Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje precizni mehaničar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje precizni mehaničar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2165

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“, br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

PRECIZNI MEHANIČAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj:

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: PRECIZNI MEHANIČAR

 

Zadaci:

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na  radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili sklopova finomehaničkih uređaja i sklopova.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti  mjerenja  u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Znati postupke plastične deformacije.

Znati spojiti elemente rastavljivim i nerastavljivim spajanjem.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala djelovanjem korozije i njen utjecaj na svojstva materijala.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova finomehaničkih uređaja i sklopova

Upoznati izradu dijelova finomehaničkih uređaja i sklopova, kao što su osovine, ležajevi, zupčanici  i sl.

Znati izraditi pojedine dijelove i sklopove finomehaničkih uređaja i sklopova.

Znati i moći izvršiti rastavljanje i sastavljanje mehaničkih, električnih i elektroničkih malih i sklopova i uređaja.

Znati odabrati rezervne dijelove i pravilno ih ugraditi

Znati napraviti kalkulaciju troškova.

Upoznati primjenu finomehaničkih elemenata, sklopova i uređaja u proizvodnji i kućanstvu.

Znati rukovati strojevima za čišćenje, podmazivanje i podešavanje točnosti mehanizma.

Znati izvršiti ispitivanje električnih, elektroničkih i mehaničkih uređaja te poznavati električne mjerne uređaje (multimetar, osciloskop i dr.)

Upoznati osnove računalstva i informatike tako da se mogu samostalno služiti korisničkim programima iz područja finomehanike.

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cijelo životno školovanje.

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i Ugovor

 

Prijelaz u viši razred: Utvrđuje se Pravilnikom

Završetak obrazovanja: Utvrđuje se Pravilnikom

 

Mogućnost nastavka školovanja

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora-preciznog mehaničara (Zakon o obrtu, NN 77/93 i 64/2001).

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu.

 

2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Elektronika

-

-

-

-

2

64

64

Osnove automatizacije

-

-

-

-

2

64

64

 Nove tehnologije

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologije precizne mehanike

Praktična nastava u

 radnom procesu –

  najmanje sati 

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

16

1461

16

1460

16

1312

4233

 

Praktična nastava (objašnjenje):

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u sljedećim tablicama:

 
2. NASTAVNI PLAN  - OBJAŠNJENJE

A)  Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

0

0

0

0

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

0

0

2

70

0

0

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Elektronika

-

-

-

-

2

64

64

Osnove automatizacije

-

-

-

-

2

64

64

 Praktikum:

  Nove tehnologije 1)

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 2)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

245

7

245

9

288

779

 

1)  Tehnološke vježbe u praktikumu ili dobro opremljenoj obrtničkoj radionici

2) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

C) Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama :

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

 najviše sati 3)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže4

 

70

 

 

 

 

   Tehnologije precizne   mehanike 

 

105

128

 

 Praktična nastava u

   radnom procesu –

    najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

 

3) – Svaka škola izrađuje Izvedbeni program

4) Tehnologija obrade i montaže i Tehnologije precizne mehanike

– nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave.

 

D) Ukupno nastave

 

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

288

779

Praktični dio – Praktična nastava

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1312

4233

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Tehnički materijali

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Finomehanički elementi

usmeno, pismeno, praktičan rad

Elektronika

usmeno, pismeno , praktičan rad u laboratoriju/praktikumu

Tehnologija precizne mehanike

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva, dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje, dipl. ing. elektrotehnike, profesor strojarskih predmeta

VSS

Matematika u struci

profesor matematike

prof. matematike i fizike, dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje, profesor strojarskih predmeta

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta, dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnički materijali

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. metalurgije

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

Profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva, dipl. ing. brodogradnje

VSS

Finomehanički elementi

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Elektronika

profesor elektro predmeta

dipl. ing. elektrotehnike

VSS

Tehnologija precizne mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor elektro predmeta

dipl. ing.  elektrotehnike

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 Praktikum NT

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Praktična nastava

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, «NN» 1/96.

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama – dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati – zajedno

35 sati – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2. i 3.

Profesor

1. razr. – 2 sata (2+0)

70 sati –zajedno

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3 .razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1

Profesor

1,5 sat (1+0,5)

 

35 sati – zajedno

18 sati – 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

Tehnički materijali

1

Profesor

1sat (1+0)

35 sati – zajedno

 

 

30 učenika

 

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2 sata (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

Profesor

2 sata (2+0)

70sati – zajedno

 

30 učenika

 

Finomehanički elementi

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati – zajedno

35 sati – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Elektronika

3.

profesor

 

2sata (1 + 1)

32 sata – zajedno

32 sata – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija precizne mehanike

 

2 i 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2.razred 3 sata (2+1)

70 sati-zajedno

35 sati – 2 grupe

3.razred 4 sata (2+2)

64 sata-zajedno

64 sata – 2 grupe

 

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum NT

3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2 sata (1+1)

32 sata – zajedno

32 sati – 2 grupe

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1.g. 900 sati

2.g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 –16 učenika.

Gospodarske radionice – izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija precizne mehanike

Tehničko crtanje

Osnovi tehničkih materijali

Finomehanički elementi

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +Praktikum za Tehnologije

 

-Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

-Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

 spajanje i montažu

- radno mjesto(stol sa kompletom alata, pribora te uređaja za ispitivanje, testiranje i čišćenje elektroničkih, električkih i mehaničkih sklopova).

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija precizne mehanike

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorij/ praktikum za elektrotehniku i elektroniku

 

8 radnih stolova učenika (2 učenika za jednim stolom) opremljeni s priključcima: mrežni napon za priključak mjernih instrumenata, izvori stabiliziranih istosmjernih napona +5V,1A 0-(+15)V,1A 0-(–15)V, 1A i slobodan par priključnica za signal po izboru s upravljačkog mjesta za svako radno mjesto:

-voltmetar i ampermetar s više mjernih područja, univerzalni instrument, funkcijski generator, osciloskop, podesivi otpornik, paneli s otpornim, kapacitivnim, induktivnim i poluvodičkim komponentama te elektroničkim sklopovima centralno upravljačko mjesto nastavnika kojim se upravlja svim priključcima na radnim mjestima učenika

- računalo nastavnika s LCD projektorom, pisač

- 4 računala za učenike

- aplikacijski računalni program iz područja elektrotehnike i elektronike

- testne pločice, programator za mikroupravljač, mikroupravljači

Laboratorijske vježbe iz elektronike i elektronike

Tehnologija precizne mehanike(elektrotehnika)

Praktikum za nove tehnologije:

CAD - CAM

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologiju

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija prcizne-mehanike

Izborni sadržaji

Praktikum NT

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 


6.           NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

1 - Praktični dio obrazovanjanaukovanja:

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa, kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-     školske radionice

-     obrtničke radionice

-     pogone poduzeća, gradilišta i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

 

 

 

 

 

 

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-     materijal predmeta obrade

-     alate, pribor, uređaje i strojeve

-     sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

 izrada tehničko-

 tehnološke

 dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

 

 

 

 

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

-  metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada spajanjem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

10.

