Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje puškar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje puškar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2164

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

PUŠKAR

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:
Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: PUŠKAR

 

Zadaci

Usvojiti značaj važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili  sklopova naoružanja.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem i bez odvajanja čestica

Moći izabrati i primijeniti, alate i postupke, ručne i strojne obrade, s odvajanjem i bez odvajanja čestica, u izradi određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog zadatka

Upoznati postupke spajanja

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva

Poznavati  konstrukciju i izradu oružja,

Znati i moći izraditi pojedine dijelove lovačkoga, sportskoga i obrambenoga vatrenog oružja i streljiva (municije).

Upoznati alate, princip rada  i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova

Znati i moći izvršiti rastavljanje i sastavljanje pojedinih cjelina i sklopova, ispitivanje i podešavanje funkcija; stavljanje u pogon oružja, održavanje dijelova i sklopova oružja.

Znati odabrati rezervne dijelove i pravilno ih ugraditi

Znati sastaviti i ispitati oružje.

Znati izvršiti kontrolu točnosti rada te napraviti kalkulaciju troškova.

Znati rukovati strojevima za čišćenje, podmazivanje i podešavanje kod održavanja dijelova i sklopova naoružanja.

Upoznati osnove računalstva i informatike tako da se mogu samostalno služiti korisničkim programima iz područja naoružanja

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti se za cjeloživotno školovanje.

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i govor.

 

Prijelaz u viši razred: utvrđuje se pravilnikom.

 

Završetak obrazovanja: utvrđuje se pravilnikom.

 

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora- puškara (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 

 

2.     NASTAVNI PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije

-

-

-

-

2

64

64

Praktikum: Nove tehnologije

CAD-CAM-CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija naoružanja

Praktična nastava u radnom procesu

 

340

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

640

 

Ukupno

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava (objašnjenje):

 

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE.)

 

NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A)    Općeobrazovni dio)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

 

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije

 

 

 

 

2

64

64

 Praktikum:

   Nove tehnologije 3)P

CAD-CAM -CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu ili dobro opremljenoj obrtničkoj radionici

4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

 

C)    Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama:

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

  najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

70

 

 

 

 

Tehnologija naoružanja

-

105

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

Tehnologija obrade  i montaže i  Tehnologija naoružanja

– nastavni predmeti  koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave.

4) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

 

D)    Ukupno nastave

 

  

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

 Općeobrazovni dio

315

315

224

854

 Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

245

245

224

715

 Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1460

1460

1248

4169

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Finomehanički elementi

usmeno, pismeno, praktičan rad

Osnove automatizacije

usmeno, pismeno ,praktični rad 

Tehnologija naoružanja

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

 

VSS

Matematika u struci

profesor matematike

prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

VSS

Tehničko crtanje

profesor računalstva

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. elektrotehnike

profesor strojarskih predmeta

VSS

Osnove tehničkih materijala

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. .strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. .ing. metalurgije

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Finomehanički elementi

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove automatizacije

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija naoružanja

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS

SSS

Praktikum NT

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Praktična nastava

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 5.1. Rad s učenicima u skupinama – dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

Profesor

1. razr. – 2 sata (2+0)

70 sati –zajedno

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3 .razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1

Profesor

1,5 sat (1+0,5)

35 sati – zajedno

18 sati – 2 skupine

 

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničkih materijala

1

profesor

1 sat (1+0)

35 sati – zajedno

 

 

30 učenika

 

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2 sata  (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2 sata (2+0)

70 sati – zajedno

 

30 učenika

 

Finomehanički elementi

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove automatizacije

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sata – zajedno

32 sata – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija naoružanja

 

2 i 3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

2.razred 3 sata (2+1)

70 sati-zajedno

35 sati - 2 skupine

3.razred 4 sata (2+2)

64 sata-zajedno

64 sata - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum NT

3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija naoružanja

Tehničko crtanje

Osnove tehničkih materijala

Finomehanički elementi

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +Praktikum za Tehnologije

 

-Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/

-Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

i spajanje i montažu

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija naoružanja

 

Praktikum za

osnove automatizacije

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom pneumatsko i hidrauličko upravljanje robotiku u slično.

Osnove automatizacije

Praktikum za nove tehnologije:

CAD–CAM-CNC

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD-CAM–CNC  tehnologiju

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija naoružanja

Izborni sadržaji

Praktikum NT

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 

6.     NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

1 - Praktični  dio obrazovanja – naukovanja

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice,

-         pogone poduzeća, gradilišta i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade

-         alate, pribor, uređaje i strojeve

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada tehničko-

  tehnološke dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

- etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

- kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površine kod elemenata koje treba spojiti, toleranciju oblika i namjestiti položaj za montažu.

