Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zlatar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zlatar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2169

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI PROGRAM ZA ZANIMANJE

ZLATAR

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj

Stjecanje znanja, vještinu i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: zlatar.

Zadaci

Usvojiti značaj važnosti organizacije rada i racionalne uporabe energije.

Upoznati i uputiti učenike na potrebu zaštite na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala koje susrećemo u zlatarskoj radionici.

Upoznati  i naučiti osnovna svojstva, nalazišta, povijesno značenje trgovački naziv i primjenu plemenitih metala.

Osposobiti učenike da mogu izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.

Usavršiti odgovarajući izbor osnovnog i pomoćnog materijala s obzirom na željenu kvalitetu i funkciju.

Steći znanja o kvaliteti čvrstih materijala, naročito dragulja i dragog kamenja kao i slitina plemenitih metala.

Znati i razumjeti čitati i primijenili tehnički crtež  u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izradili jednostavne tehničke crteže.

Uvježbati  znanja koja će omogućiti stručnu  i kvalitetnu uporabu tehničko – tehnološke i  druge informatizacijske dokumentacije potrebne za izvođenje radova i praćenje novih načina  konstruiranja proizvoda u zlatarstvu.

Razviti  stručnu i kvalitetnu estetsku izradbu nakita, svjetovnih i sakralnih predmeta, obrada dragulja i dragog kamenja.

Upoznati glavne dijelove mjernih alata, principe i pravila rada.

Moći primijeniti  mjerenja u praksi.

Upoznati najvažnije postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Usvojiti pojmove: geometrija alata, strugotina, toplina pri rezanju i hlađenje, režimi rada.

postojanost alata.

Upoznati alate, princip rada i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica.

Znati izabrati i primijeniti alate i postupke ručne i strojne obrade odvajanjem čestica u izradi

određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o obradi plastičnom deformacijom.

Upoznati alate, princip rada   i postupke pojedinih obrada plastičnom deformacijom,

Znati izabrati i primijeniti alate i postupku pojedinih plastičnih obrada u izradi određenog

Zadatka.

Upoznati postupke spajanja.

Moći izabrati i primijeniti alate i postupke u spajanju i montaži određenog zadatka.

Usvojiti pojmove o primjeni lijevanja i metalurgiji lijevanja.

Upoznati postupke lijevanja.

Usvojiti pojmove o toplinskoj obradi.

Upoznati peći za zagrijavanje i sredstva za hlađenje,

Moći izabrati i primijeniti najvažnije postupke toplinske obrade.

Usvojiti osnovne pojmove o koroziji.

Upoznati ponašanje materijala prema koroziji.

Moć i izabrati i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.

Upoznati elemente prijenosa snage i gibanja.

Moći izabrati i sastaviti elemente u mehaničkim sustavima.

Moći izabrati i shvatiti kvalitetno obavljanje djelatnosti izradbe i održavanja nakita i ostalih zlatarskih proizvoda.

Osposobiti  se za stručnu i kvalitetnu uporabu alata, uređaja i strojeva u  zlatarskoj  industrijskoj i obrtničkoj radionici.

Znati i moći staviti strojeve u pogon kao i utvrditi i otkloniti pogrešku i smetnju u radu

strojeva, sustava ili gradbenih jedinica.

Znati i moći izraditi dijelove, sklopove i sustave u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Osposobili za cijelo životno školovanje.

 

Uvjeti za napredovanje i završetak obrazovanja

 

Trajanje obrazovanja: 3 godine

 

Uvjeti  za upis: završena osnovna škola,  liječnička svjedodžba,  provjera sposobnosti (prema potrebi) i ugovor.

 

Prijelaz u viši razred:

                                   -utvrđuje se pravilnikom.

 

Završetak obrazovanja:

                                   -utvrđuje se pravilnikom.

 

 

 

Mogućnost nastavka školovanja

 

Nakon završenoga školovanja i tri godine radnoga iskustva u zanimanju može se polagati majstorski ispit, čime se stječe zvanje majstora-zlatar (Zakon o obrtu, NN 77/93. i 64/2001.).

 

Učenici sa završenim obrazovanjem za obrtnička zanimanja mogu pod određenim uvjetima nastaviti školovanje u tehničkoj školi ili na veleučilištu. 

 

2. NASTAVNI PLAN

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih

materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke

mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Oblikovanje

-

-

2

70

2

64

134

Praktikum:*

Nove tehnologije 3)P

CAD-CAM -CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborna nastava

1

35

2

70

2

64

169

Tjelesna i zdravstvena

 kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u

školi

Tehnologija obrade i

montaže

Tehnologija zlatarstva

Praktična nastava u radnom procesu

 

 

340

 

 

 

 

560

 

 

 

 

270

 

 

 

 

630

 

 

160

 

 

 

 

640

 

 

 

Ukupno

16

1461

16

1460

14

1248

4169

 

Praktična nastava (objašnjenje):

 

U okviru godišnjeg fonda sati nalaze se i vježbe iz tehnologija koje su sadržajno u suglasju s praktičnom nastavom, što je vidljivo u tablicama NASTAVNI PLAN (OBJAŠNJENJE)

 

 

 

 

 

 

 

2. NASTAVNI PLAN - OBJAŠNJENJE

A)    Općeobrazovni dio

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

B) Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci 

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

 

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Oblikovanje

-

-

2

70

2

64

134

 Praktikum:

   Nove tehnologije 3)P

CAD-CAM -CNC

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 4)

Tjelesna i zdravstvena kultura

Strukovni predmeti

Matematika u struci

1

35

2

70

2

64

169

Ukupno

7

246

7

245

7

224

715

 

3)P  - Tehnološke vježbe u praktikumu ili dobro opremljenoj obrtničkoj radionici.

4) - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)       Praktični dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi

s vježbama:

 

340

 

270

 

160

 

770

 Praktična nastava u

 školskoj radionici

  najviše sati 4)

 

 

270

 

 

165

 

 

32

 

Tehnologija obrade i

 montaže

 

70

 

 

 

 

Tehnologija zlatarstva

-

105

128

 

Praktična nastava u

radnom procesu –

najmanje sati

 

 

560

 

 

630

 

 

640

 

 

1830

Ukupno

900

900

800

2600

Tehnologija obrade  i montaže i  Tehnologija zlatarstva

– nastavni predmeti  koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave.

4) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program

 

     D) Ukupno nastave

  

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Općeobrazovni dio

315

315

224

854

Stručno- teorijski dio s izbornom nastavom

246

245

224

715

Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1461

1460

1248

4169

 

3.         OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnoga dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Osnove računalstva

pismeno, usmeno, praktični rad

Matematika u struci 

usmeno, pismeno

Tehničko crtanje

pismeno, praktični rad

Osnove tehničkih  materijala

usmeno, pismeno

Osnove tehničke mehanike

usmeno, pismeno

Tehnologija obrade i montaže

usmeno, pismeno, praktični rad

Oblikovanje

usmeno, pismeno, praktičan rad

Tehnologija zlatarstva

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktikum NT

usmeno, pismeno, praktični rad

Praktična nastava

usmeno, pismeno, praktični rad

Izborna nastava stručnih predmeta

usmeno, pismeno, praktični rad

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnoga dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove računalstva

profesor računalstva

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. elektrotehnike

profesor strojarskih predmeta

VSS

Matematika u struci

profesor matematike

prof. matematike i fizike

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor strojarskih predmeta

VSS

Tehničko crtanje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Osnove tehničkih materijala

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

dipl. ing. metalurgije

VSS

Osnove tehničke mehanike

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija obrade i montaže

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Oblikovanje

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Tehnologija zlatarstva

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

profesor elektro  predmeta**

dipl. ing. elektrotehnike**

VSS

SSS

 Praktikum NT

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

nastavnik praktične nastave – stručni učitelj, /suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

Izborni dio, stručni predmeti

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

dipl. ing. brodogradnje

VSS

Praktična nastava

profesor strojarskih predmeta

dipl. ing. strojarstva

nastavnik praktične nastave- stručni učitelj

/suradnik u nastavi/ majstor

VSS, VŠS

SSS

** Samo za nastavne sadržaje iz elektro struke: Osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici i strojevi i uređaji.

Osim navedenih nastavnika nastavne predmete mogu izvoditi i drugi nastavnici prema pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, NN 1/96.

5.         IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama – dijeljenje razrednog odjela u skupine i   sudjelovanje suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Nastavni predmet

Razred

Nastavnik

Broj sati

Broj učenika

Osnove računalstva

1.

profesor

1,5 sat (0,5 + 1)

18 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Matematika u struci

1. 2.  i 3.

profesor

1. razr. – 2 sata (2+0)

70 sati –zajedno

2. razr. – 1 sat (1+0)

35 sati –zajedno

3 .razr. – 1 sat (1+0)

32 sata – zajedno

 

30 učenika

 

30 učenika

 

30 učenika

Tehničko crtanje

1.

profesor

1,5 sat (1+0,5)

35 sati – zajedno

18 sati – 2 skupine

 

 

30 učenika

 15 učenika

Osnove tehničkih materijala

1.

profesor

1 sat (1+0)

35 sati – zajedno

 

 

30 učenika

 

Tehnologija obrade i montaže

1.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

2 sata  (1 + 1)

35 sati zajedno

35 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Osnove tehničke mehanike

2.

profesor

2 sata (21+0)

70 sati – zajedno

 

30 učenika 

 

Oblikovanje

2. i 3.

profesor

 

 2. razred 2 sata (1 + 1)

35 sati – zajedno

35 sati – 2 skupine

3. razred 2 sata (1 + 1)

32 sati – zajedno

32 sati – 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Tehnologija zlatarstva

 

2.i 3.

 

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

 

2. razred 3 sata (2+1)

70 sati-zajedno

35 sati - 2 skupine

3. razred 4 sata (2+2)

64 sata-zajedno

64 sata - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

 

30 učenika

15 učenika

Praktikum NT

3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

2 sata (1+1)

32 sata - zajedno

32 sati - 2 skupine

 

30 učenika

15 učenika

Praktična nastava

1., 2., 3.

profesor,

nastavnik PN,

suradnik,

majstor

1. g. 900 sati

2. g. 900 sati

3. g. 800 sati

Školske radionice

8 -16 učenika.

Gospodarske radionice -izvodi se pedagoška pomoć i nadzor

Izborna nastava stručnih predmeta

1., 2., 3.

profesor

Sadržaji vježbi u pravilu u skupinama od 8 do 15 učenika

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Računalna učionica

Standardna oprema 1 + 16 radnih mjesta

Osnove računalstva

Stručni predmeti

Klasična učionica

 

Klasična učionica (1 + 32 mjesta)

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

 

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija zlatarstva

Tehničko crtanje

Osnovi tehničkih materijali

Oblikovanje

Matematika u struci

Osnove tehničke

mehanike

Klasična učionica +Praktikum za Tehnologije

 

-Klasična učionica s ormarima

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop/

-Školska radionica za ručnu, strojnu obradu,

 spajanje i montažu

-Zlatarsko radno mjesto(zlatarski stol s kompletom zlatarskog alata, pribora te uređaja za ispitivanje, testiranje i čišćenje elektroničkih, električkih i mehaničkih satova).

Tehnologija obrade i montaže

Tehnologija zlatarstva

Oblikovanje

 

Školska radionica

za ručnu obradu i montažu

Prema standardu za 16 RM

Praktična nastava

u ŠR

Školska radionica

za strojnu obradu

Prema standardu za 8 - 10 RM

Praktična nastava

u ŠR

 Praktikum za nove tehnologije:

CAD - CAM

1 radno mjesto s PC + LCD, grafoskop

+ 8 radnih mjesta sa standardnom opremom CAD - CAM tehnologiju

Tehnologija obrade i održavanja

Tehnologija zlatarstva

Izborni sadržaji

 

 


 

6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

 
1.  Praktični  dio obrazovanja – naukovanja:

 

Okvirni programi praktičnog dijela osnova su za izradu izvedbenoga i operativnog programa.

