Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje urar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje urar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2168

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

 

URAR

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 Cilj

Stjecanje znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

urar.

 

Zadaci

Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili  sklopova satnih mehanizama.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteže.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći  primijeniti mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Znati postupke tokarenja i bušenja na urarskoj bušilici

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i njen utjecaj na svojstva materijala.

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati alate, princip rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova satnih mehanizama kod mehaničkih, električkih ili elektroničkih satova.

Upoznati izradu dijelova satnih mehanizama kao što su: opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kazaljke, stakla svih vrsta za satove, metalnih narukvica i drugih dijelova.

Znati izraditi pojedine dijelove i sklopove svih vrsta satova (zidnih, ručnih, džepnih).

Upoznati izradu kućišta za satove.

Znati i moći izvršiti rastavljanje i sastavljanje mehaničkih, električnih i elektroničkih malih i velikih satova.

Znati odabrati rezervne dijelove i pravilno ih ugraditi

Znati izvršiti kontrolu točnosti rada satnog mehanizma te napraviti kalkulaciju troškova.

Upoznati način proizvodnje oprema za bilježenje vremena i opreme za mjerenje, bilježenje i drugo pokazivanje vremenskih intervala.

Znati rukovati strojevima za čišćenje, podmazivanje i podešavanje točnosti mehanizma.

 Znati izvršiti ispitivanje električnih, elektroničkih i mehaničkih satova te poznaje električne mjerne uređaje (osciloskop, vibrograf).

Upoznati osnove računalstva i informatike tako da se mogu samostalno služiti korisničkim programima iz područja urarstva.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cijelo životno školovanje.

 


Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, liječnička svjedodžba, provjera sposobnosti (prema potrebi) i ugovor.

 

Prijelaz u viši razred:

 

Utvrđuje se Pravilnikom.

 

Završetak obrazovanja:

 

 Utvrđuje se Pravilnikom.

 

 

 

Mogućnost nastavka školovanja

 

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora-urara (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).

 

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu.

 

 

 

2. NASTAVNI PLAN   

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

 

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Elektronika

 

 

 

 

2

64

64

 Praktikum:

   Nove tehnologije

CAD-CAM -CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Izborni dio

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija urarstva

Praktična nastava u radnom procesu

 

340

 

 

 

 

560

 

270

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

640

 

 

Ukupno nastave godišnje

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava (objašnjenje):

 

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom što je vidljivo u sljedećim tablicama:

 

 

 

2. NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE)

 

A)    Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

 

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Finomehanički elementi

-

-

2

70

-

-

70

Elektronika

 

 

 

 

2

64

64

 Praktikum:

   Nove tehnologije 3)P

CAD-CAM -CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

 3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu ili dobro opremljenoj obrtničkoj radionici.

4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 

 

 

C)                Praktični dio

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama:

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

  najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i montaže

70

 

 

 

Tehnologija urarstva

-

105

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

Tehnologija obrade  i montaže i  Tehnologija urarstva

– nastavni predmeti  koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave.

4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program

 
D)               Ukupno nastave

  

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

 Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1248

4169

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih materijala

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Finomehanički elementi

usmeno, pismeno, praktičan rad

Elektronika

usmeno, pismeno , praktičan rad u laboratoriju/praktikumu

Tehnologija urarstva

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. elektrotehnike

profesor strojarskih predmeta

VSS

Matematika u struci

profesor matematike

prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehničkih materijala

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. metalurgije

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Finomehanički elementi

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Elektronika

profesor elektro-  predmeta

dipl. ing. elektrotehnike

VSS

Tehnologija urarstva

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor elektro-  predmeta

dipl. ing. elektrotehnike

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS

SSS

 Praktikum NT

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Praktična nastava

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

 

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.

 5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama – dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. – 2 sata (2+0)

70 sati –zajedno

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3 .razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1,5 sat (1+0,5)

35 sati – zajedno

18 sati – 2 skupine

 

 

30 učenika

 15 učenika

Osnove tehničkih materijala

1.

profesor

1 sat (1+0)

35 sati – zajedno

 

 

30 učenika

 

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

2 sata  (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2 sata (2+0)

70 sati – zajedno

 

30 učenika 

 

Finomehanički elementi

2.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

35 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Elektronika

3.

profesor

 

2 sata (1 + 1)

32 sata – zajedno

32 sata – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija urarstva

 

2 i 3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

2. razred 3 sata (2+1)

70 sati-zajedno

35 sati - 2 skupine

3. razred 4 sata (2+2)

64 sata-zajedno

64 sata - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum NT

3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN, suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor.

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

Sadržaji vježbi u pravilu u grupama od 15 učenika

 5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija urarstva

Tehničko crtanje

Osnovi tehničkih materijali

Finomehanički elementi

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +Praktikum za Tehnologije

 

-Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto sa PC + LCD, grafoskop/

-Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

 spajanje i montažu

-Urarsko radno mjesto (urarski stol s kompletom urarskog alata, pribora te uređaja za ispitivanje, testiranje i čišćenje elektroničkih, električkih i mehaničkih satova).

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija urarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorij/ praktikum za elektrotehniku i elektroniku

 

8 radnih stolova učenika (2 učenika za jednim stolom) opremljeni s priključcima: mrežni  napon za priključak mjernih instrumenata, izvori stabiliziranih istosmjernih napona +5V,1A 0-(+15)V,1A 0-(–15)V, 1A i slobodan par priključnica za signal po izboru s upravljačkog mjesta

- za svako radno mjesto: voltmetar i ampermetar s više mjernih područja, univerzalni instrument, funkcijski generator, osciloskop, podesivi otpornik, paneli s otpornim, kapacitivnim, induktivnim i poluvodičkim komponentama te elektroničkim sklopovima

- centralno upravljačko mjesto nastavnika kojim se upravlja svim priključcima na radnim mjestima učenika

- računalo nastavnika s LCD projektorom, pisač

- 4 računala za učenike

- aplikacijski računalni program iz područja elektrotehnike i elektronike

- testne pločice, programator za mikroupravljač, mikroupravljači

Laboratorijske vježbe iz elektronike

Tehnologija urarstva

(elektrotehnika, električni i elektronički satovi)

Praktikum za nove tehnologije:

CAD – CAM-CNC

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologiju

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija urarstva

Izborni sadržaji

Praktikum NT

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 


6.                                                                                        NASTAVNI PROGRAM
KATALOG ZNANJA, VJEŠTINA I UMIJEĆA

 

1. Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenog i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

 

 

 


Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

 

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustrojstvo i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice,

-         pogone poduzeća, gradilišta i sl.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija.

Znati i umjeti izvesti sječenje materijala sjekačima.

Znati i umjeti piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike.

Znati i umjeti izraditi vanjski i unutarnji navoj.

Znati i umjeti rezati limove ručnim i stolnim škarama.

Znati i umjeti ručno ravnati limove.

Znati i umjeti ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno.

Znati i umjeti previti lim.

Znati i umjeti probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati.

Znati i umjeti spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja.

Znati i umjeti spojiti elemente s pomoću klinova i zatika.

Znati i umjeti spojiti limove ručnim zakivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova mekim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

elektrolučnim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova

plinskim zavarivanjem.

Znati i umjeti izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove lijevanja:

- lijevanje u pješčane kalupe

- lijevanje u metalne kalupe.

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od  korozije

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

      sjekač, crtaća igla, točkalo,

svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata.

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

 


Praktična nastava – 2. godina; zanimanje: urar

                                                                                                                  

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Ponoviti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti

  znanja

Ponoviti ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice,

-         pogone poduzeća gradilišta i sl.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti

  znanja

Ponoviti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti zadaće zaštite na radu.

Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti

  znanja

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine

- planiranje i priprema u

  zanimanju

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

- dokumentacija u

  zanimanju

Čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.


 

7.

Mjerenje i kontrola

- Proširiti

  znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola

   u zanimanju

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima:

etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.

Znati i umjeti ispitati točnosti oblika i dimenzija digitalnim mjernim alatima i uređajima.

Znati i umjeti ispitati hrapavost površina ovisno o funkciji.

Znati i umjeti ispitati površine na trošenje i oštećenje.

8

Alati,  strojevi i naprave u urarstvu

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Upoznati urarske alate, naprave, uređaje i strojeve.

9

Brušenje alata

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati brusiti alat ručno i strojno.