Znati i umjeti prema redoslijedu spajanja i okretnom momentu nagiba spojiti i osigurati dijelove pomoću matica, vijaka i elemenata za osiguranje.

Znati i umjeti izraditi spojeve pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti dijelove hladnim zakivanjem.

Znati i umjeti pripremiti alat, materijal i dijelove za lemljenje.

Znati i umjeti lemiti limove i profile iz različitih materijala.

Znati i umjeti lijepiti dijelove iz različitih materijala.

Znati i umjeti napraviti spojeve utiskivanjem i stezanjem.

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od  korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: puškar

                                                                                                                  

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Ponoviti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

 

 

 

 

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti znanja

 

 

Ponoviti ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice,

-         pogone poduzeća gradilišta i slično.

3.

 

 

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti znanja

Ponoviti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti zadaće zaštite na radu.

Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti znanja

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

- Proširiti znanja i vještine

- Planiranje i priprema u

  zanimanju

 

 

 

 

 

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismene ili usmene navode.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada i popravka.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

- Dokumentacija u

  zanimanju

 

 

Čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

- Proširiti

  znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola

   u zanimanju

 

 

 

 

 

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.

Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina ovisno o funkciji.

Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.

8.

 

 

 

 

 

 

Ručna obrada

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti lijepiti dijelove iz različitih materijala

Znati i umjeti napraviti spojeve utiskivanjem i stezanjem

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada spajanjem

- Proširiti  znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika..

Znati pripremiti smole za lijevanje

Znati postaviti elemente u lijevanu smolu i punjenjem izraditi spojeve

Znati i umjeti lijepiti dijelove iz različitih materijala

Znati i umjeti napraviti spojeve utiskivanjem i stezanjem

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojna obrada

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezanje materijala

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti strojnu pilu za rezanje, materijal predmeta obrade

1.      -         umjeti pravilno stegnuti materijal

2.      -         znati i umjeti pravilno podesiti i uključiti stroj

3.      -         pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti tokariti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti glodati prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate: sjekač, crtaća igla, točkalo, svrdlo, tokarski nož i slično.

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti brusilicu, materijal predmeta obrade, pravilno izabrati brusne ploče i pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i brusne ploče

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak brusnog alata.

- umjeti brusiti prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

  - znati i umjeti profilno brusiti ravne i okrugle površine

- znati i umjeti profilno oblikovati brusne ploče.

-  pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

11.

 

 

 

 

 

 

Toplinska obrada, ispitivanje tvrdoće

 

 

 

 

 

 

Znati razlikovati izratke prema obliku, materijalu i obradivosti

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade i režim rada prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati izabrati i primijeniti sredstva za brušenje i poliranje

Znati površinski otvrdnuti izrađevinu

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature. 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža elemenata u mehaničke sklopove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.

Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivanje izrađenih predmeta (dorada prije montaže) ručnim skidanjem strugotine i ručno vođenim strojevima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti  obrađivati polukružnim ljuštenjem izratke do mjere točnosti IT 7 i do stanja površine Rz između 4 i 10 nm.

Znati i umjeti izrađivati profilnim ljuštenjem provrte u izracima do stanja površine Rz između 4 i 19 nm.

Znati i umjeti tuširati (grecati) površine različitim alatima.

Znati i umjeti polirati ručno i obraditi površinu od  metala, drveta i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva.

Znati i umjeti brusiti ručno i obraditi površinu na izrađenim komadima od drveta, roga i umjetnih materijala pomoću ručno vođenih strojeva.

 

Znati i umjeti glodati pomoću ručno vođenih strojeva i obraditi površine na izrađenim komadima od metalnih i nemetalnih materijala.

Znati i umjeti obraditi površine na otvrdnutim izracima ili dijelovima izratka ručno i različitim alatima i pomoćnim sredstvima.

Znati i umjeti obraditi površine na izracima od umjetnih i prirodnih materijala ručno i različitim alatima.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivanje (dorada) izrađenih komada skidanjem strugotine

alatnim strojevima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namještanje:

 Znati i umjeti namjestiti i podesiti ili programirati strojne vrijednosti

Znati i umjeti pripremiti i montirati sredstva za stezanje (planske ploče, stezne glave, naprave za učvršćivanje i konjiče)

Znati i umjeti izabrati i učvrstiti alate.

Znati i umjeti centrirati i stegnuti izratke

Bušenje, upuštanje, ljuštenje:

Znati i umjeti na bušilicama i tokarskim strojevima izrađivati provrte u izracima od metala, umjetnih metala roga i drveta.