Praktični dio izvodi se kod obrtnika i u školskim radionicama obrtničke škole.

Nastavni proces treba organizacijski i programski postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke.

Svaka škola izrađuje u suradnji s obrtnicima i poduzećima model prema zadanom cilju, a u izvedbenim i operativnim programima definira konkretne radne i proizvodne zadatke te vježbe u kojima će se ostvariti sadržaj programa.

Mora se definirati praćenje ostvarivanja sadržaja programa kao i ocjenjivanje rada učenika prema propisanim uputama nadležnih ministarstava.

 

Praktična nastava – 1. godina; sva zanimanja u strojarstvu

             

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

Upoznati ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice,

-         pogone poduzeća, gradilišta i slično.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

Navesti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Objasniti zadaće zaštite na radu.

Navesti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

 

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje uzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

Čitati i primijeniti jednostavne oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati jednostavni radionički crtež.

Upoznati osnove norme i standardizacije.

Razumjeti oznake s jednostavnih tehničkih crteža:

- projekcije i kote, tolerancije, oznake kvalitete obrade.

7.

Mjerenje i kontrola

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom, komparatorom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: etalonima, kalibrima, račvama, šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove: kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

8.

Ručna obrada

Znati i umjeti:

- ocrtati i obilježiti predmet obrade prije sljedećih operacija,

- izvesti sječenje materijala sjekačima,

- piliti limove, cijevi i profile ručnim pilama,

- turpijati ravne površine i oblike,

- izraditi vanjski i unutarnji navoj,

- rezati limove ručnim i stolnim škarama,

- ručno ravnati limove,

- ručno i strojno savijati limove pod kutom i kružno,

- previti lim,

- probiti lim probijačem.

Znati ručno iskovati jednostavni oblik.

9.

Obrada spajanjem

Znati i umjeti:

- ispitati stanje površina i dijelova koje treba spajati,

- spojiti i osigurati spoj s pomoću vijaka, matica i elemenata za osiguranje protiv odvijanja prema redoslijedu spajanja,

- spojiti elemente s pomoću klinova i zatika,

- spojiti limove ručnim zakivanjem,

- spojiti limove mekim lemljenjem,

- izvršiti spajanje limova tvrdim lemljenjem,

- izvršiti spajanje limova elektrolučnim zavarivanjem,

- izvršiti spajanje limova plinskim zavarivanjem,

- izvršiti spajanje limova lijepljenjem.

10.

Lijevanje

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove:

- lijevanja u pješčane kalupe,

- lijevanja u metalne kalupe.

11.

Korozija i površinska zaštita

Upoznati i usvojiti osnovne pojmove o koroziji i površinskoj zaštiti:

- znati i umjeti pripremiti metalne dijelove za zaštitu od korozije,

- znati i umjeti izvršiti zaštitu predmeta od korozije.

12.

Strojna obrada

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 Brušenje i oštrenje alata

Znati pravilno oštriti alate:

      - sjekač, crtaću igla, točkalo, svrdlo, tokarski nož.

  Znati i umjeti brusiti ravne i okrugle površine.

 

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti tokariti jednostavne dijelove prema zahtjevu crteža na traženu točnost i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti glodati jednostavne dijelove prema zahtjevu

  crteža,

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

 

 

 

 


 

Praktična nastava – 2. godina; zanimanja: zlatar

 

 Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa -  Cilj (znanja i vještine)

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Ponoviti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

2.

Ustroj i organizacija

obrazovnih pogona

- Proširiti

  znanja

Ponoviti ustroj, zadaće i osnovne funkcije pogona za obrazovanje:

-         školske radionice,

-         obrtničke radionice.

3.

Radno pravo

Zaštita na radu

- Proširiti

  znanja

Ponoviti bitne dijelove ugovora o obrazovanju - naukovanju.

Ponoviti zadaće zaštite na radu.

Ponoviti bitne odredbe iz Zakona o zaštiti na radu koje vrijede za obrazovni pogon.

4.

Sigurnost na radu,

zaštita okoliša i racionalno korištenje energije

- Proširiti

  znanja

Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu.

Opisati načine ponašanja pri nesreći na radu i uvoditi mjere prve pomoći.

Navesti bitne propise za sprječavanje požara, te upoznati protupožarne aparate i sredstva.

Upozoriti na opasnosti koje prouzrokuju pare, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja.

Navesti moguće onečišćivače okoliša koji su uvjetovani radnim mjestom.

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i načine racionalne uporabe energije u strukovnom području rada.

5.

Planiranje i priprema rada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Planiranje i priprema u

  zanimanju

Osigurati tijek tehnološkog postupka rada uvažavajući pismeni ili usmeni plan i pripremu.

Pripremiti prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji:

-         materijal predmeta obrade,

-         alate, pribor, uređaje i strojeve,

-         sredstva osobne zaštite na radu.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

6.

Tehničko crtanje;

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

- Dokumentacija u

  zanimanju

Čitati i primijeniti oznake s tehničkih crteža, uputa, kataloga, tablica, dijagrama.

Znati i umjeti skicirati.

Upoznati norme i standardizaciju.

Razumjeti oznake s tehničkih crteža:

-         projekcije i kote,

-         tolerancije,

-         oznake kvalitete obrade.

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja.

Tehnički crtež za izradu vjenčanog prstena

7.

Mjerenje i kontrola

- Proširiti

  znanja i vještine

- Mjerenje i kontrola

   u zanimanju

Znati i umjeti izmjeriti dužine:

- metrom, pomičnim mjerilom, mikrometrom.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati jednostrukim mjerilima: šablonskim mjerilima.

Znati i umjeti mjeriti i kontrolirati kutove:

kutnicima i univerzalnim kutomjerima.

Znati i umjeti mjeriti mehaničkim i električnim mjerilima.

Mjerenje mase, određivanje sastava legure.

Označavanje i obilježavanje plemenitih kovina i njihovih legura.

8.

Ručna obrada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Ručna obrada u

  zanimanju

Znati i umjeti ocrtati i obilježiti zadani oblik na materijalu.

Znati i umjeti izvesti sječenje i piljenje materijala prema obilježenom obliku.

Zaštita prilikom rukovanja ručnim škarama i pilom.

Znati i umjeti turpijati ravne površine i oblike. Izbor turpije, tehnika turpijanja, pritezanje predmeta, mjere zaštite prilikom turpijanja.

Znati polirati površine do visokog sjaja.

Izrada provrta. Uporaba ručne bušilice, stolne bušilice, izbor svrdla, naprave za pritezanje svrdla i materijala.

9.

Obrada spajanjem

- Ponoviti i proširiti

  znanja i vještine

- Spajanja u zanimanju

Spajanje materijala lemljenjem, lijepljenjem i zakivanjem.

Odabrati lemilice, lemilo i ostali pribor i materijal za tvrdo i meko lemljenje.

Zavarivati materijale.

Zakovati proizvode kruto i pomično.

10.

Strojna obrada

- Proširiti

  znanja i vještine

- Strojna obrada u

  zanimanju

Bušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti bušilicu, materijal predmeta obrade, alate za izradu provrta, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti bušiti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnosti i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Tokarenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti tokarilicu, materijal predmeta obrade, alate za tokarenje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate,

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti tokariti prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Glodanje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti glodalicu, materijal predmeta obrade, alate za glodanje, pomoćna sredstva.

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata

- umjeti glodati prema zahtjevu crteža

  na traženu točnost i kvalitetu obrade

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

Brušenje

Prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti brusilicu, materijal predmeta obrade, alate za brušenje, pomoćna sredstva:

- umjeti pravilno stegnuti predmet obrade i alate

- znati odrediti potrebni broj okreta i posmak alata,

- umjeti brusiti prema zahtjevu crteža,

  na traženu točnost i kvalitetu obrade,

- pridržavati se propisa zaštite na radu.

11.

Toplinska obrada

u zanimanju

 

Znati izabrati određeni postupak toplinske obrade, odrediti režim rada prema zahtjevima crteža.

Znati i umjeti izvršiti kaljenje jednostavnijih alata.

Znati i umjeti ispitati tvrdoću materijala.

Znati se služiti podacima iz literature.

12.

Montaža elemenata u funkcionalne  sklopove nakita

 

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Znati i umjeti ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju.

Znati i umjeti prema tehničkim uputama sastaviti elemente u mehaničke sklopove.

Znati i umjeti sastaviti mehaničke sklopove u sustav montaže.

Znati i umjeti provjeriti mehaničke sklopove i cjelokupni sustav nakon ugradnje.

Znati ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle pogreške u montaži.

13.

Graviranje

Ručno graviranje. Alati za graviranje, priprema materijala za graviranje i nanošenje motiva za graviranje.

Tehnika graviranja monograma i reljefa, održavanje alata za graviranje i mjere zaštite  ručnog graviranja. 

14.

Izvođenje draguljarskih tehnika

Dublirati.

Kadrirati.

Praviti okvire za dragulje-posebno za dragulje u nizu.

Napraviti rupice i azuru za pločice za spajanje.

Montirati dragulje.


 

Praktična nastava – 3. godina; zanimanje: zlatar

Br.

Nastavno područje

Sadržaj programa - Cilj (znanja i vještine)       

1

2

3

1.

Obrazovanje za zanimanje

Objasniti značenje ugovora o obrazovanju – naukovanju.

 

2.

 

Planiranje tijeka rada

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Planirati primjenu vlastitih nacrta s obzirom na tehničke mogućnosti i granice.

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog.

Utvrditi i osigurati organizacijski tijek rada.

Procijeniti opseg rada.

Utvrditi mjere i težine.

Kontrolirati i ocjenjivati rezultat rada.

3.

Oblikovanje i prikazivanje nakita i uređaja.

- čitanje, primjena i

  izrada tehničko-

  tehnološke

  dokumentacije

- Proširiti

  znanja i vještine

 

Napraviti crteže o prikazivanju oblika  s više stanovišta.

Napravi crno bijele oznake mušterija.

 

 

                        

4.

Izrada nakita s funkcionalnim dijelovima

Proširiti znanja i vještine

Napraviti pomične spojeve, naročito zglobove i ušice.

Znati prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji pripremiti elemente za montažu.

Napraviti dijelove za gumbe za košulju.

Napraviti zatvarače: na pritisak, na okretanje i vođenje.

Napraviti mehanizme za naušnice.

5.

Lijevanje u zlatarstvu

- Proširiti

  znanja i vještine

Prikupljanje strugotine.

Postupci pročišćavanja taljenja.

Lijevanje.

Pribor za taljenje i lijevanje.

Izrada modela

6.

Obrada hladnom deformacijom

Kovanje plemenitih kovina.

Valjanje lima i profila.

Savijanje lima i profila.

Izbor  i uporaba alata i šablona pri kovanju i savijanju.

7.

Strojno graviranje

- Proširiti

  znanja i vještine

Strojno  graviranje. Alati za strojno graviranje, priprema materijala za graviranje i nanošenje motiva za graviranje.

Tehnika graviranja monograma i reljefa, održavanje alata za graviranje i mjere zaštite prilikom ručnog graviranja. 

8.

Iskucavanje ili cizeliranje

Izbor motiva i nanošenje na materijal oblika bojom, crtaćom iglom.

Izbor punce i podmetača.

Izbor težine i i oblika čekića i tehnika rukovanja čekićem.

Završna obrada reljefa

9.

Emajliranje  

Izbor motiva.

Izrada reljefa i zaštitnih rubova.

Priprema emajla..

Određivanje tehnologije emajliranja.

Određivanje redoslijeda nanošenja slojeva.

Određivanje temperature pečenja.

10.

Oblikovanje nakita i površina

S obzirom na opće i posebne principe oblikovanja, napraviti nacrte za tehnike: graviranja, cizeliranja, jetkanja, tuširanja i granuliranja s obzirom na namjenu.

11.

Vezivanje kamena

Određivanje sustava vezivanja.

Izrada sjedišta i veznih elemenata.

Pripasivanje veznih elemenata.

Oblikovanje fazete.

12.

Stavljanje kamenja u okvire

Podesiti okvire za kamenje.

Učvrstiti kamenje u okvire s podlogama.

 

13.

Izrada, popravak i prerada nakita

Napraviti nakit, popraviti ga i reparirati (generalni popravak)

14.

Planiranje i izrada kompletnih komada nakita

Na temelju osobnih ili stranih nacrta planirati i napraviti nakit (ogrlice, naušnice, narukvice).

Napraviti, uskladiti i spojiti nakit s vlastito izrađenim funkcionalnim dijelovima, primjenom pomoćnih materijala i sredstava.

15.

Oblikovanje lanaca

Oblikovati lance s obzirom na opće i posebne principe.

16.

Priprema žica i cijevi te izrada karika lanaca

Valjati i vući žicu za masivne karike.

Pripremiti lim za šuplje karike.

Izvući žicu za umetke.

Izvući okrugle, ovalne, kvadratne i pravokutne cijevi s umetcima.

Napraviti šuplje i masivne karike lanaca

17.

Izrada lanaca, traka i opleta

Karike spojiti u lance i trake kvačenjem i lemljenjem.

Napraviti oplete.

18.

Izrada zatvarača – kopči za lance

S obzirom na funkciju i namjenu, treba izrađivati zatvarače – kopče za lance

 

 

2. Stručno-teorijski dio obrazovanja

 

 1. 1.     Tehnologija obrade i montaže (1. razr.)
 2. 2.     Tehnologija zlatarstva (2. i 3. razr.)
 3. 3.      Oblikovanje (2. i 3. razr.)

    

 

1.1.      Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                         Broj sati po obrazovnim godinama

            Opći stručni sadržaji                                    I.            II.       III.    Ukupno

 

Tehnologija obrade i montaže (70 sati)

1.         Mjerenja i kontrola                                      15                                           15

2.         Osnove proizvodne tehnike                         35                               35

3.         Osnove strojeva i uređaja                            10                               10

4.         Toplinska obrada                                          10                               10

 

            UKUPNO  SATI                                           70        -           -           70

           

Posebni stručni sadržaji

 

A1) Tehnologija zlatarstva  2 .razred ( 105 )

1.         Povijesni pregled zlatarstva             -           10           -          10

2.         Materijali                                                      -           15           -          15

3.         Kemikalije                                                    -           10           -          10

4.         pripremni tehnološki postupci          -           35           -          35

5.         Elektrotehnika                                             -           35           -          35

            UKUPNO  SATI                                           -         105          -        105

 

A2) Tehnologija zlatarstva  3 .razred ( 128 )

 1.       Povijesni pregled  srebra                       -           -               5          5
 2.       Plemeniti metali                                      -           -             15        15
 3.       Nemetalni materijali                              -           -               5          5
 4.       Osnovne zanatske tehnike zlatara       -            -             10        10
 5.       Radovi pri kovanju srebra                   -           -              5          5
 6.       Preoblikovanje s alatnim strojevima   -           -            10        10
 7.       Tehnike spajanja                                   -           -            13        13
 8.       Završne tehnike                                     -           -             10        10
 9.       Posebne tehnike                                     -           -             10        10
 10.       Galvaniziranje                                        -           -               5          5
 11.        Funkcionalni sastavni dijelovi              -           -             15        15
 12.        Radovi pri popravcima                          -           -               5          5
 13.        Mineralogija                                          -           -             10        10
 14.        Drago i poludrago kamenje                  -           -             10        10

            UKUPNO  SATI                                           -           -           128      128


 B1) Oblikovanje 2 .razred ( 70 )

1.         Osnove estetskog oblikovanja                    -           15        -           15

2.         Crtanje i slikanje                                          -           15        -           15

3.         Oblikovanje jednostavnih ukrasnih  predmeta    35        -          35

4.         Osnove  crtanja                                            -             5        -           

                       

            UKUPNO  SATI                                           -           70        -           70

 

 

  B2) Oblikovanje 3 .razred ( 64 )

1.         Oblikovanje jednostavnih ukrasnih  predmeta       -           15        15

2.         Oblikovanje složenih ukrasnih  predmeta            -          15           15

3.         Vježbe izrade modela i crteža                                  -           34        34

                       

            UKUPNO  SATI                                           -           -           64        64

 


6.2. Nastavni predmet: Tehnologija obrade i montaže

                                  

Razred: prvi (1.)

tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata (70 sati);

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju: zlatar.

 

Zadaci

Usvojiti značaj važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrava čovjekova okoliša.

Upoznati mjerila i osnovne principe mjerenja.

Znati i umjeti mjeriti, dužine, kutove i hrapavost površina.

Naučiti pojedine postupke obrade i montaže.

Upoznati principe rada, alata i strojeva s tehničko- tehnološkog stajališta.

Znati i umjeti po potrebi sami odabrati određeni postupak obrade materijala i montaže dijelova.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature, pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, udžbenik za prvi razred strojarske struke

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, metodički priručnik za nastavnike

Matošević M.: Tehnologija obrade i montaže, zbirka grafofolija u boji

Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala (udžbenik praktične nastave), Zrinski, Čakovec 1997.

Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja (udžbenik praktične nastave), Tipex, Zagreb, 1998.

            Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže

            Delač A. i Vlaić Z.: Metodičke vježbe - Tehnologija obrade i montaže, priručnik za nasavnike

Mapa za praktičnu nastavu.

 


Tehnologija obrade i montaže - Prva godina: zlatar

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1. Mjerenje i kontrola                      Usvojiti i primijeniti                  Mjerenje duljina

znanja i vještine u praksi.         - mjerenje pomičnim mjerilom

- mjerenje mikrometrom.

- mjerenje komparatorom i

- jednostrukim mjerilima

- mjerenje etalonima

- mjerenje kutova

- univerzalnim kutomjerom

- tolerancije i dosjedi

2. Osnove proizvodne                       Upoznati načela rada,              Postupci ručne obrade

tehnike                                   alate i postupke pojedinih         odvajanjem čestica:

                                               obrada                                    - osnove mjerenja i kontrole

                                                                                              - ocrtavanje i obilježavanje

                                                                                              - osnovni kutovi reznog alata

                                                                                              - sječenje

                                                                                              - piljenje

                                                                                              - turpijanje

                                                                                              - grecanje

                                                                                              - izrada navoja.           

                                                                                              Postupci obrade lima:

                                                                                              - rezanje lima

                                                                                              - ravnanje lima

                                                                                              - savijanje lima

                                                                                              - probijanje lima

                                                                                              - previjanje lima.                                                                                                                    Kovanje i prešanje.

                                                                                              Valjanje, vučenje, istiskivanje

                                                                                              Lijevanje

                                                Upoznati postupke spajanja     Spajanje razdvojivim vezama:

                                                                                              - spajanje vijcima i maticama

                                                                                              - spajanje zaticima i

                                                                                                         svornjacima

                                                                                              - spajanje klinovima

                                                                                              - spajanje spojkama.

                                                                                              Spajanje nerazdvojivim

                                                                                                       vezama:

                                                                                              - spajanje zakivanjem

                                                                                              - spajanje lemljenjem

                                                                                              - spajanje zavarivanjem

                                                                                              - spajanje lijepljenjem.

                                               Upoznati načela rada,              Postupci strojne obrade          

                                               alate i postupke                                   Osnove teorije rezanja:

                                               pojedinih strojnih                     Bušenje

                                               obrada                                    Tokarenje       

                                                                                              Glodanje

                                                                                              Brušenje

                                                                                              Štancanje

                                                                                              Ostali postupci strojne obrade.

3. Osnove strojeva                Razlikovati pojedine strojeve     Podjela strojeva

     i uređaja                            za pretvorbu energije,              - pogonski strojevi

                                                materijala i informacija             - radni strojevi

                                                                                              - strojevi s elektroničkom

                                                                                                obradom podataka

                                                                                              - proizvodna postrojenja

 

 


6.3. Nastavni predmet: Tehnologija zlatarstva

 

Razred: drugi (2.)

              treći (3.) /zlatar

 Tjedni (ukupni) fond sati:

2.      razred  3 sata (105 sati) 2 + 1

3.      razred 4 sata ( 128 sati ) 2 + 2

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

 zlatar.

 

Zadaci:

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije.

Upoznati razvoj elektrotehnike i njenu povezanost s strukom.

Upoznati osnovne zakone s područja elektrotehnike i znati ih uporabiti za rješavanje praktičnih uradaka.

Upoznati toplinsko, magnetsko, kemijsko i svjetlosno djelovanje električne struje.

Znati objasniti pojmove o osnovnim električnim veličinama i navesti za njih mjerne jedinice

Upoznati načela rada osnovnih električnih mjernih instrumenata, njihove karakteristike i primjenu.

Upoznati osnovne vrste metala i nemetala njihova svojstva i primjenu u zlatarstvu.

Stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja samostalnog vođenja obrta. izvođenje poslova i radnih zadaća obrtničkih zanimanja.

Upoznati planiranje i pripremu rada.

Upoznati sigurnost i zaštitu na radu.

Usvojiti važnost racionalne uporabe energije i potrošnih materijala.

Znati čitati i uporabiti tehnički crtež i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju.

Znati izvršiti izbor, primjenu i uporabu osnovnih materijala u obrtničkim zanimanjima strojarskog usmjerenja.

Znati uporabiti i održavati alate, pribor i naprave u obrtničkim radionicama strojarskog usmjerenja,

Upoznati spajanje i razdvajanje elemenata i sklopova,

Znati ispitivti i kontrolirati kvalitetu proizvoda u tijeku i na kraju rada.

Znati vrste i svojstava materijala s uporabom u strojarstvu i zlatarskom obrtu (zlato, srebro, platina, mjed, bakar, čelik itd.)

Znati obradbe i spajanja navedenih materijala (rezanje, piljenje, zavarivanje, lemljenje, porubljivanje, previjanje, lijevanje, kovanje, tiskanje, bušenje, graviranje, poliranje, fasanje itd.)

Upoznati zlatarski dizajn kod nas i u svijetu,

Znati izraditi ukrasni i funkcionalni nakit od plemenitih metala,

Znati ugraditi ukrasni mineral,

Znati izvršiti popravak i održavanje nakita od plemenitih metala i minerala.

 

 Provjera postignuća rada učenika:

- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske

 

2.1 Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehnologija zlatarstva( 2.  godina=105 sata)     

                                                                                                                                 

Br.     

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

        2

3

4

1.

 

Povijesni pregled zlatarstva

 

Usvojiti povijesne činjenice u području kićenja i izrade nakita iz plemenitih kovina tijekom povijesti: svijeta, Europe i na tlu RH.

Upoznati najvažnije povijesne stilove.

Shvatiti vezu između arhitekture i umjetnosti.

 

Zlatarstvo od davnina do danas.

Zlatarski proizvodi u umjetnosti.

Moda i modni trendovi u izradi ukrasnih proizvoda .

Sakralni predmeti iz plemenitih kovina.

Elementi stilova i njihovo značenje za zlatarstvo

Zlato.

Prijenos arhitekture u malu umjetnost – posjet muzejima, obilazak povijesnih znamenitosti grada.

2.

 

Metalni materijali

 

Upoznati karakteristike plemenitih kovina, dobivanje, povijesno značenje i trgovačke nazive. Osposobiti učenike za racionalnu uporabu plemenitih kovina u procesu izrade nakita i drugih proizvoda iz plemenitih kovina.

Stjecanje znanja koje će omogućiti poznavanje materijala u izradbi i održavanju nakita i njegovih sklopova i dijelova.

Odgovarajući izbor osnovnog i pomoćnog materijala s obzirom na željenu kvalitetu i funkciju.

Realizirajući predmetne sadržaje potrebno je steći znanja o kvaliteti čvrstih materijala naročito: zlata, platine, paladija, srebra, žive, bakra, kositra, olova, cinka, kadmija, aluminija i željeza.

 

 

 

Glavna svojstva metala:

- zlata,

- platine,

- iridija,

- osmija,

- paladija,

- rodija,

- rutenija,

- srebra,

- bakra,

- žive,

- cinka,

- kadmij,

- olova,

- željeza,

- titana,

- aluminija.

Metali u periodskom sustavu.

Unutarnja građa:

atomski i kristalni sastav, ispitivanje sastava.

Podjela metala.

Svojstva važnih metala.

Opća svojstva.

Ponašanje u zraku i u vodi, Ponašanje u kiselinama. Tvrdoća.

Vlačna čvrstoća.

Toplina.

Sposobnost refleksije.

 

3.

 

Kemikalije

 

Usvojiti osnovne pojmove o kiselinama koje susrećemo u zlatarskoj radionici

Kiseline i baze (lužine) - osnovni pojmovi.

Svojstva kiselina i lužina.

Najvažnije kiseline.

Najvažnije lužine.

Soli.

Nazivi za soli.

Najvažnije soli.

 

4.

 

Pripremni tehnološki procesi

 

Stjecanje znanja koja će omogućiti poznavanje i primjenu pripremnih tehnoloških procesa pri izradi nakita.

Stručno i kvalitetno obavljanje djelatnosti pripreme za izradu i održavanje nakita i ostalih zlatarskih proizvoda.

Stjecanje znanja koje će omogućiti stručnu i kvalitetnu uporabu tehničko-tehnološke i druge informatizacijske dokumentacije potrebne za izvođenje pripremnih  radova i praćenje novih načina pripremanja kod konstruiranja nakita i ostalih proizvoda u zlatarstvu.

 

 

Ponavljanje osnovnih karakteristika materijala koji se uporabljuju u zlatarskoj radionici.

Ponavljanje znanja u području povijesti zlatarstva,

Ponavljanje općih i posebnih karakteristika oblikovanja i modnih trendova u oblikovanju nakita.

Ponavljanje znanja u području stručnog računa primijenjenog u tehnologiji zlatarske obradbe.

Vaganje i mjerenje. Jedinice za mjerenje. Vaganje. Mjerenje dužina. Ispitivanje dužine. Gustoća- specifična težina.

Ispitivanje plemenitih metala i njihovih legura.

-Pomoćna sredstva za probu potezom.

-Obojeni metali i legure.

-bijeli metali i legure.

Izdvajanje – razlučivanje.

-Načelo «kvartnog» izdvajanja.

-Izrada u uređaju za izdvajanje.

Taljenje.

-Postupak taljenja.

-Pribor za taljenje.

Taljenje zlata, srebra i njihovih legura.

-Taljenje platine i bijelog zlata.

Lijevanje.

-Livkost.

Postupak skrućivanja.

-Smanjenje volumena.

-Lijevanje pomoću sile teže.

-Lijevanje pomoću centrifuge.

Valjanje i razvlačenje

-Bit preoblikovanja.

-Valjanje.

-Razvlačenje.

Žarenje i otvrđivanje.

-Rekristalizacija.

-Oksidacija pri žarenju.

-Otvrđivanje.

-Žarenje.

5.

Elektrotehnika

 

 Usvojiti značenje pojmova električni naboj, električni napon, struja i otpor.

Znati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u električnom strujnom krugu i grafički je prikazati. Opisati opasnosti od električne struje za osobe.

Primijeniti propise i mjere zaštite za sprječavanje nezgoda od strujnog udara.

Znati izmjeriti struju i napon u istosmjernim strujnom krugu ampermetrom/voltmetrom i univerzalnim instrumentom.

   Opisati djelovanje serijskoga i paralelnoga spoja otpornika i praktičnu primjenu i posljedice takvog spajanja

   Znati jedinice za rad i snagu i preračunati vrijednosti osnovne u manju i obratno

  Objasniti pojam električnog polja i njegovu tehničku važnost.

   Opisati magnetsko polje električne struje, njegove zakonitosti i tehničko značenje

  Objasniti karakteristične veličine izmjeničnih struja i napona te znati njihove jedinice.

Znati objasniti međusobnu ovisnost električnih veličina u RLC spojevima.

Poznavati karakteristične veličine napona i struje trofaznoga sustava i načine spajanja trošila.

Osnovni pojmovi iz elektrotehnike :          

 

1Električni strujni krug

 

2.Serijsko i paralelno spajanje otpornika

 

3. Rad i snaga električne struje 

 

4. Električno polje i kondenzatori

 

5. Elektromagnetizam i elektromagnetska indukcija

 

6. Kemijski izvori struje

 

 

7. Izmjenični napon i struja

 

8. Krugovi izmjenične struje

 

9. Materijali u elektrotehnici

 

10. Mjerenja u elektrotehnici

 

11. Osnovna znanja o

električnim strojevima

 

 

 

 

Opisati dijelove i načelo rada analognih instrumenata za mjerenje napona, struje i otpora.

Opisati načelo izvedbe i rada digitalnog univerzalnog instrumenta.

Primijeniti postupke mjerenja napona i struje.
Opisati načela postupaka i izvedbi mjernih instrumenata za mjerenje otpora, induktiviteta i kapaciteta.

Primijeniti postupke mjerenja otpora, kapaciteta i induktiviteta.
.

 

Opisati principijelnu građu osciloskopa i izvesti mjerenja napona i frekvencije na jednostavnim sklopovima.

 

Uvod u mjernu tehniku.

Građa i djelovanje analognih mjernih instrumenata (instrument sa zakretnim svitkom i pomičnim željezom).

 

Proširenje mjernog područja.

Digitalni univerzalni instrument.

Mjerenje napona i struje.

Mjerenje otpora, mjerni mostovi.

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti.

Osciloskop i mjerni prikaz.
Mjerenja osciloskopom. 

 


2.1 Cilj i zadaci nastavnih područja

Tehnologija zlatarstva( 3. godina=128 sata)

 

Br

Nastavno područje

 

Cilj (znanja i umijeća)

 

Sadržaj

1

2

3

4

1.

 

Povijesni pregled srebra

    Upoznati se s povijesnim činjenicama o srebru.

 

Srebro na tlu  Europe.

Suvremeno srebro.

Umjetnička obrada srebra

Metali i žigovi.

2.

Plemeniti materijali

Opisati plemenite metale.

 

 

 

.

Nalazišta, istraživanja, dobivanje, povijesno značenje, trgovački naziv.

Legure plemenitih metala

Rastopljivost metala i dijagrami stanja-uvod.

Rubni sustavi legiranja Au – Ag – Cu.

Trokomponentni sustav Au - Ag - Cu – uvod

Koncentracijski trokuti i vertikalni presjeci

Termička, tehnološka i mehanička svojstva legura.

Račun legiranja.

Praktične legure zlata.

Slitine  Au-333 i Au-375.

Legura zlata Au-585 i Au-750.

Ostale slitine.

 

3.

 

Nemetalni materijali

 

Razlikovati i opisati nemetalne materijale

Slonova kost

Sedef

Kornjačevina

Rog

Drvo

 

4.

 

Osnovne zanatske tehnike

 

Opisati i znati primijeniti osnovne zanatske tehnike u zlatarstvu

Radionica zlatarskog majstora. Oprema radione. Radno mjesto.

Postupak skidanja strugotine. Stvaranje strugotine. Geometrija rezanja.

Piljenje.

Karakter rada pile. Rezbarska lisna pila. Turpijanje.

Podjela turpija. Rukovanje, održavanje i spremanje.

Alati za držanje predmeta izrade.

Bušenje.

Ručna i električna bušilica. Bušilice.

Djelovanje svrdla. Vrste svrdala..

Glodanje.

Način rada glodalice. Mali frezer (glodalica).

Tokarenje.

Mogućnosti primjene. Način djelovanja. Tokarski stroj. Prihvat komada za obradu. Prihvat alata. Okretno dlijeto.

Kovanje.

Pojam. Postupak preoblikovanja pri kovanju. Čekići. Nakovnji. Održavanje alata. Djelovanje raznih oblika čekića na izrađevinu. Pred-kovanje. Kovanje u kalupima.

Savijanje.

Promjena strukture. Kliješta za savijanje. Savijanje žice. Savijanje lima. Savijanje šarnira. Izrada lanaca s ušicama. Filigran.

Vježbe za izobrazbu struke.

 

 

 

5.

 

Radovi pri kovanju srebra

 

Stjecanje znanja koje će omogućiti stručnu i kvalitetnu uporabu tehničko-tehnološke i druge informatizacijske dokumentacije potrebne za izvođenje radova i praćenje novih načina konstruiranja  sastavnih dijelova proizvoda od srebra

 

Podlošci i lovački nakit.

Pomične spajalice.

Zatvarači lančića i narukvica.

Broširanje.

Funkcijski i ukrasni elementi.

Igla, šarnir i broševi s kukicom.

Zatvarač s priključnicom.

Nakit za uši.

Mehanika kopči od manšeta.

6.

Preoblikovanje s alatnim strojevima

Stjecanje znanja koja će omogućiti stručnu i kvalitetnu uporabu alata, uređaja i strojeva u strojarskoj obrtničkoj radionici,

Stjecanje znanja koja će omogućiti stručnu i kvalitetnu uporabu alata, uređaja i strojeva u zlatarskoj industrijskoj i obrtničkoj radionici.

 

Ponavljanje znanja o potrebnim alatima, uređajima i strojevima u strojarskoj radionici.

Ponavljanje znanja o potrebnim alatima, uređajima i strojevima za uporabu u zlatarskim obrtničkim radionicama.

Vrste, namjena i čuvanje konvencionalnih i specijalnih alata, uređaja i strojeva.

Održavanje alata, uređaja i strojeva koji se uporabljuju u zlatarskom obrtu.

Organiziranje obrtničke zlatarske proizvodnje i mjere zaštite. Štednja energije u zlatarskoj obrtničkoj radionici.

Rezanje.

Pojam. Podjela reznih alata. Postupci pri rezanju. Iskorištavanje radnog materijala.

Savijanje.

Jednostavno savijanje. Savijanje valjanjem.

Savijanje pomoću kalupa. Štancanje pomoću kalupa. Utiskivanje.

Savijanje žice.

Proizvodnja lanaca.

Ekologija i mjere očuvanja okoliša pri zlatarskoj proizvodnji.

 

7.

Tehnike spajanja

Pokazati metode rada kod jednostrukog i višestrukog lemljenja.

Savladati tehnologiju plinskog zavarivanja.

Upoznati se s postupkom dobivanja granula.

Naučiti primjenjivati tijekom izvođenja radnih operacija spajanja potrebne mjere zaštite od ozljeda te brinuti o zaštiti čovjekova okoliša.

Lemljenje.

Razjašnjavanje pojmova. Lemovi. Sredstva  za taljenje. Izvori  topline.  Podloge za lemljenje. Postupak mekog lemljenja. Postupak tvrdog lemljenja.

