Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid

NN 120/2004 (31.8.2004.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2212

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA EMISIJU U OKOLIŠ OKSIDA SUMPORA IZRAŽENIH KAO SUMPOROV DIOKSID

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (u daljnjem tekstu: emisija SO2).

Članak 2.

(1) Očevidnik obveznika plaćanja naknade na emisiju SO2 vodi se u informatičkom sustavu na računalu.

(2) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija očevidnika.

Članak 3.

Upis u očevidnik obveznika plaćanja naknade na emisiju SO2 obavlja se na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 4.

(1) U očevidnik obveznika plaćanja naknade na emisiju SO2 unose se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o plaćanju naknade,

– tvrtka (MBS) i sjedište trgovačkog društva, naziv i sjedište ustanove, odnosno tvrtka, ime i sjedište obrtnika,

– broj tehnološke jedinice (prema katastru emisija u okoliš),

– broj ispusta,

– naziv ispusta,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o statusnoj promjeni ili promjeni djelatnosti.

(2) U slučaju prestanka poslovanja obveznika plaćanja naknade u očevidnik se unosi bilješka o toj okolnosti.

(3) Upis obveznika plaćanja u očevidnik obavlja se prema vremenskom redoslijedu izdanih rješenja za plaćanje naknade na emisiju SO2.

(4) Podaci iz očevidnika ažuriraju se svake godine prilikom plaćanja naknade na emisiju SO2 za tekuću godinu.

Članak 5.

Očevidnik obveznika plaćanja naknade na emisiju SO2 mora se voditi na način da omogućava pretraživanje po svim sastavnicama koje čine podaci iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Na temelju unesenih podataka u očevidnik obveznika plaćanja naknade na emisiju SO2 Fond je dužan pravnim i fizič­kim osobama te mjerodavnim tijelima na njihov zahtjev davati izvatke, odnosno ispise iz očevidnika.

(3) Informatički izvadak, odnosno ispis iz informatičkog sustava na računalu ima snagu javne isprave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/04-04/0084
Urbroj: 531-01-04-1
Zagreb, 30. srpnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.