 

Lijevanje

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

11.

 

 

Korozija i površinska zaštita

 

 

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojna obrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bušenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

 na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Brušenje i oštrenje alata;

Znati pravilno oštriti alate:

   sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

 Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 Tokarenje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Glodanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

 crteža

 na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Štancanje i fino štancanje;

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti prešu za fino štancanje, materijal predmeta obrade, alate za štancanje

- umjeti pravilno stegnuti alat - štancu

- znati odrediti potrebni posmak materijala i broj udaraca preše.

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: precizni mehaničar

                                                                                                              

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Ponoviti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

 

 

 

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

- proširiti znanja

 

Proširiti znanja o ustroju, zadaći i osnovnim funkcijama pogona za obrazovanje:

   -       školske radionice

   -       obrtničke radionice

   -       pogone poduzeća gradilišta i slično.

3.

 

 

 

Radno pravo

Zaštita na radu

- proširiti znanja   

 

Proširiti znanja o bitnim dijelovima Ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Proširiti znanja o zadaćama zaštite na radu.

Proširiti znanja o bitnim odredbama iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

-         proširiti znanja

 

 

 

 

 

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprečavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće zagađivače okoline koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

- proširiti znanja i vještine

- planiranje i priprema u

  zanimanju

 

 

 

 

 

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

  -   materijal predmeta obrade

  -   alate, pribor, uređaje i strojeve

  -   sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i izrada tehničko- tehnološke

  dokumentacije

- proširiti znanja i vještine

- dokumentacija u

  zanimanju

 

Čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake s tehničkih crteža:

  -   projekcije i kote

  -   tolerancije

  -   oznake kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjerenje i kontrola

- Proširiti znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola

   u zanimanju

 

 

 

 

 

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

  -  metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.

Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina ovisno o funkciji.

Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.

8

Brušenje alata

- usvojiti osnovna znanja i vještine

Znati brusiti alat ručno i strojno

Znati navesti kutove alata

Znati opisati postupke brušenja

9

Polimeri

 

 

 

Upoznati vrste polimera (duromeri, plastomeri, elastomeri, kompozitni materijali).

Upoznati se s osnovnom kemijskom strukturom polimera.

Upoznati karakteristike polimera u usporedbi s metalima.

Znati ispitivanjem odrediti vrstu polimera.

10.

Tehnološki postupci obrade polimera

 

 

Naučiti postupke brada polimera odvajanjem čestica.

Upoznati se s postupcima prerade polimera (ekstruzija, injekcijsko brizganje, puhanje…).

Naučiti lijepiti polimere.

Naučiti zavarivati polimere.

11.

 

Optika

 

Upoznati osnovne zakone optike.

Naučiti funkciju leća, zrcala, objektiva.

Primjena optičkih elemenata u optičkim instrumentima.

12.

 

Optički instrumenti

 

Upoznati se s osnovnim optičkim instrumentima (mikroskop).

Naučiti čistiti i podešavati optičke instrumente.

Upoznati dijelove i funkciju medicinskih optičkih instrumenata.

13.

 

 

 

Uredska oprema

 

 

 

Naučiti način rada i upoznati se s dijelovima fotokopirnih uređaja.

Naučiti način rada i upoznati se s dijelovima laserskih pisača.

Naučiti način rada i upoznati se s dijelovima tintnih pisača.

Naučiti način rada i upoznati se s dijelovima registar kasa.

Naučiti čistiti i servisirati najčešće kvarove navedenih uređaja.

14.

Konfekcijski strojevi

Naučiti dijelove i funkciju konfekcijskih strojeva.

Naučiti održavati konfekcijske strojeve.

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: precizni mehaničar

                       

                                                                                      

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine) 

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje Ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planiranje i priprema rada

- Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

 

Znati samostalno osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-     materijal predmeta obrade

-     alate, pribor, uređaje i strojeve

-     sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-tehnološke

  dokumentacije

-         Proširiti znanja i vještine

 

 

 

 

 

 

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-     projekcije i kote

-     tolerancije

-     oznake kvalitete obrade.

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

4.

Mjerni instrumenti.

Upoznati senzore pojedinih veličina.

Naučiti čitati oznake senzora.

Uočiti probleme pri postavljanju i montaži senzora.

Naučiti održavati senzore temperature, tlaka, sile…

5.

Pneumatika

Znati čitati pneumatske sheme.

Znati izabrati pneumatske elemente na osnovu sheme.

Umjeti spojiti pneumatsku i elektropneumatsku opremu prema postojećoj shemi.

Naučiti raditi s pneumatskom opremom na siguran način.

Naučiti servisirati i održavati pneumatske elemente i sustave.

6.

Hidraulika

Znati čitati hidrauličke sheme.

Znati izabrati hidrauličke elemente na osnovu sheme.

Umjeti spojiti hidrauličke i elektrohidrauličku opremu prema postojećoj shemi.

Naučiti raditi s hidrauličkom opremom na siguran način.

Naučiti servisirati i održavati hidrauličke elemente i sustave.

 

7.

 

 

 

 

Održavanje servis i kontrola precizno mehaničkih uređaja

 

 

 

Spoznati važnost redovitog održavanja uređaja.

Upoznati se s načinom utvrđivanja kvarova.

Naučiti popravljati najčešće kvarove uređaja.

Naučiti koristiti servisne priručnike i ostalu dokumentaciju proizvođača.

Upoznati organizaciju servisa.

8.

 

 

Rad sa strankama

 

 

Znati komunicirati sa strankama.

Uočiti važnost dobrog ophođenja sa strankama.

Naučiti savjetovati stranke o ispravnoj primjeni i održavanju uređaja.

9.

 

 

 

 

 

Organizacija i ekonomija

 

 

 

 

 

Osposobiti učenike za samostalno vođenje poslovanja obrtničke radionice ili servisa.

Upoznati učenike ispravnom vođenju tehničke i tehnološke dokumentacije.

Naučiti primijeniti osnovne kalkulacije prihoda i rashoda.

Upoznati učenike sa zakonskim propisima o financijskom poslovanju.