Znati navesti kutove alata.

Znati opisati postupke brušenja.

10.

Montaža velikih satova

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati pravilne nazive pojedine sklopove i elemenata mehaničkog sata.

Znati i umjeti odrediti pravilan postupak kod demontaže i montaže satnog mehanizma.

Ovladati postupkom rastavljanja i sastavljanja satnoga mehanizma.

Znati i umjeti koristiti  tehničko - tehnološku dokumentaciju.

Znati i umjeti provjeriti i testirati sklopove i cjelokupni sustav satnog mehanizma nakon montaže.

11

Tokarenje i bušenje s urarskom tokarilicom

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati i umjeti odrediti režime rada.

Znati i umjeti izraditi pojedine dijelove zahtijevane točnosti i kvalitete obrade.

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža,

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti tokariti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

12

Zupčani prijenos

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati i umjeti rastaviti i sastaviti mehanizme velikih satova koji su sastavljeni od pojedinačnih zupčanih prijenosa.

Znati i umjeti razlikovati različite izvedbe zupčanog prijenosa u satovima.

Znati i umjeti izvesti uležištenje zupčanih prijenosa.

Znati i umjeti na osnovu tehnološke dokumentacije izraditi prednju i zadnju ploču i  ugraditi  zupčani prijenos.

Znati narezati navoj.

Znati izraditi tehnološku dokumentaciju.

Znati i umjeti ispitati i odrediti razmak između pojedinih osi osovina zupčanika.

Znati i umjeti izvesti postupke bušenja, grecanje i upuštanja.

13.

Zaprečni mehanizam

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Poznavati  mehaničke zakonitosti zaprečnog mehanizma koji imaju utjecaj na netočnost sata.

Znati i umjeti praktično rastaviti i sastaviti zaprečni mehanizam.

14.

Njihalo

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Upoznati se i praktično ovladati fizičkim  zakonitostima  njihala u  mehaničkim satnim mehanizmima.

Znati i umjeti na osnovi tehničke i tehnološke dokumentacije izraditi njihalo.

15.

Mehanizam kazaljki

 - usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati  zakonitosti djelovanja mehanizma kazaljki.

Znati i umjeti izraditi kazaljke s brojevima.

 

16

Mehanizam za izbijanje buđenje

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati i umjeti rastaviti i sastaviti različite mehanizme za kucanje i buđenje.

Znati i umjeti rastaviti udarni mehanizam.

Znati i umjeti ispitati i regulirati mehanizam za kucanje i buđenje.

17.

Graviranje satova

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati i umjeti ovladati tehnikama ručnog i strojnog graviranja.

Znati opisati postupke graviranja.

18.

Podešavanje rada sata i testiranje

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati i umjeti upotrijebiti metode i uređaje za testiranje i podešavanje mehaničkih velikih satova.

Znati i umjeti izvršiti ispitivanja i mjerenja.

Znati na osnovu dobivenih rezultata mjerenja namjestiti dijelove satnog mehanizma i otkloniti pogreške.

Znati zamijeniti neispravne dijelove.

19.

 

 

Elektromehanički  satovi

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati pojedine elemente i rad elektromehaničkih satnih mehanizama.

Znati izvršiti kontrolu dijelova.

Znati na osnovu mjerenja otklanjati greške, podešavati i popravljati dijelove.

Znati promijeniti istrošene i neispravne dijelove.

Znati izvršiti mjerenje električnim mjerilima i nakon toga podešavanje.


Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: urar

                                                                                                                              

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine) 

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Znati samostalno osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

3.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

Znati i umjeti samostalno čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Znati i umjeti samostalno odrediti standardne dijelove.

Znati i umjeti samostalno razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Znati i umjeti samostalno čitati pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja.

Znati i umjeti samostalno napisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

4.

Urarski alati i   naprave za male satove

 -Proširiti

  znanja i vještine

Znati upotrijebiti održavati urarske alate i  naprave, za male satove.

5.

Montaža malih satova

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati izabrati alate i pribor za rastavljanje malih satova.

Poznavati tehnološki postupak montaže.

Znati rastaviti i sastaviti elemente i sklopove satnog mehanizma.

Znati kontrolirali i testirati točnost rada satnog mehanizma s kontrolnim uređajima.

6.

Pogon za navijanje i datumski mehanizam

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Poznavati zakonitosti krunskoga i automatskog navijanja.

Znati rastaviti i ponovo sastaviti mehanizam za pokazivanje datuma i mehanizam za navijanje i regulaciju sata.

Znati otkloniti greške u radu mehanizma za navijanje.

12

Zupčani prijenos

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Znati i umjeti izraditi kinematsku shemu zupčanog mehanizma i način uležištenja.

Znati i umjeti promijeniti ležaje (kamene).

Znati popraviti ili zamijeniti potrošene osovine.

13.

Zaprečni  mehanizam

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Znati  mehaničke zakonitostima različitih zaprečnih mehanizama.

Znati i umjeti popraviti zaporne mehanizme prema

uputama proizvođača.

Znati izvršiti kontrolu rada zaprečnog mehanizma.

14.

Titrajni mehanizam

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati izvršiti  montažu titrajnog mehanizma kod malih satova.

Upoznati se i praktično ovladati fizičkim  zakonitosti  titrajnih mehanizma u mehaničkim satnim mehanizmima.

Znati popraviti titrajni mehanizam.

Znati izvršiti testiranje točnosti te testiranje i podešavanje zahvata u spoju nemirnica-zapreka.

15.

Mjerenje, testiranje i podešavanje malih satova

Znati izvršiti mjerenje i podešavanje te kontrolu točnosti  malih satova.

16.

Montaža elektronskih satova

-- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji rastavljati i sastavljati digitalne satove.

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji rastavljati i sastavljati analogne elektroničke satove.

Znati promijeniti pojedinačne elektronske elemente.

Znati tehnike spajanja poluvodiča.

Znati napraviti potrebna ispitivanja elektronskog modula i odrediti postupak mjerenja.

Znati izraditi  poluvodičke veze.

17

Izbor i montaža rezervnih dijelova

Znati odabrati rezervne dijelove putem interneta

pojedinih proizvođača satova.

 

18.

Izrada gravura na kućištima malih satova

- Proširiti

  znanja i vještine

Znati i ovladati tehnikama graviranja.

 

19.

Servisiranje satova

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Poznavati servisnu dokumentaciju i ovladati radnim postupcima pri servisiranju.

 

20

Čišćenje i podmazivanje satova

usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Poznavati sredstva za čišćenje i podmazivanje i ovladati radnim postupcima pri čišćenju i podmazivanju.

 

21.

Ostali satovi

- usvojiti osnovna

  znanja i vještine

Poznavati principe rada različitih mehanizama za mjerenje vremena (vodeni sat, atomski sat), te pratiti razvoj satne tehnike i tehnologije.

 


2 - Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

1.     Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)    

2.     Tehnologija urarstva (2. razr. i 3. razr.)

    

 

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                    I.            II.       III.      Ukupno

 

Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1.         Mjerenja i kontrola                                      15                                           15

2.         Osnove proizvodne tehnike                         35                                           35

3.         Osnove strojeva i uređaja                            10                                           10

4.         Toplinska obrada                                          10                                           10

               

            UKUPNO  SATI                                           70                                           70

 

            Posebni stručni sadržaji

 

 Tehnologija urarstva 2. razred  (105 sati)

1.         Elektrotehnika i električni strojevi             -             35         -                    35

2.         Mjerenja u elektrotehnici                            -             18         -                    18       

3.         Materijali u urarstvu                                    -             17         -                    17

4.         Mehanički  veliki satovi                              -             35         -                    35

5.         Elektromehanički satovi                              -             17         -                    17

 

Tehnologija urarstva 3. razred (128 sati)

1.         Mehanički mali satovi                                  -           -              32                 32

2.         Elektronski   satovi                                      -           -              32                 32

3.         Postupci mjerenja, kontrole satova

            i uređaji za mjerenje                         -           -              64                64

            UKUPNO  SATI                                           70        105      128                 303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                                  

Razred: Prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

 urar.

 

Zadaci

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja.

Znati i umjeti mjeriti, dužine, kutove i hrapavost površina.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

            Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nastavnike

Mapa za praktičnu nastavu.


Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: urar

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Mjerenje i kontrola                       Usvojiti i primijeniti                   Mjerenje duljina:

znanja i vještine u praksi.          Mjerenje pomičnim mjerilom

Mjerenje mikrometrom.

Mjerenje komparatorom i

jednostrukim mjerilima

Mjerenje etalonima

Mjerenje kutova

univerzalnim kutomjerom

Tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne                       Upoznati načela rada,               Postupci ručne obrade

tehnike                                   alate i postupke pojedinih           odvajanjem čestica:

                                               obrada                                     - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                     Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja       Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - vijcima i maticama

                                                                                               - zaticima i svornjacima

                                                                                              - klinovima

                                                                                              - spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim vezama:

                                                                                              - zakivanjem

                                                                                              - lemljenjem

                                                                                              - zavarivanjem

                                                                                              - lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,               Postupci strojne obrade

                                               alate i postupke                        Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                       Bušenje

                                               obrada                                     Tokarenje        

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                Razlikovati pojedine strojeve       Podjela strojeva

     i uređaja                             za pretvorbu energije,                - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija              - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

 4. Toplinska obrada                Usvojiti i primijeniti znanja     Osnove toplinske obrade

I vještine u praksi                       Žarenje

                                                                                                Kaljenje

                                                                                                  Popuštanje i poboljšanje

                                                                                                  Cementiranje i nitriranje

 Peći za toplinsku obradu

 


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija urarstva

 

Razred: drugi (2.)

              treći (3.) /urar

 

 Tjedni (ukupni) fond sati:

2.       razred  3 sata (105 sati)  2 + 1

3.       razred 4 sata ( 128 sati ) 2 + 2

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

- urar.

 Zadaci

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati razvoj elektrotehnike i njenu povezanost s strukom.

Upoznati i osnovne zakone s područja elektrotehnike i znati ih upotrijebiti za rješavanje praktičnih uradaka

Upoznati toplinsko, magnetsko, kemijsko i svjetlosno djelovanje električne struje.

Znati objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice

Upoznati vrste, izradu i principe rada elektromehaničkih i elektronskih satova..

Poznavati vrste, svojstva i upotrebu poluvodičkih elemenata koji se upotrebljavaju u satnoj elektronici.

Znati na osnovu potrebne dokumentacije sastaviti elektronske veze s poluvodičima.

Znati koristiti različite mjerne uređaje i instrumente, koji se upotrebljavaju za kontrolu i testiranje mehaničkih i elektronskih satova.

Upoznati principe rada osnovnih električnih i elektroničkih mjernih instrumenata, njihove karakteristike  i primjenu

Znati otkriti pogreške u elektronskim satovima i izraditi postupak mjerenja

Upoznati alate, strojeve i uređaje koji se upotrebljavaju u urarstvu.

Upoznati osnovne vrste metala i nemetala njihova svojstva i primjenu u urarstvu

Upoznati vrste, izradu i principe rada mehaničkih satova..

Moći izabrati, naručiti i ugraditi  rezervne dijelove.

Ovladati osnovnim znanjima iz urarstva.

Upoznati različite mehanizme za mjerenje vremena

Upoznati elemente satnih mehanizama

Naučiti i  razumjeti principe rada pojedinih dijelova i sklopova.

Znati uočiti i otklanjati greške kod satnih mehanizama.

Poznavati zakonitosti, na osnovu kojih lakše utvrđuje kvarove satnih mehanizama.

Znati koristiti stručnu literaturu (kataloge, priručnike).

Znati upotrebljavati tehničku dokumentaciju, priručnike i standarde u svojem stručnom području .

Ovladati organizacijom rada u svojem stručnom području.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 Provjera postignuća rada učenika

- znanje; poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa)

- vještine; primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija

- zalaganje; sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

            Ivanković J.: Urarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb

        Katalozi proizvođača satova

        Werkzeuge, Flume technik, R. Flume GmbH, 1996.

 2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehnologija urarstva (2. godina=105 sati)     

                                                                                                                                 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

        2

3

4

1.

Elektrotehnika i električni strojevi

 

 Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu i grafički je prikazati. Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

   Opisati djelovanje serijskoga i paralelnoga spoja otpornika i praktičnu primjenu i posljedice takvog spajanja.

   Znati jedinice za rad i snagu i preračunati vrijednosti osnovne u manju i obratno.

  Objasniti pojam električnog polja i njegovu tehničku važnost.

   Opisati magnetsko polje električne struje, njegove zakonitosti i tehničko značenje

  Objasniti karakteristične veličine izmjeničnih struja i napona te znati njihove jedinice.

Znati objasniti međusobnu ovisnost električnih veličina u RLC spojevima.

Poznavati karakteristične veličine napona i struje trofaznoga sustava i načine spajanja trošila.

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike  :          

 

1. Električni strujni krug

 

2. Serijsko i paralelno spajanje otpornika

 

3. Rad i snaga električne struje 

 

4. Električno polje i kondenzatori

 

5. Elektromagnetizam i elektromagnetska indukcija

 

6. Kemijski izvori struje

 

 

7. Izmjenični napon i struja

 

8. Krugovi izmjenične struje

 

 

9. Mjerenja u elektrotehnici

 

10. Osnovna znanja o

električnim strojevima

 

 

2

Mjerenja u elektrotehnici

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
.

 

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.
.
Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

3

Materijali u urarstvu

 

Navesti i opisati značenje pojedinih svojstava tehničkih materijala koji se upotrebljavaju u urarstvu.

 

Navesti postupke ispitivanja materijala.

 

Navesti vrste i objasniti svojstva i primjenu materijala  kod izrade satova.

Navesti vrste i objasniti svojstva i primjenu materijala za vodiče.

 

Navesti vrste, svojstva i primjenu različitih vrsta otpornika te materijale za otpornike.

Navesti materijale za poluvodičke komponente i objasniti djelovanje PN spoja.

 

Navesti izvode, osnovna svojstva i primjene poluvodičkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori).

 

Navesti vrste i objasniti svojstva i primjenu izolacijskih materijala.

 

Navesti vrste i svojstva te objasniti primjenu magnetskih materijala.

 

Navesti vrste površinske zaštite .

 

Ispitivanje materijala.

Materijali za mehaničke dijelove i sklopove satnih mehanizama (kućišta , ležaji, osovine, zupčani prijenos, zapreke, titrajni mehanizam).

Svojstva tehničkih materijala (fizikalna, kemijska, tehnološka).

 

Površinska zašita.

Maziva i materijali za čišćenje.

Materijali za vodiče, vodovi, kontaktni materijali, svjetlovodi.

Materijali za otpornike, vrste otpornika, specijalni otpornici.
Poluvodički materijali i elektroničke komponente.

 Izolacijski materijali, zahtjevi, svojstva i primjena.

Materijali i tehnike spajanja.

Magnetični materijali, svojstva i primjena.

Materijali za nosive konstrukcije i kućišta elektrouređaja, materijali za hlađenje elektroničkih komponenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehanički veliki satovi

 

Poznavati vrste alata, strojeva i uređaja koji se upotrebljavaju u urarstvu.

 

Znati pravilno upotrebljavati i održavati pojedinačne alate, strojeve i uređaje.

.

 

Znati nabrojati  pojedine vrste velikih mehaničkih satova i objasniti njihov izradu.

 

Znati objasniti principe rada velikog mehaničkog sata.

 

Poznavati osnovne zakone mehanike i njihova primjena u urarstvu.

 

Poznavati sastavne dijelove i sklopove  velikog  mehaničkog sata.

 

Znati opisati princip rada i konstrukciju pogona sata pomoću utega i opruge te znati objasniti djelovanje mehanizma za navijanje.

 

Znati objasniti ulogu zupčanog prijenosa.

Poznavati različite izvedbe zupčanog prijenosa.

 

Poznavati osnovni proračun i dimenzioniranje zupčanika.

 

Znati izračunati prijenosni omjer kod jednostavnog i složenog prijenosa.

 Znati objasniti principe rada i funkciju zaprečnog  mehanizma.

 

Znati objasniti principe rada i funkciju njihala kod zidnih satova.

Poznavati različite izvedbe kućišta za velike satove.

Znati bit pravilnog uležištenja i znaju izvesti postupak montaže ležaja.

 

Znati konstrukcijska rješenja zaštite mehanizma sata od vanjskih utjecaja.

 

Znati izradu i djelovanje mehanizma za izbijanje.

