Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tapetar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tapetar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2167

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

TAPETAR

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

Cilj:

      Odgojno-obrazovni program za zanimanje tapetar ima cilj stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Zadaci:

-         Usvojiti znanja o svojstvima i primjeni materijala koji se koriste u tapetarstvu.

-         Steći vještinu krojenja materijala ručnim i ručnim električnim alatima.

-         Steći vještinu izrade šablona za krojenje i naučiti njihovu primjenu.

-         Razviti kod učenika osjećaj za racionalno korištenje materijala, energije i vremena pri radu.

-         Upoznati način prikazivanja proizvoda crtežom te steći sposobnost izrade jednostavnih crteža nužnih u tapetarstvu.

-         Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.

-         Razviti vještinu izrade bilo kojeg proizvoda iz područja tapetarstva.

-         Upoznati rad računala i primijeniti ga u struci.

-         Upoznati osnovna načela uređenja interijera.

-         Upoznati izvore opasnosti i mjere sigurnosti pri radu na strojevima i uređajima,

mjere zaštite ljudi i okoliša.

Trajanje obrazovanja:

                        - 3 godine

Uvjeti za upis:

                        Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za

obavljanje poslova tapetara.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehnologija zanimanja

1

35

2

70

3

96

201

Poznavanje materijala

1

35

1

35

1

32

102

Crtanje s konstrukcijama

1

35

2

70

1

32

137

Oblikovanje tapetarskih proizvoda

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

1

35

1

35

2

64

134

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

Kultura življenja

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Zaštita na radu

Praktična nastava u radnom procesu

 

340

 

 

560

 

270

 

 

630

 

160

 

 

640

 

 

 

Ukupno

16

1460

16

1460

16

1312

4232

 

 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A)   Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

 

Ukupni broj  sati

 1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/ etika

1

35

1

35

1

35

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

1

 

35

 

1

 

35

 

1

 

32

 

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

 9

 315

 9

 315

  7

224

854

 

B)   Stručno –teorijski dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

 

Ukupno sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehnologija zanimanja

1

35

2

70

3

96

201

Poznavanje materijala

1

35

1

35

1

32

102

Crtanje s konstrukcijama

1

35

2

70

1

32

137

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Oblikovanje tapetarskih proizvoda

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava*

1

35

1

35

2

64

134

Ukupno

7

245

7

245

9

288

778

 

*Izborni nastavni predmet u 1. i 2. godini može biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika, kultura življenja i predmeti struke.

Sadržaji izbornog dijela programa u strukovnom području u 1. i 2. razredu mogu biti sadržaji obveznog zajedničkog dijela programa s povećanim brojem sati.

Izborni predmet od 1 sat tjedno u trećoj godini treba biti kultura stanovanja ili predmet struke čiji program izradi škola uz suglasnost Zavoda za školstvo.

Za izborne sadržaje iz matematike mogu se koristiti sadržaji iz Okvirnih nastavnih programa općeobrazovnih predmeta u srednjim školama (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 11, Zagreb, 1997.).

Za sadržaje izbornog programa iz tjelesne i zdravstvene kulture preporuča se učenicima ponuditi jedan od izbornih športova (košarka, odbojka, rukomet ili nogomet).

 

C)  Praktični dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

 

Ukupni broj sati

 1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

 

340

270

160

 

Praktična nastava u radnom procesu

560

630

640

 

Ukupno

900

900

800

2600

 

* Napomena: Program zaštite na radu u trajanju od 35 sati potrebno je ostvariti na početku nastavne godine u školi u sklopu praktične nastave (prvi tjedan praktične nastave). Program zaštite na radu obavezno je završiti pismenim testom.

Praktični dio nastave od 700 sati treba ostvariti do kraja nastavne godine, a ostatak od 200 odnosno 160 sati tijekom školske godine. Od 2 600 sati 30% je moguće realizirati u školskoj radionici. Godišnji broj sati praktične nastave u školi i tapetarskoj radionici utvrđuje se operativnim programom koji zajednički izrađuju škola i obrtnička radionica. Ako škola nema tapetarsku radionicu, praktična nastava se izvodi u licenciranoj tapetarskoj radionici, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

 

    D) Ukupno nastave:

                                                                                                                                                      

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

  Općeobrazovni dio

 

         315

 

 

       315

    224

     854

  Stručno-teorijski dio

         245

     245

   288

     778

 

 Praktični dio

         900

     900

  800

    2600

 

Ukupno ( A+B+C) 

       1460

   1460

   1312

    4232

 

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnog

dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

Praktični rad na računalu

Tehnologija zanimanja

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe, tehničko-tehnološka dokumentacija, domaći rad

Poznavanje materijala

Usmeni odgovori, pisana provjera, pisani radovi, vježbe,  domaći rad

Crtanje s konstrukcijama

Vježbe, usmeni odgovori, domaći rad

Matematika u struci

Pisana provjera, usmeni odgovori, domaći rad

Izborni predmet

Ovisi o vrsti izbornog predmeta

 

Napomena: Tijekom drugog polugodišta obvezna je provedba kontrolnog ispita.

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor

visokoškolsko obrazovanje iz tehnike (računalstvo, elektrotehnika, politehnika), dipl. ing. matematike, prof. matematike, dipl. ing. računalstva, dipl. Informatičar

Tehnologija zanimanja

profesor,

suradnik u nastavi

visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Poznavanje materijala

profesor

visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Crtanje s konstrukcijama

profesor

visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Izborna nastava struke

profesor

visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Matematika u struci

profesor

visokoškolsko obrazovanje

prof. matematike, dipl. ing. matematike

dipl. ing. drvne industrije

Praktična nastava-zaštita na raduu školi

profesor

visokoškolsko obrazovanje

dipl. ing. drvne industrije

Praktična nastava u tapetarskoj radionici

majstor-tapetar

Srednje obrazovanje

Tapetar s položenim majstorskim ispitom

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.,80/99.)

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama.

 

Preporuka kombinirano razredno odjeljenje stolar + tapetar

Kod stručnih predmeta, tamo gdje to zahtijevaju nastavni sadržaji,  učenici se moraju odvojiti u skupine.

 

5.2. Minimalni materijalni  uvjeti  za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmet

Računalska učionica

15 računala s odgovarajućim programima za obradu teksta, LCD projektor, pisač, mogućnost pristupa internetu, programi za crtanje

Računalstvo

Crtanje s konstrukcijama

Školska učionica

Klasična učionica i kabinet prof. s potrebnim uzorcima.

Tehnologija zanimanja, Poznavanje materijala

Školska učionica

Klasična učionica

Matematika u struci

Školska učionica

Klasična učionica

Izborni predmet

 

Napomena:

U sklopu strukovnih predmeta nužno je predvidjeti posjete sajmovima namještaja i obrtništva, muzeju za umjetnost i obrt, aktualnim izložbama, posjete tvornicama tapeciranog pokućstva.