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

1.   Tehnologija obrade i montaže (1. r.)

2.   Tehnologije precizne mehanike (2. i 3. r.)

 

 1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                     I.           II.      III.     Ukupno

 Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1.         Mjerenje i kontrola                                          15          -          -        15

2.         Osnove proizvodne tehnike                             35          -          -        35

3.         Osnove strojeva i uređaja                                10          -          -         10

               

            Posebni stručni sadržaji

 

 Tehnologija precizne mehanike

 2. razred (105 sati)

1.         Elektrotehnika i električni strojevi                     -          50         -        50

2.         Mjerenja u elektrotehnici                                 -          10       -         10

3.         Polimeri                                                          -          15         -        15

4.         Obrada polimera                                             -          15         -        15

5.         Ispitivanje materijala                            -          15         -        15

 

Tehnologija precizne mehanike 3. razred (128 sati)

1.         Osnove pneumatike                                         -            -          30      30

2.         Pneumatsko upravljanje                                   -            -          20      20

3.         Elektropneumatika                                          -            -          20      20

4.         Osnove hidraulike                                           -            -          20      20

5.         Hidrauličko upravljanje                                    -            -          20      20

6.         Elektrohidraulika                                             -            -          18      18

            UKUPNO SATI                                            70        105      128      303

  

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                                  

Razred: Prvi /sva zanimanja u strojarstvu

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati); 1 + 1

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima: - precizni mehaničar.

 

Zadaci:

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala, (udžbenik praktične nastave) Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja, (udžbenik praktične nastave) Tipex, Zagreb 1998.

 Mapa za praktičnu nastavu

 

Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: sva zanimanja u strojarstvu

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                         3                                             4

1. Mjerenje i kontrola              Upoznati osnovna                    Osnovni pojmovi tehnologije mjerenja.

                                               znanja o mjerenjima i               Svojstva materijala.

                                               kontroli:                                   Željezo i čelik.

                                               - dobivanje                              Obojeni metali i njihove                                                                                 

- svojstva                                legure.

                                               - primjena.                               Nemetali.

2. Osnove proizvodne              Upoznati načela rada               Postupci ručne obrade

            tehnike                         alata i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - poliranje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

  - previjanje lima.

  - Kovanje i prešanje.

                                                                                                Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                                Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

spajanje zaticima i

    svornjacima

 - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                       Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                               obrada                                    Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Elektroerozijska obrada.

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                  Razlikovati pojedine strojeve    Podjela strojeva

   i uređaja                                za pretvorbu energije,              - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija             - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                               obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

                                                                                              Primjeri:

                                                                                              CNC - alatni stroj kao

                                                                                                          tehnički sustav

                                                                                              Centralno grijanje kao

                                                                                                    tehnički sustav

 

 


6.3. Nastavni predmet: Tehnologije precizne mehanike

 

Razred:           Drugi

Treći i /precizni mehaničar

 

 Tjedni (ukupni) fond sati:

2.      razred 3 sata (105 sati) 2 + 1

3.      razred 4 sata ( 128 sati ) 2 + 2

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- precizni mehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Usvojiti značaj važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati razvoj elektrotehnike i njenu povezanost s strukom.

Upoznati osnovne zakone s područja elektrotehnike i znati ih upotrijebiti za rješavanje praktičnih uradaka

Upoznati toplinsko, magnetsko, kemijsko i svjetlosno djelovanje električne struje.

Znati objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice

Upoznati načela rada osnovnih električnih i elektroničkih mjernih instrumenata, njihove karakteristike i primjenu

Upoznati vrste, izradu i načela rada elektromehaničkih satova.

Poznavati vrste, svojstva i upotrebu poluvodičkih elemenata koji se upotrebljavaju u satnoj elektronici.

Znati na osnovu potrebne dokumentacije sastaviti elektronske veze s poluvodičima.

Znati koristiti različite mjerne uređaje, koji se upotrebljavaju za kontrolu i testiranje mehaničkih i

elektronskih satova.

Upoznati načela rada osnovnih električnih i elektroničkih mjernih instrumenata, njihove karakteristike i primjenu

Znati otkriti pogreške u elektronskim satovima i izraditi postupak mjerenja

Upoznati alate, strojeve i uređaje koji se upotrebljavaju u finomehanici.

Upoznati osnovne vrste metala i nemetala njihova svojstva i primjenu u finomehanici

Moći izabrati, naručiti i koristiti rezervne dijelove.

Upoznati osnovne mjerne instrumente

Ovladati osnovnim znanjima iz finomehaničarstva.

Upoznati različite mehanizme za mjerenje vremena

Upoznati elemente finomehaničkih mehanizama

Naučiti i razumjeti načela rada pojedinih dijelova i sklopova, te znati otklanjati greške kod finomehaničkih mehanizama.

Poznavati zakonitosti, na osnovu kojih lakše utvrđuje kvarove finomehaničkih mehanizama.

Znati koristiti stručnu literaturu (kataloge, priručnike).

Znati upotrebljavati tehničku dokumentaciju, priručnike i standarde u svojem stručnom području .

Ovladati organizacijom rada u svojem stručnom području.

Upoznati elemente pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava.

Znati čitati pneumatske i hidrauličke sheme.

Moći izabrati i sastaviti prema dokumentaciji jednostavne pneumatske, elektropneumatske i hidrauličke sustave.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.


 Provjera postignuća rada učenika

-     znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

-     vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija, te spajanje različitih elemenata na temelju dokumentacije

-     zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Čelan, Pavuna, Ređep A.: Elementi finomehanike, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Nikolić G.: Pneumatika (III. izdanje), Školske novine, Zagreb 2002.

Nikolić G., Novaković J.: Hidraulika (IV. izdanje), Školske novine, Zagreb 2003.

Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Radni listovi za vježbe, Tipex, Zagreb 1998.

Nikolić G.: Metodičko-didaktički priručnik za nastavnike Pneumatika i elektropneumatika, Školske novine, Zagreb 1998.

 


2.1 Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologije precizne mehanike (2. godina=105 sati)

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotehnika i električni strojevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu i grafički je prikazati. Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

Opisati djelovanje serijskoga i paralelnoga spoja otpornika i praktičnu primjenu i posljedice takvog spajanja.

Znati jedinice za rad i snagu i preračunati vrijednosti osnovne u manju i obratno.

Objasniti pojam električnog polja i njegovu tehničku važnost.

Opisati magnetsko polje električne struje, njegove zakonitosti i tehničko značenje.

Objasniti karakteristične veličine izmjeničnih struja i napona te znati njihove jedinice.

Znati objasniti međusobnu ovisnost električnih veličina u RLC spojevima

Poznavati karakteristične veličine napona i struje trofaznoga sustava i načine spajanja trošila.

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike  :          

1. Električni strujni krug

2. Serijsko i paralelno spajanje otpornika

3. Rad i snaga električne struje 

4. Električno polje i kondenzatori

5. Elektromagnetizam i elektromagnetska indukcija

6. Kemijski izvori struje

7. Izmjenični napon i struja

8. Krugovi izmjenične struje

9. Trofazna struja

10. Materijali u elektrotehnici

11. Mjerenja u elektrotehnici

12. Osnovna znanja o električnim strojevima

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjerenja u elektrotehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
Opisati dijelove i načelo rada električnoga brojila.