 

Znati razlikovati konstrukcijske izvedbe mehanizma s pločom za izbijanje i mehanizma s zubnom letvom.

Znati izvedbu i princip rada mehanizama budilice.

Znati popraviti, kontrolirati i podesiti udarni mehanizam na praktičnom primjeru.

 

Poznavati značaj i tehnike graviranja.

Ovladati tehnikama ručnog graviranja.

Poznavati značaj i postupke čišćenja i podmazivanja pojedinih dijelova mehaničkih velikih satova.

 

Znati izvršiti kontrolu rada pojedinih satnih mehanizama i te ih namjestiti i testirati.

Znati nabrojati, opisat i  koristiti servisnu dokumentaciju.

 

Razvoj urarstva tijekom povijest.

Oprema urarske radionice

 

Vrste i namjena urarskih alata.

Vrste i upotreba urarskih strojeva i uređaja.

 

Mehanički veliki satovi

 Izrada i princip rada velikih mehaničkih satova

Osnovni zakoni mehanike  u urarstvu.

 

Pogonski mehanizam:

- pogon na uteg

- pogon na oprugu

- pogon za navijanje satova

 

Zupčani prijenos

Kinematike zupčanog

Prijenosa.

Izvedba zupčanog prijenosa

Osnovne veličine zupčanog prijenosa.

Prijenosni omjeri.

Proračun zupčanog prijenosa.

 

Mehanizam za kazaljke

Znati  zakonitosti djelovanja mehanizma kazaljki

 

Zaprečni  mehanizam

Konstrukcije i vrste zapreka

Povratne zapreka.

Zapreke s mirovanjem

Slobodne zapreke.

Proba i regulacija zaprečnog mehanizma.

 

Njihalo

Uloga njihala -fizikalni zakoni njihala.

Vrste i izvedba njihala.

Znaju popraviti nastavke njihajnog mehanizma.

Regulacija satova s njihalom.

 

Kućište satova

Noseća konstrukcija sata

Zašita satova od vanjskih utjecaja

Ležajevi i podmazivanje

Montaža ležaja

Brojčanici, kazaljke, stakla i kućišta

 

Dodatni mehanizam

Mehanizam za izbijanje

Mehanizam za izbijanje s pločom zaponicom

Mehanizam sa zubnom letvom

Mehanizam budilice

Nastavci i kontrola udarnog mehanizma

Standardizacija sklopova i elemenata te provjeravane njihovih funkcija

 

Graviranje satova

Značaj tehnike graviranja.

Ručno i strojno graviranje.

 

Čišćenje, podmazivanje i podešavanje velikih satova

Postupci čišćenja.

Podmazivanje satova.

Kontrola i namještanje.

 

Servisiranje satova

Servisna djelatnost u urarstvu.

Servisna dokumentacija

5

 

 

Elektromehanički  satovi

 

Upoznati izradu i princip rada elektromehaničkog sata te razvoj.

 

Znati principe električnog navijanja sata i njegove prednosti.

Znati principe rada satova s elektromagnetnim pogonom nemirnice

i elektrodinamičkim pogonom njihala.

Razvoj elektromehaničkih satova.

Izrada elektromehaničkog sata.

 

Sinkroni satovi

Satovi s električnim navijanjem. Satovi s elektromagnetskim pogonom nemirnice.

Satovi s elektrodinamičkim  pogonom njihala.

 

2.1 Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologija urarstva (3. godina=128 sata)

 

Br.

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Mehanički mali satovi

 

 

Znati nabrojati pojedine vrste malih satova i objasniti njihov značaj.

 

Znati objasniti principe rada maloga mehaničkog sata.

 

Poznavati sastavne dijelove i sklopove  maloga mehaničkog sata.

 

Poznavati važnost i zakonitosti pogona satova na oprugu.

Razumjeti principe navijanja satova pomoću krune i automatskog navijanja.

 

Poznavati različite izvedbe zupčanog prijenosa.

Znati nacrtati kinematsku shemu pogona regulatora hoa.

 

Poznavati osnovni proračun i dimenzioniranje zupčanika.

 

Poznavati zaštitu od udaraca kod sata..

 

Poznavati vrste zaprečnih mehanizama koji s upotrebljavaju kod malih satova.

 

Znati objasniti principe rada i funkciju zaprečnih mehanizama.

 

Znati ustanoviti i okloniti nepravilnosti i greške u radu zapornih mehanizama.

 

 

Poznavati i razumjeti titrajne zakonitosti.

 

Znati objasniti ulogu nemirnice u sklopu titrajnog sistema i s njom povezati ulogu spiralne opruge.

 

Poznati različite vrste spirala i njihova svojstva.

 

Znati izvesti optimalnu kontrolu  nemirnice i spirale.

Poznavati greške kao posljedice neizbalansiranosti nemirnice i neizbalansiranosti spirale.

 

Znati pojasniti smetnje u radu zbog djelovanja izokronizma i magnetizma.

 

Znati  pravilo umetnuti spiralu i nemirnicu u satni mehanizam.

 

Znati postupke rada kod zamjene standardnih spiralnih opruga.

 

 

 

 

Znati objasniti metode i izvršiti optimalnu regulaciju sata u okomitom i vodoravnom položaju.

 

Poznavati oznake na mehanizmu i kućištu sata.

 

Poznavati različite izvedbe, oblike i materijale različitih kućišta za male satove.

 

Znati važnost pravilnog uležištenja te  izvesti postupak montaže ležaja.

 

Poznavati razliku vodootpornih i vodonepropusnih satova.

 

Znati konstrukcijska rješenja zaštite mehanizma sata od vanjskih vodonepropusnih kućišta.

 

Moći prepoznati oznake na mehanizmu sata i kućištima znati prepoznati. kvalitetan sat  i odrediti cijenu sata.

 

Znati postupke restauracija starih vrijednih satnih mehanizama, te tehniku obnavljanja.

 

Znati radne postupke pri servisiranju te prilikom rada koristiti servisnu dokumentaciju.

 

Znati principe rada radijskoga vodenog sata. Znati opisati princip rada i mjerenje vremena atomskim satom.

Poznati mehanizam štoperice i ostalih satova.

 

Poznati organizaciju rada urarske djelatnosti te poznaju i osnovna načela prodaje  i savjetovanja  kupaca te troškove poslovanja.

Mehanički mali satovi

Podjele satova i njihov značaj.

Izrada i princip rada maloga mehaničkog sata.

 

Pogon satova i navijanje

Pogon pomoću opruge.

Navijanje pomoću krune

Automatsko navijanje.

 

Zupčani prijenos

Kinematike zupčanog

prijenosa:

Zahvati kod zupčanog prijenosa.

Proračun broja zubaca pogona kazaljki.

Proračun boja zubaca pogonskih zupčanika

Zašita od udaraca.

 

Zaprečni  mehanizam

Ustanoviti greške

Vretenaste zapreke.

Kukaste zapreke.

Grahamova zapreka.

Cilindarska zapreka.

Engleska sidrena zapreka.

Švicarska kotvena zapreka.

Sidrena zapreka sa zaticima

Kronometarska zapreka.

 

Titrajni mehanizam

Fizikalni zakoni.

Nemirnica, vrste i upotreba.

Spirala, vrste i svojstva spirale.

Kontrola nemirnice i spirale.

Smetnje u radu njihajnog mehanizma.

Balansiranje nemirnice i spirale.

Umetanje nemirnice i nove spirale

Regulacija satova s namirnicom.

Izokronizam

Regulacija sata.

 

 

 

 

Kućište malih satova

Kućišta, vrste, materijali, kazaljke.

Površinska zaštita satova.

Zaštita satova od vanjskog utjecaja.

Vodonepropusni satovi.

 

Oznake na satovima

Oznake na satovima.

Određivanje kvalitete satova

 

Restauracija starih  satova

Restauracija starih satova

Tehnika i  postupci obnavljanja.

 

Servisiranje satova

Postupci servisiranja.

Servisna dokumentacija.

 

Ostale vrste satova

Radijski sat.

Atomski satovi.

Kronograf i štoperica

Ostali satovi.

 

Organizacija rada

Uloga organizacije rada.

Organizacija poslovnog procesa.

Prodaja i savjetovanje kupaca.

Troškovi poslovanja.

2.

 

 

 

 

 

 

 

Elektronički   satovi     

 

 

 

 

 

 

 

Znati konstrukcijske karakteristike 1.2. 3. i 4. generacije elektroničkih satova.

