenu ugovorenog rada. - provođenje propisa o zaštiti na radu, protupožarnoj zaštiti, zaštiti radnog mjesta,  zbrinjavanju radnih otpadaka i zaštiti okoliša.

Kontrola radova utvrđuje propisanim ispitnim metodama i uočeni nedostaci se otklanjaju pod nadzorom kontrolora.

 

     2. Oblaganja keramikom

-   zadaća,

-   alati,

-   materijali,

-   obrada pločica,

-   postupci oblaganja,

-   kontrola radova.

 

Stječe znanja o značaju oblaganja te radnim alatima, materijalima i postupcima izvođenja oblaganja.     

Poznaje keramičke proizvode i proizvođače, uporabu uputa i kataloga proizvođača te izbor, obradu, pripremu, ugradnji i kontrolu izvedenog rada. 

Značaj oblaganja površina te alati i materijali za oblaganja. Upoznati keramičarske ručne alate, ručno strojne alate, radne strojeve, naprave te njihove vrste, uporabu i održavanje.     Upoznati keramičke proizvode

za oblaganja,  njihovu vrstu, namjenu, svojstva, dimenzije, načine izbora, načine obrade i proizvodnje, naše glavne proizvođače keramičkih pločica te služenje njihovim uputama, prospektima i katalozima.  

Upoznati osnovne obrade keramičkih pločica; točno odmjeravanje i označavanje zadanih mjera na pločicama te postupke rezanja, piljenja, lomljenja, brušenja i ručnu i  strojnu izradu provrta u keramičkim pločicama.

 

     3. Unutarnja oblaganja

-          zadaća,

-          alati,

-          materijali,

-          podna,

-          zidna,

-          kontrola.

 

Razvija stručnost, samostalnost   i preciznost u radu oblaganja. Poznaje vrste i karakteristike podnih i zidnih oblaganja, radne alate i materijale, mjerenje i određivanje površina oblaganja, pripremu i ugradnju pločica sa strogo određenim razmacima, nagibima, horizontalama, vertikalama i kontrolu radova.

Upoznati važnost unutarnjih podnih i zidnih oblaganja i  njihove karakteristike te vrste, dimenzije, izbor, pripremu i ugradnju keramičkih pločica, izbor i uporabu radnog alata i naprava i uređaja za rad.

 Znati izmjeriti i izračunati površine podova i zidova, pripremiti potreban materijal, radni alat i pomagala, pripremiti površine za oblaganje, odrediti točke i trake vodilice, polagati pločice na podlogu i kontrolirati njihov međusobni razmak.

Zna opločiti unutarnje ravne podove i zidove, podove i zidove s više ravnina, kružne zidove, stupove pravokutnog i kružnog presjeka te oblaganja lukova i svodova, kada, stubišta, balkona, parapeta i špaleta te uspješno ugraditi gotove završne keramičke elemente i elemente od plastike, stakla, metala i drva.

Zna izvesti potrebita brtvljenja, fugiranja, čišćenja i kontrolu izvedenog oblaganja.

 

     4. Vanjska oblaganja

-          zadaća,

-          alati,

-          materijali,

-          pročelja,

-          terasa,

-          krovovi,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Stječe profesionalna znanja iz važnog keramičarskog radnog područja oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te izbora  i sigurne uporabe radne skele, uređaja, radnih alata i zaštitnih sredstava na radu.

Zna za svaku vrstu spomenutih radova mjeriti i odrediti površine oblaganja, potrebne vrste i količine potrebitog materijala.

 

Upoznati važnost vanjskih oblaganja pročelja, terasa i ravnih krovova te njihove radne alate, radne skele, pomagala i materijale za oblaganja.

Oblaganje pročelja, zadatak, radni alati i naprave, materijali i  njihov izbor, karakteristike i dimenzije, podloge, priprema, gradnja te kontrola gradnje.

Oblaganje terasa, zadatak, radni

alati i naprave, izbor materijala, dimenzije, karakteristike,  podloge, priprema i ugradnja te provjera ispravnosti gradnje.

Oblaganje ravnih krovova, zadatak, radni alati i naprave, materijali i njihov izbor, podloge  i slojevi podloga, priprema i izvođenje oblaganja krovova te stroga i dvostruka kontrola ispravnosti izvedenih radova.