Spojiti električno brojilo i izmjeriti utrošenu električnu energiju.

Opisati načelo rada vatmetra.

Spojiti vatmetar i izmjeriti električnu i snagu.

Nacrtati osnovne sheme spajanja instrumenata za mjerenje utroška električne energije i snage.

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
Instrumenti za mjerenje električnog rada i snage.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

3.

 

 

 

 

 

 

Polimeri

 

 

 

 

 

 

Upoznati vrste polimera, kompozitni materijali).

Upoznati se s osnovnom kemijskom strukturom polimera.

Upoznati karakteristike polimera u usporedbi s metalima.

Znati ispitivanjem odrediti vrstu polimera.

Struktura materijala.

Sirovine za dobivanje polimera.

Vrste i karakteristike polimera (duromeri, plastomeri, elastomeri).

Kompozitni materijali.

Određivanje vrste polimera.

4.

 

 

 

 

Tehnološki postupci obrade polimera

 

 

 

Upoznati najčešće postupke obrade polimera.

Uočiti vezu vrste polimera i mogućnosti obrade.

Uvježbati

Obrada polimera odvajanjem čestica.

Ekstruzija, injekcijsko brizganje, puhanje.

Lijepljenje polimera.

Zavarivanje polimera.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navesti i opisati značenje pojedinih svojstava materijala koji se upotrebljavaju u preciznoj mehanici.

Navesti postupke ispitivanja mehaničkih vrijednosti materijala.

Navesti vrste i objasniti svojstva i primjenu materijala za izradu precizno mehaničkih elemenata.

Navesti vrste i objasniti svojstva i primjenu materijala za vodiče, otpornike i za poluvodičke komponente.

Objasniti svojstva i primjenu izolacijskih materijala.

Navesti vrste površinske zaštite i metode ispitivanja otpornosti na koroziju i mehaničko trošenje.

Svojstva materijala (fizikalna, kemijska, tehnološka), podjela i osnovna primjena.

Svojstva metala.

Ispitivanje čvrstoće materijala.

Ispitivanje tvrdoće (Brinel, Vickers, Rockvel).

Ispitivanje žilavosti materijala.

Ispitivanje elastičnosti materijala.

Ispitivanje plastičnosti materijala.

Dinamička izdržljivost materijala.

Ispitivanje električkih svojstava materijala.

Ispitivanje otpornosti na koroziju.


2.1 Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologije precizne mehanike (3. godina = 160 sati)

 

Br

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnove pneumatike

Upoznati svojstva stlačenog zraka kao radnog medija.

Upoznati djelovanje pneumatskih elemenata.

Naučiti čitati i spajati pneumatske sheme

Osnovna svojstva i zakoni plinova.

Stlačeni zrak.

Priprema zraka.

Kompresori.

Pneumatski upravljački elementi.

Pneumatski izvršni elementi.

Simboli.

2.

Pneumatsko upravljanje

Naučiti osnovna načela pneumatskog upravljanja.

Znati spojiti pneumatske upravljačke sheme.

 

Osnovni pojmovi pneumatskog upravljanja.

Logički pneumatski elementi.

Pneumatske sheme upravljanja.

3.

Elektropneumatika

Naučiti osnovna načela elektropneumatskog pneumatskog upravljanja.

Znati spojiti elektropneumatske upravljačke sheme.

Povezivanje pneumatike i elektropneumatike.

Električki elementi i sklopovi. (releji, sklopke, senzori, elektromagnetski ventili).

4.

Osnove hidraulike

Upoznati svojstva stlačenog ulja kao radnog medija.

Upoznati djelovanje hidrauličkih elemenata.

Naučiti čitati i spajati hidrauličke sheme

Osnovna svojstva i zakoni tekućina.

Osnovni pojmovi hidrostatike.

Osnovni pojmovi hidrodinamike.

Crpke.

Hidraulički upravljački elementi.

Hidraulički izvršni elementi.

Cjevovodi, spremnici, brtve i armature.

5.

Hidrauličko upravljanje

Naučiti osnovna načela hidrauličkog upravljanja.

Znati spojiti hidrauličke upravljačke sheme.

 

Osnovni pojmovi hidrauličkog upravljanja.

Hidrauličke sheme upravljanja.

6.

Elektrohidraulika

Naučiti osnovna načela elektrohidrauličkog upravljanja.

Znati spojiti elektrohidrauličkoee upravljačke sheme..

Električki elementi i sklopovi. (elektromagnetski hidraulički ventili)


6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika da može izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja

tehničkih materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :       

Mijo Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

 

 

Osnove tehničkih materijala

1. Pregled nastavnih područja

R.br.               Nastavno područje                           

 

1.

 

Uvod

2.

Sirovo željezo, dobivanje

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

4.

Prerada sirovog željeza u čelik.

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

5.

Obojeni metali i njihove legure

6.

Sinterirani materijali

7.

Nemetali

8.

Goriva i maziva

 

 


Osnove tehničkih materijala

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.   Nastavno područje                   Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                                    3                                              4

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

  i koks

- Visoka peć i procesi u Visokoj

 peći

- proizvodi Visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- Sivi lijev; lijevano željezo s

  lamelarnim grafitom

- Žilavi (Modularni) lijev

- Tvrdi lijev

- Kovkasti (Temper) lijev

- Čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s uspuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 


 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                  

Razred: Prvi

            Drugi

            Treći

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 2 sata (70 sati)

                                     2. razred 1 sat (35 sati)

                                     3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju precizni mehaničar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1. Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

Matematika u struci

Pregled nastavnih područja

Red.                Nastavno područje               

br.      

1.         Osnovne matematičke operacije                                 

2.                  Potenciranje                

3.                  Korjenovanje                                     

4.         Jednadžbe prvog stupnja                    

5.         Veličine i jedinice                    

6.         Proračuni dužine i kutova                                

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                     

10.       Osnove trigonometrije             

11.       Pravilo trojno                                     

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                            

15.     Izrada kalkulacija u zanimanju                                       

 

Matematika u struci: Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

R. br.  Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                      2                                             3                                              4

1.         Osnovne matematičke              Utvrditi i znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati               Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati               Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umjeti računati               Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina             s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                                                                                                                         račun

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu,

odnos stranica za 30°, 45°i   60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine..         

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                       njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

Matematika u struci: Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

R.br.   Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                      2                                         3                                        4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve             Kvadrat i kub binoma, i

računanje s njima                    
rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci

                                                                                             

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                          korijen negativnog broja.