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

6.1. Nastavni predmet: Osnove računalstva

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni(ukupni) broj sati: 1/35

Cilj:

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja na računalu.

Zadaci: 

           

-         Upoznati učenike s radom računala i njegovom dijelovima,

-         upoznati učenike s mogućnošću korištenja računala u svrhu izrade stručne dokumentacije,

-         upoznati učenike s načinom korištenja interneta radi širenja znanja iz područja uslužne djelatnosti,

-         stjecanje vještine rada u osnovnim računalnim programima.

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

 

Nastavni sadržaji

Pojam  informatike

 

 

Građa računala

 

 

 

 

 

 

 

Rad s računalom

 

 

Software-

programska potpora Word

 

Internet

Znati definirati informatiku i računalstvo

 

 

Usvojiti znanja o građi računala i povezati građu s praktičnim radom na računalu.

 

 

 

 

 

Znati se koristiti računalom za pisanje teksta.

 

Koristiti se naprednijim tehnikama u radu s tekstom i znati izrađivati i popunjavati tablice

 

Znati koristiti se internetom

Osnove informatike, podjela informacija, računalstva

 

Funkcionalna shema računala, procesor, memorija, U/I uređaji, prikaz brojeva za memoriju, operacijski sustavi, Windows.

Fizičko povezivanje dijelova računala, rad s tipkovnicom   i mišem, obrada i ispis teksta.

 

Rad s datotekama, izrada i uređivanje tablica, crtanje i umetanje objekata, program za formulare.

 

 

 

 

Struka na internetu , svjetsko tržište namještaja, literatura i dizajn, korištenje pretraživača

 

Zadaci za učenike: Izrada domaćih i školskih pisanih radova vezanih uz stručne predmete.

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija zanimanja

 

Razred: prvi (1.) drugi (2.), treći (3.)

Tjedni(ukupni) broj sati teorije, vježbi:               1. razred: 1/35      (T-25; V-10)

                                                                        2. razred:  2/ 70    (T-50, V-20)

                                                                        3. razred:  3/96     ( T-60, V-36)

Cilj:

Naučiti i osposobiti učenike za samostalan rad u  cjelokupnom tehnološkom procesu izrade proizvoda  u tapetarstvu.

Zadaci:

-         Naučiti  se koristiti  ručnim alatom na  različitim primjerima,

-         upoznati učenike s dijelovima  šivaćeg stroja i tehnikama šivanja,

-         naučiti učenike pravilnom izboru konca i materijala koji se šiva,

-         naučiti učenike načine tapeciranja namještaja,

-         upoznati učenike s problematikom točnosti i preciznosti  pri izradi proizvoda,

-         razvijati odgovornost za  racionalno korištenje materijala. 

 

Prvi razred:   T-25,  V- 10

Nastavna

cjelina

Očekivani rezultati

(znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Radno mjesto

 

 

 

 

 

 

Mjerenje i zacrtavanje materijala

 

 

 

Krojenje pomoću alata i strojeva

 

 

 

 

Alat za povremene radove (za drvo i druge materijale)

- Upoznati alat i opremu te organizaciju tapetarske radionice.

 

 

 

 

 

- Naučiti koristiti alate za mjerenje i zacrtavanje.

 

 

 

- Usvojiti znanja o opisanim načinima rada s ručnim alatima i njihovu namjenu

 

 

 

 

- Naučiti karakteristike alata za povremene radove

 

Prostor radionice, površina, osvjetljenje, grijanje, vlaga, protupožarna zaštita, čistoća, radni stol, zajednički alat,

- organizacija  rada u tapetarskoj radionici.

 

Alat za mjerenje, za zacrtavanje - metri i mjerila, platnena vrpca, kreda, ravnalo, pravokutnik, šestar, krivuljar, pomični kutnik.

 

Vrste alata prema namjeni-

alat za udaranje- čekići

za probadanje i šivanje, alat za pridržavanje, za rezanje, za piljenje, za bušenje, za premazivanje.

 

Pile, blanje, dlijeta, turpije…

- održavanje ručnog alata

 

 

Drugi razred:   T-50, V-20

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

Tapetarski strojevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapeciranje sjedalica

- Usvojiti znanja o strojevima za krojenje tkanina i sličnih materijala.

- Usvojiti znanja i primjenu strojeva za rezanje spužvastih materijala.

- Usvojiti znanja o primjeni  strojeva za spajanje sintetskih materijala.

- Naučiti dijelove šivaćeg stroja, greške pri radu na šivaćem stroju i načine uklanjanja grešaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o načinima tapeciranja sjedala i sjedala s naslonom

Stol za krojenje, šablone za krojenje, škare,

- dijelovi stroja, izmjena alata, mjere zaštite,

- stroj za krojenje po dužini, stroj za horizontalno krojenje, tračni nož, stroj za rezanje blokova spužve,

- strojevi za spajanje sintetskih materijala, pištolj za lijepljenje, mjere zaštite.

 

- Vrste i namjena šivaćih strojeva, dijelovi šivaćih strojeva, princip rada, podešavanje, greške pri radu , izmjene igle, mjere zaštite

- Stroj za usitnjavanje spužvastih materijala, dijelovi, način rada, mjere zaštite.

- Stroj za ukrasno šivanje ; dijelovi, način rada, mjere zaštite.

- Stroj za punjenje jastuka; dijelovi, način rada , mjere zaštite.

- Stroj za punjenje madraca; dijelovi, način rada, mjere zaštite.

- Stroj za postavljanje gumba: dijelovi, način rada i mjere zaštite.

- Visoko i nisko tapeciranje sjedalica;  krojenje materijala, redoslijed operacija, montaža.

 

 

 

Treći razred: 3/96., T-60, V-35sati

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještina i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Madraci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreveti

 

 

 

 

 

Okovi

 

 

 

 

Tapeciranje naslonjača

 

 

 

vosjedi i trosjedi

Usvojiti znanja o vrstama madraca,

znati prepoznati različite vrste madraca.

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o načinu tapeciranja kreveta.

 

 

 

 

Znati prepoznati vrstu okova i njihovu namjenu kao i njihov način učvršćivanja

 

 

Naučiti dijelove naslonjača i usvojiti teorijska znanja o načinu tapeciranja naslonjača

 

- naučiti način tapeciranja dvosjeda i trosjeda

- Madrac bez žičane jezgre, dimenzije, materijali za punjenje, pomoćni materijali, dekorativne tkanine, krojenje materijala,  redoslijed operacija izrade, montaža.

 

Madrac sa žičanom jezgrom:

dimenzije, materijali za punjenje, pomoćni materijali, dekorativni materijali, redoslijed operacija, montaža.