 

 

 

Znati izvedbu i princip rada elektroničkog sata upravljanih pomoću kristala kvarca.

 

Poznavati funkciju pojedine elemenata i sklopova.

 

Razlikovati sustave s analognim i digitalnim pokazivanjem vremena.

 

 

 

 

Znati građu baterija koji daju pogon elektroničkim satovima.

 

Znati izabrati odgovarajuću bateriju i pravilno je ugraditi u  sat.

 

Znati objasniti karakteristike osnovnih elektronskih elemenata koji se upotrebljavaju u urarstvu.

 

Znati na osnovu tehničke dokumentacije proizvođača pravilno izabrati i promijeniti pojedine elektronske elemente.

 

Znati digitalne sklopove koji oblikuju  električne signale.

 

Poznavati konstrukciju način rada i primjenu analognih elektroničkih sklopova za pojačavanje signala.

 

Znati objasniti svojstva i primjere uporabe optoelektroničkih elemenata koji pretvaraju svjetlosnu energiju u električne signale ili električnu energiju u svjetlosnu.

 

Znati principe rada elektronskih satova s tranzistorskim impulsnim upravljanjem.

 

 

 

 

Elektronički satovi:

Razvoj elektroničkih satova.

Generacije elektroničkih satova.

 

Elektronički satovi s kvarcom

Izvedba elektroničkog sata s kvarcom.

Funkcija pojedinih elemenata i sklopova.

Impulsna veza                 (tranzistor).

Titrajna veza (kristal kvarca).

Digitalno ili analogno prikazivanje vremena.

 

Pogon elektronskih satova

Građa baterija.

 

Vrste, izbor i kontrola baterija.

 

Osnovni elektronski elementi u urarstvu

Električni otpori.

Električni kondenzatori.

Poluvodičke diode.

Tranzistori.

 

Elektronske veze u urarstvu

Tiskane pločice.

Integrirani sklopovi.

 

Digitalni elektronski sklopovi

Analogne elektronički  sklopovi.

Analogni i digitalni signali

 

Sklopovi s optoelektroničkim elementima

Fotootpornik, fotodioda, fototranzistor, svjetleća dioda i fotovezni element.

 

Elektronički satovi s tranzistorskim upravljanjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupci mjerenja, kontrole satova i uređaji za mjerenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupci mjerenja kontrola satova i uređaji za mjerenje

 

 

Znati objasniti osnovne pojmove o   mjerenju, kontroli i standardizaciji u urarstvu

 

Poznavati metode mjerenja i čimbenike koji utječu na točnost mjerenja.

 

Znati pravilno koristiti mjerne uređaje za kontrolu malih mehaničkih satova.

 

Poznavati postupke  rada i napraviti redoslijed mjerenja.

 

Znati uravnotežiti pojedine sklopove satnog mehanizma.

 

Znati upotrebljavati elektronske uređaje za namještanje rada sata.

 

Znati dijagnosticirati i otkloniti grešku.

 

Znati izraditi protokol izvedenih mjerenja i usporediti s tvorničkim standardima.

 

 

 

 

 

Znati izmjeriti napon baterija, izvršiti probu i ustanoviti vijek trajanja i zamijeniti bateriju.

Poznavati naprave i instrumente za mjerenje i kontrolu elektromehaničkih  satova.

 

Ovladati tehnikama mjerenja jakosti struje, napona i otpora.

 

Znati izmjeriti amplitudu nemirnice te funkcionalne elemente i sklopove različitih satnih mehanizama. Rezultate izmjerenih vrijednosti usporediti s dopuštenim odstupanjima proizvođača satova.

 

Znati i moći utvrditi kvalitetu sata.

 

Znati napraviti osnovna mjerenja elektroničkih satova.

 

Poznavati različite uređaje i instrumente za mjerenje elektronskih elemenata i sklopova od kojih su sastavljeni elektronički moduli sata.

 

Na osnovu izvedenih mjerenja znati dijagnosticirati smetnje i pogreške i nakon toga ukloniti.

 

Znati zamijeniti pojedine dijelove, uravnotežiti i testirati.

 

Znati napraviti osnovna mjerenja različitih mehaničkih, elektromehaničkih i elektroničkih satova.

 

Znati postupke utvrđivanja kvarova i odrediti cijenu popravka.

 

Mjerenje kontrola i standardizacija u urarstvu

 Metode mjerenja, kontrole i standardizacije.

Utjecaji na točnost mjerenja.

 

Mjerenje mehaničkih satova

Mjerni uređaji i njihova primjena.

Postupci rada pri izvođenju mjerenja.

Standardizacija elemenata i sklopova.

 

Elektronski uređaji za namještanje točnosti sata

Funkcijsko mjerenje.

Uklanjanje grešaka pomoću akustičnog i električnog dijagrama.

 

Izrada postupka  mjerenja

Zapisivanje rezultata mjerenja i kontrole.

Upotreba tvorničkih standarda.

 

 

Obrada podataka i dokumentacije.

 

 

Kontrola izbor i zamjena baterija

 

Mjerenje elektromehaničkih satova

Uređaji za mjerenje električnih satova.

Mjerenje jakosti struje, napona i otpora.

Mjerenje amplitude nemirnice.

Mjerenje funkcionalnih elemenata i sklopova.

Dopuštena odstupanja rada sata.

Kriteriji za utvrđivanje kvalitete sata.

 

Mjerenje elektroničkih satova

Uređaji za mjerenje elektroničkih satova.

Mjerenje elemenata i sklopova.

Prethodna i naknadna mjerenja.

Propisane vrijednosti električnih veličina.

Tehnička dokumentacija i standardi.

Dijagnoza grešaka na osnovu mjerenja.

Zamjena dijelova, standardizacija i testiranje.

Mjerenje i testiranje ostalih satova.

Utvrđivanje kvarova i kalkulacija troškova.

Postupci dijagnosticiranja kvarova.

Izrada kalkulacije troškova.

           

6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

 

Razred: Prvi (sva zanimanja u strojarstvu)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci:

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.       F.Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.       D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II.

III.

Ukupno

 

1.

 

Uvod

4

 

 

4

2.

Sirovo željezo, dobivanje

2

 

 

2

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

2

 

 

2

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

2

 

 

2

5.

Vrste, svojstva, primjena

i označavanje čelika i lijevanog željeza

6

 

 

6

5.

Obojeni metali i njihove legure

5

 

 

5

6.

Sinterirani materijali

4

 

 

4

7.

Nemetali

8

 

 

8

8.

Goriva i maziva

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

            UKUPNO  SATI                                                     35          -                             35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

-Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno-keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

 

 

6.5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                  

 

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

            treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 2  sata  (70 sati)

                                       2. razred 1 sat (35 sati)

                                       3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju urar.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 

1.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

 

 

 

Matematika u struci

 

Pregled nastavnih područja

R.                    Nastavno područje                           

br.      

                                                                                 

1.         Osnovne matematičke operacije                            

2.                  Potenciranje              

3.                              Korjenovanje                                   

4.         Jednadžbe prvog stupnja                 

5.         Veličine i jedinice                 

6.         Proračuni dužine i kutova                            

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                              

10.       Osnove trigonometrije                     

11.       Pravilo trojno                                   

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                                   

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                           

 

 

 

 

Matematika u struci - prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke  Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati   Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati   Pojam korjenovanja.

                       s korijenima.                            Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umiljeti računati  Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                              jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                            račun

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45°i      60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem.

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                        njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa.

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          - kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

 

Matematika u struci - druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

R.        Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve Kvadrat i kub binoma, i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                          algebarski razlomci

                                                                                              

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                                      korijen negativnog broja.

                                                                                             

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.

 

 

 

 

Matematika u struci - treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

R.        Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje.  vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade.           Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

 

 

 

6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

                                  

 

Razred: prvi (1.)

           

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                  

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Znati se koristi mišem i tipkovnicom.

Znati principe korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Moći izraditi dopise i cirkularna pisma.

Znati i moći se koristiti bazama podataka i Internetom.

Znati i moći se koristiti  osnovnim pomagalima u programima za crtanje.

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                                                                                                                         i montaže u sklopove

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje interneta

Programi za internet i e-mail

 

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.