                                                                                             

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                            trigonometrijske funkcije.        Trigonometrijske funkcije.    

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti                        Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.                        Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti                        Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

Matematika u struci: Treća godina:                      

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

R. br.  Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                  Sadržaj

1                      2                                               3                                                       4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i              Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju

 

Zadaci:

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i Interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje.

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                         3                                             4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                                                                         i montaže u sklopove

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje Interneta

Programi za Interneta i e-mail

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1,5 sati (53 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: precizni mehaničar

 

Zadaci:

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći izraditi crteže i sheme sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1. Ć. Koludrović, I. Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

Tehničko crtanje

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                 Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                               I     II    III     Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi za tehničko crtanje                                         4     -      -       4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                                 10     -      -      10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                               16     -      -      16       

            Presjeci                                                                        6     -      -        6

            Tolerancije, znakovi obrade                                          6     -      -        6

            Pojednostavljeno i shematsko crtanje                            6     -      -        6

            Izrada radioničkog crteža                                               5     -      -        5      

 

            UKUPNO SATI                                                         53        -        53

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

 

Br.   Nastavno područje                   Cilj (znanja i umijeća)                                       Sadržaj

1             2                                                    3                                                                     4

1.

Vrste crteža i standardi u tehničkom crtanju

Upoznati učenike sa vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                 

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte

- formati crteža

- mjerila

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

Kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom.

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

Vježba:

Izrada radioničkog crteža


6.8. Nastavni predmet: Finomehanički elementi

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati:  drugi (2.)  razred;  2  sata  (1+1)  70 sati        

Cilj: Stjecanje znanja iz finomehaničkih elemenata   koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: urar.

 

Zadaci

Stjecanje znanja  o vrsti finomehaničkih, obilježjima i funkciji u podsklopovima i sklopovima; Stjecanje znanja o vrsti materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnji u podsklopove i sklopove i održavanju u eksploataciji;

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

finomehaničkih elemenata..

Znati koristiti  standarde i tehničku literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1.       E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb

2.       Grupa autora: Finomehanički elementi, Š.K., Zagreb

3.       Strojarski priručnici, Katalozi, CD

 

Finomehanički elementi

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                     II.        Ukupno

1.         Općenito o finomehanici                                                                     10           10

2.         Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi                                    25           25   

3.         Finomehanički spojevi                                                                        10           10

4.         Finomehanički sklopovi                                                                      25           25

            UKUPNO  SATI                                                                               70          70

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Finomehanički elementi  (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                            3                                           4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općenito o finomehanici

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati učenike s razvojem i važnošću finomehanike.

 Upoznati učenike sa općim zahtjevima koji se postavljaju za finomehaničke konstrukcije.

Upoznati postupke obrada u finomehanici.

Obilježja finomehanike.

Razvoj finomehanike.

Osnovni pojmovi iz finomehanike.

Opći zahtjevi za finomehaničke konstrukcije.

Postupci obrada u finomehanici.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih elemenata i elementarne sklopove.

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke elemente i elementarne sklopove.

 

 

 

 

Spremnici energije

Opruge.

Uteg.

Zamašnjak.

Njihalo.

Nemirnica.

Giroskop.

Oslonci

Osovine.

Vratila.

Ležaji.

Prizme.

Elastični elementi.

Vodilice.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički spojevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati  tehnologije spajanja materijala u finomehanici.

 

 

 

Spajanje promjenom materijala

Lemljenje.

Zavarivanje.

Lijepljenje.

Spajanje kitom.

Utaljivanje.

Ulaganje.

 

Spajanje plastičnom deformacijom materijala

Zakivanje.

Porubljivanje.

Utiskivanje.

Pregibanje.

Preklapanje.

Prošivanje.

 

Spajanje elastičnom deformacijom materijala

Stezni spojevi.

Uprešani spojevi.

Klinjenje.

Uvrtanje.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finomehanički sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih sklopova.

 

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke sklopove.

.

Prigoni

Zupčani prigoni.

Tarni prigoni.

Prigon sa savitljivim vučnim elementom.

Vijčani prigon.

Polužni prigon.

Krivuljni prigon.

Otpornici

Ustavljače.

Graničnici.

Prigušnice.

Kočnice.

Spojke.

Uklopnici

Prekidači (taktni prigoni)

Zapreke.

Uskočnice.

Regulatori

Logički sklopovi

                                  

 

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike                    

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred - 2 sata (70 sati)

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: precizni mehaničar.

 

Zadaci:

Upoznati zadatke i zakone tehničke mehanike

Ovladati osnovnim pojmovima statike krutih tijela

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno na elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1.      Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

2.      Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

 

Osnove tehničke mehanike

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                 Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                        I     II    III           Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                          5                       5

2.         Statika krutog tijela                            

            - sustavi sila u ravnini                                                   12                     12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                     8                       8

            - određivanje težišta                                                      5                       5

3.         Trenje                                                                           5                       5

4.         Osnove čvrstoće                                                          15                     15

5.         Osnove kinematike                                                      10                     10

6.         Osnove dinamike                                                        10                     10

 

            UKUPNO SATI                                                        70                    70<

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

 

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                         3                                             4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                     

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela     

Usvojiti opće pojmove statike.

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

 sila

- rastavljanje sile u dvije

 komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

  zadataka sila reakcija

  (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

3.

 

 

 

 

 

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima sa dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

  nosačima.

4.

Trenje

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

5.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

6.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

7.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 


6.10. Nastavni predmet:  Praktikum novih tehnologija:

 

CAD - CNC - CAM tehnologija

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:          3. razred 2 sata (64 sata)

                                               32 sata - CAD

                                               32 sata - CAM

Cilj:    

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci:          

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža

- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

  izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu.

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva.

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske


Praktikum: CAD – CNC - CAM tehnologija (3. razred)

 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                

                                                                                                          III.                  Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

                Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

2.         CAM                                                                                     32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima      

            CNC glodalica ili obradni centar)        

 

            UKUPNO SATI                                                                    64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija

 

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                         3                                             4

1.

CAD   

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1.  Osnove CAD programa

1.16.        Otvaranje i spremanje crteža

1.16.        Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova

1.10. Crtanje krivulja

     točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima       

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1. Sastavni dijelovi i ustroj

    CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

    alata

2.7. Program i programiranje

1.        Izrada predmeta na

    numerički upravljanom

   stroju

   

 

 


 6.11. Nastavni predmet: Elektronika

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:      2 sata (64 sata)

                                               6 sati – Poluvodičke diode

                                               6 sati – Bipolarni tranzistori

                                               5 sati - Unipolarni tranzistori

                                               5 sati - Operacijska pojačala

                                               5 sati - Tiristori

                                               5 sati - Optoelektronički elementi

                                               6 sati –Osnovi digitalni sklopovi

                                               5 sati – Složeni logički sklopovi

                                               5 sati - Registri brojila i memorije

                                               6 sati – Digitalno upravljanje

Cilj:

Stjecanje znanja iz elektronike koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: 

precizni mehaničar

Zadaci

Stjecanje znanja o svojstvima poluvodičkih materijala, njihovu primjenu u proizvodnji elektroničkih komponenata

Znati fizikalne osnove i temeljna svojstva poluvodičkih komponenata (dioda, tranzistora i tiristora),

Znati strujno- naponska obilježja i mogućnosti primjene (sklopovi) u područjima zaštite i upravljanja u uređajima precizne mehanike i precizno mehaničarske tehnike.