Prezentacija rezultata istraživanja pravilnog spavanja.

 

- Krevet za jednu osobu, krevet za dvije osobe, dimenzije,

- fiksno tapeciranje madraca na konstruktivni dio kreveta, krojenje materijala, redoslijed operacija, montaža.

 

Okovi za krevete, dvosjede i trosjede, način rada, način učvršćivanja, zaštita od korozije.

 

- Naslonjač bez rukonaslona, dimenzije, punjenje, dekorativni materijali, krojenje materijala, redoslijed operacija, montaža

Naslonjač s rukonaslonom.

 

 

- Dvosjed, dimenzije, materijali za punjenje, pomoćni i dekorativni materijali, krojenje materijala, redoslijed operacija, montaža.

- Trosjed: dimenzije, materijali za punjenje, krojenje materijala, redoslijed operacija, montaža.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavjese

 

Tende (zastori)

 

 

Tapeciranje vrata

 

 

 

Ukrasne navlake

 

 

Način izrade auto- navlaka

 

 

Radovi na podovima

 

 

Oblaganje zidova

 

 

Vježba

Usvojiti znanja o vrstama zavjesa, načinu krojenja zavjesa.

Naučiti vrste, načine krojenja, šivanja i postavljanja zastora, sjenila (tendi).

 

Usvojiti znanja o postupku tapeciranja vrata i usvojena znanja znati primijeniti u praksi.

 

Naučiti raspoznati dekorativne navlake i njihovu primjenu.

 

Usvojiti znanja o načinu krojenja i šivanja auto navlaka i znati ih u praksi primijeniti.

 

Usvojiti znanja o vrstama i primjeni podnih obloga.

 

Usvojiti znanja o vrstama i primjeni

zidnih obloga

 

Primijeniti znanja o izradi dokumentacije za konkretan proizvod.

Zavjese, krojenje, šivanje i montaža zavjesa.

 

Vrste tendi, tehnološki proces izrade, načini postavljanja.

 

Vanjska vrata - tapeciranje,

Vrste materijala, krojenje kože, završna obrada, ukrasni čavlići, ljepila, montaža.

 

Ukrasne navlake, krojenje, šivanje i postavljanje.

 

 

Krojenje, šivanje i postavljanje auto navlaka.

 

 

 

Vrste podnih obloga, pripremni radovi, postavljanje pojedinih vrsta obloga.

Vrste tapeta i zidnih obloga različitih vrsta i specijalne namjene. Tehnološki proces postavljanja pojedinih obloga.

Razraditi tehnološki proces, kalkulaciju i druge tehnološku dokumentaciju za konkretan proizvod (stolac, krevet, fotelja…)

 

Metodičke napomene: U izvođenju nastave koristiti uzorke i modele.

 

6.3. Nastavni predmet: Poznavanje materijala:

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

Tjedni (ukupni) broj sati  teorije, vježbi:         1. razred:  1/35 ( T- 25, V-10)

                                                                    2. razred:  1/35 ( T- 20, V- 15)

                                                                    3. razred:   1/32  (T-20, V-12)

 

Cilj:

Stjecanje teorijskih znanja iz područja tapetarskih materijala  koja će osposobiti učenika za odabir optimalnih materijala za izradu različitih tapetarskih proizvoda.

Zadaci:

-         Usvojiti znanja o osnovnim materijalima  za izradu tapetarskih proizvoda,

-         usvojiti znanja o pomoćnim materijalima koji se koriste u tapetarstvu,

-         steći vještinu prepoznavanja pojedinih materijala koji se koriste u tapetarstvu,

-         steći vještinu razlikovanja i odabira pravilnog materijala pri izradi tapetarskih proizvoda,

-         razviti kod učenika svijest o racionalnom korištenju materijala, te o primjeni ekoloških materijala.

 

Prvi razred:  1/35   (T-25, V-10)

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Materijali za tapeciranje

- za osnovne radove

- metalni materijali

 

 

 

 

 

Tekstilni materijali

  - materijali za punjenje

 

Tekstil - vlakna

Tkanine za tapeciranje

 

 

- Usvojiti osnovne pojmove o materijalima za osnovne radove.

- Naučiti razlikovati vrste opruga i opružnih jezgri i ostalih okova.

- Usvojiti znanja o materijalima za punjenje

te ih znati razlikovati.

 

- Usvojiti znanja o vlaknima i vrstama vlakana za tekstil

 

- Usvojiti znanja i vještine raspoznavanja tekstilnih tkanina za tapeciranje

 

 

- Pojam sirovina, poluproizvod i gotov proizvod,

- opruge,

- opružne jezgre,

- vijci, čavli, spojnice.

- Materijali biljnog porijekla,

- materijali životinjskog porijekla,

- materijali sintetskog porijekla.

 

Biljna vlakna, umjetna vlakna.

Vrste tkanina.

Najpoznatije pamučne tkanine, vunene tkanine,

svilene tkanine, tkanine od miješanog prediva.

 

 

Drugi  razred:  1/35   (T-20, V-15)

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Tkanine za unutarnju presvlaku

Tkanine za vanjsku presvlaku

 

 

 

Ispitivanje tkanina

 

Koža

 

 

 

Prateći materijal:

-         drvo

-         ploče

 

Usvojiti vještinu

prepoznavanja tkanina za unutarnju presvlaku.

Usvojiti znanja i vještinu razlikovanja pojedinih materijala za  vanjsku presvlaku

Naučiti načine ispitivanja tkanine

 

Usvojiti znanja o koži kao materijalu za tapeciranje, naučiti svojstva kože i njenih sintetskih sljedbenika, te njihovu namjenu.

Usvojiti znanja o pomoćnim materijalima koji se koriste u tapetarstvu,

naučiti svojstva drva,

naučiti primjenjivati furnire i ploče.

 

Popruge, žutica, pust, inlet i drugi materijali.

Gradl, brokat, tkanine od konjske strune,  damast, atlas, vuneni ploš, velur, rips, moket.

- Ispitivanje vidom, pritiskom palca, brojenjem niti , crnilom, uljem, kidanjem niti.

 

 

 

Sirova koža, umjetna koža, ekokoža,

ispitivanje svojstava kože.

 

 

Građa drva, svojstva drva, greške drva, identifikacija drva, furniri

ploče - furnirske ploče, iverice, vlaknatice.

 

 

 

Treći  razred:  1/32   (T-20, V-12)

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

  Pomoćni materijali

-         ljepila

 

Materijali za specijalne radove

 

 

 

Pozamenterija

- Usvojiti znanja o vrstama i  primjeni ljepila.

 

Upoznati učenike s materijalima  za specijalne radove te naučiti primjenu tih materijala.