Znati i umjeti na tokarskim strojevima polukružnim ljuštenjem izraditi provrte mjerne točnosti IT 7 i do stanja površine Rz između 4 i 10 nm.

Znati i umjeti izrađivati profilnim ljuštenjem  provrte u izracima od metala do stanja površine Rz između 4 i 10 nm i površine Rz 4 i 63 nm.

Znati i umjeti tokarenjem sa različitim tokarskim noževima oblikovati posebice radijuse i kugle.

Znati i umjeti glodati izratke do mjerne točnosti od 0,05 mm i do stanja površine Rz između 10 i 40 nm različitim obodno ravnim i čeono obodno ravnim glodalima.

Znati i umjeti glodanjem dužinskih profila s različitim glodalima obrađivati izratke do stanja površine Rz između 10 i 40 nm.

15.

 

 

 

 

CNC programiranje

alatnih strojeva

 

 

 

Upoznati i usvojiti  princip rada CNC alatnog stroja

Znati i umjeti upisati program u CNC stroj.

Znati odrediti nultu točku pri CNC upravljanju.

Znati odrediti korekciju alata.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja.

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža (sastavljanje) i demontiranje (rastavljanje) kratkocijevnoga, dugocijevnoga, lovačkoga i  športskog oružja

 

 

 

 

 

Poznavati princip rada pojedinih dijelova i sklopova oružja, te municiju za pojedinu vrstu oružja.

Znati i umjeti rastaviti i sastaviti oružje.

Znati i umjeti rukovati oružjem.

Poznavati zaštitne mjere kod rukovanja oružjem

Znati i umjeti konzervirati i dekonzervirati oružje

Znati pravila o čuvanju i skladištenju oružja i municije.

Znati koristiti dokumentaciju o oružju i municiji.

Poznavati postupke održavanja oružja.

Poznavati zakonske propise o oružju i municiji.

17.

 

 

Održavanje u ispravnom stanju dijelove, uređaje, sustave alate i strojeve.

Znati održavati strojeve i uređaje odnosno sustave.

Znati održavati alate.


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: puškar

                                                                                                                  

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine) 

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

Objasniti mogućnosti strukovnog obrazovanja

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati samostalno:

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.


3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

-         Proširiti znanja

 

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.


4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

-         čitanje, primjena i izrada

tehničko-tehnološke dokumentacije

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.


5.

 

 

 


Obrada i za
štita površine

 

 

 

Znati i umjeti pripremiti kupke za bruniranje izradaka

Znati i umjeti brunirati izratke

Znati i umjeti pripremiti izratke za sivo luženje i primijeniti različita luženja.


6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CNC programiranje

alatnih strojeva

- Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

Upoznati i usvojiti  princip rada CNC alatnog stroja

Znati i umjeti upisati program u CNC stroj.

Znati odrediti nultu točku pri CNC upravljanju.

Znati odrediti korekciju alata.

Upoznati, usvojiti i umjeti praktično primijeniti vrste CNC upravljanja..

Znati i umjeti programirati izradu jednostavnih dijelova na CNC alatnim strojevima.

Znati i umjeti izraditi predmet na numerički upravljanoj alatnoj glodalici

7.


Održavanje u ispravnom stanju dijelove, uređaje, sustave alate i strojeve.

Znati održavati strojeve i uređaje odnosno sustave.

Znati održavati alate.

8.


Planiranje i pripremanje tijeka rada te kontroliranje i ocjenjivanje radnih rezultata

Zna utvrditi i osigurati tijek rada (radne operacije) s obzirom na organizacijske nužnosti.

Zna procijeniti opseg rada i popravaka

Zna kontrolirati i ocjenjivati rezultate rada

9.

 

 

 

 

 

 

 

Tehnološki postupci i

 izrada dijelova i stavljanje u ispravno stanje naoružanja

 

 

 

 

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade pojedinog dijela naoružanja.

Znati i umjeti provjeriti i ocijeniti stanje elemenata i sklopova

Znati i umjeti dorađivati oštećene elemente.

Znati i umjeti izraditi rezervne dijelove.

Znati i umjeti izmijeniti oštećene elemente i sklopove.

Znati i umjeti montirati oružje  ispitati funkciju

Znati i umjeti praviti modele i uzorke od različitih sirovina i kombinacija sirovina spajanjem različitim postupcima.

10.

 

 

 

Obrađivanje izrađenih predmeta (dorada prije montaže) ručnim skidanjem strugotine i ručno vođenim strojevima.

Znati i umjeti obraditi površine na otvrdnutim izracima ili dijelovima izratka ručno i različitim alatima i pomoćnim sredstvima.