Znati nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi);

Znati osnovne pojmova karakterističnih parametara, poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost;.

Poznavati osnove primjene pojedinih komponenata i njihovu primjenu u karakterističnim sklopovima;

Poznavati ulogu sklopova u sustavu upravljanju u uređajima precizne mehanike i precizno mehaničarske tehnike.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje elektroničkim elementima i sklopovima.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Jelaković T.: Uvod u elektrotehniku i elektroniku, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Liman O.: Elektronika na lak način, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

Paunović S.: Laboratorijske vježbe iz osnova elektronike,

Paunović S.: Laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike,


1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                    III.          Ukupno

1                Poluvodičke diode                                                      6                     6

2                Bipolarni tranzistori                                                     6                     6

3                Unipolarni tranzistori                                                   5                      5

4                Operacijska pojačala                                                  5                     5

4                Tiristori                                                                       5                     6

6.               Optoelektronički elementi                                            5                     5

7.               Osnovi digitalni sklopovi                                              6                     6

8.               Složeni logički sklopovi                                               5                     5

9.               Registri brojila i memorije                                            5                     5

10.             Digitalno upravljanje                                                    6                      6

                        UKUPNO SATI                                                        64                   64

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

Elektronika( 3. godina = 64 sata)

 

Br.  

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluvodičke diode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objasniti djelovanje najčešće upotrebljavanih dioda i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara dioda.
Opisati utjecaje temperature na svojstva poluvodičkih dioda.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu dioda.

Objasniti konstrukciju, način rada i karakteristične podatke ispravljačkih spojeva.

Strujno naponska obilježja

Karakteristični parametri (dopušteni napon i struja, temperaturno područje rada)

Ispravljački spojevi

Filtriranje ispravljačkog napona.

Zenerova dioda (strujno naponska obilježja,

karakteristični parametri).

Osnovni spoj stabilizatora napona sa Zenerovom diodom).

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bipolarni tranzistori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objasniti djelovanje bipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara tranzistora.
Opisati utjecaje temperature na svojstva tranzistora.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tranzistora.

Objasniti izvedbu, način rada i primjenu osnovnih spojeva pojačala napona i struje.

Objasniti ovisnost pojačanja o vrijednostima elemenata pojačala.

Ustanoviti pojačanje pojačala mjerenjem ulaznoga i izlaznoga napona osciloskopom.
.

Ulazne i izlazne karakteristike tranzistora.

Područje rada.

Karakteristični parametri(dozvoljeni naponi i struje, faktor strujnog pojačanja, temperaturno i frekvencijsko područje rada).

Tranzistor kao sklopka.

Tranzistorsko pojačalo u spoju ZE ( svojstva, funkcija elemenata u sklopu).

Tranzistorsko pojačalo u spoju ZC.

Darlingtonov spoj tranzistora.

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unipolarni tranzistori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navesti vrste i objasniti djelovanje unipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara unipolarnih tranzistora.

Objasniti djelovanje bipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara tranzistora.
Opisati utjecaje temperature na svojstva tranzistora.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tranzistora.

Objasniti izvedbu, način rada i primjenu osnovnih spojeva pojačala napona i struje.

Objasniti ovisnost pojačanja o vrijednostima elemenata pojačala.

Ustanoviti pojačanje pojačala mjerenjem ulaznoga i izlaznoga napona osciloskopom.

Vrste unipolarnih tranzistora, prikaz svojstava strujno naponskim obilježjima.

Sklopka s unipolarnim tranzistorima.

Pojačalo s unipolarnim tranzistorom.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacijska pojačala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objasniti izvedbu, način rada, svojstva i primjenu diferencijskog pojačala.

Objasniti izvedbu, način rada, svojstva i primjenu pojačala snage.

Ispitati djelovanje pojačala snimanjem pobude i odziva osciloskopom

Objasniti osnovna svojstva i pojmove karakterističnih parametara operacijskih pojačala.
Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu operacijskih pojačala.

Opisati osnovne spojeve operacijskog pojačala i njihovu primjenu.

 

Osnovna svojstva operacijskih pojačala ( izvodi, pojačanje, napon napajanja, ulazni napon).

Primjena operacijskih pojačala ( komparator, invertirajuće i ninvartirajuče pojačalo, generiranje valnih oblika).

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiristori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navesti vrste i objasniti djelovanje tiristora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata.
Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tiristora.

Objasniti izvedbe, način rada i primjenu osnovnih spojeva za regulaciju napona i struje tiristorima.

Objasniti djelovanje i strujno-naponsku karakteristiku jednospojnog tranzistora.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara jednospojnog tranzistora.

Objasniti izvedbu i način rada spoja za generiranje impulsa s pomoću jednospojnoga tranzistora.

Svojstva, strujno-naponske karakteristike i parametri

( SCR, triac)

Osnoni spojevi za ispitivanje i regulaciju struje.

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optoelektronički elementi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisati načela izvedbe i rada te svojstva i primjenu optoelektroničkih elemenata (fotootpornik, fotodioda, fototranzistor, svjetleća dioda i fotovezni element).

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu.

Mjerenjem ispitati ispravnost komponenata i sklopova s optoelektroničkim elementima.

Poluvodički izvori svjetlosnih signala.

Poluvodički receptori svjetlosnih signala.

Optoizizolatori.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovi digitalni sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogni i digitalni signali.

Binarni prikaz digitalnih signala.

Logička svojstva, simboli i tablice stanja za osnovne logičke sklopove(I, ILI, NE, NI i NILI).

Integrirane izvedbe logičkih sklopova (kućišta, skupine i svojstva sklopova TTL i CMOS).

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složeni logički sklopovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navesti simbole i opisati djelovanje osnovnih logičkih sklopova (tablicom stanja i algebarskim izrazom).
Ustanoviti oblik izlaznoga napona za jednostavne primjere impulsne pobude ulaza (dozvola i zabrana prolaza impulsa).

Povezati i analizirati osnovne sklopove u složenije cjeline.
Nacrtati logičku shemu za zadani algebarski izraz ili tablicu stanja.

