Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

NN 119/2004 (30.8.2004.), Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

2210

Na temelju članka 7. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (»Narodne novine«, br. 43/96, 44/96 i 127/00), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I UVJETIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO TE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE IZ SREDSTAVA PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o postupku i uvjetima za priznavanje prava samo­stalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se postupak i uvjeti za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a čije umjetničko stva­ralaštvo i djelovanje neprijeporno predstavljaju zamjetan prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Pravilnikom se također utvrđuje postupak imenovanja i način rada stručnih povjerenstava.

Članak 2.

Samostalni umjetnik ima pravo podnijeti zahtjev da mu se doprinosi za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje plaćaju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: priznavanje prava na uplatu doprinosa).

Zahtjev iz prethodnog stavka rješava Stručno povjerenstvo za priznavanje prava samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) uz naknadno odobrenje ministra kulture, u postupku i prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Stručno povjerenstvo provodi i reviziju priznatih prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa.

II. DJELOKRUG I NAČIN RADA STRUČNOG POVJERENSTVA

Članak 3.

Članove stručnih povjerenstava i njihove zamjenike imenuju:

– Ministarstvo kulture – po 1 (jednog) predstavnika – člana i njegovog zamjenika,

– Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) – po 1 (jednog) predstavnika – člana i njegovog zamje­nika,

– Umjetničke strukovne udruge ili umjetničke strukovne udruge istog umjetničkog područja zajednički, – koje u članstvu okupljaju umjetnike s područja cijele Republike Hrvatske – 3 (tri) predstavnika – člana i potreban broj zamjenika u odnosu na broj umjetničkih strukovnih udruga iz pojedinih područja umjetničkih stvaralaštava (od kojih je najmanje jedan samostalni umjetnik).

Članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava imenovanih od umjetničkih strukovnih udruga, čine obvezno 1 (jedan) član ili zamjenik člana umjetničke strukovne udruge iz čijeg je djelokruga umjetničkog djelovanja podnositelj zahtjeva, a ostala 2 (dva) člana su predstavnici umjetničkih strukovnih udruga, prema zastupljenosti broja samostalnih umjetnika udruge iz primarnog područja umjetničkog stvaralaštva u HZSU.

Članak 4.

Upravni odbor HZSU-a, uz suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske, verificira popis umjetničkih strukovnih ud­ru­ga, koje imenuju članove i zamjenike članova stručnih povjerenstava, sukladno području djelovanja i broju povjerenstava kako su utvrđena člankom 15. ovog Pravilnika.

HZSU poziva umjetničke strukovne udruge da sukladno popisu iz prethodnog stavka i području djelovanja pojedinog povjerenstva imenuju članove i zamjenike članova stručnih povjerenstava.

Ako pozvane umjetničke strukovne udruge ne imenuju i ne dostave Stručnoj službi HZSU-a popis članova i zamjenika članova s potrebnim podacima u roku od 30 (trideset) dana od dana poziva, Upravni odbor HZSU-a će uz konzultaciju s predsjednicima umjetničkih strukovnih udruga koje to nisu učinile imenovati članove i zamjenike članova stručnih povjerenstava.

Za uvrštavanje na popis umjetničkih strukovnih udruga iz stavka 1. ovog članka, umjetnička strukovna udruga Upravnom odboru HZSU-a treba dostaviti:

– zahtjev za uvrštavanje na popis umjetničkih strukovnih udru­ga koje imenuju članove i zamjenike članova Stručnih povjerenstava,

– rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,

– Statut umjetničke strukovne udruge i

– broj članova umjetničke strukovne udruge – samostalnih umjetnika.

Članak 5.

Stručna povjerenstva rade kao kolegijalna tijela na sjednicama u propisanom sastavu iz članka 3. ovog Pravilnika.

Sjednice stručnih povjerenstava saziva HZSU. Članovi Struč­nog povjerenstva na svakoj sjednici biraju između sebe pred­sjedatelja.

Do izbora predsjedatelja stručnog povjerenstva sjednici pred­sjeda predstavnik HZSU-a.

Stručno povjerenstvo može raditi samo uz nazočnost svih 5 (pet) članova.

Iznimno, stručno povjerenstvo može raditi uz nazočnost 4 (četiri) člana, uz naknadnu pisanu suglasnost odsutnog člana Stručnog povjerenstva.

Stručno povjerenstvo javno glasuje o zahtjevu samostalnog umjetnika.

Odluka se donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova svih članova.

O radu sjednice stručnog povjerenstva vodi se zapisnik.

Članak 6.

Naknadu za rad članova i zamjenika članova Stručnih povjerenstava snose umjetničke strukovne udruge koje su ih imenovale, a Ministarstvo kulture za svoga člana.

Članak 7.

Članovi i zamjenici članova stručnih povjerenstava imaju mandat od 4 (četiri) godine.

Verifikaciju mandata članova stručnih povjerenstava i njihovih zamjenika imenovanih od ovlaštenih umjetničkih strukovnih udruga obavlja Upravni odbor HZSU-a.

Zbog nesavjesnog i neurednog obavljanja dužnosti, članovi stručnih povjerenstava i njihovi zamjenici mogu biti opozvani tijekom mandata.

Članu i zamjeniku člana stručnog povjerenstva, kojeg je imenovala ovlaštena umjetnička strukovna udruga, prestaje mandat prestankom članstva u umjetničkoj strukovnoj udruzi.

Umjetničke strukovne udruge i Ministarstvo kulture izvješ­ćuju HZSU o imenovanju, opozivu i prestanku mandata članu i zamjeniku člana u stručnom povjerenstvu.

III. POSTUPAK I KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE PRAVA SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 8.

Samostalni umjetnik može steći pravo na uplatu doprinosa ako uz bavljenje umjetničkim stvaralaštvom i djelovanjem kao jedinim i glavnim zanimanjem udovoljava kriterijima iz ovog Pravilnika.

Smatrat će se da je bavljenje umjetničkim stvaralaštvom i djelovanjem samostalnom umjetniku jedino i glavno zanimanje, ako u prethodne 3 (tri) godine nije ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za prethodne 3 (tri) godine veći od prosječno ostvarenog dohotka radnika u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Prethodni stavak se ne odnosi na podnositelje zahtjeva iz radnoga odnosa.

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Stručnom povjerenstvu, putem Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, u vremenu od 15. do 30. rujna tekuće godine.

Članak 9.

Uz zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa samostalni umjetnik treba priložiti:

a) osobni i umjetnički životopis,

b) potvrdu o mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj,

c) popis umjetnikovog javnog djelovanja u primarnom umjetnikovom stvaralaštvu, uz dokumentaciju o realizaciji u posljednjih 5 (pet) godina,

d) izvješće ovlaštene umjetničke strukovne udruge (s popisa iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika) primarnog umjetničkog stvaralaštva podnositelja zahtjeva o ispunjavanju brojčanih kriterija iz ovog Pravilnika,

e) potvrde porezne uprave o visini dohotka za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu),

f) izjavu o visini ukupno ostvarenog dohotka za prethodne 3 (tri) godine,

g) preslik radne knjižice i

h) preslik osobne iskaznice.

Članak 10.

Stručno povjerenstvo će razmatrati umjetničko stvaralaštvo i djelovanje podnositelja zahtjeva tijekom posljednjih 5 (pet) godina.

Pri razmatranju umjetničkog stvaralaštva i javnog djelovanja podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog Pravilnika, Stručno povjerenstvo neće usvojiti zahtjev podnositelja, iako udo­voljava brojčanim kriterijima iz ovog Pravilnika, za kojega drži da njegovo umjetničko djelovanje ne predstavlja zamjetan prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Stručno povjerenstvo također neće usvojiti zahtjev podnositelja, ako je ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak od samostalne umjetničke djelatnosti za prethodne 3 (tri) godine veći od bruto godišnje plaće uposlenog akademski obrazovanog umjetnika, sukladno važećim propisima o plaćama u javnim službama u prethodnoj godini (umnožak osnovice i koeficijenta složenosti poslova 1,90).

Bruto godišnju plaću uposlenog akademski obrazovanog umjetnika, sukladno važećim propisima o plaćama u javnim služ­ba­ma, za prethodnu godinu, utvrđuje Stručna služba HZSU-a.

Članak 11.

Rješenje o zahtjevu samostalnog umjetnika donosi Stručno povjerenstvo u postupku i prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Rješenje potpisuje predsjedatelj sjednice Stručnog povjerenstva. Ministar kulture naknadno odobrava rješenje Stručnog povjerenstva.

Protiv rješenja Stručnog povjerenstva kojim je odbijen zahtjev, podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu kulture u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka rješenja.

Članak 12.

Na osnovi rješenja Stručnog povjerenstva o priznavanju prava na uplatu doprinosa, HZSU prijavljuje samostalne umjetnike prema mjestu prebivališta u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, čime samostalni umjetnik stječe pravo na korištenje mirovinskog i invalidskog osiguranja te u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, čime samostalni umjetnik stječe pravo na korištenje zdravstvene zaštite.

Pravo iz prethodnog stavka samostalnom umjetniku teče od 1. siječnja sljedeće godine, odnosno od dana prestanka radnog odnosa, odnosno od prestanka osiguranja iz članka 17. stavak 1. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Samostalni umjetnik koji ne ostvaruje pravo na uplatu doprinosa, ima pravo sam uplaćivati te doprinose na osnovi potvrde umjetničke strukovne udruge.

KRITERIJI ZA PRIZNAVANJE PRAVA
SAMOSTALNIH UMJETNIKA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 14.

Samostalni umjetnik mora javno umjetnički djelovati prema sljedećim kriterijima:

1. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO

a) Književnici

– 2 objavljene knjige, ili

– 1 objavljena knjiga i 50 radova objavljenih u uglednim književnim revijama, listovima i medijima.

Objavljene knjige moraju imati nedvojbenu književnu vrijednost uz uvjet da su doživjele ozbiljnu kritičku recepciju.

b) Književnici – dramski pisci

– 3 izvedena ili objavljena dramska djela, ili

– 1 izvedeno ili objavljeno dramsko djelo i 4 izvedene radijske drame.

c) Znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkog stvaralaštva

– 2 objavljene knjige, ili

– 50 članaka objavljenih u dnevnom tisku, periodici ili medijima, ili

– 5 opsežnijih znanstvenih, teoretičarskih i kritičarskih radova, ili

– 15 referata objavljenih u stručnim časopisima ili periodici i medijima ili na znanstvenim skupovima i zbornicima, ili

– 2 objavljene knjige s područja povijesti kazališta, teatrologije ili kazališne kritike, ili

– 15 teatrologijskih ogleda ili referata objavljenih u književno-kazališnim časopisima ili na znanstvenim skupovima objav­ljenim u zbornicima, ili

– 15 ogleda, prikaza ili referata s područja muzikologije, po­vijesti glazbe i publicistike objavljenih u kazališnim časopisima, muzikološkim izdanjima, časopisima za kulturu i slično.

2. KNJIŽEVNOPRIJEVODNO STVARALAŠTVO

– 500 kartica objavljenih prijevoda književno relevantnih djela te književnih prijevoda u širem smislu (u obzir se neće uzimati kraćeni prijevodi objavljeni u roto tisku), ili

– 2 objavljene zbirke stihova u prijevodu, ili

– cjeloviti prijevodi u kulturnim, radijskim (iznimno u televizijskim) programima u opsegu od 500 kartica, ili

– 2 prevedene cjelovečernje drame objavljene ili izvedene u profesionalnim kazalištima, na radiju ili televiziji, ili

– kombinacija navedenih književnih žanrova priznaje se u opsegu od 500 kartica.

Kao umjetnički rad priznat će se osim prijevoda i stručna redakcija književnog prijevoda koja je kao takva navedena u impresumu knjige, te izvorni tekstovi o temama s područja stranih književnosti i kultura.

Književni prijevodi podnosioca zahtjeva moraju biti objav­ljeni kod nakladnika u Republici Hrvatskoj, a uzimat će se u obzir i relevantni prijevodi hrvatske književnosti objavljeni u priznatim inozemnim književnim nakladama i medijima.

3. KAZALIŠNO STVARALAŠTVO

a) Kazališni redatelji

– 3 kazališne režije u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

– 4 televizijske drame, ili

– 1 TV serija, ili

– 10 režija radiodrama, ili

– 12 režija ostalih formi (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, crtani filmovi i sl.).

b) Glumci

– 3 glavne ili veće uloge u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili,

– 2 veće ili 4 srednje uloge na filmu, televizijskoj seriji, u TV drami, ili

– 5 srednjih uloga u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili,

– 20 srednjih ili većih uloga u radiodramama.

c) Dramaturzi

– 3 realizirana dramaturgijska rada u profesionalnim kaza­lišnim produkcijama, ili

– 2 realizirana dramaturgijska rada u cjelovečernjem igranom filmu i 3 rada u dokumentarnom filmu, ili

– 3 realizirana dramaturgijska rada u radio dramskim ili televizijskim emisijama (igrane i dokumentarne emisije), ili

– objavljene najmanje 2 studije, 3 eseja i 6 prikaza s po­d­ručja dramaturgije (objavljene u kazališnim časopisima, zbornicima, knjigama i sl.).

4. FILMSKO STVARALAŠTVO

a) Redatelji

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 4 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarnih filmova filmske proizvodnje, ili

– 9 dokumentarnih filmova televizijske proizvodnje, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvodnji.

b) Snimatelji

– 2 cjelovečernja igrana filma, ili

– 4 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– 4 kratka igrana filma u filmskoj proizvodnji, ili

– 6 kratkih igranih filmova u televizijskoj proizvodnji, ili

– 5 dokumentarnih filmova u filmskoj proizvodnji, ili

– 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj proizvodnji, ili

– televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta.

c) Scenaristi

– 2 realizirana scenarija dugometražnih igranih filmova, ili

– 10 realiziranih scenarija kratkih ili dokumentarnih filmova, ili

– 5 realiziranih scenarija u animiranom ili lutkarskom filmu u ukupnom trajanju od 40 minuta.

d) Animirani, crtani i lutkarski film

1) Redatelji

– 40 minuta animiranog filma.

2) Glavni crtač

– 40 minuta animiranog filma.

3) Animatori

– 40 minuta animiranog filma.

4) Snimatelji

– 40 minuta animiranog filma.

Za sve kategorije ne uzimaju se u obzir reklamni animirani filmovi i spotovi.

e) Diplomirani filmski montažer i TV montažer

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 4 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarnih filmova filmske proizvodnje, ili

– 9 dokumentarnih filmova televizijske proizvodnje, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvodnji, ili

– 40 minuta montaže animiranog filma.

5. GLAZBENO STVARALAŠTVO

Skladateljstvo

a) Klasična glazba

– djela klasične glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 120 minuta javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji, od čega barem jedna skladba mora biti pisana za simfonijski orkestar.

b) Zabavna glazba

– djela zabavne glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 200 minuta, javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji.

U kategorijama a i b priznaje se i glazba za film i kazalište, ali ne i glazba za reklamne poruke i AVIZO glazba. Javne izvedbe u kategorijama a i b moraju biti u okviru priznatih festivala i koncertnih ciklusa ili izdane na nosačima zvuka, a prema struč­nim i umjetničkim kriterijima i standardima što potvrđuje odgo­va­rajuća umjetnička strukovna udruga.

Izvodilaštvo klasične glazbe

a) Operni pjevači

– 4 glavne uloge u najmanje 10 nastupa, ili

– 6 srednjih uloga u najmanje 10 nastupa.

b) Koncertni pjevači

– 5 nastupa s 2 različita programa.

c) Instrumentalisti

– 3 različita programa u 10 nastupa.

d) Dirigenti

– 3 različita programa u 10 nastupa.

e) Članovi komornih ansambala

– 15 nastupa s 3 različita programa s dvije praizvedbe doma­ćih djela.

f) Jazz

– 25 nastupa ili snimanja s najmanje 3 različita programa.

Izvodilaštvo zabavne, pop, rock i narodne glazbe

– sudjelovanje solista (vokalnih ili instrumentalnih) ili članova stalnih postava istaknutih glazbenih sastava na najmanje 200 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe za radijske ili televizijske potrebe, odnosno objavljene na nosačima zvuka koji se nalaze na uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, od toga najmanje 70 minuta u posljednjih 5 (pet) godina, ili

– glazbenici koji se duže od 20 godina bave glazbom kao osnovnim i jedinim zanimanjem a u tom su razdoblju sudjelovali kao solisti (vokalni ili instrumentalni) podliježu kriterijima iz prethodnog stavka osim kriterija koji se tiče posljednjih 5 (pet) godina.

6. BALETNO-PLESNO STVARALAŠTVO

Klasični balet

a) Plesači

– 3 glavne uloge u cjelovečernjim baletnim predstavama (klasičnog, modernog i nacionalnog repertoara) u nacionalnim institucijama u Republici Hrvatskoj ili adekvatnim institucijama u svijetu, ili

– od 10 do 40 solističkih uloga u cjelovečernjim baletnim predstavama (klasičnog, modernog i nacionalnog repertoara) u nacionalnim institucijama u Republici Hrvatskoj ili adekvatnim institucijama u svijetu.

b) Koreografi

– 4 kratke baletne koreografije u ukupnom trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– 1 cjelovečernja baletna predstava u trajanju od najmanje 60 minuta.

c) Koreografi folklorno-plesnog stvaralaštva

– 2 cjelovečernja programa u trajanju od po najmanje 70 minuta, ili

– 6 kraćih koreografija u ukupnom trajanju od 40 minuta.

Suvremeni ples

a) Plesači

– 3 različita programa u ukupnom broju od 15 izvedbi u priznatim prostorima ili na televiziji.

b) Koreografi

– 5 kratkih koreografija, ili

– 2 cjelovečernja programa u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta.

7. LIKOVNO I MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO

– 3 samostalne izložbe (ne s istom građom), ili

– 2 samostalne izložbe i 2 skupne - koncepcijske izložbe, ili

– 5 skupnih - koncepcijskih izložbi, ili

– 3 samostalna multimedijalna projekta, ili

– 2 samostalna i 2 skupna – koncepcijska multimedijalna pro­jekta, ili

– 5 skupnih multimedijalnih projekata (video, film, kompjutorska umjetnost, performance i drugi oblici suvremenog umjet­ničkog izražavanja) uz mišljenje umjetničke strukovne udruge, ili

– 5 nastupa/sudjelovanja na skupnim – koncepcijskim izlož­bama, ili

– 2 samostalne izložbe kiparskih djela izvedenih u kamenu, bronci, željezu, čeliku, drvu, staklu ili drugim materijalima, ili

– 1 samostalna i 2 skupne – koncepcijske izložbe, ili

– 5 žiriranih izložbi.

Umjetnička djela ostvarena izvan izložbenih prostora (freska, vitraj, mozaik, reljef, javna kiparska djela, medalje, tapiserije, grafičke mape, spomenički projekti i instalacije), priznat će se uz mišljenje umjetničke strukovne udruge.

Ostale umjetničke reference kao elementi za kombiniranje kriterija:

– zastupljenost umjetnika u stalnim prostorima muzeja, modernih galerija i javnih zbirki u zemlji i inozemstvu,

– umjetničke nagrade, zastupljenost u Enciklopediji hrvatske likovne umjetnosti,

– monografije, katalozi – knjige,

– recenzije u stručnim časopisima,

– stručni tekstovi i recenzije koje pišu likovni umjetnici objavljene u sredstvima javnog priopćavanja.

Samostalne izložbe priznaju se ako su priređene u institucijama ili izložbenim prostorima na području Republike Hrvatske, prema popisu uvaženih institucija i izložbenih prostora u Republici Hrvatskoj, koji je sastavni dio ovih kriterija i vrijedi za razdob­lje najviše do 4 (četiri) godine.

Izradba popisa ili izmjene i dopune popisa uvaženih institucija i izložbenih prostora isključivo su u nadležnosti svih HDLU-ova u Republici Hrvatskoj iz članka 4. stavak 1. ovog Pravilnika – zajednički.

Izradba popisa ili izmjene i dopune popisa uvaženih institucija i izložbenih prostora za naivne umjetnike je u nadležnosti Hrvatskog društva naivnih umjetnika (HDNU-a).

Umjetnički savjeti umjetničkih strukovnih udruga verificirat će popis uvaženih institucija i izložbenih prostora najmanje svake 4 (četiri) godine.

U smislu skupnih – koncepcijskih izložbi priznaju se:

– žirirane izložbe priređene u Republici Hrvatskoj;

– žirirane izložbe priređene u inozemstvu koje predstavljaju doprinos hrvatskoj likovnoj umjetnosti i kulturi;

– selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene u Republici Hrvatskoj uz mišljenje umjetničkih savjeta umjetničkih strukovnih udruga;

– selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene u inozemstvu uz mišljenje umjetničkih savjeta umjetničkih strukov­nih udruga;

– selektirane i koncepcijski profilirane izložbe priređene s ci­ljem predstavljanja i promicanja hrvatskih likovnih umjetnika i hrvatske likovne umjetnosti;

– međunarodne izložbe sufinancirane od Republike Hrvatske i

– likovno-umjetnički simpozij ili slični oblici umjetničkog djelovanja uz mišljenje umjetničkih savjeta umjetničkih strukovnih udruga.

8. PRIMIJENJENO LIKOVNO STVARALAŠTVO

a) Vrtna, pejzažna arhitektura i unutarnje uređenje prostora

– 3 velika realizirana projekta, ili

– 10 manjih realiziranih projekata, ili

– 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

– sudjelovanje na 2 žirirane izložbe i 3 realizirana rada.

b) Fotografija

– 3 samostalne izložbe s najmanje 50 radova, ili

– 6 skupnih žiriranih izložbi s različitim radovima, ili

– 3 fotomonografije, ili

– 3 veća realizirana projekta i 5 manjih realiziranih projekata od najmanje 20 radova.

c) Oblikovanje igračaka i lutaka

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 4 realizacije kompletnih postava lutaka u kazališnoj djelatnosti, lutkarskom filmu ili televizijskim lutkarskim emisijama.

d) Primijenjeno kiparstvo

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 10 umjetničkih djela postavljenih u javnim prostorima.

e) Keramika, porculan i staklo

– 3 samostalne izložbe različitih radova, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi različitih radova, ili

– 5 kompleksnih realiziranih radova (kolekcija).

Jedna kolekcija sadrži najmanje dvadeset radova.

f) Oblikovanje tekstila i kože

– 3 samostalne izložbe različitih radova, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi različitih radova, ili

– 10 kompleksnih kolekcija modela realiziranih u industriji (različitih radova).

Jedna kolekcija sadrži najmanje trideset modela.

g) Oblikovanje plemenitih kovina

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 5 kompleksnih realiziranih radova (kolekcija).

Jedna kolekcija sadrži najmanje dvadeset radova.

h) Oblikovanje odjeće

– 3 samostalne prezentacije različitih radova, ili

– 5 skupnih žiriranih prezentacija različitih radova, ili

– 10 kompleksnih kolekcija modela realiziranih u industriji (različitih radova).

Jedna kolekcija sadrži najmanje trideset modela.

i) Primijenjena djela iz područja kazališne, filmske i TV umjetnosti

– 20 samostalnih djela – projekata (scenografija i kostimografija, maske, scenski rekviziti), ili

– kostimografija u 2 dugometražna igrana filma, ili

– kostimografija u igranim televizijskim serijama u trajanju od najmanje 450 minuta, ili

– kostimografija u najmanje 6 televizijskih drama od kojih svaka u trajanju od najmanje 45 minuta, ili

– scenografija za 2 dugometražna igrana filma, ili

– scenografija za 40 minuta animiranog ili lutkarskog filma s najmanje 10 naslova, ili

– scenografija u televizijskim serijama odnosno televizijskim dramama u ukupnom trajanju od najmanje 240 minuta.

j) Oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa

– 5 sudjelovanja na skupnim žiriranim izložbama, ili

– 5 sudjelovanja na arhitektonsko-urbanističkim javnim na­tje­čajima, ili

– 20 radova realiziranih uz autorske projekte.

Pod javnim natječajima podrazumijevaju se i pozivni na­tječaji.

k) Restauratorska i oblikovno-fonička djela

– 3 velika realizirana autorska projekta, ili

– 5 manjih realiziranih autorskih djela (koautori).

l) Primijenjena djela likovne umjetnosti (karikature, ilustracije, strip i sl.)

– 50 objavljenih karikatura u dnevnom tisku ili časopisima, ili

– 50 objavljenih ilustracija u dnevnom tisku, časopisima, knjigama o umjetničkom stvaralaštvu i sl., ili

– 2 samostalne izložbe, ili

– 4 žirirane izložbe s različitim radovima.

Samostalne i skupne žirirane izložbe priznaju se ako su priređene u institucijama ili izložbenim prostorima na području Republike Hrvatske, prema popisu uvaženih institucija i izložbenih prostora u Republici Hrvatskoj, koji je sastavni dio ovih kriterija i vrijedi za razdoblje najviše do 4 (četiri) godine.

Izradba popisa ili izmjene i dopune popisa uvaženih institucija i izložbenih prostora, isključivo je u nadležnosti Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULU­PUH-a), odnosno svih ovlaštenih udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

9. ARHITEKTURA

– 2 velika projekta (autor), ili

– 5 manjih realiziranih projekata, ili

– 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

– sudjelovanje na dvije žirirane izložbe i realizirana 3 manja rada.

Velikim projektom u projektiranju stambenog prostora smatra se projektiranje stambenog prostora većega od 500 m2, a manjim projektom projektiranje obiteljske kuće i slično.

Pod javnim natječajima podrazumijevaju se i pozivni na­tječaji.

10. DIZAJN

– 3 složena realizirana djela, odnosno 3 samostalne izložbe, ili

– 10 jednostavnih realiziranih djela, odnosno 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 2 projekta nagrađena javnim natječajem i 3 realizirana manja projekta, ili

– 3 ostvarene autorske koncepcije izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu.

Članak 15.

Sukladno utvrđenim kriterijima iz prethodnog članka, utvr­đu­je se da u provedbi odredbi ovog Pravilnika djeluje po jedno stručno povjerenstvo za svako od sljedećih područja umjet­ničkog stvaralaštva:

1. KNJIŽEVNO I KNJIŽEVNOPRIJEVODNO STVA­RA­LA­ŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 1. i točke 2.),

2. KAZALIŠNO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 3.),

3. FILMSKO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 4.),

4. GLAZBENO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 5.),

5. BALETNO-PLESNO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 6.),

6. LIKOVNO I MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 7.),

7. PRIMIJENJENO LIKOVNO STVARALAŠTVO

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 8. osim kriterija koji se odnose na arhitekturu i dizajn),

8. ARHITEKTURA

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 9.; stavak a) točke 8. te podnositelje zahtjeva iz sekcije arhitekture),

9. DIZAJN

    (uključuje podnositelje zahtjeva iz točke 10. i podnositelje zahtjeva iz sekcije za graf. dizajn i vizualne komunikacije).

IV. POSEBNE ODREDBE

Članak 16.

Samostalni umjetnici bez završene odgovarajuće akademije ili fakulteta moraju imati najmanje 5 (pet) godina priznatog javnog umjetničkog djelovanja, uz ispu­njenje kriterija predviđenih ovim Pravilnikom.

Zbog specifičnosti njihove struke, ova se odredba ne odnosi na baletne i plesne umjetnike.

Samostalni umjetnici izvođači zabavne, pop, rock i narodne glazbe moraju imati najmanje 10 (deset) godina javnog umjet­ničkog djelovanja, uz ispunjenje kriterija predviđenih ovim Pravil­nikom.

Samostalni umjetnici koji imaju završenu odgovarajuću akademiju ili fakultet mogu nakon završetka studija podnijeti zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa, ako su ispunili kriterije iz članka 14. ovog Pravilnika, ali im se u javno djelovanje u primarnom umjetničkom stvaralaštvu neće priznati umjetničko stvaralaštvo ostvareno u okviru nastavnog programa.

Članak 17.

Samostalni umjetnik kojemu je priznato pravo na uplatu doprinosa treba najkasnije u roku 3 (tri) mjeseca, osim u posebnim slučajevima (rodiljni dopust, bolovanje, služenje vojne obveze, otkazni rok), podnijeti potrebnu dokumentaciju za prijavu u Hr­vat­ski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Smatrat će se da je samostalni umjetnik odustao od zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa ukoliko u roku iz stavka 1. ovog članka ne podnese potrebnu dokumentaciju te će se rješenje o priznavanju toga prava staviti izvan snage.

Članak 18.

Svake godine po donošenju proračuna Republike Hrvatske, HZSU izvješćuje umjetničke strukovne udruge o odobrenim sred­stvima za uplatu doprinosa samostalnim umjetnicima.

V. REVIZIJA PRIZNATIH PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 19.

Stručno povjerenstvo provest će:

– reviziju priznatih prava samostalnih umjetnika na temelju ukupno ostvarenog godišnjeg dohotka za prethodne 3 (tri) godine – svake 3 (tri) godine i

– reviziju priznatih prava samostalnih umjetnika na temelju umjetničkog stvaralaštva – svakih 6 (šest) godina.

Revizija na temelju ukupno ostvarenog godišnjeg dohotka, provest će se prema kriterijima iz članka 20. ovog Pravilnika.

Revizija na temelju umjetničkog stvaralaštva, provest će se prema kriterijima iz članka 21. ovog Pravilnika.

Reviziji na temelju umjetničkog stvaralaštva ne podliježu umjet­nici sukladno članku 25. ovog Pravilnika.

KRITERIJI ZA REVIZIJU PRIZNATIH
PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 20.

Revizija priznatih prava na temelju ukupno ostvarenog go­dišnjeg dohotka, obavit će se temeljem potvrda poreznih uprava o visini dohotka za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu).

Za reviziju priznatih prava iz stavka 1. ovog članka, samostalni umjetnik obvezan je u roku 30 (trideset) dana po dobivenoj obavijesti o pokretanju postupka revizije u HZSU dostaviti:

– zahtjev za daljnje ostvarivanje prava na uplatu doprinosa,

– potvrde porezne uprave o visini dohotka za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu) i

– izjavu o visini ukupno ostvarenog dohotka za prethodne 3 (tri) godine.

Samostalni umjetnik koji nije bio u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave, uz zahtjev za daljnje ostvarivanje prava na uplatu doprinosa, dužan je dostaviti:

– izjavu o ukupno ostvarenom dohotku od samostalne umjet­ničke djelatnosti i izjavu o ukupno ostvarenom dohotku izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu), s dokazima o istinitosti podataka danih u izjavi (potvrde isplatitelja).

Područni uredi Poreznih uprava Ministarstva financija Repub­like Hrvatske, omogućit će samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje uplaćuju iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, izdavanje potvrda o visini dohotka, najkasnije do kraja travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Samostalnom umjetniku koji je ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak od samostalne umjetničke djelatnosti za pret­hod­ne 3 (tri) godine veći od iznosa iz članka 10. stavak 3. ovog Pravilnika, prestaje pravo na uplatu doprinosa.

Samostalnom umjetniku koji je ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za prethodne 3 (tri) godine veći od prosječno ostvarenog dohotka radnika u Republici Hrvatskoj za prethodne 3 (tri) godine, prestaje pravo na uplatu doprinosa.

Članak 21.

Revizija priznatih prava na temelju umjetničkog stvaralaštva obavit će se prema sljedećim kriterijima:

1. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO

a) Književnici

– 2 objavljene knjige, ili

– 1 objavljena knjiga i 50 radova objavljenih u uglednim književnim revijama, listovima i medijima.

b) Književnici – dramski pisci

– 2 izvedena ili objavljena dramska djela, ili

– 1 izvedeno ili objavljeno dramsko djelo i 4 izvedene radijske drame.

c) Znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkog stvaralaštva

– 2 objavljene knjige, ili

– 3 neobjavljena znanstvena rada s pozitivnom recenzijom, ili

– 50 članaka objavljenih u dnevnom tisku, periodici ili medijima, ili

– 5 opsežnijih znanstvenih, teorijskih ili kritičarskih radova, ili

– 15 referata objavljenih u stručnim časopisima ili periodici i medijima ili na znanstvenim skupovima i zbornicima, ili

– 2 objavljene knjige s područja povijesti kazališta, teatrologije ili kazališne kritike, ili

– 15 teatrologijskih ogleda ili referata objavljenih u književno-kazališnim časopisima ili na znanstvenim skupovima objavljenim u zbornicima, ili

– 15 ogleda, prikaza ili referata s područja muzikologije, po­vijesti glazbe i publicistike objavljenih u kazališnim časopisima, muzikološkim izdanjima, časopisima za kulturu i slično.

2. KNJIŽEVNO PRIJEVODNO STVARALAŠTVO

– 700 kartica književno relevantnih tekstova, ili

– 2 cjelovečernje drame objavljene ili izvedene u profesionalnim kazalištima, na radiju ili televiziji, ili

– 2 objavljene zbirke stihova, ili

– objavljeni cjeloviti prijevodi u kulturnim radijskim (iznimno u televizijskim) programima u opsegu od 700 kartica. Kao umjetnički rad priznat će se osim prijevoda i stručna redakcija književnog prijevoda koja je kao takva navedena u impresumu knjige te izvorni tekstovi s područja stranih književnosti i kultura.

3. KAZALIŠNO STVARALAŠTVO

a) Kazališni redatelji

– 3 režije u profesionalnim kazališnim produkcijama, TV dra­mama, TV serijama, ili

– 10 režija radiodrama, ili

– 12 režija ostalih formi (znanstveno-obrazovne emisije, dječje emisije, crtani filmovi...).

b) Glumci

– 2 glavne uloge, ili 3 veće uloge, ili 4 srednje uloge u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

– 3 srednje uloge na filmu i televiziji, ili

– 12 značajnijih uloga u radiodramama.

c) Dramaturzi

– 3 dramaturgijska rada u profesionalnim kazališnim produkcijama, ili

– 1 dramaturgijski rad u cjelovečernjem igranom filmu i 3 rada na dokumentarnom filmu, ili

– 3 dramatizacijska rada u radio dramskim ili televizijskim emisijama (igrane i dokumentarne emisije), ili

– objavljene najmanje 2 studije, 3 eseja i 6 prikaza s po­dručja dramaturgije (objavljene u kazališnim časopisima, zbornicima, knjigama i sl.).

4. FILMSKO STVARALAŠTVO

a) Redatelji

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 3 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarnih filmova u filmskoj produkciji, ili

– 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj produkciji, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj produkciji.

b) Snimatelji

– 2 cjelovečernja igrana filma, ili

– 3 TV filma – svaki u trajanju od 60 minuta, ili

– 4 kratka igrana filma u filmskoj produkciji, ili

– 6 kratkih igranih filmova u televizijskoj produkciji, ili

– 5 dokumentarnih filmova u filmskoj produkciji, ili

– 7 dokumentarnih filmova u televizijskoj produkciji, ili

– televizijska serija ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta.

c) Scenaristi

– 2 realizirana scenarija dugometražnih igranih filmova, ili

– 10 realiziranih scenarija kratkih ili dokumentarnih filmova, ili

– 5 realiziranih scenarija u animiranom ili lutkarskom filmu u ukupnom trajanju od 30 minuta.

d) Animirani, crtani i lutkarski film

1) Redatelji

2) Glavni crtači

3) Animatori

4) Snimatelji

Za sve kategorije potrebno je 30 minuta animiranog filma. Ne uzimaju se u obzir reklamni filmovi i spotovi.

e) Diplomirani filmski montažer i TV montažer

– 2 dugometražna igrana filma, ili

– 3 televizijska filma svaki u trajanju od najmanje 60 minuta, ili

– televizijska serija (ostvarena filmskom ili elektronskom tehnikom) igranog ili dokumentarnog sadržaja u trajanju od najmanje 240 minuta, ili

– 5 dokumentarno umjetničkih filmova filmske proizvodnje, ili

– 7 dokumentarno umjetničkih filmova televizijske proizvodnje, ili

– 5 kratkih igranih filmova u filmskoj proizvodnji, ili

– 40 minuta montaže animiranog filma.

5. GLAZBENO STVARALAŠTVO

Skladateljstvo

a) Klasična glazba

– djela klasične glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 120 minuta javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji, od čega barem jedna skladba mora biti pisana za simfonijski orkestar.

b) Zabavna glazba

– djela zabavne glazbe u ukupnom trajanju od najmanje 200 minuta, javno izvedena u priznatim koncertnim prostorima, na radiju ili televiziji.

U kategorijama a i b priznaje se i glazba za film i kazalište, ali ne i glazba za reklamne poruke i AVIZO - glazba.

Javne izvedbe u kategorijama a i b moraju biti u okviru priznatih festivala i koncertnih ciklusa, odnosno organizirane od priznatih organizatora na profesionalno zadovoljavajućoj razini, ili izdane na nosačima zvuka.

Izvodilaštvo klasične glazbe

a) Operni pjevači

– 4 glavne uloge u najmanje 10 nastupa, ili

– 6 srednjih uloga u najmanje 10 nastupa.

b) Koncertni pjevači

– 5 nastupa s 2 različita programa.

c) Instrumentalisti

– 3 programa u 10 nastupa.

d) Dirigenti

– 3 programa u 10 nastupa.

e) Članovi komornih ansambala

– 15 nastupa s 3 programa.

f) Jazz

– 25 nastupa ili snimanja s najmanje 2 različita programa.

Izvodilaštvo zabavne, pop, rock i narodne glazbe

– najmanje 70 minuta umjetnički relevantne novosnimljene glazbe za radijske ili televizijske potrebe, odnosno objavljene na nosačima zvuka koji se nalaze u uobičajenoj prodajnoj mreži u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, kao solist (vokalni ili instrumentalni) ili član stalnih postava istaknutih glazbenih sastava.

6. BALETNO-PLESNO STVARALAŠTVO

Klasični balet

a) Plesači

– 35 baletnih izvedbi, ili

– 75 baletnih nastupa različitog repertoara.

b) Koreografi

– 2 cjelovečernja baleta u trajanju od 120 minuta, ili

– 10 kraćih baletnih koreografija u trajanju od 120 minuta.

c) Koreografi folklorno-plesnog stvaralaštva

– 2 cjelovečernja programa u trajanju od po najmanje 70 minuta, ili

– 6 kraćih koreografija u ukupnom trajanju od 40 minuta.

Suvremeni ples

a) Plesači

– 2 različita programa u ukupnom broju od 15 izvedbi u priznatim prostorima ili na televiziji.

b) Koreografi

– 5 kratkih koreografija, ili

– 2 cjelovečernja programa u ukupnom trajanju od najmanje 50 minuta.

7. LIKOVNO I MULTIMEDIJALNO STVARALAŠTVO

– 2 samostalne, ili

– 1 samostalna i 2 skupne – koncepcijske izložbe, ili

– 4 skupne – koncepcijske izložbe, ili

– 2 samostalna multimedijalna projekta, ili

– 1 samostalni i 2 skupna – koncepcijska, ili

– 4 skupna – koncepcijska multimedijalna projekta uz miš­ljenje umjetničke strukovne udruge, odnosno

– 4 nastupa/sudjelovanja na skupnim – koncepcijskim izlož­bama, ili

– 1 samostalna izložba kiparskih djela izvedenih u kamenu, bronci, željezu, čeliku, drvu ili staklu, ili

– 4 skupne – koncepcijske izložbe.

Umjetnička djela ostvarena izvan izložbenih prostora (freska, vitraj, mozaik, javna kiparska djela, reljef, medalje, tapiserije, grafičke mape, spomenički projekti i instalacije u javnim prostorima), priznat će se uz mišljenje strukovne umjetničke udruge.

Ostale umjetničke reference kao elementi za kombiniranje kriterija:

– zastupljenost umjetnika u stalnim prostorima muzeja, modernih galerija i javnih zbirki u zemlji i inozemstvu,

– umjetničke nagrade, zastupljenost u Enciklopediji hrvatske likovne umjetnosti,

– monografije, katalozi – knjige,

– recenzije u stručnim časopisima,

– stručni tekstovi i recenzije koje pišu likovni umjetnici objavljene u sredstvima javnog priopćavanja.

Samostalne izložbe priznaju se ako su priređene u umjet­ničkim institucijama ili izložbenim prostorima s popisa kao i za prijam. Odredbe o popisu iz kriterija za prijam vrijede i za reviziju. Odredbe o skupnim/koncepcijskim izložbama iz kriterija za prijam vrijede i pri reviziji.

Samo u iznimnim slučajevima umjetnički savjet umjetničkih strukovnih udruga izvršit će uvid u stvaralaštvo samostalnog umjetnika u atelijeru ili u javnom prostoru ako to zahtijeva pro­jekt (javna kiparska djela, spomenički projekti i slično).

Stručno povjerenstvo može u posebnim slučajevima tražiti mišljenje umjetničkih savjeta umjetničkih strukovnih udruga.

8. PRIMIJENJENO LIKOVNO STVARALAŠTVO

a) Vrtna, pejzažna arhitektura i unutarnje uređenje prostora

– 3 velika realizirana projekta, ili

– 10 manjih realiziranih projekata, ili

– 2 projekta priznata javnim natječajem i 3 realizirana manja rada, ili

– sudjelovanje na 2 žirirane izložbe i 3 realizirana rada.

b) Fotografija

– 2 samostalne izložbe s najmanje 50 radova, ili

– 4 skupne žirirane izložbe s različitim radovima, ili

– 2 fotomonografije, ili

– 2 veća realizirana projekta i 4 manja realizirana projekta od najmanje 20 radova.

c) Oblikovanje igračaka i lutaka

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 4 realizacije kompletnih postava lutaka u kazališnoj djelatnosti, lutkarskom filmu ili televizijskim lutkarskim emisijama.

d) Primijenjeno kiparstvo

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 10 umjetničkih djela postavljenih u javnim prostorima.

e) Keramika, porculan i staklo

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 10 realiziranih radova u industriji, ili

– 3 kompleksna realizirana rada.

f) Oblikovanje tekstila i kože

– 3 samostalne izložbe, ili

– 5 skupnih žiriranih izložbi, ili

– 3 kompleksna realizirana rada (kolekcije), ili

– 10 realiziranih radova u industriji.

g) Oblikovanje plemenitih kovina

– 1 samostalna izložba i 2 žirirane ili autorske skupne izložbe.

h) Oblikovanje odjeće

– 3 samostalne prezentacije, ili

– 5 skupnih žiriranih prezentacija, ili

– 3 kompleksne kolekcije modela realizirane u industriji.

i) Primijenjena djela iz područja kazališne, filmske i TV umjet­nosti

– 20 samostalnih djela – projekata (scenografija i kostimografija, maske, scenski rekviziti), ili

– kostimografija u 2 dugometražna igrana filma, ili

– kostimografija u igranim televizijskim serijama u trajanju od najmanje 450 minuta, ili

– kostimografija u najmanje 6 televizijskih drama svaka u trajanju od najmanje 45 minuta, ili

– scenografija za 2 dugometražna igrana filma, ili

– scenografija za 40 minuta animiranog ili lutkarskog filma s najmanje 10 naslova, ili

– scenografija u televizijskim serijama odnosno televizijskim dramama u ukupnom trajanju od najmanje 240 minuta.

j) Oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa

– 3 sudjelovanja na skupnim žiriranim izložbama, ili

– 3 sudjelovanja na arhitektonsko-urbanističkim javnim na­tje­čajima, ili

– 15 radova realiziranih uz autorske projekte.

k) Restauratorska i oblikovno-fonička djela

– 3 velika realizirana autorska projekta, ili

– 5 manjih realiziranih autorskih djela (koautori).

l) Primijenjena djela likovne umjetnosti (karikature, ilustracije, strip i sl.)

– 50 objavljenih karikatura u dnevnom tisku ili časopisima, ili

– 50 objavljenih ilustracija u dnevnom tisku, časopisima, knjigama o umjetničkom stvaralaštvu i sl., ili

– 2 samostalne izložbe, ili

– 4 žirirane izložbe s različitim radovima.

Samostalne i skupne žirirane izložbe priznaju se ako su priređene u umjetničkim institucijama ili izložbenim prostorima s popisa kao i za prijam.

9. ARHITEKTURA

– 2 velika projekta, ili

– 5 manjih realiziranih projekata.

10. DIZAJN

– 2 složena realizirana rada, odnosno 2 samostalne izložbe, ili

– 6 jednostavnih realiziranih radova, odnosno 3 skupne žirirane izložbe, ili

– 1 projekt nagrađen javnim natječajem i 2 realizirana manja projekta, ili

– 5 godina neprekidnog samostalnog izvođenja nastave stručnih predmeta dizajna ili 3 mentorstva na diplomskim ispitima iz područja dizajna na visokim učilištima, ili

– 1 ostvarena autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice.

Članak 22.

U postupku revizije na temelju umjetničkog stvaralaštva, Stručno povjerenstvo primjenjivat će one kriterije koji se odnose na pretežito umjetnikovo djelovanje u prethodnom revizijskom razdoblju.

Članak 23.

Stručno povjerenstvo će u postupku revizije uzimati u obzir vrijeme provedeno na bolovanju duže od jedne godine dana ili rodiljnom dopustu, tako što će se vrijeme iz članka 19. stavak 1. ovog Pravilnika, produžiti razmjerno vremenu provedenom na bolovanju ili porodnom dopustu.

Članak 24.

Uz zahtjev za daljnje ostvarivanje prava na uplatu doprinosa samostalni umjetnik treba priložiti:

– popis umjetnikovog javnog djelovanja, uz cjelovitu dokumentaciju o realizaciji u primarnom umjetnikovom stvaralaštvu u posljednjih 6 (šest) godina (po godinama),

– potvrde porezne uprave o visini dohotka za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu) i

– izjavu o visini ukupno ostvarenog dohotka za prethodne 3 (tri) godine.

Samostalni umjetnik koji nije bio u obvezi podnošenja godišnje porezne prijave, uz zahtjev za daljnje ostvarivanje prava na uplatu doprinosa, dužan je dostaviti:

– izjavu o ukupno ostvarenom dohotku od samostalne umjetničke djelatnosti i izjavu o ukupno ostvarenom dohotku izvan umjetničkog stvaralaštva i djelovanja za prethodne 3 (tri) godine (pojedinačno za svaku godinu), s dokazima o istinitosti podataka danih u izjavi (potvrde isplatitelja).

Prethodno navedeni zahtjev, popis i dokumentaciju o realizaciji, potvrde porezne uprave o visini dohotka i izjavu o ukupno ostvarenom dohotku uz potrebnu dokumentaciju, samostalni umjetnik obvezan je dostaviti u HZSU u roku 30 (trideset) dana po dobivenoj obavijesti o pokretanju postupka revizije.

Članak 25.

Umjetničko stvaralaštvo samostalnog umjetnika ne podliježe kriterijima za reviziju priznatog prava na uplatu doprinosa nakon isteka određenog broja godina na njegovom primarnom umjet­ničkom stvaralaštvu i to:

– baletno – plesno stvaralaštvo: plesači – nakon 18 godina,

– glazbeno stvaralaštvo: operni pjevači i puhači – nakon 20 godina,

– svi ostali umjetnici – nakon 25 godina.

Iako umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje samostalnog umjetnika iz stavka 1. ovog članka ne podliježe kriterijima za reviziju priznatih prava na uplatu doprinosa u odnosu na umjetničko stvaralaštvo, samostalni umjetnik podliježe reviziji na temelju ukupno ostvarenog godišnjeg dohotka, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 26.

O rezultatima revizije Stručno povjerenstvo donosi rješenje u skladu s člankom 11. ovog Pravilnika.

VI. PRESTANAK PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA

Članak 27.

Prestanak prava na uplatu doprinosa samostalnom umjetniku po ovom Pravilniku nastupa:

– na osobni zahtjev samostalnog umjetnika,

– zasnivanjem radnog odnosa,

– odlaskom na služenje vojne obveze ili služenje u pričuv­nom sastavu,

– produljenjem boravka u inozemstvu duljem od 6 (šest) mjeseci neprekidno,

– ispunjenjem uvjeta za mirovinu,

– odlaskom na redoviti studij,

– odlaskom na studijsko putovanje i/ili usavršavanje u inozemstvo dulje od 18 (osamnaest) mjeseci,

– istekom roka za dostavu potrebne dokumentacije za reviziju priznatih prava iz članka 20. i članka 24. ovog Pravilnika, ukoliko dokumentacija nije zaprimljena,

– ako se u postupku revizije utvrdi da samostalni umjetnik ne udovoljava kriterijima iz ovog Pravilnika,

– ako je samostalni umjetnik u zadnje 3 (tri) godine ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak veći od iznosa iz članka 10. stavka 3. ovog Pravilnika,

– ako je samostalni umjetnik u zadnje 3 (tri) godine ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak veći od iznosa iz članka 20. stavka 5. ovog Pravilnika,

– ako se u postupku revizije utvrdi da je samostalni umjetnik dao netočnu izjavu o visini ukupno ostvarenog dohotka,

– izborom ili imenovanjem samostalnog umjetnika, za dužnosnika od strane Hrvatskog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, predstavničkog tijela županije ili grada te

– početkom izdržavanja kazne zatvora.

Boravkom u inozemstvu duljem od 6 (šest) mjeseci neprekidno, smatra se boravak za koji je samostalni umjetnik dobio dozvolu za produženje privremenog boravka ili za trajno nastanjenje, što se dokazuje potvrdom od strane Veleposlanstva Republike Hrvatske u državi u kojoj samostalni umjetnik boravi i izjavom samostalnog umjetnika.

Članak 28.

Samostalni umjetnik može podnijeti zahtjev za obnavljanje prava na uplatu doprinosa:

– ako je zasnovao radni odnos do 1 godine,

– po povratku sa služenja vojne obveze ili služenja u pričuv­nom sastavu,

– ako je ostvario prosječni ukupni godišnji dohodak od samostalne umjetničke djelatnosti manji od iznosa iz članka 10. stavka 3. ovog Pravilnika, najduže do 3 (tri) godine nakon prestanka prava na uplatu doprinosa, time da će mu se pravo obnoviti od početka sljedeće kalendarske godine,

– po isteku mandata samostalnog umjetnika, kao dužnosnika, imenovanog od strane Hrvatskog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, predstavničkog tijela županije ili grada,

– po isteku mandata supružnika samostalnog umjetnika, kao dužnosnika u inozemstvu, imenovanog od strane Hrvatskog sabora, predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske, predstavničkog tijela županije ili grada, ako mu je pravo na uplatu doprinosa prestalo na osobni zahtjev te

– po povratku sa izdržavanja kazne zatvora do 6 (šest) mje­seci.

Članak 29.

Samostalni umjetnik iz članka 28. ovog Pravilnika kojemu je pravo na uplatu doprinosa prestalo, za obnavljanje toga prava treba podnijeti zahtjev u roku 15 (petnaest) dana od dana kada su utvrđeni razlozi za obnavljanje prava.

Ako samostalni umjetnik ne podnese zahtjev za obnavljanje prava u roku iz stavka 1. ovog članka, prestaje mu pravo na uplatu doprinosa.

Članak 30.

Samostalni umjetnik obvezan je Ministarstvu kulture vratiti sredstva s pripadajućim zateznim kamatama uplaćena za doprinose prema ovom Pravilniku, ako su doprinosi uplaćivani nakon što su nastupile okolnosti iz članka 26. ovog Pravilnika koje utječu na prestanak prava na uplatu doprinosa, a samostalni umjetnik je znao ili je morao znati za te okolnosti, a nije o njima na vrijeme obavijestio HZSU.

U pogledu onih okolnosti koje se utvrđuju pravomoćnim ili konačnim odlukama nadležnih tijela, odredba prethodnog stavka se primjenjuje ukoliko o navedenim odlukama samostalni umjetnik nije obavijestio HZSU o nastanku okolnosti u roku od 30 (trideset) dana po primitku takve odluke.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Stručne i administrativne poslove za Stručno povjerenstvo te prijave i odjave samostalnih umjetnika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kao i sve ostale poslove s tim u svezi obavlja Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika.

Članak 32.

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika sastavit će popis umjetničkih strukovnih udruga iz članka 4. stavak 1. ovog Pravil­nika u roku 30 (trideset) dana po stupanju na snagu ovoga Pravilnika te ga dostaviti na suglasnost Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdrav­stveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 110/96, 21/99, 39/99 – proč. tekst, 120/99, 109/00 i 149/02 – Odluka USRH).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članaka 19.; 20.; 21.; 22.; 23.; 24.; 25. i 26. koje se primjenjuju od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 612-01/04-01-283
Urbroj: 532-03-3/4-04-01
Zagreb, 23. kolovoza 2004.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.