Znati i umjeti obraditi površine na izracima od umjetnih i prirodnih materijala ručno i različitim alatima.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža (sastavljanje) i demontiranje (rastavljanje) kratkocijevnog, dugocijevnog, lovačkog i  športskog oružja

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati pripremiti elemente.

Znati odrediti međusobni položaj elemenata pomoću spojeva s vijcima i klinovima.

Znati prilagoditi pripadajuće izratke za čvrste i rastavljive spojeve prema drugom izratku ( protu-dijelu), mjernoj spravi ili podacima s crtežima.

Znati i umjeti spojiti elemente i sklopove, te optičko-nišanske uređaje uvažavajući specifične uvjete montaže dijelova naoružanja.

Znati i umjeti za vrijeme montaže provoditi među ispitivanja za sprečavanje greške u montiranju.

Znati i umjeti kontrolirati spojeve ugrađenih elemenata i sklopova.

Znati i umjeti rastaviti i čistiti naoružanje s obzirom na njihovu funkciju, obilježiti i odložiti dijelove prema položaju i funkciji.

Znati utvrditi rabljenost te odlučiti o popravku ili izmjeni elemenata

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje i podešavanje funkcija i stavljanje u pogon te provjera radne sigurnosti kratkocijevnoga, dugocijevnoga, lovačkoga i  športskog oružja

 

 

 

Znati i umjeti ispitati i podesiti funkciju i staviti u pogon oružje.

Znati i umjeti provjeriti radnu sigurnost oružja osobito kontrolom sigurnosnih elemenata i uređaja..

Znati i umjeti ispitati pojedinačne funkcije koje su bitne za sveukupnu funkciju, podešavanjem mehaničkih vrijednosti uspostaviti sposobnost funkcioniranja sklopova.

Znati i umjeti izvoditi funkcionalno i kontrolno gađanje oružjem.

13.

 

 

 

 

 

 

Trofejno oružje

 

 

 

 

 

 

Znati vrste trofejnog oružja.

Znati funkcioniranje trofejnog oružja.

Znati postupke održavanja trofejnog oružja.

Znati povijesnu i umjetničku vrijednost trofejnog oružja.

Znati i umjeti rekonstruirati i konstruirati pojedine dijelove i sklopove trofejnog oružja.

Znati i umjeti popraviti trofejno oružje uz eventualno ispitivanje s pojačanim mjerama sigurnosti.

 
2. – Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

1.     Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)

  1. Tehnologija naoružanja (2. i 3. razr.)

 

R. br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

 

Opći stručni sadržaji

1

Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

 

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

15

 

 

15

 

Osnove proizvodne tehnike

35

 

 

35

 

Osnove strojeva i uređaja

10

 

 

10

 

Toplinska obrada

10

 

 

10

 

Posebni stručni sadržaji

2

Tehnologija naoružanja 2. razred (105 sati)

 

 

 

 

 

 Elektrotehnika i električni strojevi

 

35

 

35

 

Toplinska obrada

 

10

 

10

 

Obrada odvajanjem čestica

 

25

 

25

 

Obrada deformacijom

 

10

 

10

 

Naoružanje i održavanje naoružanja

 

25

 

25

3

Tehnologija naoružanja razred (128 sati)

 

 

 

 

 

Obrada i zaštita površine

 

 

20

20

 

Osnove balistike s elementima gađanja

 

 

32

32

 

Naoružanje i održavanje naoružanja

 

 

76

76

 

UKUPNO SATI

70

105

128

303

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

puškar.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja.

Znati i umjeti mjeriti, dužine, kutove i hrapavost površina.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec, 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

 Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.


 

Tehnologija obrade i montaže - prva godina: puškar

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Mjerenje i kontrola                Usvojiti i primijeniti                   Mjerenje duljina:

znanja i vještine u praksi.          Mjerenje pomičnim mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje etalonima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne               Upoznati načela rada,               Postupci ručne obrade

tehnike                         alate i postupke pojedinih           odvajanjem čestica:

                                               obrada                                     - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                                                                                                       Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja       Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,               Postupci strojne obrade

                                               alate i postupke                        Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                       Bušenje

                                               obrada                                     Tokarenje        

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                    Razlikovati pojedine strojeve       Podjela strojeva

     i uređaja                              za pretvorbu energije,                - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija              - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

  4. Toplinska obrada               Usvojiti i primijeniti znanja     Osnove toplinske obrade

i vještine u praksi                     Žarenje

                                                                                                Kaljenje

                                                                                                 Popuštanje i poboljšanje

                                                                                                  Cementiranje i nitriranje

                                                                                                Peći za toplinsku obradu

 

6.3. Nastavni predmet: Tehnologija naoružanja

 Razred: drugi (2.) /puškar

              Treći (3.) / puškar

Tjedni (ukupni) fond sati:           3 sata (105 sati) 2 + 1

                                               4 sata (128 sati) 2 + 2

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

 puškar.