 

 

- Upoznati  osnovnu pozamenteriju koja se koristi u tapetarstvu

Svojstva ljepila,

vrste ljepila: biljna, životinjska, mineralna i sintetska ljepila.

Zavjese - vrste, svojstva  i namjena,

tapete - vrste i svojstva, sagovi - vrste, svojstva

i namjena,

laminati – vrste, svojstva i namjena.

 

Vrpce - vrste i namjena,

rese – vrste i namjena,

dugmad - vrste i namjena.

 

Metodičke napomene: U izvođenju nastave preporuča se korištenje uzoraka različitih materijala, tekstila, kože, materijala za punjenje, pomoćnih materijala koji se koriste u tapetarstvu. U sklopu nastave preporuča se odlazak na sajmove namještaja, odlazak u neku

od tvornica koje se bave izradom ojastučenog namještaja.

Zadaci za učenike: Izrada domaćih pisanih radova iz područja  tapetarstva, prikupljanje različitih uzoraka i kataloga .

 

6.4. Nastavni predmet: Crtanje s konstrukcijama

 

 Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Sati  tjedno (ukupno):   1/35, 2/ 70. 1/32

 

Prvi razred: 1/35

Nastavna cjelina

Očekivani  rezultati (znanja, vještine ,umijeća)

Nastavni sadržaji

Izrada tehničkih crteža

 

Osnove tehničkog crtanja

 

Nacrtna geometrija

 

Prostoručno crtanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje normi i simbola.

 

Poznavanje tehničkog crtanja

 

Poznavanje ortogonalnog i kosog projiciranja.

Svladavanje osnovnih principa prostoručnog crtanja.

Pojam normi i značenje normizacije, simboli i oznake na nacrtima, oznake materijala.

Značaj i primjena tehničkog crtanja, pribor i sredstva.

Izrada tehničkog crteža

Ortogonalna projekcija, projiciranje točke, dužine.

Kosa projekcija  tijela, simetrija.

Primjena prostoručnog crtanja – skiciranje, crtanje, ravnih, kosih, horizontalnih  i vertikalnih crta, crtanje zakrivljenih crta.

Skiciranje elemenata tapeciranog namještaja temeljem promatranja uzoraka.

Prostoručno crtanje sjedalice, naslonjača i ležaja. Osnovni elementi perspektive, skiciranje sjedalica, naslonjača i ležaja.

 

Drugi razred:  2/70

 

Nastavna cjelina

Očekivani  rezultati (znanja, vještine ,umijeća)

Nastavni sadržaji

Elementi drvnih konstrukcija

 

 

 

Namještaj za sjedenje

-         stolci

 

 

Kreveti

Poznavanje elemenata drvnih konstrukcija u konstrukciji tapeciranih proizvoda.

 

Savladavanje tehnika prikazivanja  namještaja za sjedenje crtežom.

 

 

Svladavanje tehnike  prikazivanja crtežom namještaja za ležanje.

Drvo kao konstruktivni materijal, vrste konstrukcijskih spojeva i vezova te njihova primjena u konstrukciji tapeciranih proizvoda.

 

Vrste stolaca, konstrukcija sjedala, načini jastučenja.

Montažni nacrt stolca.

Vrste. Osnovna konstrukcija pojedinih dijelova. Radionički nacrt kreveta za jednu osobu.

Tapeciranje pomoću uloška.

Fiksno tapeciranje sa žičanom jezgrom.

 

 

Treći razred: 1/32

 

Nastavna cjelina

Očekivani  rezultati (znanja, vještine ,umijeća)

Nastavni sadržaji

Naslonjač

 

 

 

 

 

Dvosjedi i trosjedi

 

 

 

 

 

Svladavanje tehnike prikazivanja naslonjača crtežom.

 

 

 

 

Svladavanje tehnike prikazivanja dvosjeda i trosjeda crtežom.

 

 

 

Nazivi  dijelova i sklopova naslonjača, osnovne dimenzije naslonjača.

Fiksno tapeciranje naslonjača, materijali za tapeciranje, sheme krojenja tkanine.

Montažni nacrt naslonjača

Radionički nacrt naslonjača

Tapeciranje pomoću jastuka.

Tapeciranje dvosjeda i trosjeda sa i bez žičane jezgre.

Sheme krojenja

Radionički nacrt dvosjeda- sustava jastuka.

Montažni nacrt trosjeda.

 

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.)

Tjedni (ukupni) broj sati: 2/70, 1/35, 1/32

           

Cilj: Naučiti i osposobiti učenike za osnovne  izračune u struci.

 

Zadaci: 

Naučiti i osposobiti učenike za:

-         računske operacije s prirodnim i decimalnim brojevima, razlomcima, linearnim jednadžbama,

-         postotni račun,

-         mjere i mjerenje veličina,

-         geometrijske likove i tijela,

-         mjerenje i izračun količine materijala i vrijeme izrade,

-         kalkulacije i obračun plaća.

 

Prvi (1) razred: 2/70

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Računske operacije

S prirodnim brojevima

 

 

 

Računske operacije s razlomcima i decimalnim brojevima

 

 

 

 

 

Mjerenje veličina

 

 

 

 

 

Koordinatni sustav u ravnini

 

 

 

 

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

 

 

 

Naučiti stečeno znanje primijeniti na konkretnim primjerima iz prakse

 

 

Naučiti računati s razlomcima i decimalnim brojevima.

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne mjerne jedinice i njihovu primjenu u praksi. Naučiti izmjeriti i izračunati plohe, obujam, mase raznih likova i tijela.

 

Naučiti paru brojeva pridružiti točku ravnine i obrnuto, da učenici mogu očitavati grafikone.

 

Naučiti rješavati jednostavne jednadžbe.

 

 

 

 

 

Osnovne računske operacije: množenje, dijeljenje, potencioniranje, korjenovanje.

 

Pojam razlomaka kao cjeline, pojam razlomaka kao kvocijenta cijelih brojeva,

zbrajanje, oduzimanje razlomaka, množenje i dijeljenje razlomaka

Razlomci i decimalni brojevi i računanje s njima.

 

Međunarodni  SI- sustav

mjera, broj pretvornik.

Mjerenje ploha, obujma i mase.

 

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini.

 

 

 

Rješavanje jednadžbi, jednostavne jednadžbe s razlomcima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionalne veličine

 

 

 

 

 

Postotni račun

 

Kut, ravni geometrijski likovi

 

 

 

 

 

 

 

Geometrijska tijela

Naučiti učenike prepoznavati proporcionalne veličine i obrnuto proporcionalne veličine, izračunavati jedne iz preostalih poznatih.

 

Naučiti izračunati postotak

 

Upoznati geometrijske likove i naučiti izračunavati njihove površine, opsege, te naučiti njihove konstrukcije (Pitagorin poučak)

 

 

 

Upoznati geometrijska tijela te naučiti izračunati njihova oplošja i volumen (Pitagorin poučak).