 

 

6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje

                                  

 

Razred: prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                       

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti  obavljajanje  poslova u zanimanju: urar

 

 

Zadaci

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 

1. Ć. Koludrović, I.Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

 

 

           

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                            I.         II.      III.          Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi  za tehničko crtanje                        4         -           -             4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                             10         -           -            10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                           16         -           -                        16       

            Presjeci                                                                    6         -           -               6

            Tolerancije, znakovi obrade                                    6         -           -               6

            Uprošćeno i shematsko crtanje                                6         -           -               6

            Izrada radioničkog crteža                                           5         -           -               5      

 

            UKUPNO  SATI                                                      53                -                53

 

 

 

 

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                                                                                                                                                                                                                                                              i montaže u sklopove

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte,

- formati crteža,

- mjerila,

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

Kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom (sjenčano).

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                   

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

Vježba:

Izrada radioničkog crteža.

6.8. Nastavni predmet: Finomehanički elementi

Razred: Drugi

           

Tjedni (ukupni) fond sati:  drugi (2.)  razred;  2  sata  (1+1)  70 sati

                                      

Cilj: Stjecanje znanja iz finomehaničkih elemenata   koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: urar.

 

 

Zadaci

Stjecanje znanja  o vrsti finomehaničkih, obilježjima i funkciji u podsklopovima i sklopovima; Stjecanje znanja o vrsti materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnji u podsklopove i sklopove i održavanju u eksploataciji;

.

Upoznati vrste materijala za izradu elemenata, postupcima izrade, ugradnje u podsklopove

i sklopove i održavanje u radu.

Znati i moći dimenzionirati osnovne elemente strojeva.

Znati i moći služiti se standardima i stručnom literaturom koja obrađuje elemente strojeva.

Razviti osjećaj za točnost, urednost, sustavnost u području izrade, ugradnje i održavanja

finomehaničkih elemenata..

Znati koristiti  standarde i tehničku literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 

 1. E. Hercigonja: Elementi strojeva, Š.K., Zagreb
 2. Grupa autora: Finomehanički elementi, Š.K., Zagreb
 3. Strojarski priručnici, Katalozi, CD

 

 

 

 

 

Finomehanički elementi

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                                     II.                    Ukupno

1.         Općenito o finomehanici                                                                  10           10

2.         Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi                            25           25    

3.         Finomehanički spojevi                                                                     10           10

4.         Finomehanički sklopovi                                                                   25            25

            UKUPNO  SATI                                                                              70           70

 

 

 

 


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Finomehanički elementi  (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1

Općenito o finomehanici

Upoznati učenike s razvojem i važnošću finomehanike.

 

Upoznati učenike sa općim zahtjevima koji se postavljaju za finomehaničke konstrukcije.

 

Upoznati postupke obrada u finomehanici.

Obilježja finomehanike.

Razvoj finomehanike.

Osnovni pojmovi iz finomehanike.

Opći zahtjevi za finomehaničke konstrukcije.

Postupci obrada u finomehanici.

 

2

Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih elemenata i elementarne sklopove.

 

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke elemente i elementarne sklopove..

 

Spremnici energije

Opruge.

Uteg.

Zamašnjak.

Njihalo.

Nemirnica.

Giroskop.

Oslonci

Osovine.

Vratila.

Ležaji.

Prizme.

Elastični elementi.

Vodilice.

 

3

Finomehanički spojevi

 

 

Upoznati  tehnologije spajanja materijala u finomehanici.

 

Spajanje promjenom materijala

Lemljenje.

Zavarivanje.

Lijepljenje.

Spajanje kitom.

Utaljivanje.

Ulaganje.

 

Spajanje plastičnom deformacijom materijala

Zakivanje.

Porubljivanje.

Utiskivanje.

Pregibanje.

Preklapanje.

Prošivanje.

 

Spajanje elastičnom deformacijom materijala

Stezni spojevi.

Uprešani spojevi.

Klinjenje.

Uvrtanje.

4

Finomehanički sklopovi

 

 

 

Upoznati važnost, vrste materijal, područje primjene osnovnih finomehaničkih sklopova.

 

Znati  dimenzionirati osnovne finomehaničke sklopove.

.

Prigoni

Zupčani prigoni.

Tarni prigoni.

Prigon sa savitljivim vučnim elementom.

Vijčani prigon.

Polužni prigon.

Krivuljni prigon.

Otpornici

Ustavljače.

Graničnici.

Prigušnice.

Kočnice.

Spojke.

Uklopnici

Prekidači (taktni prigoni)

Zapreke.

Uskočnice.

Regulatori

Logički sklopovi

 

 

6.9. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

 

Razred: drugi (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred - 2 sata  (70 sati)

                                     

 

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: urar.

 

 

Zadaci

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike.

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 

 1. Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 2. Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 3. Meter V. Tehnička mehanika, Birotehnika, Zagreb

 

 

 

 

 

Osnove tehničke mehanike

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                             I .      II.        III.         Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                                   5                           5

2.         Statika krutog tijela:                                                

            - sustavi sila u ravnini                                                            12                        12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                           8                          8

            - određivanje težišta                                                               5                          5                                          

3.         Trenje                                                                                    5                          5

4.         Osnove čvrstoće                                                       15                        15

5.         Osnove kinematike                                                              10                       10

6.         Osnove dinamike                                                                  10                       10

 

 

            UKUPNO  SATI                                                                  70                       70

 

 

 

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                                                                                                                                         i montaže u sklopove

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela 

Usvojiti opće pojmove statike.

 

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - spreg sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

 

 

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima s dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                i montaže u sklopove

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

 

 

 

 

6.10. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                       CAD -  CNC - CAM tehnologija

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)

                                               32 sata - CAD

                                               32 sata - CAM

Cilj

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja pomoću računala,

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža,

- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu;

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva,

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske


 

Praktikum: CAD – CNC -  CAM tehnologija (3. razred)

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                  Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

                Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

2.         CAM                                                                                     32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima      

            (CNC glodalica ili obradni centar)      

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

CAD  

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1.  Osnove  CAD programa

1.2. Otvaranje i spremanje crteža

1.3. Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova

1.10. Crtanje krivulja

          točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima       

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1.  Sastavni dijelovi i ustroj

        CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

       alata

2.7. Program i programiranje

1.        Izrada predmeta na

       numerički upravljanom

      stroju

      

 

 

 


 6.11. Nastavni predmet: Elektronika

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2  sata  (64 sata)

 

Cilj

Stjecanje znanja iz elektronike  koja će omogućiti obavljanje  poslova u zanimanju:  

Urar.

Zadaci

Stjecanje znanja o svojstvima poluvodičkih materijala, njihovu primjenu u proizvodnji elektroničkih komponenata.

Znati  fizikalne osnove i temeljna svojstva poluvodičkih komponenata (dioda, tranzistora i tiristora).

Znati strujno-naponska obilježja i mogućnosti primjene (sklopovi) u područjima zaštite i upravljanja u uređajima precizne mehanike i urarske tehnike.

Znati nazive, raspored i funkciju izvoda elektroničkih komponenata (diode, tranzistori, tiristori, operacijska pojačala, digitalni sklopovi).

Znati osnovne pojmova karakterističnih parametara, poluvodičkih elektroničkih komponenata i njihovu praktičnu važnost.

Poznavati osnove primjene pojedinih komponenata i njihovu primjenu u karakterističnim sklopovima.

Poznavati ulogu sklopova u sustavu upravljanju u uređajima precizne mehanike i urarske tehnike.

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim    ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje elektroničkim elementima i sklopovima;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Jelaković T.: Uvod u elektrotehniku i elektroniku,  Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Liman O.:  Elektronika na lak način, Tehnička knjiga, Zagreb,  1990.

Paunović S.: Laboratorijske vježbe iz osnova elektronike

Paunović S.: Laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike


 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                                    III.                  Ukupno

1                Poluvodičke diode                                                    6                      6

2.              Bipolarni transistori                                                5                      5

3                Unipolarni tranzistori                                             6                      6

4                Tiristori                                                                    8                      8

5.               Optoelektronički elementi                                       6                      6

6.               Operacijska pojačala                                                6                      6

7.               Osnovi digitalni sklopovi                                        6                      6

8.               Složeni logički sklopovi                                           7                      7

9.               Registri brojila i memorije                                       7                      7

10.             Digitalno upravljanje                                              7                      7

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 


 2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 Elektronika( 3. godina = 64 sata)

Br.     

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

1.

Poluvodičke diode

 

 

Objasniti djelovanje najčešće upotrebljavanih dioda i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara dioda.
Opisati utjecaje temperature na svojstva poluvodičkih dioda.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu dioda.