 

 1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: PUŠKAR.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili  sklopova naoružanja.

Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih  alata, principe i pravila rada.

Znati primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade s odvajanjem i bez odvajanja čestica

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada,

postojanost alata.

Znati izabrati i primijeniti, alate i postupke, ručne i strojne obrade, s odvajanjem i bez odvajanja čestica, u izradi određenog zadatka.

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva

Usvojiti pojmove o obradi deformacijom.

Upoznati alate, princip rada i postupke pojedinih obrada deformacijom.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke obrade deformacijom u izradi određenog zadatka

Upoznati postupke spajanja

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje

Znati izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Znati primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja

Znati izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima

Poznavati  konstrukciju i izradu oružja,

Znati i moći izraditi pojedine dijelove lovačkoga, sportskoga i obrambenoga vatrenog oružja i streljiva (municije).

Znati i moći izvršiti rastavljanje i sastavljanje pojedinih cjelina i sklopova, ispitivanje i podešavanje funkcija; stavljanje u pogon oružja, održavanje dijelova i sklopova oružja.

Znati odabrati rezervne dijelove i pravilno ih ugraditi.

Znati izvršiti kontrolu točnosti rada te napraviti kalkulaciju troškova.

    Znati rukovati strojevima za čišćenje, podmazivanje i podešavanje kod održavanja dijelova i sklopova naoružanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Prospekti i upute o svakoj vrsti naoružanja

Mapa za praktičnu nastavu

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologija naoružanja (2. godina = 105 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                           Sadržaj

1                  2                                              3                                              4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotehnika i električni strojevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu i grafički je prikazati. Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

   Opisati djelovanje serijskoga i paralelnoga spoja otpornika i praktičnu primjenu i posljedice takvog spajanja

   Znati jedinice za rad i snagu i preračunati vrijednosti osnovne u manju i obratno

  Objasniti pojam električnog polja i njegovu tehničku važnost.

   Opisati magnetsko polje električne struje, njegove zakonitosti i tehničko značenje

  Objasniti karakteristične veličine izmjeničnih struja i napona te znati njihove jedinice.

Znati objasniti međusobnu ovisnost električnih veličina u RLC spojevima

Poznavati karakteristične veličine napona i struje trofaznoga sustava i načine spajanja trošila.

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike            :          

 

1. Električni strujni krug

 

2. Serijsko i paralelno spajanje otpornika

 

3. Rad i snaga električne struje 

 

4. Električno polje i kondenzatori

 

5. Elektromagnetizam i elektromagnetska indukcija

 

6. Kemijski izvori struje

 

 

7. Izmjenični napon i struja

 

8. Krugovi izmjenične struje

 

9. Materijali u elektrotehnici

 

10. Mjerenja u elektrotehnici

 

11. Osnovna znanja o

električnim strojevima

 

2.

 

 

 

 

Toplinska obrada

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi

Ponoviti i proširiti znanja

Fe-C dijagram

Žarenje

Kaljenje

Popuštanje i poboljšanje

Cementiranje i nitriranje

Peći za toplinsku obradu

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada

odvajanjem čestica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještina u praksi:

 

Osnove teorije rezanja

Geometrija oštrice alata

Strugotina

Pojava topline i hlađenje

Režimi rada

Sile rezanja i snaga

Bušenje, proširivanje,

razvrtanje, upuštanje

- vrste i geometrija alata:

   svrdla, proširivala

   razvrtala, upuštala

- naprave za stezanje

- bušilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Tokarenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- tokarilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Glodanje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- glodalice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

 Brušenje

- vrste i geometrija brusnih ploča

- naprave za stezanje

- brusilice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

- profiliranje brusnih ploča

Blanjanje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- blanjalice; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Piljenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- pile; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Provlačenje

- vrste i geometrija alata

- naprave za stezanje

- strojevi; glavni dijelovi

- izvori opasnosti i mjere zaštite

Završne fine obrade;

princip rada, alati i strojevi

 - honanje

- lepanje

- superfiniš

- obrada ultrazvukom

- obrada laserom

Obrada na CNC strojevima

-sastavni dijelovi i ustroj

-CNC glodalice

-mjerni sustavi

-koordinatni sustav

-nulte i referentne točke

-vrste CNC upravljanja

-alatni sustavi i korekcija

alata

-program i programiranje

4.