Proporcionalne veličine, rješavanje zadataka , obrnuto proporcionalne veličine, pravilo trojno.

 

 

Postotni račun.

 

Kut, mjerenje kutova, trokut, krug, kružnica, površina trokuta, kvadrat, trapez, paralelogram, pravilni mnogokuti.

 

 

 

Kvadar, kocka, piramida, valjak, stožac, kugla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi (2.) razred: 1/35

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

 (znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Kinematika

 

 

 

 

 

 

 

Količine osnovnog materijala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina pomoćnog materijala

 

Naučiti izračunati broj okretaja radnog alata kod određenog stroja i brzinu rezanja.

Naučiti izračunati  količine obrade s obzirom na brzinu pomaka.

 

Naučiti izračunati potrebne količine materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni element.

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati potrebu pomoćnog materijala i njegovu cijenu koštanja za određeni proizvod.

 Broj okretaja, prijenosni odnosi, brzina rezanja (šivanja) kod šivaćih strojeva,

brzina pomaka obratka.

 

 

 

 

Mjerenje spužve, mjerenje materijala za ispunu, mjerenje tekstila, nadmjere, čiste i krojne mjere, iskorištenje, količina otpada, iskorištenje količine otpada.

Izračun cijene osnovnog  materijala.

 

 Izračun potrebe okova, ljepila, brusnog sredstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treći (3.) razred 1/32

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Količine materijala za konkretan proizvod

 

 

 

Vrijeme izrade

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkulacije

 

 

 

 

 

 

 

Obračun plaće

 

 

 

 

 

 

 

Opremanje objekta

Naučiti izračunati potrošnju materijala i osnovnog i pomoćnog za konkretan proizvod.

 

Naučiti izračunavati potrebno vrijeme izrade proizvoda u zanatskoj proizvodnji i u industriji.

 

 

 

 

 

Naučiti izradu kalkulacije sa svim elementima koji čine cijenu koštanja.

 

 

 

 

 

Naučiti izračunavati plaću radnika po danu, satu i mjesecu.

 

 

 

 

 

Naučiti izračunati potrebnu količinu materijala te vrijeme izrade i cijenu koštanja za opremanje objekta.

Izračun potrebne količine materijala za konkretan proizvod npr., trosjeda, tapeciranje vrata.

 

Izračun potrebnog vremena izrade elementa ili proizvoda u industriji  tj. serije na osnovi tehnološkog procesa po fazama i operacijama (pripremno završno vrijeme, osnovno vrijeme, dodatno vrijeme).

 

Vrijednost i cijena koštanja (sata) za pojedinačnu i serijsku proizvodnju.

Cijena  materijala, dodaci na otpad, ukupni utrošak materijala, rizik, dobit, porezi, režijski troškovi.

 

Osnovna plaća, koeficijenti, stručna sprema, uvjeti rada, radni staž, porezi, olakšice, bruto plaća, neto plaća, povećanje i smanjenje plaće za određeni iznos i postotak.

 

 

Izračun količine materijala, vrijeme izrade, cijenu koštanja za poslove opremanja (podovi, zavjese, ojastučeni namještaj).

 

 


Napomena: Nastavne sadržaje iz druge i treće godine raditi u korelaciji s ostalim stručnim predmetima (tehnologija zanimanja, poznavanje materijala, crtanje s konstrukcijama, računalstvom).

6.6. Nastavni predmet: Oblikovanje

 

Razred: treći (3.)

Broj sati, tj./god: 1/32

Cilj:

Stjecanje sposobnosti oblikovanja prostora s težištem na tapecirane dijelove namještaja i interijera.

Zadaci:

-         Razvijanje sposobnosti samostalnoga stvaralačkog oblikovanja i djelovanja.

-         Stjecanje i razvijanje vizualne kulture te znanja gledanja predmeta i svijeta oko sebe.

-         Usvajanje parametara važnih pri oblikovanju budućeg proizvoda.

-         Razvijanje osjećaja odgovornosti prema čovjeku i oblikovanju uporabnog predmeta.

-         Osvještavanje karakteristika funkcionalnosti, estetike, tehnologičnosti i ekologičnosti proizvoda u kontekstu društvenih odnosa i kulture.

-         Upoznavanje učenika s odnosima veličine ljudskog tijela te prostora i namještaja u njemu kao i sklada oblikovanja cjeline prostora.

-         Razvijanje sposobnosti prikazivanja ideje (zamisli) i prezentacije vlastitog rješenja.

-         Pripremanje učenika za rješavanje zadataka u stručnom dijelu obrazovanja.

-         Razvijanje sposobnosti vizualne interpretacije zadane poruke.

-         Razvijanje sposobnosti prepoznavanja kiča.

-         Shvaćanje uloge vlastite profesije i njenog položaja u društvu.

 

Treći (3.) razred: 1/32

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Povijest tapetarskog 

    namještaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. vježba

 

 

 

Estetske komponente proizvoda

- čimbenici harmoničnosti

(skladnosti)

Dizajn i ergonomija

 

Upoznati namještaj tijekom epoha te osnovna obilježja

tapeciranog namještaja

 

 

 

 

 

 

 

Prostoručno crtanje predmeta u projekcijama

 

 

Naučiti osnovne parametre i pravila važna za oblikovanje.

 

 

Naučiti ergonomske veličine i njihove odnose.

Stilovi namještaja:

-         romanika,

-         renesansa,

-         barok,

-         rokoko,

-         klasicizam,

-         ampir,

-         hisoricizam,

-         secesija,

-         stilovi novog vremena.

Prostoručno crtanje kose projekcije i izometrije u primjerima tapetarskih proizvoda kroz epohe.

Percepcija proizvoda

harmonija (sklad),

zlatni rez.

Međuodnosi veličina

ljudskog tijela, prostora i

opreme.

- Norme; namještaj; funkcionalne veličine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Izborni predmet:  Kultura življenja

 

Razred: drugi (2.)

Broj sati tjedno (ukupno): 1/35

 

Cilj:

Razviti kod učenika osjećaj za kulturno ophođenje, posebno u komuniciranju sa strankama i potrebu za zdravim stilovima življenja.

Zadaci:

-         Shvatiti važnost kulturnog ophođenja u svim situacijama u kojima se nalazimo,

-         uočiti važnost pravila kulturnog ponašanja u poslovnom komuniciranju,

-         formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisničkih načina ponašanja,

-         razviti potrebu za pravilnom prehranom i bavljenje sportom.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Kultura ponašanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilna prehrana

 

 

 

 

Sport i rekreacija

 

 

Ovisnosti

 

 

 

 

 

 

Steći naviku kulturnog ophođenja u društvenom životu.