Za zadanu logičku shemu izvesti algebarski izraz i tablicu stanja.

Napisati algebarski izraz i nacrtati logičku shemu sklopa koji obavlja zadanu operaciju uporabom samo sklopova NI, odnosno NILI

Primjeri osnovnih izvedbi sklopova za kodiranje, dekodiranje, selektiranje i demultipleksiranje (namjena, logička shema i simboli).

Logička svojstva, simboli i funkcije bistabila.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registri brojila i memorije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisati namjenu, djelovanje i primjere izvedbe registara u digitalnim sklopovima i sustavima.

Opisati namjenu, djelovanje i primjere izvedbe brojila u digitalnim sklopovima i sustavima (binarno i dekadno brojilo).

Znati objasniti razliku između sinkronog i asinkronog brojila.

Analizom tvorničkih podataka (tablica stanja i impulsni dijagrami) ustanoviti svojstva integriranih izvedbi registara i brojila važna za praktičnu primjenu.

Ispitati djelovanje i ispravnost integriranih izvedbi registara i brojila mjerenjem odziva sklopa na impulsnu pobudu.

Namjena i principijelna izvedba posmičnog registra.

Namjena i principijelna izvedba brojila.

Memorije sa stalnim sadržajem (namjena, vrste i svojstva).

Memorije sa izravnim pristupom (namjena, vrste i svojstva).

 

10.

 

 

 

 

Digitalno upravljanje

 

 

 

 

Osnovna organizacija i način rada mikroračunala.

Digitalni uređaji u sustavu mjerenja, upravljanja i zaštite uređaja.

 

  6.12. Nastavni predmet: Osnove automatizacije

 

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati:      2 sata (64 sata)

Nastavne cjeline:

                                               3 sata -. Osnovni pojmovi automatizacije

                                               2 sata - Sustavi

                                               3 sata - Signali

                                               14 sati - Senzori

                                               10 sati - Upravljanje

                                               10 sati - Regulacija

                                               10 sati - Izvršni uređaji

                                               5 sati - Povezivanje opreme

                                               7 sat i- Nadzor i vođenje procesa računalom

Cilj

Stjecanje znanja za održavanje automatiziranih uređaja i strojeva i spajanje jednostavnih automatskih sustava.

 

Zadaci

Stjecanje znanja o osnovnim načelima automatizacije.

Znati prepoznati vrstu automatizacije.

Znati prepoznati i odabrati odgovarajuće senzore.

Znati čitati sheme spajanja pneumatske, hidrauličke, električke i elektroničke opreme.

Znati spojiti opremu prema priloženim shemama;.

Poznavati osnove primjene pojedinih izvršnih komponenata i njihovu primjenu u karakterističnim sklopovima;

Poznavati načela rada računalnih programa za nadzor i automatsko vođenje proizvodnih procesa.

 

Provjera postignuća rada učenika

-  znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova

-  vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje pneumatskim, hidrauličkim i električkim elementima i sklopovima.

-  zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

1.     Nikolić G.:        Upravljanje i regulacija - 1. dio Upravljanje, Školske novine, Zagreb 2003.

2.      Rajić F.:     Automatizacija postrojenja, Školska knjiga, Zagreb 2001.

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                       III.         Ukupno

 

1                Osnovni pojmovi automatizacije                       3                      3

2.               Sustavi                                                            2                     2

3.               Signali                                                             3                     3

4.               Senzori                                                           14                    14

5.               Upravljanje                                                     10                    10

6.                             Regulacija                                                       10                    10

7.                             Izvršni uređaji                                                  10                    10

8.               Povezivanje opreme                                        5                      5

9.               Nadzor i vođenje procesa računalom               7                     7

            UKUPNO SATI                                            64                    64

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

 Osnove automatizacije(3. godina = 64 sata)

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Osnovni pojmovi automatizacije

 

Objasniti osnovne pojmove automatizacije.

Objasniti razliku između upravljanja i regulacije.

Naučiti prepoznati elemente regulacijskog kruga ili upravljačkog lanca na stvarnim uređajima i strojevima.

Objasniti karakteristične pojmove kako bi učenici mogli samostalno proučavati priručnike i ostalu literaturu.

Prikaz sustava pomoću blok dijagrama.

Upravljanje.

Regulacija.

Vođenje automatiziranih procesa.

Senzorski dio automatiziranih sustava.

Procesni dio automatiziranih sustava.

Izvršni dio automatiziranih sustava.

2.

Sustavi

Upoznati vrste sustava.

Objasniti glavne značajke sustava.

Vrste sustava.

Tehnički sustavi.

Sustavi s izjednačenjem.

Sustavi bez izjednačenja.

Red sustava.

3..

Signali 

Naučiti što znači pojam signal i informacija.

Znati razliku između analognog, binarnog i digitalnog signala.

Analogni signal.

Binarni signal.

Digitalni signal.

A/D i D/A pretvorba.

4.

Senzori

Objasniti značaj senzora u automatizaciji.

Naučiti razliku između analognih, i binarnih senzora.

Naučiti odabrati senzore.

Naučiti pravilno postaviti i spojiti senzore.

Binarni senzori.

Vrste i primjena binarnih senzora.

Senzori blizine.

Analogni senzori.

Analogni senzori pomaka, brzine, ubrzanja, sile, tlaka, temperature, razine, protoka,

Digitalni senzori.

5.

Upravljanje

Pomoću primjera objasniti mogućnost rješavanje upravljačkih zadataka različitim metodama.

Naučiti spajati upravljačke sheme.

Pneumatsko upravljanje.

Relejno upravljanje.

Upravljanje pomoću programskih uređaja (PLC).

Upravljanje pomoću računala (PC)

6.

Regulacija

Opisati načela regulacije.

Na temelju ispitivanja karakteristika sustava objasniti vrste sustava i primjenu pojedinih regulatora.

Naučiti podešavati regulatore.

Vrste sustava.

Vrste regulatora.

Djelovanje regulatora u sustavu.

Odabir regulatora.

Udešavanje regulatora.

7.

Izvršni uređaji

Objasniti primjenu izvršnih uređaja u automatizaciji.

Povezati znanja stečena u drugim predmetima (elektrotehnika)

Pneumatski izvršni uređaji.

Hidraulički izvršni uređaji.

Elektromotori.

Solenoidi.

8.

Povezivanje opreme

Objasniti važnost komunikacije između opreme u automatizaciji.

Naučiti osnovna načela povezivanja.

Objasniti primjenu serijske veze.

Vodovi i bežična veza.

Topologija mreže.

Serijska i paralelna veza.

Vrste serijske veze.

9.

Nadzor i vođenje procesa računalom

Na primjerima pokazati mogućnosti upravljanja i regulacije pomoću sustava vođenih računalima.