Objasniti konstrukciju, način rada i karakteristične podatke ispravljačkih spojeva.

Strujno naponska obilježja.

Karakteristični parametri (dopušteni napon i struja, temperaturno područje rada).

Ispravljački spojevi.

Filtriranje ispravljačkog napona.

Zenerova dioda (strujno naponska obilježja,

karakteristični parametri).

Osnovni spoj stabilizatora napona sa Zenerovom diodom).

Ostale vrste dioda s njihovim karakteristikama.

2.

Bipolarni tranzistori

Objasniti djelovanje bipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara tranzistora.
Opisati utjecaje temperature na svojstva tranzistora.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tranzistora.

Objasniti izvedbu, način rada i primjenu osnovnih spojeva pojačala napona i struje.

Objasniti ovisnost pojačanja o vrijednostima elemenata pojačala.

Ustanoviti pojačanje pojačala mjerenjem ulaznoga i izlaznoga napona osciloskopom.

Ulazne i izlazne karakteristike tranzistora.

Područje rada.

Karakteristični parametri(dozvoljeni naponi i struje, faktor strujnog pojačanja, temperaturno i frekvencijsko područje rada).

Tranzistor kao sklopka.

Tranzistorsko pojačalo u spoju ZE (svojstva, funkcija elemenata u sklopu).

Tranzistorsko pojačalo u spoju ZC.

Darlingtonov spoj tranzistora.

 

3.

Unipolarni tranzistori

Navesti vrste i objasniti djelovanje unipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara unipolarnih tranzistora.

Objasniti djelovanje bipolarnih tranzistora i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara tranzistora.
Opisati utjecaje temperature na svojstva tranzistora.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tranzistora.

Objasniti izvedbu, način rada i primjenu osnovnih spojeva pojačala napona i struje.

Objasniti ovisnost pojačanja o vrijednostima elemenata pojačala.

Ustanoviti pojačanje pojačala mjerenjem ulaznoga i izlaznoga napona osciloskopom.

Vrste unipolarnih tranzistora, prikaz svojstava strujno- naponskim obilježjima.

Sklopka s unipolarnim tranzistorima.

Pojačalo s unipolarnim tranzistorom.

 

4.

Tiristori

 

Navesti vrste i objasniti djelovanje tiristora (SCR, triac, diak, termistori)i njihove strujno-naponske karakteristike.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata.
Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu tiristora.

Objasniti izvedbe, način rada i primjenu osnovnih spojeva za regulaciju napona i struje tiristorima.

Objasniti djelovanje i strujno-naponsku karakteristiku jednospojnog tranzistora.
Objasniti pojmove karakterističnih parametara jednospojnog tranzistora.

Objasniti izvedbu i način rada spoja za generiranje impulsa s pomoću jednospojnoga tranzistora.

Svojstva, strujno-naponske karakteristike i parametri

( SCR, triac, diak, termistori)

Osnovni spojevi za ispitivanje i regulaciju struje.

5.

Optoelektronički elementi

Opisati načela izvedbe i rada te svojstva i primjenu optoelektroničkih elemenata (fotootpornik, fotodioda, fototranzistor, svijetleća dioda i fotovezni element).

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu.

Mjerenjem ispitati ispravnost komponenata i sklopova s optoelektroničkim elementima.

Poluvodički izvori svjetlosnih signala.

Poluvodički receptori svjetlosnih signala.

Optoizolatori.

6.

Operacijska pojačala

 

Objasniti izvedbu, način rada, svojstva i primjenu diferencijskog pojačala.

Objasniti izvedbu, način rada, svojstva i primjenu pojačala snage.

Ispitati djelovanje pojačala snimanjem pobude i odziva osciloskopom

Objasniti osnovna svojstva i pojmove karakterističnih parametara operacijskih pojačala.
Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu operacijskih pojačala.

Opisati osnovne spojeve operacijskog pojačala i njihovu primjenu.

Osnovna svojstva operacijskih pojačala ( izvodi, pojačanje, napon napajanja, ulazni napon).

Primjena operacijskih pojačala (komparator, invertirajuće i neinvertirajuće pojačalo, generiranje valnih oblika).

7.

Osnovi digitalni sklopovi

Opisati načela izvedbe i rada te svojstva i primjenu analognih i digitalnih signala.

Iz tvorničkih podataka pronaći vrijednosti karakterističnih parametara važnih za praktičnu primjenu.

Nacrtati l sheme za zadani analogni i digitalni signal.

 

Analogni i digitalni signali.

Binarni prikaz digitalnih signala.

Logička svojstva, simboli i tablice stanja za osnovne logičke sklopove(I, ILI, NE, NI i NILI).

Integrirane izvedbe logičkih sklopova (kućišta, skupine i svojstva sklopova TTL i CMOS).

8.

Složeni logički sklopovi

Navesti simbole i opisati djelovanje osnovnih logičkih sklopova (tablicom stanja i algebarskim izrazom).
Ustanoviti oblik izlaznoga napona za jednostavne primjere impulsne pobude ulaza (dozvola i zabrana prolaza impulsa).

Povezati i analizirati osnovne sklopove u složenije cjeline.
Nacrtati logičku shemu izvesti tablicu stanja.

Primjeri osnovnih izvedbi sklopova za kodiranje, dekodiranje, selektiranje i demultipleksiranje (namjena, logička shema i simboli).

Logička svojstva, simboli i funkcije bistabila.

 

9.

Registri brojila i memorije

Opisati namjenu, djelovanje i primjere izvedbe registara u digitalnim sklopovima i sustavima.

Opisati namjenu, djelovanje i primjere izvedbe brojila u digitalnim sklopovima i sustavima (binarno i dekadno brojilo).

Znati objasniti razliku između sinkronog i asinkronog brojila.

Analizom tvorničkih podataka (tablica stanja i impulsni dijagrami) ustanoviti svojstva integriranih izvedbi registara i brojila važna za praktičnu primjenu.

Ispitati djelovanje i ispravnost integriranih izvedbi registara i brojila mjerenjem odziva sklopa na impulsnu pobudu.

Namjena i principijelna izvedba posmičnog registra.

Namjena i principijelna izvedba brojila.

Memorije sa stalnim sadržajem (namjena, vrste i svojstva).

Memorije sa izravnim pristupom (namjena, vrste i svojstva).

 

10.

Digitalno upravljanje

 

Opisati namjenu, djelovanje i primjere izvedbe mikroračunala, digitalnih uređaja za mjerenje, upravljanje zaštita tih uređaja.

Osnovna organizacija i način rada mikroračunala.

Digitalni uređaji u sustavu mjerenja, upravljanja i zaštite uređaja.


IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

 

Razred: Prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

1.       F.Toufar: Tehnički materijali 1, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

2.       D. Hrgović: Tehnički materijali 2, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

 

 

 

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi

- kristalografija i kristalizacija

- dijagrami stanja

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći

- proizvodi visoke peći

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev, lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

-Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

7.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

8.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: prvi (1.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrditi osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Utvrditi osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

Izborna nastava - Matematika u struci: prva godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

R.        Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                               Znati pretvoriti jedinice.            Pretvorba jedinica.      

 

2.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                        njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

3.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          - kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

 

 

IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

                                  

 

Razred: druga (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci

 

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

            Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji

            Gajić- Sentić : Ispitivanje tehnčkih materijala

 

 

 

 

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – druga  godina

 

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Ponoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u skupini ispitati pojedine od najvažnijih materijala.

 

Ispitivanje vlačne čvrstoće.

Ispitivanje tlačne čvrstoće.

Ispitivanje čvrstoće na savijanje.

Ispitivanje žilavosti i umora.

Ispitivanje tvrdoće.

Ispitivanje limova.

 

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

 

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

 

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: drugi (2.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnoga, postotnoga i kamatnog računa

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava - Matematika u struci: druga godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

R.        Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke  mehanike

 

 

 

Razred: drugi (2.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

Cilj: Utvrđivanje  znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz osnova statike krutih tijela.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata.

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadatke iz područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

 1. Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 2. Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 3. Meter V. Tehnička mehanika, Birotehnika, Zagreb
 4. Radovanović N.: Nauka o čvrstoći

 

 

 

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

Izborna nastava - Vježbe iz osnove tehničke mehanike: druga  godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Statika krutog tijela 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu,

- paralelogram sila,

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga

- sila reakcija u osloncima

- kosina, klin, vijak, kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

3.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                i montaže u sklopove

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na vlak.