 

 

 

 

 

 

Razvijati kod učenika naviku pravilne prehrane i shvatiti važnost pravilne prehrane.

 

 

Naučiti važnost kretanja i koordinacije.

 

Shvatiti i uočiti  negativne strane ovisnosti.

Formirati kod učenika pozitivne stavove u borbi protiv ovisnosti.

 

 

Važnost kulturnog ophođenja u društvenom životu,

Norme ponašanja (bonton),

Poslovno komuniciranje:

-         odnos kupac - trgovac

-         vještina uspješne komunikacije.

 

Raspored obroka.

kalorična vrijednost hrane

zdrave namirnice,

pretilost kao bolest.

 

Važnost sporta,

vrste sportova.

 

Pušenje,

alkoholizam,

droga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesti suvremenog svijeta

 

 

 

 

Nenasilno rješavanje problema

 

 

 

 

Život u obitelji

Spolni život

Upoznati učenike s    vrstama bolesti suvremenog svijeta i razvijati potrebu preventive protiv ovih bolesti.

 

Razvijati kod učenika pozitivne stavove u životnim situacijama.

 

 

 

Razvijati  osjećaj odgovornosti.

AIDS,

spolno prenosive bolesti,

aktualne bolesti.

 

 

Poštivanje različitosti,

asertivno i neasertivno ponašanje,

suradnja i tolerancija,

socijalizacija za kooperaciju,

vještine rješavanja sukoba.

 

Odgovorno roditeljstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Program bi se trebao provoditi u obliku radionica u kojima bi se aktivnim sudjelovanjem učenika i samostalnim radom djelovalo na formiranje pozitivnih stavova o načinu življenja.

6.7. Izborni predmet: Kultura stanovanja

 

Razred: treći (3.)

Broj sati tj./god: 1/32

 

Cilj:

Razviti kod učenika smisao za organizaciju životnog prostora u skladu s društvenim normama i potrebama suvremenog načina življenja.

 

Zadaci:

-         Naučiti osnovna pravila uređenja interijera.

-         Pripremiti učenike za samostalno oblikovanje i projektiranje unutrašnjeg prostora.

-         Razvijanje sposobnosti iznalaženja optimalnog rješenja oblikovanja prostora prema funkcionalno – ergonomskim i estetskim zahtjevima.

-         Razvijati kod učenika estetsku osjetljivost za doživljavanje predmeta iz njihove

okoline.

-    Poticati na stvaralačku primjenu stečenih znanja u svakodnevnom životu.

-    Omogućiti primjenu stečenih vizualnih iskustava u budućem zanimanju.

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja, vještine, umijeća)

Nastavni sadržaji

Obiteljske kuće 

Stjecanje osnovnih znanja o

osnovnim elementima funkcionalnog i estetskog uređenja obiteljske kuće

Položaj,

organizacija prostora,

vrata,

prozori,

podovi,

zidovi,

instalacije u kući i oko nje.

Stilovi uređenja prostora

Upoznati različite stilove uređenja stambenog prostora

Mediteranski stil, seljački stil, gradski stil, elektički….

Organizacija prostora u stanu

Naučiti osnovna pravila funkcionalnog uređenja pojedinih prostorija u stanu

te osnovne ergonomske veličine kao i obveznu grupu namještaja.

-         Predsoblje,

-         kuhinja,

-         dnevna soba,

-         spavaća soba,

-         dječja soba,

-         kupaonica,

-         radni prostori,

-         pomoćni prostori.

Uređenje okruženja

Naučiti načine i važnost uređenja i održavanja okućnica, terasa,  vrtova i balkona.

-         dvorišta,

-         balkoni,

-         terase,

-         vrtovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomene: Za uspješno savladavanje gradiva od učenika se treba tražiti aktivno sudjelovanje na obradi tema na način da skupljanjem materijala na zadanu temu slažu mape, plakate ili daju rješenja crtežima.

   

6.8. Nastavni predmet:  Praktična nastava

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.), treći (3.) - (900, 900, 800)

Cilj:

Cilj naukovanja za stjecanje ovog  obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućavaju polazniku da nakon završetka naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće tapetara.

Zadaci:

-         usvojiti znanja i vještine iz područja izrade tapeciranog namještaja,

-         osposobiti za brzo prihvaćanje novih rješenja,

-         upoznati alate i strojeve za rad u tapetarskoj radionici,

-         naučiti uporabu i izradu šablona za krojenje,

-         osposobiti za izbor najprimjerenijeg materijala za izradu određenog proizvoda,

-         osposobiti učenike podešavati sredstva za rad te da se upoznati sa zaštitnim sredstvima, te zaštitom okoliša,

-         kod učenika razviti osjećaj odgovornosti pri samostalnom izvršavanju radnih zadataka

-         razvijati potrebu za timskim radom.

 

Razred: prvi (1.), godišnje  900 sati

 

Red. broj

 

Naziv vježbe praktične nastave

1.

Zaštita na radu, sprječavanje nesreća i ekološki zahtjevi

2.

Primjena tapetarskih materijala

3.

Obrada tapetarskih materijala ručnim alatima

4.

Rad s ručnim mehaniziranim alatima za obradu drva

UKUPNO

900 sati godišnje

 

 

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE SE MORAJU USVOJITI (SADRŽAJ PROGRAMA)

 

1.      Zaštita na radu, sprječavanje nesreće i ekološki zahtjevi:

-         primijeniti zakonske i pogonske propise o zaštiti na radu u tapetarskim

radionicama i pogonima,

-         objasniti propise koji se odnose na nositelje osiguranja  za slučaj nezgode,

-         odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima i alatima u tapetariji,

-         navesti opasnosti od električne struje, navesti ostale izvore opasnosti,

-         navesti osnovna pravila sprječavanja požara,

-         pružinje prve pomoći u slučaju nezgode,

-         pravilno postupanje s otpadom.

 

2.      Primjena tapetarskih materijala:

-         naučiti razlikovati sirovine za izradu tapetarskih materijala,

-         naučiti razlikovati materijale za punjenje,

-         razlikovati prirodnu i umjetnu kožu te njihovu primjenu u tapetarskoj proizvodnji,

-         naučiti primijeniti tkanine s obzirom na različite tapetarske proizvode, tkanine za unutrašnju presvlaku, tkanine za vanjsku presvlaku,

-         ispitivanje tkanine na otpornost, vodu, gužvanje i skupljanje,

-         odabrati materijale za osnovne radove u tapetariji, opruge i sustav opruga, čavle, vijke, spojnice, konac, špage, trake i ljepila,

-         znati odabrati materijal za specijalne radove u tapetariji, tkanine i pribor za dekoraciju, uređaji za presvlačenje,

-         upoznati drvo kao prateći materijal, njegovu anatomiju i svojstva.