 

Komunikacija čovjek - stroj (HMI)

Vođenje i nadzor procesa (SCADA)

Dijelovi sustava (veze, oprema, programi)

 

 IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i

trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja

tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

 

Izborna nastava - Osnove tehničkih materijala

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.   Nastavno područje                   Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1              2                                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

  i koks

- Visoka peć i procesi u Visokoj

 peći

- proizvodi Visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- Sivi lijev; lijevano željezo s

  lamelarnim grafitom

- Žilavi (Modularni) lijev

- Tvrdi lijev

- Kovkasti (Temper) lijev

- Čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

Bessemerov i Thomasov

postupak – konvertori.

Siemens Martenov postupak.

Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

7.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

8.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

Razred: Prvi   

Tjedni (ukupni) fond sati: 1. razred 1 sat (35 sati)

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama, kao i njihovim pretvorbama.

Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Izborna nastava: Matematika u struci - Prva godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje          Cilj (znanja i umijeća)                 Sadržaj

br.

1                      2                                          3                                          4

1.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine..         

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

2.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                       njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

3.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

                                  

Razred: Druga

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala koja će omogućiti obavljajanje poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

Zadaci:

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Mijo Matošević, prof.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

 

 

Izborna nastava: Ispitivanje tehničkih materijala – Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1              2                                         3                                             4

 

1.

Uvod

Ponoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

 

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

 

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

 

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

Razred: Drugi 

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)                   

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa

    s primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Izborna nastava: Matematika u struci - Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje          Cilj (znanja i umijeća)                 Sadržaj

br.

1                      2                                          3                                       4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

            trigonometrijske funkcije.         Trigonometrijske funkcije.    

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila trojnog.                        Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                           postotnog i kamatnog računa.   Pojam kamatnog računa.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke mehanike

 

Razred: Drugi

Tjedni (ukupni) fond sati: 2. razred 1 sat (35 sati)                               

Cilj: Utvrđivanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti obavljajanje poslova u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Utvrditi rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.

Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

Klasičnim računanjem

Radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – Druga godina

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1              2                                         3                                             4

1.

Statika krutog tijela     

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu

- paralelogram sila

- rastavljanje sile u dvije

 komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina, klin, vijak, kolotura

2.

Trenje

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

3.

Osnove čvrstoće

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                i montaže u sklopove

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

4.

Osnove kinematike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

5.

Osnove dinamike

Znati i moći riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

Razred: Treći   

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred 1 sat (32 sati)                               

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike, mehanike i elemenata strojeva

    s primjenom u struci i zanimanju.

 

Zadaci:

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o. Nova Gradiška

CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Izborna nastava: Vježbe iz matematike u struci - Treća godina

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje          Cilj (znanja i umijeća)                 Sadržaj

br.

1                      2                                          3                                       4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

 

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i             Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje               vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Konstruiranje

                                  

Razred: Treći

Tjedni (ukupni) fond sati: 3. razred; 1 sat (32 sata)

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva koja će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: precizni mehaničar.

 

Zadaci:

Grafički radovi: Izrada i usmena analiza rada   

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova.

- vještine; primjena znanja korištenjem literature.

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske

 

Konstruiranje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                        Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                      II         Ukupno

Konstruiranje

Crtanje krivulja                                                          

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva  

 

            UKUPNO SATI                                                                                32          32

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Konstruiranje (3. godina = 32 sata)

Br.   Nastavno područje        Cilj (znanja i umijeća)                            Sadržaj

1              2                                                    3                                              4

1.

Geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

.Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                                           

Konstrukcija elipsa.

Konstrukcija hiperbola.

Konstrukcija parabola.

Konstrukcija Arhimedove spirale.

Konstrukcija cikloide.

Konstrukcija evolvente.          

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva  

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek valjka i razvijanje plašta.

Presjek stošca i razvijanje plašta.

Presjek kugle i razvijanje plašta.

Presjek prizme i razvijanje

plašta.

Presjek piramide i razvijanje

plašta.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava

Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

                                  

Razred: Treći

Zanimanja: precizni mehaničar

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

 

Zadaci:

Upoznati se sa korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja

tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

CD – Datenbank Metalltechnik: CD sa formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

Područja korisničkih programa izborne nastave:

1.      Tehničko komuniciranje i standardi

2.      Proizvodna tehnika

 

7. ISPITNI KATALOG – POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

I.

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje precizni mehaničar (Narodne novine, br. 86/ 96), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

1.      Planiranje i priprema rada.

2.      Izbor materijala u poslovima preciznog mehaničara (standardi oblici i dimenzije poluproizvoda i dijelova).

3.      Ispitivanje, mjerenje i kontrola ispravnosti rada strojeva i uređaja.

4.      Izrada i montaža uređaja i elemenata strojeva.

5.      Izrada dijela na CNC upravljanim alatnim strojevima.

6.      Sastavljanje i montaža sklopova alata i naprava.

7.      Ugradnja i ispitivanje hidrauličnih, mehaničkih i pneumatskih sustava upravljanja.

8.      Montaža i demontaža strojeva, sustava ili ugradbenih jedinica.

9.      Utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji pri radu strojeva, sustava i njihovih ugradbenih jedinica.

10.  Stavljanje u ispravno stanje alate, strojeve i uređaje.

11.  Održavanje alata, strojeva i uređaja.

 

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada elementa precizne mehaničkog sklopa ručnim i strojnim obradama

 

Znati razraditi tehnološki postupak izrade i elemenata precizne mehaničkog sklopa i umjeti izraditi jednostavne dijelove mehaničkih sklopova

Montaža elemenata u precizno mehaničkim sklopovima

 

Znati razraditi tehnološki postupak montaže elemenata precizno mehaničkih sklopova i umjeti sastaviti jednostavne sklopove

Montaža i demontaža precizno mehaničkih sklopova strojeva i uređaja

Znati razraditi tehnološki postupak montaže i demontaže precizno mehaničkih  sklopova strojeva i uređaja i umjeti sastaviti jednostavne strojeve i uređaje

Izrada dijela na CNC upravljanim alatnim strojevima (glodalica)

Znati razraditi tehnološki postupak izrade i jednostavnog dijela na CNC upravljanim alatnim strojevima i umjeti izraditi program izrade jednostavnog dijela alata

Zamjena standardnih dijelova na precizno-mehaničkim uređajima (fotokopirni stroj)

Znati razraditi tehnološki postupak zamjene standardnih dijelova na fotokopirnom stroju i umjeti izvršiti zamjenu

Zamjena standardnih dijelova na precizno-mehaničkim uređajima (printer)

Znati razraditi tehnološki postupak zamjene standardnih dijelova na printeru i umjeti izvršiti zamjenu