 

 

 

 

 

 

 

Obrada deformacijom

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještina u praksi

 

Svojstva metala za obradu deformacijom

Odsijecanje

Prešanje

Savijanje

Izvlačenje

Istiskivanje

Kovanje

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naoružanje i održavanje naoružanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznavanje osnovnih pojmova iz područja suvremene tehnike naoružanja

Upoznati važnost i primjenu

pojedinih elemenata

naoružanja.     

Princip rada

Dijelovi naoružanja

Mehanizmi naoružanja

Materijal za izradu

Pribor

Streljivo (municija)

Punjenje

Elementi, sklopovi i optičko nišanski elementi naoružanja

Rastavljanje naoružanja

Odlaganje dijelova.

Čišćenje i pranje dijelova.

Kontrola i klasifikacija dijelova.

Izrada jednostavnijih dijelova naoružanja.

Popravci manjih sklopova.

Sastavljanje i montaža naoružanja

Održavanje naoružanja

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologija naoružanja (3. godina = 128 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obrada i zaštita površine

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještine u praksi

Poliranje

Brušenje

Obrada otvrdnute površine

Obrada površine od umjetnih i prirodnih materijala

Bruniranje

Luženje

Konzerviranje

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove balistike s elementima gađanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještina u praksi

 

Osnove balistike

-počeci

-razvoj

Unutrašnja balistika

-barut kao izvor energije

-otpori u cijevi vatrenog oružja

-pritisak barutnih plinova u cijevi

Vanjska balistika

-gibanje težišta projektila u praznom prostoru

-kosi hitac

-horizontalni hitac

-vertikalni hitac

Gibanje projektila u otpornoj sredini

-otpor zraka u balistici

-utjecaj brzine na otpor projektila

Gibanje projektila oko težišta

Eksperimentalna balistika s elementima gađanja

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naoružanje i održavanje naoružanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja i vještina u praksi:

Razraditi tehnološki     

postupak izrade i montaže dijela naoružanja uz     

uporabu skica, tablica, dijagrama, standarda, propisa i drugih dostupnih podataka.       

Razraditi tehnološke poslove montaže dijelova naoružanja.

Tehnološki postupak izrade i montaže mehaničkog sklopa naoružanja.

Sastavni i radionički crtež.

Izbor broja i redoslijeda

operacija.

Izbor alata.

Izbor stroja.

Određivanje režima rada.

Određivanje vremena izrade.

Analiza ekonomičnosti izrade.

Tehnološka lista.

Operacijska lista.

Popis poslova montaže.

Radna mjesta za montažu.

Alati i pribor za montažu.

Vrijeme montaže.

Određivanje postupka ispitivanja i osiguravanja kvalitete naoružanja

Tehnološki postupci obrade roga, kosti, drveta i umjetnih materijala

Kontrolna tehnika

Zaštita na radu

 

           


6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.F.Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

3.B. Gajić – M. Sentić, Ispitivanje tehničkih materijala, II. izdanje, POUZ, Zagreb, 2004.

 

Osnove tehničkih materijala

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II

III.

Ukupno

 

1.

 

Uvod

4

 

 

4

2.

Sirovo željezo, dobivanje

2

 

 

2

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

2

 

 

2

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

2

 

 

2

5.

Vrste, svojstva, primjena

i označavanje čelika i lijevanog željeza

6

 

 

6

6.

Obojeni metali i njihove legure

5

 

 

5

7.

Sinterirani materijali

4

 

 

4

8.

Nemetali

8

 

 

8

9.

Goriva i maziva

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  SATI                                                                   35          -                             35

 

Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                           Sadržaj

 

1                  2                                           3                                              4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                  

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

            treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 2  sata  (70 sati)

                                       2. razred 1 sat (35 sati)

                                       3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju puškar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               

br.                                                     

1.         Osnovne matematičke operacije                                 

2.                  Potenciranje                

3.                  Korjenovanje                                     

4.         Jednadžbe prvog stupnja                    

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                         

10.       Osnove trigonometrije             

11.       Pravilo trojno                                     

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju             

 

Matematika u struci - prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke              Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umiljeti računati              Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                                             račun

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45°i 60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine..         

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                          njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                       Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                         pravokutnog trokuta.   

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                             

Matematika u struci - druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve             Kvadrat i kub binoma, i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci

                                                                                             

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

                                                                                             

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije. 

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci - treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva


Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata).

                                  

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti  osnovnim pomagalima u programima za crtanje

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje                            Cilj (znanja i umijeća)                                                 Sadržaj

1                      2                                                           3                                                                         4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje interneta

Programi za internet i e-mail

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata).