Naprezanje na tlak.

Naprezanje na savijanje.

Naprezanje na odrez.

Naprezanje na uvijanje.

Naprezanje na izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

4.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

5.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 


IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: treći (3.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava - Matematika u struci: treća godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

 

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje   vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Konstruiranje

                                  

 

Razred: treći (3.)

           

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred;  1  sat  (32 sata)

                                      

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: urar.

 

 

Zadaci

Znati konstruirati zapreka satnih mehanizama.

Kronometarska zapreka.

Znati konstrukcije krivulja profila zubaca satnih mehanizama.

Znati konstruirati Arhimedovu spiralu.

             

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

Eduard Hercigonja: Tehnička grafika

Ivanković J.: Urarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb

 

 


Konstruiranje

 

1. Pregled nastavnih područja

R.br.               Nastavno područje                           

                                                                                              Ukupno

1 – Konstrukcija zapreka satnih mehanizama

Grahamova zapreka.

Cilindarska zapreka.

Engleska sidrena zapreka.

Švicarska kotvena zapreka.

Sidrena zapreka sa zaticima

Kronometarska zapreka.

2 -  Konstrukcije krivulja

            Cikloida

            Epicikloida

            Hipocikloida

            Evolventa

            Arhimedova spirala

 

 

 

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Konstruiranje  3. godina = 32 sata)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Konstrukcija zapreka satnih mehanizama

 

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                            i montaže u sklopove

 

Grahamova zapreka.

Cilindarska zapreka.

Engleska sidrena zapreka.

Švicarska kotvena zapreka.

Sidrena zapreka sa zaticima.

Kronometarska zapreka.

 

 

 

 

 

2.

Konstrukcije krivulja

 

Znati nacrtati krivulje

             Cikloida

            Epicikloida

            Hipocikloida

            Evolventa

            Arhimedova spirala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava

Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

                                  

 

Razred: treća (3.)

 

Zanimanja: urar

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta.

 

 

Zadaci

 

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

            Literatura odobrena od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i :

 

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Područja korisničkih programa izborne nastave:

 

 1. Tehničko komuniciranje i standardi
 2. Proizvodna tehnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      ISPITNI KATALOG ZA pomoćnički /ZAVRŠNI ISPIT

 

Nastavni predmet:

 Ispitni cilj:

Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.

Način provjere znanja i umijeća:

-         pismeno,

-         praktični uradak ili radne probe.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tehnologija urarstva

Tehničko crtanje

Finomehanički elementi

Matematika u struci

Osnove tehničke mehanike Elektronika

 

Znanja: standardizirani TEST

 

Testovi

Priručnik

Praktični dio

Vještine – standardizirane:

- radne probe

- praktični uradak

Dokumentacija

Predmet obrade

Alati, uređaji i strojevi

 

I.

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje urar (Narodne novine, br. 84/ 97.), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

 1. izrada pojedinih dijelova i sklopova svih vrsta satova (zidnih, ručnih, džepnih);
 2. izrada kućišta za satove;
 3. izrada mehanizama za sve vrste ručnih, džepnih, zidnih i sl. satova;
 4. rastavljanje i sastavljanje mehaničkih, električnih i elektroničkih malih i velikih satova;
 5. određivanje (izbor) i uporaba dijelova i rezervnih dijelova;
 6. proizvodnja opreme za bilježenje vremena i opreme za mjerenje, bilježenje i drugo pokazivanje vremenskih intervala;
 7. proizvodnja dijelova za zidne, džepne i ručne satove, kao što su: opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kazaljke, stakla svih vrsta za satove, metalnih narukvica i drugih dijelova;

 

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada i ugradnja elemenata satnog mehanizma

 

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor, na osnovi dokumentacije izraditi pojedinačne dijelove satnih mehanizama, sastaviti ih, izvršiti kontrolu točnosti rada satnog mehanizma te napraviti kalkulaciju troškova


 

Ispitivanje i testiranje elektroničkih satova

 

Kandidat mora znati odabrati alate, uređaje i pribor, te izvršiti ispitivanje i testiranje sata pomoću elektronskog uređaja (vibrografa) te napraviti kalkulaciju troškova

 

 

Popravak malih mehaničkih satova

 

 

 

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za rastavljanje mehaničkog sata, rastaviti i sastaviti satni mehanizam, podmazati satni mehanizam te kontrolirati točnost rada satnog mehanizma

Popravak elektroničkih satova

 

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za rastavljanje, ispitivanje elektroničkog sata, rastaviti i sastaviti satni mehanizam, podmazati satni mehanizam te kontrolirati točnost rada satnog mehanizma

Popravak zidnih satova

 

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za rastavljanje sata, rastaviti i sastaviti satni mehanizam, podmazati satni mehanizam te namjestiti sustav njihaja

Spajanje i namještanje dijelova sata na osnovi ispitivanja i testiranja

Kandidat mora znati izabrati alate i uređaje za rastavljanje sata, izvršiti ispitivanje i mjerenje, te na osnovi dobivenih rezultata mjerenja namjestiti dijelove satnog mehanizma , zamijeniti neispravne dijelove i napraviti kalkulaciju troškova

 

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Ispitivanje sata pomoću kronografa

Kandidat mora znati pomoću kronografa ispitati sat, odrediti greške i otkloniti ih

Ispitivanje sata pomoću vibrografa

Kandidat mora znati pomoću vibrografa  ispitati sat, na temelju dobivenih rezultata mjerenja znati prepoznati grešku u  pojedinom dijelu satnog mehanizma i otkloniti grešku.

Ručno čišćenje i podmazivanje sata

Kandidat mora znati  izabrati alate i pribor za rastavljanje, sastavljanje i ručno čišćenje sata, izabrati ulja za podmazivanje i sredstva za čišćenje te rastaviti, očistiti, podmazati i ponovo sastaviti satni mehanizam

Mehaničko čišćenje sata (ultrazvučnim uređajem)

Kandidat mora znati izabrati alate za rastavljanje i sastavljanje satnog mehanizma, izabrati sredstva za čišćenje i ulja za podmazivanje, te zatim rastaviti, pomoću ultrazvučnog uređaja očistiti, podmazati dijelove i na kraju satni mehanizam ponovo sastaviti

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

IV.

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

NASTAVNA PODRUČJA

 

1.      Osnove elektrotehnika

2.      Mehanički   veliki satovi

3.      Elektromehanički   satovi

4.      Mehanički mali satovi

5.      Elektronički   satovi

6.      Postupci mjerenja i kontrole satova

7.      Uređaji za mjerenje

8.      Tehničko crtanje, tablice i dijagrami, radni i završni planovi i norme

9.      Vježbe crtanja krivulja, presjeka i razvijenih plašteva

10.  Vježbe crtanja dijelova satnih mehanizama (profili zubaca zupčanika, zapreke) u urarstvu

11.   Prostorno prikazivanje i kotiranje. Pravokutno projiciranje i kotiranje

12.  Skiciranje i čitanje tehničko-tehnoloških dokumenata, kataloga i tvorničkih uputa  sastavu pojedinih sklopova satnih mehanizama.

13.  Finomehanički elementi i elementarni  sklopovi

14.  Finomehanički spojevi

15.  Finomehanički sklopovi

16.  Analiza sastavnih crteža.

17.  Tehničko-tehnološka dokumentacija.

18.  Uporaba računala i korisničkih programa iz područja urarstva.

19.  Poluvodičke diode

20.  Bipolarni tranzistori

21.  Unipolarni tranzistori

22.  Operacijska pojačala

23.  Tiristori

24.  Optoelektronički elementi

25.  Osnovi digitalni sklopovi

26.  Složeni logički sklopovi

27.  Digitalno upravljanje

28.  Veličine i jedinice. Proračuni dužine i kutova. Proračuni površine, volumena i mase.

29.  Osnove trigonometrije. Postotni i kamatni račun.

30.  Osnovni proračuni troškova; izračunavanje utroška vremena, materijala, dijelova i sklopova, energije i izračunavanje kapaciteta radionice. Izrada kalkulacija u zanimanju

31.  Proračuni u zanimanju:

-         osnovni proračuni tlaka, sile, radnje, broja okretaja, brzine i snage,

-         osnovni proračuni kontrole čvrstoće nosača.

 

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće