Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S

NN 113/2004 (16.8.2004.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

2170

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01 i 153/02), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na sjednici održanoj 9. srpnja 2004. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02, 7/02, 16/02, 126/02, 158/02, 89/03 i 204/03), u Prilogu 2. Pravilnika – ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S, u točki B - ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA, iza šifre »19 obveznik s osnove samostalne djelatnosti obrta, poljoprivrede i šumarstva te slobodnog zanimanja, koji plaća porez na dobit od tih djelatnosti, a djelatnost obavlja uz istovremeno radni odnos, u slučaju isplate poduzetničke plaće koja ulazi u rashod koji se može odbiti pri utvrđivanju poreza na dobit«, dodaje se nova šifra koja glasi:

»20 – obveznik doprinosa po osnovi primitka od druge samostalne djelatnosti i povremenoga nesamostalnog rada kada primitak od druge samostalne djelatnosti i/ili povremenoga nesamostalnog rada primi neposredno iz inozemstva ili od druge osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost.«

Članak 2.

U Prilogu 2. Pravilnika – ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S, u točki C.1. -ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA, šifra 52 mijenja se i glasi:

»52 – naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna zbog korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, do tri godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke odnosno više djece jednake dobi, posvojiteljski dopust, pravo na rad s polovicom radnog vremena do jedne ili tri godine života djeteta, zbog trudnoće ili dojenja djeteta, zbog korištenja prava na stanku za dojenje djeteta.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju Ob­ras­ca R-S stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-04-14075/004
Zagreb, 3. kolovoza 2004.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ljubo Jurčić, v. r.