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: puškar.

 

Zadaci

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1. Ć. Koludrović, I.Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

Tehničko crtanje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                            I .        II.        III.        Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi  za tehničko crtanje                                      4         -           -             4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                              10         -           -            10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                            16         -           -           16      

            Presjeci                                                                      6         -           -             6

            Tolerancije, znakovi obrade                                        6         -           -             6

            Uprošćeno i shematsko crtanje                                   6         -           -             6

            Izrada radioničkog crteža                                            5         -           -             5       

 

            UKUPNO  SATI                                                    53                     -            53

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje                                        Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                      2                                                                    3                                                                        4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                                                                                                                                                   

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

Kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

 

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

 

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

Vježba:

Izrada radioničkog crteža

 

6.8. Nastavni predmet: Finomehanički elementi

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred;  2  sata  (1+1)  70 sati.      

Cilj: Stjecanje znanja iz finomehaničkih elemenata   koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: puškar.

 

Zadaci

Stjecanje znanja  o vrsti finomehaničkih, obilježjima i funkciji u podsklopovima i sklopovima. Stjecanje znanja o vrsti materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnji u podsklopove i sklopove i održavanju u eksploataciji.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

finomehaničkih elemenata.

Znati koristiti  standarde i tehničku literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.       Skupina autora: Elementi finomehanike, Š.K., Zagreb

2.       Strojarski priručnici, Katalozi, CD

 

Finomehanički elementi

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                     II.          III.    Ukupno

1.         Općenito o finomehanici                                                                       10           10

2.         Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi                                    25           25    

3.         Finomehanički spojevi                                                                        10           10

4.         Finomehanički sklopovi                                                                      25           25

            UKUPNO  SATI                                                                               70           70

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Finomehanički elementi  (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje                 Cilj (znanja i umijeća)                  Sadržaj

1                  2                                                3                                              4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općenito o finomehanici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s razvojem i važnošću finomehanike.

 Upoznati učenike sa općim zahtjevima koji se postavljaju za finomehaničke konstrukcije .

Upoznati postupke obrada u finomehanici.

Obilježja finomehanike.

Razvoj finomehanike.

Osnovni pojmovi iz finomehanike.

Opći zahtjevi za finomehaničke konstrukcije.

Postupci obrada u finomehanici.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih elemenata i elementarne sklopove.

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke elemente i elementarne sklopove.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremnici energije

Opruge.

Uteg..

Zamašnjak.

Njihalo.

Nemirnica.

Giroskop.

Oslonci

Osovine.

Vratila.

Ležaji.

Prizme.

Elastični elementi.

Vodilice.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički spojevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati  tehnologije spajanja materijala u finomehanici..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spajanje promjenom materijala

Lemljenje.

Zavarivanje.

Lijepljenje.

Spajanje kitom.

Utaljivanje.

Ulaganje.

Spajanje plastičnom deformacijom materijala

Zakivanje.

Porubljivanje.

Utiskivanje.

Pregibanje.

Preklapanje.

Prošivanje.

Spajanje elastičnom deformacijom materijala

Stezni spojevi.

Uprešani spojevi.

Klinjenje.

Uvrtanje.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih sklopova..

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke sklopove.

 

 Prigoni.

Zupčani prigoni.

Tarni prigoni.

Prigon sa savitljivim vučnim elementom.

Vijčani prigon.

Polužni prigon.

Krivuljni prigon.

Otpornici

Ustavljače.

Graničnici.

Prigušnice.

Kočnice.

Spojke.

Uklopnici

Prekidači (taktni prigoni)

Zapreke.

Uskočnice.

Regulatori

Logički sklopovi

 

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred - 2 sata  (70 sati).               

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: puškar.

 

Zadaci

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike.

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.       Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.       Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Meter V.: Tehnička mehanika, Birotehnika, Zagreb

 

Osnove tehničke mehanike

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                             I.         II.        III.       Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                                    5                           5

2.         Statika krutog tijela                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                              12                        12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                                8                          8

            - određivanje težišta                                                                 5                          5

3.         Trenje                                                                                      5                          5

4.         Osnove čvrstoće                                                                      15                       15

5.         Osnove kinematike                                                                 10                       10

6.         Osnove dinamike                                                                    10                       10

 

 

            UKUPNO  SATI                                                                   70                       70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                  2                                                3                                                                          4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                     

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela     

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima sa dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                       CAD -  CNC - CAM tehnologija

 

Razred: treći (3.)

 Tjedni (ukupni) fond sati:         3. razred 2 sata (64 sata)

                                               32 sata - CAD

                                               32 sata - CAM

Cilj     

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala,

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža,

- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu.