 

3.      Obrada tapetarskih materijala ručnim alatima:

-         poznavati najvažnije alate za mjerenje i njihovu primjenu: to su šablone za zacrtavanje, drveni metar, platnena vrpca, olovka  te šestar i šilo za zacrtavanje,

-         naučiti određivati nadmjere,

-         mjeriti, zacrtavati i izrađivati šablone,

-         poznavati namjenu i uporabu tapetarskih ručnih alata kao što su čekići, tapetarske igle, škare,

-         poznavati namjenu i uporabu tapetarskih električnih alata ( pneumatski pištolj,, električni nož, kompresor za zrak).

 

4.      Rad s ručnim mehaniziranim alatima za obradu drva:

-         naučiti namjenu i primjenjivati ručne alate za drvo,

-         naučiti namjenu i primjenjivati ručne mehanizirane alate za drvo,

-         izrađivati jednostavne vezove za drvo,

-         naučiti raditi na popravcima elemenata drva.

 

 

Razred: drugi (2.), godišnje 900 sati

 

 

Red. broj

 

Naziv vježbe praktične nastave

 

1.

Zaštita na radu, sprječavanje nesreće i ekološki zahtjevi

2.

Primjena tapetarskih materijala

3.

Obrada tapetarskih materijala ručnim alatima

4.

Održavanje strojeva i uređaja u tapetarskoj proizvodnji

5.

Izrada i čitanje skica i tehničkih crteža prema važećim normama

6.

Izrada krojnih lista i shema krojenja

7.

Računske osnove za izračunavanje količine i cijene materijala i proizvoda

8.

Skladištenje tapetarskih materijala

9.

Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda

UKUPNO:

900 sati godišnje

 

 

1.      Zaštita na radu, sprječavanje nesreća i ekološki zahtjevi:

-         primijeniti zakonske i druge  propise o zaštiti na radu u tapetarskim radionicama,

-         opisati tipične situacije koje dovode do nezgoda na ovom poslu,

-         odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima i alatima  u tapetariji,

-         pravilno postupati s otpadom.

 

2.      Primjena tapetarskih materijala:

-         naučiti odabrati materijal za punjenje različitih tipova tapetarskih proizvoda,

-         znati razlikovati prirodnu i umjetnu kožu,

-         primijeniti tkanine s obzirom na različite tapetarske proizvode,

-         odabrati opruge i sustave opruga, ljepila, trake, špage i dr.

 

3.      Obrada materijala ručnim alatima:

-         mjeriti, zacrtavati, i izrađivati šablone,

-         poznavati namjenu i upotrebu tapetarskih električnih alata.

 

 

4.      Održavanje strojeva i uređaja u tapetarskoj proizvodnji:

-         podešavati, koristiti, i održavati stroj za šivanje i prošivanje tkanina, stroj za punjenje jastuka, stroj za mljevenje spužve, za krojenje spužve te tračne pile za rezanje spužve.

 

5.      Izrada i čitanje skica i tehničkih crteža prema važećim normama:

-         naučiti crtati skice i tehničke crteže u ortogonalnoj i kosoj projekciji i perspektivi pridržavajući se propisanih simbola i oznaka.

 

6.      Izrada krojnih lista i shema krojenja:

-         izraditi popise dijelova konstrukcije: element, sklopove, proizvode,

-         odrediti dimenzije pojedinih elemenata i sklopova,

-         crtati sheme krojenja tkanina zbog izrade šablona.

 

7.      Računske osnove za izračunavanje količine i cijene materijala i proizvoda:

-         izračunati potreban pomoćni i osnovni materijal (pojam čiste mjere i krojne mjere),

-         izračunati potrebno vrijeme za izradu proizvoda (pojam strojnog vremena,

pomoćnog vremena),

-         naučiti izračunati cijenu koštanja jednog proizvoda.

 

8. Skladištenje tapetarskih materijala:

-         naučiti pravilno skladištit pomoćne i dekorativne materijale,

-         pravilno skladištit spužve,

-         pravilno skladištit karton,

-         pravilno skladištiti okov, žičane jezgre, kokos kape, ljepila.

 

 1. Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda:

-         prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove sjedalica bez naslona koristeći se raspoloživim strojevima i alatima te izrađene dijelove završno obraditi,

-         prema vlastitom crtežu izraditi madrac,

-         prema vlastitom crtežu tapecirati krevet.

 

 

Razred: TREĆI (3.) godišnje 800 sati

Red. broj

 

Naziv vježbe praktične nastave

1.

Zaštita na radu, sprječavanje nesreće i ekološki zahtjevi

2.

Primjena tapetarskih materijala

3.

Obrada tapetarskih materijala ručnim alatima

4.

Izrada i čitanje skica i tehničkih crteža prema važećim normama

5.

 

Postavljanje okova i ostalih  dijelova konstrukcija te njihova zaštita

6.

Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda

UKUPNO:

800 sati godišnje

 

 1. Zaštita na radu, sprječavanje nesreća i ekološki zahtjevi:

-         primijeniti zakonske i druge  propise o zaštiti na radu u tapetarskim radionicama,

-         opisati tipične situacije koje dovode do nezgoda na ovom poslu,

-         odrediti i primijeniti zaštitne uređaje na strojevima i alatima  u tapetariji,

-         pravilno postupati s otpadom.

 

2.   Primjena tapetarskih materijala:

-         odabrati materijal za punjenje različitih tipova tapetarskih proizvoda,

-         razlikovati prirodnu i umjetnu kožu,

-         primijeniti tkanine s obzirom na različite tapetarske proizvode, tkanine za unutrašnju presvlaku, tkanine za vanjsku presvlaku,

-         odabrati opruge i sustave opruga, čavle, vijke, spojnice, konac, ljepila, trake, špage.

 

 1. Obrada materijala ručnim alatima:

-         mjeriti, zacrtavati i izrađivati šablone,

-         poznavati namjenu i upotrebu tapetarskih električnih alata-kompresor za zrak,

-         steći vještinu rada s pneumatskim pištoljem, električnim nožem, bušilicom,

i šivaćim strojem.

 

 1. Izrada i čitanje skica i tehničkih crteža prema važećim normama:

-         crtati skice i tehničke crteže u ortogonalnoj i kosoj projekciji i perspektivi, pridržavajući se propisanih simbola i oznaka,

-         prostoručno čitati skice i nacrte tapetarskih proizvoda.

 

 1. Sastavljanje okova i ostalih  dijelova konstrukcija te njihova zaštita:

-         znati odabrati i upotrijebiti metalne okove za izradu tapeciranog namještaja,

-         poznavati zaštitu od korozije,

-         razlikovati i upotrebljavati sredstva za spajanje: klamerice, vijke, čavlići.