Zavarivanje. Osnove. Plinsko zavarivanje.

Granuliranje.

Lijepljenje.

Ljepila. Kitovi. Učvršćivanje materijala za porubljivanje. Spajanje metalnih dijelova. Uređaji i sredstva za lemljenje, plinsko zavarivanje, lijepljenje.

8.

Završne tehnike

Opisati završne tehnike.

Opisati vrste i oblike brušenja.

Poznavanje završnih tehnika kod izrade nakita i ostalih proizvoda iz plemenitih materijala.

Brušenje i poliranje.

Razjašnjavanje pojmova. Postupci pri brušenju i poliranju. Pomoćna sredstva i alati. Metode rada.

Obrada u rotirajućim bubnjevima (trombli). Čišćenje zaprljanih predmeta.

Luženje i čišćenje. Sušenje robe.

Močenje u otopini sumporne kiseline. Srebro i i legure srebra. Zlato i legure zlata. Bakar i legure bakra.

Pozlaćivanje u vatri.

9.

Posebne tehnike

Opisati tehnike nijeliranja i emajliranja.

Objasniti obradu površine jetkanjem.

Pokazati oblikovanje površine rezbarenjem i graviranjem.

Nijeliranje.

Emajliranje.

Tehnika intarzije.

Tehnika graviranja.

Rezbarenje u kovini.

Jetkanje.

10.

Galvaniziranje

Upoznati postupke galvanizacije i zaštite radi povećanja estetike i komponenata ukrasnih predmeta.

Teorija iona i disocijacije. Izlučivanje metala bez vanjskog izvora struje.

Elektrokemijsko nanošenje sloja.

Teorijske osnove. Galvanski uređaji. Galvansko posrebrivanje. Galvansko pozlaćivanje.

Rodiniranje. Galvanoplastika. Galvansko oblikovanje. Rashodovanje potrošenih elektrolita.

11.

Funkcionalni sastavni dijelovi

Steći vještine u tehnologiji izrade složenih ukrasnih predmeta iz jednostavnih funkcionalnih sastavnih dijelova nakita.

Upoznati se sa serijskom izradom funkcionalnih sastavnih dijelova nakita.

Savladati  tehnologiju izrade i spajanja funkcionalnih sastavnih dijelova nakita.

 

Podnošci.

Lovački nakit.

Pomične spajalice

Spajalice u formi ušica. Šarnirske spajalice. Kapičasto spajanje. Spajanje na zatike. Spajanje s klinićima. Pomično spajanje podnožaka.

Zatvarači lančića i narukvica.

Metoda proizvodnje. Funkcijska analiza.

Broširanje.

Funkcijski i ukrasni elementi. Igla i šarnir. Broševi s kukicama. Zatvarač s priključnicom.

Nakit za uši.

Mehanika kopči kod manšeta

12.

Radovi pri popravcima

Steći vještinu procjena dragocjenosti.

Upoznati tehniku utvrđivanje oštećenja.

Savladati tehnologiju popravaka.

 

Radovi pri popravcima.

Opća načela.

Preuzimanje popravka.

Drago kamenje u radionici.

Opći popravci.

Specijalni popravci.

Promjena širine prstena.

 

13..

 

Mineralogija

 

Stjecanje znanja koja će omogućiti poznavanje procesa nastanka minerala, njihovih svojstava i njihovu sistematiku s fiziografijom.  

 

Morfologija minerala. Unutrašnja građa minerala. Kemijska svojstva minerala. Fizikalna svojstva minerala.

Geneza ili postanak minerala. Elementi. Sulfidi. Halogenidi. Oksidi. Karbonati. Nitrati. Sulfati. fFosfati. Silikati.

Organski minerali: jantar.

 

14.

 

Drago i poludrago kamenje

(gemologija)

 

Opisati svojstva dragulja i poludragulja

 

Tvrdoća, stupnjevanje i obradba,

Klasifikacija prema međunarodnim oznakama,

Označavanje prema međunarodnim oznakama.

Izbor kamena, način ugradnje ili vezivanja prema obliku stakla ili kamena.

Oblikovanje i prikazivanje nakita s ugrađenim dragim i poludragim kamenom.

 


 

6.4. Nastavni predmet: Oblikovanje

 

Razred: drugi (2.)

              treći (3.) /zlatar

 Tjedni (ukupni) fond sati:

2. razred 2 sata (70sati)

3. razred 2 sata ( 64 sata )

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika koji će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju:

 zlatar.

 

Zadaci:

 

Upoznati i uputiti učenike o zaštiti na radu, čuvanju zdravlja i zdrave čovjekove okoline.

Usvojiti znanja   koja omogućuju  estetsko i kvalitetno oblikovanje nakita.

Znati prikazati nakit, objekte, posude u raznim perspektivama.

Znati i upotrijebiti osnovna pravila crtanja pri oblikovanju nakita.

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske

           


 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Oblikovanje (2. godina=70 sata)

 

Br

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

2

3

4

 

1.

Osnove estetskog oblikovanja

Stjecanje znanja koje će omogućiti stručnu i kvalitetnu estetsku izradbu nakita, svjetovnih i sakralnih predmeta, obradba dragulja i dragog kamenja.

 

 

Uloga dizajna pri izradbi proizvoda umjetničkog značenja.

Stilovi, forme i principi oblikovanja i umjetničkog stvaranja.

Psihološki i sociološki čimbenici izbora ukrasnih proizvoda.

 

2.

Crtanje i slikanje

Prikazati nakit, objekte, posude u raznim perspektivama.

Izrada nacrta, skica i crteža:

- ogrlice,

-  prstena,

- naušnice,

- narukvice,

- broša.

Modeliranje nakita različitih vrsta i namjena.

3.

 

Oblikovanje jednostavnih ukrasnih predmeta

Upoznati se s osnovnim zahtjevima za mjere nakita s obzirom na namjenu,

 

Prsten.

Narukvica.

Broš.

 

4.

Osnove crtanja

Poznavati i upotrijebiti osnovna pravila crtanja.

 

Zakonitosti svjetla i sjena.

Fizikalni aspekti – vrste svjetlosti.

Psiholiški aspekti – smjer, količina i kvaliteta svjetlosti.

Rubovi sjene.

Tonske vrijednosti – olovka, olovka u boji.

 

 

 


2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

Oblikovanje (3. godina=64 sata)

 

Br

Nastavno područje

Cilj (znanja i umijeća)

Sadržaj

1

        2 

3

4

 

1.

Oblikovanje jednostavnih ukrasnih predmeta

Ponavljanje znanja o potrebnim tehnikama oblikovanja jednostavnih ukrasnih predmeta.

Izradba nacrta, skica i crteža:

- ogrlice,

- prstena,

- naušnice,

- narukvice,

- broša.

Modeliranje nakita različitih vrsta i namjena.

Bojanje nakita (emajl).

Proračun utrošenog materijala za izradbu nakita.

Proračun utrošenog materijala za doradu nakita.

Konstruiranje kalupa u zlatarstvu.

 

 

2.

Oblikovanje složenih ukrasnih predmeta

Ponavljanje znanja o potrebnim tehnikama oblikovanja složenih  ukrasnih predmeta

Plastično preoblikovanje površina: lomljenjem ploha (nakit za uši, igle itd.).

Razlika poredaka, ritma i takta: promjena izgleda raznim veličinama oblika i ploha kod ogrlica i narukvica.

 

3.

Vježbe izrade modela i crteža

Razvijati različite oblike iz geometrijskih osnovnih oblika pomoću umetaka, isječaka i proboja.

Slagati različite oblike i stvarati kombinacije oblika.

Prsten iz osnovnog oblika: kvadar cilindar, kugla itd.

 

Prsten u kombinaciji kvadra i cilindra, itd.

 


6.4. Nastavni predmet: Osnove tehničkih materijala

                                  

 

Razred: Prvi (1.), (sva zanimanja u strojarstvu)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja pravilnog izbora materijala i korištenje literature

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

            Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

 

 

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Uvod

4

-

-

4

2.

Sirovo željezo, dobivanje

2

-

-

2

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

2

-

-

2

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik

2

-

-

2

5.

Vrste, svojstva, primjena

i označavanje čelika i lijevanog željeza

6

-

-

6

5.

Obojeni metali i njihove legure

5

-

-

5

6.

Sinterirani materijali

4

-

-

4

7.

Nemetali

8

-

-

8

8.

Goriva i maziva

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

            UKUPNO  SATI                                                     35          -                             35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove tehničkih materijala

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi,

- kristalografija i kristalizacija,

- dijagrami stanja.

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

Dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks,

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći,

- proizvodi visoke peći.

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom

- žilavi (nodularni) lijev

- tvrdi lijev

- kovkasti (temper) lijev

- čelični lijev

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

6.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

8.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

9.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nastavni predmet: Matematika u struci

                                  

 

Razred: prvi (1.)

            drugi (2.)

            treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 2  sata  (70 sati)

                                       2. razred 1 sat (35 sati)

                                       3. razred 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz matematike koja će se moći primijeniti u struci i zanimanju.

 

Zadaci

Ponoviti znanja i uvježbati vještinu računanja, potenciranju i korjenovanju.

Usvojiti znanja o jednadžbama prvog stupnja i linearnim odnosima veličina.

Usvojiti osnovna znanja o veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama.

Usvojiti osnovna znanja o proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

Usvojiti osnovna znanja o algebarskim operacijama i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o kvadratnoj jednadžbi i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Usvojiti osnovna znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Usvojiti osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju .

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

 

1.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika u struci

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.                Nastavno područje                            Broj sati po obrazovnim godinama

br.      

                                                                                  I.            II.       III       Ukupno

1.         Osnovne matematičke operacije                            

2.                  Potenciranje              

3.                              Korjenovanje                                   

4.         Jednadžbe prvog stupnja                 

5.         Veličine i jedinice                 

6.         Proračuni dužine i kutova                            

7.         Proračuni površine, volumena i mase

8.         Algebarske operacije

9.         Kvadratna jednadžba                                              

10.       Osnove trigonometrije                     

11.       Pravilo trojno                                   

12.       Postotni i kamatni račun

13.              Proračuni u zanimanju

14.       Osnovni proračuni troškova                                   

15.        Izrada kalkulacija u zanimanju                                           

            UKUPNO  SATI:                                          70          35         32        137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika u struci - prva godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Osnovne matematičke  Ponoviti znanja i uvježbati        Vrste brojeva.

            operacije                                 vještinu računanja.                   Zbrajanje i oduzimanje.

Množenje i dijeljenje.

Osnovne računske operacije s razlomcima.

2.         Potenciranje                            Znati i umjeti računati   Pojam potencije.

                                                           s potencijama.                         Zbrajanje i oduzimanje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Množenje i dijeljenje

                                                                                                          potencija.

                                                                                                          Potenciranje potencija.

 

3.         Korjenovanje                          Znati i umjeti računati   Pojam korjenovanja.

                                s korijenima.                               Računske operacije.

 

4.         Jednadžbe                               Znati i umiljeti računati  Općenito o jednadžbama..

i linearni odnos veličina s linearnim jednadžbama          Ekvivalentne jednadžbe.

s jednom nepoznanicom.          Linearne jednadžbe s                                                                          jednom nepoznanicom.

                                                           Upoznati odnose                      Omjeri i razmjeri, prosto

                                                           među veličinama                      pravilo trojno, postotni                                                                                                           račun.

                                                           Razumjeti sličnost                    Sličnost trokuta,

                                                           u trokutu                                  odnos stranica u trokutu, 

odnos stranica za 30°, 45°i      60°.

                                                           Upoznati vektorske veličine      Pojam vektorske veličine,

                                                                                                          zbroj vektora, množenje

                                                                                                          vektora s brojem

                                                           Prikazati linearne zavisnosti      Koordinatni sustav,

                                                                                                          jednadžba pravca.

 

5.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.          

                                                          Znati pretvoriti jedinice. Pretvorba jedinica.      

 

6.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                        njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

 

7.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   - ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa.

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          - kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         


 

 

Matematika u struci - druga godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                 3                                              4

1.         Algebarske operacije               Upoznati opće brojeve Kvadrat i kub binoma, i 

                                                           računanje s njima                     rastavljanje na faktore,

                                                                                                                      algebarski razlomci

                                                                                             

2.         Kvadratna jednadžba               Znati riješiti korijene                 Rješenja kvadratne

                                                           kvadratne jednadžbe.               jednadžbe, graf funkcije,

                                                                                                                      korijen negativnog broja.

                                                                                             

4.                  Trigonometrijske funkcije         Znati primijeniti                        Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

5.         Pravilo trojno                           Znati primijeniti            Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravilno trojno.            Složeno pravilo trojno.

 

6.         Postotni i kamatni račun           Znati primijeniti            Pojam postotnog računa.

                                                           postotni i kamatni račun.          Pojam kamatnog računa.


 

Matematika u struci - treća godina: Cilj i zadaci nastavnih područja

Red.    Nastavno područje                Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

br.

1                      2                                                  3                                             4

1.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje              vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

2.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

3.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                               Priprema za završni ispit.          struke i zanimanja.

 

 


6.6. Nastavni predmet: Osnove računalstva

                                  

 

Razred: prvi (1.)

           

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

                                  

Cilj: Osposobiti učenika za samostalno korištenje računala kao osnovnog alata u poslovanju.

 

Zadaci

Naučiti učenika da se koristi mišem i tipkovnicom.

Upoznati učenika s principima korištenja tekst procesora i tabličnih kalkulatora.

Upoznati učenika s korištenjem baza podataka i interneta.

Upoznati učenika s osnovnim pomagalima u programima za crtanje.

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Upoznavanje s računalom

Osnove korištenja Windowsa, služenje mišem                                                                                                       i montaže u sklopove

Crtanje (MS Paint), igranje Solitaire

2.

Služenje tastaturom

Služenje tastaturom

Prepisivanje teksta

3.

Oblikovanje teksta

Služenje alatima za oblikovanje teksta

Izrada dopisa

4.

Tablični kalkulator

Izrada tabličnog proračuna

Izrada kalkulacije materijala i rada

5.

Tablični kalkulator kao baza podataka

Korištenje sredstava za unošenje i analizu podataka

Izrada baze podataka u tekst procesoru

6.

Tekst procesor kao baza podataka

Povezivanje tekst procesora i baze podataka

Izrada cirkularnih pisama

7.

Baze podataka

Unošenje, pretraživanje i ispis podataka

Rad sa nekom bazom podataka

8.

Služenje pomoćnim sredstvima za crtanje

Korištenje pomoćnih sredstava za crtanje (grid, object snap, layers, blokovi)

Crtanje (MS Draw)

9.

Internet i e-mail

Korištenje interneta

Programi za internet i e-mail

 

Metodičke napomene:

Svu nastavu izvoditi kao praktični rad u računalnoj učionici.

 

Obveze učenika: Izraditi predviđene vježbe u sklopu nastave.


6.7. Nastavni predmet: Tehničko crtanje                             

 

Razred: prvi (1.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1,5  sati  (53 sata)

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja iz tehničkog crtanja  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: zlatar

 

 

Zadaci

Znati i razumjeti čitati i primijeniti tehnički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda.

Moći izraditi jednostavne tehničke crteža.

Znati i moći  izraditi crteže i sheme  sklopova i sustava u zanimanju za koje se školuje.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

Provjera postignuća rada učenika

Grafički radovi prve godine:     Izrada i usmena analiza rada

1 – Standardi u tehničkom crtanju

2 - Kotirani prikaz predmeta u izometriji

3 - Kotirani ortogonalni prikaz  tijela

4 - Izrada radioničkog crteža

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

1. Ć. Koludrović, I.Koludrović-Harbić, R. Koludrović: Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijama, Ćiril Koludrović, Rijeka – priručnik

2. M. Žunar: Tehničko crtanje, Pučko otvoreno učilište, Zagreb - udžbenik

           

Tehničko crtanje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                         I .      II.        III.   Ukupno

1.         Tehničko crtanje

            Standardi  za tehničko crtanje                        4         -           -             4

            Prostorno prikazivanje i kotiranje                             10         -           -            10

            Pravokutno projiciranje i kotiranje                           16         -           -                        16       

            Presjeci                                                                    6         -           -               6

            Tolerancije, znakovi obrade                                    6         -           -               6

            Uprošćeno i shematsko crtanje                                6         -           -               6

            Izrada radioničkog crteža                                           5         -           -               5      

 

            UKUPNO  SATI                                                      53                -                53

 

 

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Tehničko crtanje (1. godina = 53 sata)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Vrste crteža i standardi  u tehničkom crtanju

Upoznati učenike s vrstama crteža i standardima i propisima

izrade tehničko-tehnološke dokumentacije.

                                                                                                                                               i montaže u sklopove

Vrste crteža.

Standardi u tehničkom crtanju:

- crte,

- formati crteža,

- mjerila,

- zaglavlja i sastavnice.

2.

Prostorno prikazivanje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u prostornim projekcijama.

Pojam prostornog prikazivanja.

Prikazivanje predmeta u

izometriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

dimetriji i kotiranje.

Prikazivanje predmeta u

kosoj projekciji i kotiranje.

3.

Pravokutno projiciranje i kotiranje

Znati prikazati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji. .

Znati kotirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji.

Znati skicirati predmete i jednostavnije sklopove u ortogonalnoj projekciji .

Osnovni pojmovi iz nacrtne geometrije:

- oktanti, ravnine, projekcije.

Nacrt, tlocrt, bokocrt.

Skiciranje ortogonalnih projekcija.

4.

Presjeci 

Znati nacrtati presjeke jednostavnih dijelova.

Puni presjeci.

Predočavanje presjeka šrafurom (sjenčanjem).

5.

Tolerancije,

znakovi kvalitete obrade                                    

Upoznati važnost tolerancija i znakova kvalitete obrade na tehničkim crtežima.

Znati izabrati tolerancije iz tablica.

Proračunati tolerancije provrta i osovine.

Prepoznati znakove kvalitete obrade na tehničkom crtežu.

Dužinske tolerancije.

ISO sustav tolerancija.

Dosjedi.

Postupci obrade i označavanje hrapavosti.

Stupnjevi i razredi površinske hrapavosti.

6.

Pojednostavljeno crtanje i kotiranje                               

Znati pojednostavljeno nacrtati i kotirati standardne dijelove.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju provrta, upuštenja i navoja.

Pojednostavljenja pri crtanju i kotiranju standardnih dijelova.

7.

Izrada radioničkog crteža

Znati i umjeti nacrtati i čitati prave radioničke crteže jednostavnih strojnih dijelova.

Vježba:

Izrada radioničkog crteža

 

6.8. Nastavni predmet: Osnove tehničke mehanike

                                  

 

Razred: drugi (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred - 2 sata  (70 sati)

                                     

 

Cilj: Stjecanje znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanju: zlatar

 

.

 

 

Zadaci

Upoznati zadatke i  zakone  tehničke mehanike.

Ovladati  osnovnim pojmovima statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz:

- osnova statike krutih tijela,

- područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača,

- područja trenja,

- područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva,

- kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja,

- dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

 

 1. Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 2. Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb

3.   Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

 

 

 

 

 

 

 

Osnove tehničke mehanike

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                        I .      II.        III.    Ukupno

1.         Uvod u mehaniku                                                                   5                           5

2.         Statika krutog tijela:                                                 

            - sustavi sila u ravnini                                                            12                        12

            - ravnoteža ravnih punih nosača                                           8                          8

            - određivanje težišta                                                               5                          5                                          

3.         Trenje                                                                                    5                          5

4.         Osnove čvrstoće                                                       15                        15

5.         Osnove kinematike                                                              10                       10

6.         Osnove dinamike                                                                  10                       10

 

 

            UKUPNO  SATI                                                                  70                       70

 

 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Osnove tehničke mehanike (2. godina = 70 sati)

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Uvod u mehaniku

Usvojiti pojmove veličina i jedinica u mehanici.

Naučiti pojam, zadatke i podjelu mehanike.

Naučiti osnovne zakone mehanike.                                                                                                                                i montaže u sklopove

Veličine i jedinice u mehanici.

Pojam, zadaci i podjela mehanike.

Osnovni zakoni mehanike.       

2.

Statika krutog tijela 

Usvojiti opće pojmove statike.

 

Upoznati osnovne elemente jednostavnih statičkih konstrukcija.

 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Opći pojmovi

Podjela statike.

Zakoni statike.

Sila kao vektor.

Veze i njihove reakcije.

Statički sustavi sila

Statički momenti sila.

Sustavi sila u ravnini

Sile djeluju na jednu točku:

- sastavljanje sila metodom plana

  sila

- rastavljanje sile u dvije

  komponente

- ravnoteža sila

- metoda projekcija

- analitički uvjeti ravnoteže

- statički određeni zadaci.

Sile djeluju na krutu ploču:

- statički moment sile

- Varignonov teorem

 - sprega sila

Grafostatika:

- metoda plana sila

- metoda Verižnog poligona

- sastavljanje sila raznog pravca

- grafički uvjeti ravnoteže.

Analitičko i grafičko razmatranje ravnoteže sila u ravnini:

- rješavanje jednostavnijih

   zadataka sila reakcija

   (analitički i grafički).

Ravnoteža ravnih punih nosača

Pojam, vrste, statički određeni i neodređeni nosači.

Određivanje momenata

 savijanja

– grafički i analitički.

Određivanje poprečnih i

uzdužnih sila

– grafički i analitički.

Rješavanje zadataka na:

- nosačima sa dva oslonca

- konzoli

- kontinuirano opterećenim

   nosačima.

3.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Pojam, vrste i uloga trenja u praksi.

Trenje klizanja.

Trenje valjanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

 

4.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                                                 i montaže u sklopove

Vrste naprezanja i opterećenja

Naprezanje na:

- vlak,

- tlak,

- savijanje,

- odrez,

- uvijanje,

- izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

5.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak kinematike

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

6.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

 

 

 

 

 

 


6.9. Nastavni predmet: Praktikum novih tehnologija:

                                       CAD -  CNC - CAM tehnologija

 

Razred: treći (3.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati:     3. razred 2 sata (64 sata)

                                               32 sata - CAD

                                               32 sata - CAM

Cilj

CAD: Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova s pomoću tehničkog crteža.

CAM: Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

Zadaci

CAD:

- upoznati i usvojiti osnove 2D-crtanja s pomoću računala,

- razvijati preciznost, točnost, urednost u izradbi crteža,

- shvatiti važnost komuniciranja s pomoću crteža, vrijednost crteža, odgovornost osobe koja

   izrađuje crtež i odgovornost osobe koja izrađuje predmet prema tehničkom crtežu.

CAM:

- upoznati sustave programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva,

- moći programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima.

 

 

Provjera postignuća rada učenika

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom za tehničko crtanje;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

 

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske


 

Praktikum: CAD – CNC -  CAM tehnologija (3. razred)

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R. br.              Nastavno područje                                    

                                                                                                          III.                   Ukupno

1.         CAD                                                                                      32                    32

            Crtanje s pomoću računala u dvije dimenzije

2.         CAM                                                                                     32                    32

            Osnove numeričkog upravljanja alatnim strojevima      

            (CNC glodalica ili obradni centar)      

 

            UKUPNO  SATI                                                                   64                    64

 

 

2. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Izborna nastava: CAD - CNC - CAM tehnologija

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

CAD  

Crtanje pomoću računala u dvije dimenzije

Osposobiti učenika za dvosmjerno grafičko komuniciranje u području strojarstva, tj. za zamišljanje dijelova i sklopova koji su prikazani tehničkim crtežima i  za prikazivanje zamišljenih dijelova i sklopova pomoću tehničkog crteža u CAD programu.

1.1.  Osnove  CAD programa

1.2. Otvaranje i spremanje crteža

1.3. Uporaba naredbi

1.4. Organiziranje crteža pomoću slojeva, boja i vrsta crta

1.5. Zadavanje koordinata

1.6. Postavljanje parametara crteža

1.7. Pregledavanje crteža

1.8. Uređivanje crteža pomoću osnovnih alata

1.9. Crtanje jednostavnih crta i likova

1.10. Crtanje krivulja

          točkastih objekata

1.11. Uređivanje crteža pomoću naprednih alata

1.12. Dobivanje informacija o crtežu i iz crteža

1.13. Kreiranje teksta

1.14. Crtanje kota

1.15. Kreiranje stilova kota i tolerancija

1.16. Iscrtavanje i ispis crteža 

2.

CNC - CAM

Osnove numeričkog upravljanja na CNC strojevima       

 

Osposobiti učenika da može programirati izradu jednostavnih dijelova na numerički upravljanim strojevima.

 

2.1.  Sastavni dijelovi i ustroj

        CNC stroja

2.2. Mjerni sustavi

2.3. Koordinatni sustav

2.4. Nulte i referentne točke

2.5. Vrste upravljanja

2.6. Alatni sustavi i korekcija

       alata

2.7. Program i programiranje

1.        Izrada predmeta na

       numerički upravljanom

      stroju

      

 

 

 


 

IZBORNI SADRŽAJI – 1. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove tehničkih materijala

                                  

 

Razred: Prvi (1.),  (sva zanimanja u strojarstvu)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja o tehničkim materijalima  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci

 

Upoznati vrste, osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog crteža, prema standardima i trgovačkim

oznakama.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

            Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava -  Osnove tehničkih materijala

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Upoznati najvažnije tehničke materijale u praksi.

Usvojiti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

Usvojiti osnovna znanja o metalografiji.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnove metalografije:

- osnovni pojmovi,

- kristalografija i kristalizacija,

- dijagrami stanja.

 

2.

Sirovo željezo

- dobivanje

Usvojiti osnovna znanja

o sirovom željezu.

dobivanje sirovog željeza:

- željezne rude, talionički dodaci

   i koks,

- visoka peć i procesi u visokoj

  peći,

- proizvodi visoke peći.

 

3.

Prerada sirovog željeza u lijevano željezo

 

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u lijevano željezo.

Prerada sirovog željeza:

- sivi lijev; lijevano željezo s

   lamelarnim grafitom,

- žilavi (nodularni) lijev,

- tvrdi lijev,

- kovkasti (temper) lijev,

- čelični lijev.

 

4.

Prerada sirovog  željeza u čelik.

Usvojiti osnovna znanja

o preradi sirovog željeza u čelik.

Postupci dobivanja čelika:

- Bessemerov i Thomasov 

postupak – konvertori.

- Siemens Martenov postupak.

- Postupak dobivanja čelika s upuhivanjem kisika.

- Elektro postupak dobivanja

čelika.

 

5.

Vrste, svojstva, primjena i označavanje čelika i lijevanog željeza

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

Podjela čelika.

Konstrukcijski čelici.

Alatni  čelici.

Označavanje čelika prema

standardima.

Označavanje lijevanog 

željeza prema standardima.

5.

Obojeni metali i njihove legure

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih obojenih metala i njihovih legura.

Osposobiti izabrati određeni materijal prema zahtjevu tehničkog

crteža, prema standardima i

trgovačkim oznakama.

Osposobiti učenika na

samostalno korištenje

literature i drugih izvora

podataka iz područja

tehničkih materijala.

 

Vrste obojenih metala i

njegovih legura.

Teški obojeni metali.

Legure teških obojenih

metala.

Laki metali.

Legure lakih metala.

6.

Sinterirani materijali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, postupku izrade, svojstvima i primjeni najvažnijih sinteriranih materijala.

Postupak izrade.

Sinterirani željezni materijali.

Sinterirani obojeni metali.

Tvrdi metali.

Oksidno keramički rezni

materijali.

7.

Nemetali

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih nemetala.

Vrste nemetala.

Plastične mase.

Drvo, guma, koža, tekstil.

Staklo, porculan, azbest.

 

8.

Goriva i maziva

Usvojiti osnovna znanja

o podjeli, svojstvima i primjeni najvažnijih goriva i maziva.

Goriva.

Maziva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: prvi (1.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  1. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrditi osnovna znanja o:

- veličinama i njihovim jedinicama kao i njihovim pretvorbama,

- proračunima dužina, kutova, površina, volumena, oplošja i masa likova i tijela.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova:

- vještine: primjena znanja korištenjem literature:

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o.,, Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava:  Matematika u struci - prva godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Veličine i jedinice                     Naučiti osnovne veličine.          Veličine.

                                                        Znati pretvoriti jedinice.   Pretvorba jedinica.      

 

2.         Proračuni dužina                      Znati i umjeti proračunati          Proračuni podjele dužine.

i kutova                                   podjelu dužine i kutova.           Proračuni opsega kruga i                                                                                                        njegovih dijelova.

                                                                                                          Proračuni razvijene dužine.                                                                                                     Pravokutni trokut -

                                                                                                          Pitagorin poučak.

                                                                                                          Trigonometrijske funkcije                                                                                                       pravokutnog trokuta.   

 

3.         Proračuni površina                   Znati i umjeti proračunati          Proračuni površina:

volumena, oplošja i mase         površinu, volumen,                   - ravni likovi,

                                                           oplošje i masu likova i tijela.     krug, dijelovi kruga, elipsa

                                                                                                          Proračuni volumena i

                                                                                                          oplošja tijela:

                                                                                                          - kocka, kvadar, piramida

                                                                                                          valjak, stožac, kugla.

                                                                                                          Proračuni mase i težine.

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI SADRŽAJI – 2. godina

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Ispitivanje tehničkih materijala

                                  

 

Razred: druga (2.)

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (35 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o ispitivanjima tehničkih materijala  koja će omogućiti  obavljanje  poslova u zanimanjima u strojarstvu.

 

 

Zadaci

 

Upoznati vrste i osnovne postupke ispitivanja najvažnijih tehničkih materijala.

Osposobiti učenika za  pripremu određenog materijala za ispitivanje.

Osposobiti učenike za razumijevanje rezultata ispitivanja prema zahtjevima crteža ili drugih podataka.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja (zadaci objektivnog tipa);

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literatura odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

            Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            udžbenik za prvi razred strojarske struke

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            metodički priručnik za nastavnike

Mijo  Matošević, prof: Tehnologija obrade i montaže,

                                            zbirka grafofolija u boji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava:  Ispitivanje  tehničkih materijala – druga  godina

 

 

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

 

1                  2                                     3                                             4

 

1.

Uvod

Ponoviti najvažnije tehničke materijale u praksi.

Ponoviti znanja o osnovnim svojstvima tehničkih materijala.

 

Značenje tehničkih materijala.

Podjela tehničkih materijala.

Osnovna svojstva tehničkih

materijala.

Osnovne postupci ispitivanja

najvažnijih tehničkih materijala

2.

Radionička ispitivanja

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima radioničkih ispitivanja.

Moći samostalno radionički ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Vrste radioničkih ispitivanja.

Utvrđivanje materijala prema površini.

Ispitivanje materijala iskrenjem.

Ispitivanje materijala prijelomom.

3.

Mehaničko – tehnološka ispitivanja

 

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima mehaničko - tehnoloških ispitivanja.

Moći samostalno ili u grupi ispitati pojedine skupine najvažnijih materijala.

 

Ispitivanje:

- vlačne čvrstoće,

- tlačne čvrstoće,

- čvrstoće na savijanje,

- žilavosti i umora,

- tvrdoće,

- limova.

 

4.

Ispitivanje materijala bez razaranja.

Usvojiti osnovna znanja o

postupcima ispitivanja materijala bez razaranja.

 

Magnetsko fluidna

defektoskopija.

Elektromagnetska defektoskopija.

Ispitivanje ultrazvukom.

Ispitivanje rendgenskim

zrakama.

 

5.

Ostali postupci ispitivanja materijala

Usvojiti osnovna znanja o ostalim postupcima ispitivanja materijala.

 

Metalografska ispitivanja.

Kemijska ispitivanja.

Spektralna analiza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: drugi (2.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz trigonometrije, pravila trojnog, postotnog i kamatnog računa

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrđivanje osnovnih znanja o trigonometriji i moći izračunati jednostavne zadatke s primjenom u praksi.

Utvrđivanje osnovna znanja o pravilu trojnom, postotnom i kamatnom računu i moći izračunati jednostavne zadatke.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

-         znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

-         - vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava: Matematika u struci - druga godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Trigonometrijske funkcije         Utvrditi primjenu                      Jedinična kružnica.

                                                           trigonometrijske funkcije.     Trigonometrijske funkcije.        

                                                                                                          Primjena trigonometrije.

                                                                                                          Pravokutni i kosokutni

                                                                                                          trokut.

                                                                                                          Mjerenje kuta.

 

2.         Pravilo trojno                           Utvrditi primjenu                      Jednostavno pravilo trojno.

                                                           pravila  trojnog.                       Složeno pravilo trojno.

 

3.         Postotni i kamatni račun           Utvrditi primjenu                      Pojam postotnog računa.

                                                         postotnog i kamatnog računa.    Pojam kamatnog računa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Vježbe iz osnova tehničke  mehanike

 

 

 

Razred: drugi (2.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  2. razred 1  sat  (35 sati)

                                  

Cilj: Utvrđivanje  znanja iz osnova tehničke mehanike koja će omogućiti  obavljanje  poslova u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Utvrditi  rješavanje jednostavnih zadataka iz:

- osnova statike krutih tijela,

- područja osnovnih proračuna sila i njihovih momenata,

- područja trenja.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz:

- područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva,

- kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja,

- dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

 1. Špiranec V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 2. Kruz V. : Tehnička mehanika, ŠK, Zagreb
 3. Meter V. Tehnička mehanika, Birotehnika, Zagreb

 

 

 

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

Izborna nastava: Vježbe iz osnove tehničke mehanike – druga  godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja

Br.      Nastavno područje     Cilj (znanja i umijeća)                       Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Statika krutog tijela 

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz osnova statike krutih tijela.

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja ravnoteže punih jednostavnijih nosača.

 

Osnovni proračuni sila:

- sastavljanje u istom pravcu,

- paralelogram sila,

- rastavljanje sile u dvije

  komponente.

Proračuni momenata sila:

- poluga,

- sila reakcija u osloncima,

- kosina, klin, vijak, kolotura

2.

Trenje

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja trenja.

 

Sile trenje klizanja.

Rješavanje zadataka na primjerima iz prakse (trenje na kosini, vijku, klinu, ležaju.

3.

Osnove čvrstoće

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz područja čvrstoće, a primijenjeno na elementima strojeva.

                                                                                                                         i montaže u sklopove

Vrste naprezanja i opterećenja.

Naprezanje na:

- vlak,

- tlak,

- savijanje,

- odrez,

- uvijanje,

- izvijanje.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva.

4.

Osnove kinematike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz kinematike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak kinematike.

Jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko kružno gibanje.

Jednoliko ubrzano i usporeno gibanje.

Srednja brzina.

Slobodni pad i hitac uvis.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

5.

Osnove dinamike

Znati i moći  riješiti jednostavne zadatke iz dinamike, a primijenjeno u elementima strojeva i tehnologiji zanimanja..

 

Pojam i zadatak dinamike.

Mehanički rad.

Mehanička energija.

Mehanička snaga.

Mehanički stupanj iskoristivosti.

Količina gibanja.

Centrifugalna i centripetalna sila.

Rješavanje zadataka na primjerima iz elementa strojeva i tehnologije zanimanja.

 

IZBORNI SADRŽAJI – 3. godina

 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Matematika u struci

                                  

 

Razred: treći (3.)

                       

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred 1  sat  (32 sati)

                                  

 

Cilj: Utvrđivanje osnovnih znanja iz matematike,  mehanike i elemenata strojeva

        s  primjenom u struci i zanimanju.

 

 

Zadaci

 

Znati i moći primijeniti osnovna matematička znanja u zanimanju.

Utvrditi osnovna znanja o troškovima i moći izračunati jednostavnu kalkulaciju.

Znati i moći  koristiti stručnu literaturu.

Osposobiti  za cjeloživotno školovanje.

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja, kao i izradom praktičnih radova;

- vještine primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

Matošević M.: Stručni račun 1, Priručnik i zadaci u naukovanju, “UM”d.o.o., Nova Gradiška

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

           

 

Napomena: Vježbe je moguće izvoditi na dva načina:

 

- klasičnim računanjem,

- radom na računalu uz primjenu korisničkog programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborna nastava: Matematika u struci - treća godina

 

Cilj i zadaci nastavnih područja:

 

Red.    Nastavno područje               Cilj (znanja i umijeća)            Sadržaj

br.

1                      2                                                   3                                            4

1.         Proračuni u struci                     Praktična primjena znanja        Izrada zadataka iz

i zanimanju                                                                              struke i zanimanja.

 

2.         Izračun troškova                      Poznavanje troškova i Materijalni troškovi,

                                                           njihovo izračunavanje              vrijeme izrade, ukupni

                                                                                                          troškovi izrade, cijena

                                                                                                          proizvoda ili usluge,

                                                                                                          izračun norme.

 

3.         Kalkulacija                              Obračun posla i zarade            Izrada predračuna za

                                                                                                          jednostavniji posao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Konstruiranje

                                  

 

Razred: treći (3.)

           

 

Tjedni (ukupni) fond sati:  3. razred;  1  sat  (32 sata)

                                      

Cilj: Stjecanje znanja elemenata strojeva  koja će omogućiti  samoobrazovanje i usavršavanje   poslova u struci i  zanimanju: strojarstvo - zlatar.

 

Zadaci

 

Grafički radovi: Izrada i usmena analiza rada   

1 – Konstrukcija krivulje

2 – Konstrukcija presjeka valjka i crtanje mreže

 

 

Provjera postignuća rada učenika:

- znanje: poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja ocjenjuje se usmenim i pismenim  ispitivanjem sadržaja kao i izradom praktičnih radova;

- vještine: primjena znanja korištenjem literature;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske

 

Konstruiranje

 

1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

R.br.               Nastavno područje                                     Broj sati po obrazovnim godinama

                                                                                                          II.                    Ukupno

Konstruiranje

Crtanje krivulja                                                          

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

 

            UKUPNO  SATI                                                                              32            32


 

2.1. Cilj i zadaci nastavnih područja

 

Konstruiranje  3. godina = 32 sata)

Br.      Nastavno područje       Cilj (znanja i umijeća)                     Sadržaj

1                  2                                     3                                             4

1.

Geometrijske konstrukcije i konstrukcije krivulja

Znati nacrtati osnovne krivulje koje imaju primjenu na strojnim elementima.                                                                                                                 i montaže u sklopove

Konstrukcija:

- elipsa,

- hiperbola,

- parabola,

- Arhimedove spirale,

- cikloide,

- evolvente.     

2.

Presjeci geometrijskih tijela i razvijanje plašteva    

Znati nacrtati presjeke osnovnih geometrijskih tijela.

Znati razviti plašteve presjeka osnovnih geometrijskih tijela.

Presjek:

- valjka i razvijanje plašta,

- stošca i razvijanje plašta,

- kugle i razvijanje plašta,

- prizme i razvijanje

plašta,

- piramide i razvijanje

plašta.

 

 


Nastavni predmet: Izborna nastava

Primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta

                                  

Razred: treća (3.)

 

Zanimanja: zlatar

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat (32 sati)

 

Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina o primjena kompjutorskih korisničkih programa u nastavi stručnih predmeta.

 

Zadaci

 

Upoznati se s korisničkim programima u struci i zanimanju.

Osposobiti učenika za  primjenu kompjutorskih korisničkih programa.

Osposobiti učenika na samostalno korištenje literature i drugih izvora podataka iz područja tehničkih

materijala.

Steći potrebna znanja za samoobrazovanje i usavršavanje u struci i zanimanju.

 

Provjera postignuća rada učenika:

 

- vještine: primjena znanja korištenjem literature i pravilno rukovanje alatom i pravilno izvođenje pojedinih operacija;

- zalaganje: sudjelovanje učenika u usvajanju nastavnih sadržaja.

 

Literatura za učenike i nastavnike:

            Literaturu odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ili Zavod za školstvo Republike Hrvatske, i :

 

CD – Datenbank  Metalltechnik: CD s formulama i tablicama za interaktivno učenje

 

Područja korisničkih programa izborne nastave:

 

 1. Tehničko komuniciranje i standardi
 2. Proizvodna tehnika

 


 7. ISPITNI KATALOG - POMOĆNIČKI/ZAVRŠNI ISPIT

 

Nastavni predmet:

 Ispitni cilj:

Provjera znanja i vještina potrebnih za zanimanje.

Način provjere znanja i umijeća:

-         pismeno,

-         praktični uradak ili radne probe.

 

Znanja i umijeća koja se provjeravaju i ocjenjuju na završnom ispitu:

 

Sadržaj

Znanja i vještine

Nastavna i radna sredstva

Tehnologija zlatarstva

Tehničko crtanje

Oblikovanje

Matematika u struci

 

Znanja: standardizirani TEST

 

Testovi

Priručnik

Praktični dio

Vještine: Standardizirane

- radne probe

- praktični uradak

Dokumentacija

Predmet obrade

Alati, uređaji i strojevi

 

I.

 

Svrha pomoćničkog ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje zlatar (Narodne novine, br. 84/ 97.), nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

II.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

III.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

1.      Izrada lanca iz plemenitih metala i slitina

2.      Izrada i montaža ukrasnih okvira i okvira nakita

3.      Izrada nakita i dijelova nakita ručnim alatima

4.      Izrada dijelova nakita lijevanjem

5.      Izvođenje radova iz draguljarske tehnike

6.      Održavanje lanaca, nakita i dragulja

7.      Izbor, rukovanje i skladištenje plemenitih metala i organskih materijala

8.      Ispitivanje i mjerenje dimenzija, oblika, masa i svojstava materijala

Ispitanik mora u zadanom roku, primjereno pomoćničkom statusu, izraditi uradak ili obaviti radnu probu.

 

POMOĆNIČKI URADAK

Vrsta uratka

Opis uratka

Izrada lanca

 

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu izradu lanca, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi lanca iz plemenitih metala i slitina. Lanac mora biti od karika različitih profila, ne smije biti lijevana, a može imati strojno izrađene i gotove dijelove. Lanac mora imati jedan dragi ili ukrasni kamen.

Izrada prstena

Kandidat mora znati izabrati alate  za ručnu izradu prstena, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi prstena iz plemenitih metala i slitina. Prsten mora biti izrađen  ručno, bez lijevanih - ali može imati gotove prešane dijelove. Prsten mora imati jedan dragi ili ukrasni kamen. Površina mora biti polirana.

Izrada narukvice

 

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu izradu narukvice, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi narukvice iz plemenitih metala i slitina. Narukvica mora biti od karika različitih profila, ne smije biti lijevana - a može imati  strojno izrađene i gotove dijelove. Narukvica mora imati jedan dragi ili ukrasni kamen.

Izrada broša

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu izradu broša, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi broša iz plemenitih metala i slitina. Broš mora biti izrađen ručno bez lijevanih - a može imati gotove prešane dijelove. Broš mora imati jedan dragi ili ukrasni kamen. Površina mora biti polirana.

Izrada naušnica

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu izradu naušnica, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi naušnica iz plemenitih metala i slitina. Naušnica mora biti izrađen ručno bez lijevanih - a može imati gotove prešane dijelove. Naušnica mora imati jedan dragi ili ukrasni kamen. Površina mora biti polirana.

Izrada funkcionalnih nakita

Kandidat mora znati izabrati alate za ručnu izradu, odrediti vrste i režime postupaka obrade i izvesti radne postupke pri izradi različitih funkcionalnih dijelova nakita (zglobovi i ušice, skrivene kukice, dijelove za gumbe za košulju, zatvarače na pritisak, na okretanje i vođenje te mehanizme za naušnice. Dijelovi moraju biti izrađeni ručno.

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izrada slitina i taljenje

Kandidat mora znati upotrebljavati alate i pribor za postupak taljenja, odabrati slitinu za taljenje, izračunati omjere pojedinih komponenata slitine i izvesti postupak taljenja.

Izrada okvira i stavljane kamena u okvire

Kandidat mora poznavati alate i pribor za izradu okvira, izraditi okvir za kamen i umjeti pričvrstiti kamen.

Izvođenje postupka mekog lemljenja

Kandidat mora znati izabrati alate  i pribor za meko lemljenje, odrediti način lemljenja  i spojiti uratke mekim lemljenjem.

Popravak nakita

Kandidat mora znati izabrati alate i pribor za popravak nakita i izvršiti popravak  nakita.

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

 

IV.

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

NASTAVNA PODRUČJA

 

1.      Povijest zlatarstva

2.      Metali

3.      Plemeniti metali

4.      Slitine (ili legure)

5.      Nemetalni materijali

6.      Osnove geometrijske optike

7.      Drago kamenje i ostali prirodni ukrasni materijali

8.      Električna struja

9.      Organizacija i zaštita u radionici, priprema, tijek i kontrola rada

10.  Obrada skidanjem strugotine

11.  Plastične obrade

12.  Zaštita i fina obrada površine

13.  Elementi i postupci spajanja

14.  Montaža dijelova i sklopova

15.  Toplinska obrada

16.  Lijevanje

17.  Osnove crtanja i tehničkog crtanja

18.  Osnove oblikovanja

19.  Vježbe izrade modela i crteža

20.  Matematičke i računske osnove

21.  Izračunavanje plaća

22.  Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina

23.  Izračunavanje troškova

24.  Razne kalkulacije

 

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Izrada crteža i dizajniranje uratka

0 – 10

Priprema radnog mjesta i red  u zlatarskim radionicama

0 – 10

Izbor postupaka, pribora, alata i materijala na osnovi tehničke dokumentacije

0 – 10

Izvođenje postupaka  izrade zadanog uratka

0 – 30

Način rukovanja ručnim alatima i priborom

0 – 15

Brzina i spretnost te vrijeme izrade uratka

0 – 15

Racionalnost u trošenju materijala i energije

0 – 10

Korištenje tehničko-tehnološke dokumentacije

0 – 10

Mjerenja i ispitivanja gotovih uradaka

0 – 10

Mjere zaštite na radu

0 – 10

Završni izgled uratka

0 –10

UKUPNO BODOVA

140

 

 

 

 

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

II.  STRUČNO-TEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan ( 1 )

 

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-74

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.