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva,

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske


 

Praktikum: CAD – CNC -  CAM tehnologija (3. razred)

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                  Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

                Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

2.         CAM                                                                                     32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima      

            (CNC glodalica ili obradni centar)      

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija

Br.                  Nastavno područje                            Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                                  2                                                         3                                                                      4

1.

CAD   

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1.  Osnove  CAD programa

1.2. Otvaranje i spremanje crteža

1.3. Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova

1.10. Crtanje krivulja

          točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima     

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1.  Sastavni dijelovi i ustroj

        CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

       alata

2.7. Program i programiranje

1.        Izrada predmeta na

       numerički upravljanom

      stroju

      

 


6.11. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

 Razred: treći (3.)

 Tjedni (ukupni) fond sati:         3. razred 2  sata (64 sata)

                                               32 sata – Pneumatski i elektropneumatski sustavi

                                               16 sati  – Hidraulički sustavi

                                               16 sati  - Osnove robotike

Cilj: Osposobiti učenika za izradu i održavanje jednostavnih pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Zadaci

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Moći izabrati i sastaviti  jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

Upoznati osnove robotike.

 

 Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim    ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno elementima pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Nikolić G.: Pneumatika (III . izdanje), Školske novine, Zagreb, 2002.

Nikolić G.: Novaković J.: Hidraulika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb, 1998.

Nikolić G.: Pneumatika i lektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb, 1998.

Nikolić G.: Metodičko-didaktički priručnik Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb, 1998.

Nikolić G.: Upravljanje (II. izdanje), Školske novine, Zagreb, 2003.

Šurina T., Crneković M.: Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

 

Praktikum: Osnove automatizacije – Upravljanje i automatizacija

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                  Ukupno

1.         Pneumatski i elektropneumatski sustavi                                    32                    32

                Izrada jednostavnih pneumatskih i elektropneumatskih sustava.

2.         Hidraulički sustavi                                                                   16                    16

                Izrada jednostavnih hidrauličkih sustava.

3.         Osnove robotike                                                                     16                    16

                Upoznavanje jednostavnih robota.

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Praktikum: Osnove automatizacije

Br.      Nastavno područje                            Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                                            3                                                 4

1.

Pneumatski i elektropneumatski sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne pneumatske i elektropneumatske sustave.

Vježbe:

V1; Izravno upravljanje

V2; Posredno upravljanje

V3; Upravljanje I – funkcijom

V4; Upravljanje ILI - funkcijom

V5; Memorijsko upravljanje

       cilindrom

V6; Ugradnja jednosmjernoprigušnog i brzoispusnog ventila

V7; Upravljanje ovisno o tlaku

V8; Upravljanje ovisno o vremenu

V9; Upravljanje s elektromagnetskim ventilima

2.

Hidraulički sustavi

Znati i moći ugraditi jednostavne hidrauličke sustave.

 

V1; Hidraulička preša

V2; Vježba iz prakse

3.

Osnove robotike

 

Upoznati građu, osnovni princip i primjenu robota.

Građa robota.

Princip rada.

Primjena robota.

 

 

IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1.F. Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

3.B. Gajić/M. Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, POUZ, Zagreb, 2004.

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                                   Sadržaj

1                  2                                     3                                                           4

 

1.

Uvod

 Proširiti

  znanja

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

 Proširiti

  znanja

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

 Proširiti

  znanja

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

 Proširiti

  znanja

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

 Proširiti

  znanja

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

 Proširiti

  znanja

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

7.

Sinterirani materijali

 Proširiti

  znanja

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

 Proširiti

  znanja

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

 Proširiti

  znanja

Goriva.

Maziva.

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s  primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Izborna nastava:  Matematika u struci - prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

2.         Proračuni dužina                      Znati i umijeti proračunati         Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                                                                                                          njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                                                                                                        Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                                                                                                         pravokutnog trokuta.   

 

3.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

                                  

Razred: druga (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Gajić-Sentić: Ispitivanje tehničkih materijala, Pučko otvoreno učilište, Zagreb

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Ponoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći ispitati samostalno ili pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

 

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

 

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

 

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)    

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa s  primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske; i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Izborna nastava: Matematika u struci - druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                           postotnog i kamatnog računa.   Pojam kamatnog računa.

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke  mehanike

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje  znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, i :

1.Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.Meter V.: Tehnička mehanika, Birotehnika, Zagreb

4. Radovanović N.: Nauka o čvrstoći

 

Napomena

Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – druga  godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                                               Sadržaj

1                  2                                                 3                                                                      4

1.

Statika krutog tijela    

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina, klin, vijak, kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

3.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.