 

 1. Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda:

-         prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove naslonjača koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima te izrađene dijelove obraditi

-         prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove dvosjeda, te izrađene dijelove završno obraditi,

-         prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi dijelove trosjeda te ih završno obraditi,

-         prema vlastitom crtežu izraditi tapecirana vrata koristeći se raspoloživim strojevima i alatima te  izrađene dijelove završno obraditi,

-         prema vlastitom crtežu izraditi zavjese i ukrasne zavjese koristeći se raspoloživim strojevima, alatima i uređajima,

-         prema vlastitom crtežu izraditi ukrasne navlake i završno ih obraditi,

-         prema vlastitom tehničkom crtežu izraditi navlake za automobile te ih završno obraditi.

 

 

7.     ISPITNI KATALOG ZA POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

 

Ispitni cilj:

Cilj završnog ispita je provjera znanja, sposobnosti i  vještina koje su potrebne za stjecanje zanimanja  tapetar.

Način provjere znanja i umijeća

Završni ispit:

1.         Praktični dio (izrada stolarskog uratka).

2.                  Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

3.                  Ispit znanja iz hrvatskog jezika.

 

Pomoćnički ispit (poseban ispit ili dio završnog ispita):

1.      Praktični dio (izrada tapetarskog  proizvoda).

2.      Stručno-teorijski ispit znanja (pisani ili usmeni oblik).

 

Praktični dio ispita u skladu je s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja. Praktična zadaća se sastoji od izrade uratka i radne probe, a obuhvaća područja:

 

1.      Zaštita na radu i ekološki zahtjevi.

2.      Vrste i primjena tapetarskih materijala.

3.      Obrada tapetarskih materijala ručnim alatima.

4.      Održavanje strojeva i uređaja u tapetarskoj proizvodnji.

5.      Izrada i čitanje skica i tehničkih crteža.

6.      Izrada krojnih lista i shema krojenja.

7.      Izračunavanje količine potrebnog materijala.

8.      Skladištenje tapetarskih materijala.

9.      Postavljanje okova, opruga i ostalih dijelova konstrukcija te njihova zaštita.

10.  Izrada dijelova konstrukcija i sastavljanje proizvoda.

 

Temeljem navedenih područja naučniku se zadaje izrada jednog uratka i izvođenje jedne radne probe iz dolje navedene tablice. Prije nego se pristupi izradi uratka, ispitni odbor treba odobriti tehnološku dokumentaciju za izradu. Ona treba sadržavati crtež uratka u ortogonalnoj projekciji u mjerilu, sastavnicu s čistim i krojenim mjerama te utroškom materijala, karakteristične detalje i redoslijed operacija.

 

Pomoćnički uradak

Vrsta uratka

Opis uratka

Tapeciranje stolca s naslonom i rukonaslonom

Na stolcu se tapecira sjedalo, naslon i rukonaslon pri čemu se koriste klasični materijali za tapeciranje. Sjedalo treba imati opruge.

Tapeciranje naslonjača

Naslonjač može biti jednosjed ili višesjed. Pri radu se koriste klasični materijali za tapeciranje i opruge.

Tapeciranje kauča

Kauč se tapecira klasičnim materijalima za tapeciranje.

Sjenilo (tenda, zastor)

Krojenje, šivanje i postavljanje sjenila

Izrada madraca

Madrac za krevet može se izrađivati od različitih materijala a treba imati opruge.

Tapeciranje vrata

Vrata se mogu tapecirati kožom ili skajem.

 

Radna proba je dio uratka i može biti:

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Krojenje i šivanje dijela dekorativnog materijala

Radna proba sastoji se od zacrtavanja, krojenja i  šivanja dijela dekorativnog materijala kojim se tapecira (npr. za rukonaslon, naslon, sjedalo i sl.).

Sastavljanje pojedinih dijelova tapetarskih materijala

Radna proba podrazumijeva praćenje slojevitog spajanja pojedinih dijelova tapetarske konstrukcije.

Krojenje tapetarskih materijala

Radna proba podrzumjeva uzimanje mjere i  krojenje tapetarskih materijala predviđenih za uradak.

Učvršćivanje ukrasnih zakovica

Radna poba podrazumijeva kvalitetu i estetski izgled postupka učvršćivanja ukrasnih elemenata na uratku.

 

 

Pri izradi praktične zadaće učenik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija.

 

Stručno teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih radnji u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

Teme i cjeline iz predmeta: 

Tehnologija zanimanja

 1. Mjerenje i zacrtavanje materijala.
 2. Krojenje pomoću alata i strojeva.
 3. Tapetarski strojevi.
 4. Tapeciranje sjedalica.
 5. Izrada madraca.
 6. Kreveti.
 7. Okovi.
 8. Održavanje alata.
 9. Tapeciranje naslonjača.
 10. Tapecitanje dvosjeda i trosjeda.
 11. Šivanje zavjese i zastora.
 12. Tapeciranje vrata.
 13. Navlake.

 

Stručno crtanje

 1. Osnove tehničkog crtanja.
 2. Osnove nacrtne geometrije.
 3. Prostoručno crtanje.

4.      Elementi drvnih konstrukcija.

5.      Sjedalice.

6.      Krevet.

7.      Naslonjač.

8.      Dvosjedi i trosjedi.

9.      Oblikovanje namještaja.

Matematika u struci

 1. Matematičke i računske operacije.
 2. Izračunavanje plaće.
 3. Izračunavanje potreba materijala.
 4. Izračunavanje troškova rada.
 5. Izračunavanje kamata.

 

STANDARDIZIRANI OCJENJIVAČKI LIST

 

I.                   PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izrada dokumentacije za uradak

0 – 10

Korištenje zaštitnih sredstava i naprava

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima i strojevima.

0 - 10

Podešavanje strojeva i alata.

0- 10

Koncentracija i izdržljivost

0 - 10

Kakvoća izrađene radne probe

0 - 10

Točnost dimenzija i obarade prema planu

0 - 20

Kakvoća izrađenog uratka

0 - 20

UKUPNO BODOVA:

0 -100

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 -    91

Vrlo dobar ( 4 )

67 -    80

Dobar ( 3 )

50 -    66

Dovoljan ( 2 )

0 -    49

Nedovoljan  ( 1 )

 

II.  STRUČNO – TEORIJSKI DIO

         

Stručno teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje donosi ispitna komisija, a za ona zanimanja u kojima postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite koristi se taj materijal.

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:     

 

BODOVNA LISTA

 

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

                  80 -    89

Vrlo dobar ( 4 )

                  70 -    79 

Dobar ( 3 )

                  60 -    69

Dovoljan ( 2 )

            Manje od 30                     

Nedovoljan  ( 1 )

 

Učenik koji postigne od 30 do 59% bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih učenik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-72

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.