Propisom je strogo određena vrsta i kvaliteta podloge, njeni slojevi, materijal, slijed polaganja  i uvjeti polaganja slojeva.

    

     5. Ostala oblaganja

-          teracom,

-          kamenom,

-          keramikom,

-          izvođenje,

-          kontrola.

 

Stjecanja znanja i umijeća iz posebnih vrsta oblaganja, njihove primjene, materijale i izbor, pripremu, ugradnju i kontrolu.

Zna skicom predočiti izvedbe radova i voditi dnevnik praktične nastave i radne mape.

Ostala važnija oblaganja su  unutarnja i  vanjska oblaganja

sa taraco pločama, teraco masom,  kamenom i specijalnom vrstom keramičkim materijala.

Oblaganja teraco pločama, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema, izvođenje i održavanje.

Oblaganja teraco masom, primjena, materijali i njihove karakteristike, priprema rada,

izvođenje i održavanje.

Oblaganja kamenom, primjena, karakteristike kamena, priprema, ugradnja i održavanje.

Specijalna oblaganja su oblaganja posebnim keramičkim materijalima, mozaika, bazena,

kiselo-otporno, peći i dr.

 

Praktična nastava  -  3. razred,   736  sati

 

   Nastavno područje

  

 Očekivana znanja i umijeća

  

   Nastavni sadržaji

 

 

 1. Gradnja keramičkih peći

           -   poznavanje zadatka,

           -   organizacija rada,

           -   priprema materijala,

           -   gradnja postolja,

           -   gradnja ložišta,

           -   goriva peći,

           -   gradnja stuba,

           -   gradnja tjemena,

           -   ugradnja opreme,

           -   spajanje dimnjaka,

           -   čišćenje peći,

           -   ispitivanje peći,                 

           -   predaja peći.   

 

 

Razvija spoznaje o vrstama peći, njihovim konstrukcijama,

glavnim cjelinama i elementima, materijalima i alatima, pripremi

i gradnji te pravilima ispitivanja, kontrole i održavanja peći.

Stječe sposobnost povezivanja stručno teorijskih znanja sa sadržajima praktične nastave.

Razvija povećanu samostalnost i kreativnost, preciznost i estetiku   te odgovornost za organizaciju i  izvođenje planiranih radova.

Zna važnost povezanosti radova u građevinarstvu te osjećaj za skupni rad, radni prostor, estetiku rada i poštivanje građevinskih i

ekoloških  radnih normi.

 

 

Gradnja peći, vezana je za izvođače koji dobro poznaju vrste i konstrukcije peći, materijale za peći, postupke gradnje peći, građevinske propise i norme, kataloge i prospekte, upute proizvođača o pripremi i uporabi građevinskih materijala te slijedeće faze radova.

Poznavanje zadatka, pravilno proučavanje i dobro poznavanje radnog zadatka i tehničko- tehnološke radne dokumentacije.

Organizaciju rada, uspješnu pripremu i organizaciju radnog

prostora, radnih mjesta i rada u gradnji peći.

Pripremu materijala, raspoznavanje i razvrstavanje materijala i elemenata peći prema vrsti materijala, mjerama, klasi, boji, glazuri, uzorku te pripremiti opremu peći za sastavljanje i ugradnju.

Postolje peći, prema nacrtu peći izabrati i pripremiti elemente i prvi red precizno položiti prema skici tlocrta nacrtanoj na tlu samog postolja ili nekoj podlozi, ostali redovi elemenata se polažu i povezuju do planirane visine postolja i uz izradu  pripadajućih kanala i otvora postolja peći.

Središnji dio peći, izvodi se od šamotnih opeka i ploča zadanih oblika i veličina a najvažniji mu je dio ložište te se izrada ložišta i ugradnja rešetke ložišta provodi uz povećanu radnu odgovornost.

Završni dio peći, čine svodovi, vijenci i pokrov, oni su šamotni elementi određenih oblika i veličina a polažu se u redovima i veličinama u zavisnosti od  završnog dijela peći.

Opremu peći čine: vratašca ložišta, rešetka ložišta, vratašca prostora pepeljarnice i dr., te njihovo pravilno postavljanje, učvršćenje i reguliranje.

Dimnjake i dimne kanale peći, njihove materijale te postupke i uređaje za pripremu i gradnju određenih dimnih kanala, dimnih priključaka i dimnjaka uz strogo poštivanje njihovih oblika, veličina i izvedbi.

Čišćenje peći, tijekom gradnje peći izvode se razna unutarnja i vanjska zapunjavanja spojnih mjesta i razmaka te se provodi stručno čišćenje i otklanja višak ili manjak materijala i uz ocjenu ispravnosti gradnje.

Ispitivanja peći, izgrađena i očišćena peć podvrgava se postupcima ispitivanja za određivanje njene ispravnosti gradnje, vrstu i kvalitetu ugrađenog materijala i dijelova, kvalitetu gradnje, rad peći, funkcionalnost i estetiku te predaju ispravne peći uz upute za rad i održavanje.

2. Gradnja otvorenih kamina

-          konstrukcije,

-          zidani, montažni

-          materijali,

-          postolja,

-          ložišta,

-          plaštevi,

-          stropovi,

-          dimnjaci,

-          oprema,

            -      kontrola.

Razvija spoznaje o vrstama otvorenih kamina, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima,

Poznaje planove i konstrukcije otvorenih kamina, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti

pojedine detalje iz složene konstrukcije otvorenog kamina te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno.

Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći.

Postolja kamina, prema konstrukciji i nacrtu , odabrati i pripremiti materijal i ugraditi elemente u postolje u redovima do potrebne visine uz izradu pripadajućih zračnih kanala i drugih otvora u postolju peći.

Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.

Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi; izbor elemenata opreme priprema i ugradnja.

Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimljak.

 

    3. Gradnja krušnih peći

-          konstrukcije,

-          materijali,

-          postolja,

-          ložišta,

-          plaštevi,

-          stropovi,

-          dimnjaci,

-          oprema,

-          kontrola.

 

Razvija spoznaje o vrstama krušnih peći, njihovim konstrukcijama, glavnim cjelinama i elementima, opremi, materijalima, alatima i uređajima,

Poznaje planove i konstrukcije peći, može čitati i nacrtati skice i nacrte, nacrtati i objasniti

pojedine detalje iz složene konstrukcije peći te mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt rada i obratno.

Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji, te pripremiti i točno ugraditi u konstrukciju peći.

Postolja peći, prema konstrukciji i nacrtu peći, odabrati i pripremiti materijal i ugradite elemente u postolje u redovima do potrebne visine uz izradu pripadajućih zračnih kanala i drugih otvora u postolju peći.

Središnji dio peći, ložište i plaštevi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.

Završni dio peći, svodovi i stropovi i njihovi elementi; izbor elemenata, priprema i ugradnja.

Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak, kućni dimnjak i njihovi elementi; izbor elemenata te priprema, ugradnja i održavanje.

Ispitivanje peći, završetkom ugradnje sve pripadajuće opreme i elemenata te čišćenja peći, provjerava se ispravnost gradnje, vrsta ugrađenog materijala,  opreme, rad peći, funkcionalnost, estetika, rukovanje i održavanje.

 

   4. Gradnja zidnih štednjaka

-          konstrukcije,

-          materijali,

-          oprema,

-          izvedba,

-          kontrola.

 

Razvija svijest o utjecaju ispravne izvedbe na sigurnost i uporabu zidnih štednjaka. Upoznaje vrste i konstrukcije štednjaka, njihove materijale, elemente, opremu, te alate, uređaje i postupke gradnje.

Poznaje vrste i konstrukcije zidnih štednjaka, može čitati nacrte, skicirati, nacrtati i objasniti važnije dijelove peći.

Može mjeriti i prenositi mjere s nacrta na objekt i obrnuto.

Zna izvršiti izbor materijala, razvrstati ga po vrsti, mjerama, klasi i boji te ga pripremiti i ugraditi u konstrukciju štednjaka.

Postolje peći, prema konstrukciji i nacrtu odabrati i pripremiti materijal i elemente te ih ugraditi  u postolje s pripadajućim  otvorima i kanalima postolja.

Središnji dio ili ložište peći, izbor elemenata, priprema i ugradnja. Završni dio peći, vijenci, svodovi i stropovi te izbor njihovih elementa i ugradnja. Dimovodi peći, dimovodni kanali u peći, priključci peći na dimnjak i njihovi elementi, te izbor elemenata, priprema, ugradnja

i održavanje zidnih štednjaka.

 

  5. Gradnja industrijskih peći

-          kovačke,

-          kalioničke,

-          talioničke,

-          metalurške,

-          gradnja,

-          održavanje.

 

 

Razvija spoznaje o značenju, vrstama, konstrukcijama, gradnji  i radu industrijskih peći.

Razvija stručnost, kreativnost, preciznost i profesionalnu odgovornost te sposobnost povezivanja stručno-teorijskih predmeta s praktičnom nastavom. Stječe osjećaj za radnu sigurnost  i urednost radnog okoliša.

Kovačke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

Kalioničke peći, namjena, vrste, konstrukcije, materijali, elementi  i oprema, te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje. Talioničke peći, namjena, vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

Metalurške peći, namjena vrste, materijali, elementi i oprema te priprema, gradnja, rad peći i njihovo održavanje.

 

Metodičke napomene,

            Svrha praktične nastave u prvoj godini obrazovanja je stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika na radu s različitim materijalima, alatima strojevima i uređajima. Radovi se izvode na jednostavnim radnim vježbama i jednostavnim alatima i uređajima. Praktična nastava je predmet isključivo praktične naravi te svakom praktičnom radu i vježbi trebaju prethoditi potrebna teorijska tehničko-tehnološka objašnjenja u primjerenom obujmu.

Posebnu pozornost treba obratiti sadržajima zaštite pri radu koji su dani i obrađeni kao posebna cjelina na početku rada u radionici i na njih se valja vraćati u svakoj konkretnoj vrsti posla u kojoj  se javlja potrebna mjera zaštite.

Sama organizacija i realizacija praktične nastave ima ključan utjecaj na uspješno ostvarenje postavljenih zadataka i ciljeva nastave ovog predmeta i pretpostavlja opremljenost radionice, dobru organizaciju i pripremu pojedinih vježbi i da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s nastavnom opremom.

Praktičnu nastavu najpovoljnije je ostvariti u blokovima po tjedan dana, kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave. Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave, ako to može dati očekivane rezultate. Dio praktične nastave izvodi se u školskoj radionici, a drugi dio u radnom procesu u radionicama obrtnika, malih poduzetnika i drugim licenciranim radionicama za obuku učenika.

             Prilikom izrade izvedbenog programa praktične nastave potrebno je imati u vidu predznanje učenika stečeno u osnovnoj školi i činjenicu da za određeni dio programiranih radova učenici nemaju odgovarajuću teorijsku podlogu. Učenici u radionicama obrtnika sudjeluju u konkretnom proizvodnom ili uslužnom procesu i uče one sadržaje koje nameće određena usluga i radi toga se ne može uvijek poštivati programirani redoslijed predviđenih sadržaja. Pritom je zadaća  realizatora programa da učeniku na početku  radnog zadatka pruži stručno-teorijska objašnjenja koja su neposredno vezana za izradu zadatka.

              Školski nastavnik koji organizira, izvodi ili prati ostvarenje programa, dužan je voditi brigu da svi učenici najkasnije do kraja školske godine prođu sve programske sadržaje. Također je obveza nastavnika stručno-teorijskih predmeta, značajnih za stjecanje zanimanja, da sudjeluju u izradi i praćenju ostvarenja programa praktične nastave.

              Svaki radni zadatak treba imati naziv cjeline, cilj, znanja i radne navike koje se stječu uvježbavanjem na praktičnoj nastavi. Radni zadatak obuhvaća pripremne radove, potrebiti materijal, sredstva za rad, načine izrade, radne uvjete, propise, zaštitne mjere i ekološke zahtjeve.

              Praćenje rada učenika i vrednovanje rezultata rada ima posebnu važnost i izvedbenim programom treba utvrditi način praćenja rada učenika i njegovo ocjenjivanje. Prilikom izrade izvedbenog programa potrebno je za svaku vježbu navesti i sljedeće:

       -   cilj vježbe, proizvod ili usluga,

       -   osnovne i pomoćne materijale,

       -   sredstva za rad  (alati, instrumenti, strojevi i uređaji),

       -   načini izvođenja  (organizacija, tehničke i tehnološke upute),

       -   potrebne mjere zaštite na radu i zaštite okoliša,

       -   načine vrednovanja rada učenika,  stečena znanja, vještine i navike u praktičnom radu.

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je za praktičnu nastavu imati i održavati sljedeći pribor i opremu:

      -   propisani dnevnik rada  (mapa praktičnog dijela naukovanja),

      -   odobrenu literaturu  iz praktične nastave, pećarske struke i pećarskih radova,

      -   pribor za crtanje  (olovka, gumica, dva trokuta, šestar, kalkulator i dr.),

      -   radno odijelo, cipele, kapa i radne rukavice,

      -   vođenje mape praktičnog dijele naukovanja,

      -   pristup usmenom, pismenom i praktičnom provjeravanju znanja i vještina iz praktične nastave.

 

Literatura koja se preporučuje

Za sada ne postoji neposredna stručna literatura kojom bi se mogli korisno pomoći i učenici i nastavnici, već samo posredna tekstualna pomagala:

     -   tehnički katalozi građevnog materijala,

     -   prospekti proizvođača građevnog materijala,

     -   N.Kacian: Osnove zaštite na radu, IPRPZ, 1994.

     -   Radna mapa za naukovanje POU, Zagreb, 2003.

 

7.   ISPITNI KATALOG  -   POMOĆNIČKI ISPIT

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje pećar nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog

dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. gradnja zidnih štednjaka,
 2. gradnja kalijevih peći,
 3. gradnja stojećih kamina,
 4. gradnja krušnih peći,
 5. gradnja kalioničkih peći,
 6. gradnja talioničkih peći,
 7. podna oblaganja pločicama,
 8. zidna oblaganja pločicama,
 9. specijalna oblaganja pločicama.

 

Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju dolje navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

 

Vrsta uratka

Opis  uratka

 

       Gradnja štednjaka

Odabrati prostor i veličinu  štednjaka, položaj dimnjaka i njegove veličine, vrste i veličine dimnih kanala  štednjaka, grijače i zračne zaklopke te provjeriti ispravnost  rada štednjaka

 

 

      Gradnja slobodno

       stojećeg kamina

Utvrditi položaj dimnjaka, prema nacrtu izraditi ložište, izolirano radi gubitaka topline, klupice i nadgradnja te zaklopka. Peć se fugira, očisti i ispitana preda  korisniku

 

       Izvedba podnog

           opločenja

Odabrati zadanu vrstu podnog opločenja, pripremiti podloge za opločenje, izračunati najviše i najniže točke završnog opločenja, slijedi i izvođenje opločenja, fugiranje i čišćenje te provjera kvalitete i predaja rada

     Gradnja suvremenoga

        položenog kamina

Odrediti položaj dimnjaka i njegovu veličinu, izraditi kamin prema zadanim mjerama, dimne kanale peći prilagoditi prema dimnjaku, optimalno mjesto ugradnje, zračne zaklopke, fugiranje i čišćenje te ispitivanje rada i kvalitete, davanje uputa i predaja peći

      Gradnja složenoga

      zidanog štednjaka

Utvrditi položaj dimnjaka i njegovu veličinu, prostor za gradnju štednjaka, mjere dimnih kanala u peći, ugraditi grijače i regulacijske zaklopke, slijedi fugiranje i čišćenje te ispitivanje, upute i predaja štednjaka

      Gradnja krušne peći

      za pečenje i grijanje

Izvedba dimnjaka je obvezna prema nacrtu i zbog važećih propisa - izgradnja kostura peći s grijačima, lukovima, pećnicama zapećcima i poklopcem, fugiranje i čišćenje peći, ispitivanje, upute i predaja korisniku 

 

     RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

    Opločivanje kupaonice

 

Provjera: ispravnosti izbora materijala za oblaganje, točnosti polaganja pločica prema nacrtu, ravnosti cjelokupne postave pločica, točnosti nagiba, horizontalnosti i vertikalnosti sastava pločica, te čistoće i izgleda

    Zidani štednjaci

Provjera: izbora i postavljanja kostura peći, ispravnosti dimnih kanala, ugradnje vodokotlića i nosača,  ispravnosti dimnjaka, kvalitete izrade i estetike površine štednjaka

    Krušne peći

Provjera: izrade postolja i glavne mjere peći, glavne mjere dimnjaka i njegovog položaja, razvrstavanja kutnih i drugih elemenata, izrade luka i njegove izmjere te kvalitete izrade

     Otvoreni i toplo

     zračni kamini

 

Provjera: ispravnog izbora veličine uloška, postavljanja i ugradnje uloška, izgradnje kupole kamina pomoću mreže, ugradnje toplinskih elemenata te završne površinske obrade kamena

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

NASTAVNI PREDMET

Tehnologija zanimanja

 1. Značenje i razvoj pećarskog zanimanja
 2. Vrste pećarskih radova
 3. Osnovni pećarski materijali
 4. Oblici energije i njena racionalna uporaba
 5. Zaštita na radu i zaštita okoliša
 6. Keramički materijali za oblaganje
 7. Keramika, kamen beton, staklo i metal
 8. Drvo, papir, tekstil i plastične mase 
 9. Izolacijski i vatrostalni materijali
 10. Veziva, ljepila, mort i žbuka
 11. Pripremni radovi prije oblaganja
 12. Osnove zidanja i žbukanja
 13. Priprema površine za oblaganje
 14. Izvođenje oblaganja keramičkim pločicama
 15. Izvođenje oblaganja ostalim materijalima
 16. Osnove izvedbe pećarskih radova
 17. Složene izvedbe pećarskih radova
 18. Namjena i izvedba kalijevih peći i kamina
 19. Namjena i izvedba krušnih peći
 20. Namjena i izvedba industrijskih peći
 21. Ručni keramičarski i pećarski alati
 22. Keramičarske ručne i strojne pile
 23. Keramičarske ručne i strojne bušilice
 24. Ostali keramičarski uređaji i naprave
 25. Radni otpadci i njihovo zbrinjavanje
 26. Održavanje radnih sredstava i radnog prostora

Stručni predmeti

 1. Presjeci predmeta i njihovo kotiranje
 2. Radionički, sastavni i shematski crteži
 3. Predočavanje i izrada crteža jednostavnih elemenata
 4. Građevinsko predočavanje elemenata konstrukcija
 5. Izrada i analiza skica iz zanimanja
 6. Izrada i analiza proizvodne dokumentacije

7.      Uporaba računala i programa u zanimanju

 

Matematika u struci

 1. Mjerne veličine i jedinice
 2. Izračunavanje  površine, volumena i mase
 3. Izračunavanje količine materijala i vremena rada
 4. Izračunavanje broja okretaja i brzine obrade

5.      Izračunavanje vremena strojne obrade piljenja 

 1. Određivanje vremena strojne obrade brušenja 
 2. Određivanje pojedinačnih i ukupnih troškova
 3. Izračunavanje poreza, kamata i plaća

OCJENJIVAČKI LIST

 I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru

praktične zadaće

Broj bodova

Poznavanje radne dokumentacije

          0 -   5

Izbor radnog procesa izrade

0 - 10

Izbor radnog materijala i dijelova

0 - 10

Izbor alata i radnih strojeva

          0 - 10

Izvođenje ručnih obrada uratka

0 - 10

Izvođenje strojnih obrada uratka

0 - 10

Izvođenje mjerenja i kontrole

          0 - 10

Ocjena kvalitete izrade uratka

0 - 10

Ocjena utroška radnog vremena

          0 - 10

Odnos prema radnim sredstvima

0 - 10

Odnos prema zaštiti na radu

          0 -   5

UKUPNO BODOVA

  0 - 100

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

 odličan         ( 5 )

81 – 91

 vrlo dobar    ( 4 )

67 – 80

 dobar            ( 3 )

50 – 66

 dovoljan       ( 2 )

0 – 49

 nedovoljan   ( 1 )

 

 II. STRUČNO-TEORIJSKI DIO

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

 odličan         ( 5 )

80 – 89

 vrlo dobar    ( 4 )

70 – 79

 dobar           ( 3 )

60 – 69

 dovoljan       ( 2 )

Manje od 30

 nedovoljan   ( 1 )

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-67

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.