Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom

NN 120/2004 (31.8.2004.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2214

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« 107/03) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE NA OPTEREĆIVANJE OKOLIŠA OTPADOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša komunalnim otpadom, neopasnim tehnološkim (industrijskim) otpadom i opasnim otpadom (u daljnjem tekstu: opterećivanje okoliša otpadom).

U očevidniku se izdvojeno vode obveznici plaćanja naknade na komunalni otpad, obveznici plaćanja naknade na neopasni tehnološki (industrijski) otpad i obveznici plaćanja naknade na opasni otpad.

Članak 2.

(1) Očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom vodi se u informatičkom sustavu na računalu.

(2) Informatičkim sustavom mora se osigurati stvaranje sigurnosnih kopija očevidnika.

Članak 3.

Upis u očevidnik obveznika plaćanja naknade na optereći­vanje okoliša otpadom obavlja se na temelju rješenja koje donosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

Članak 4.

(1) U očevidnik obveznika plaćanja naknade na optere­ći­vanje okoliša otpadom unose se sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o plaćanju naknade,

– tvrtka (MBS) i sjedište trgovačkog društva, naziv i sjedište ustanove, odnosno tvrtka, ime i sjedište obrtnika,

– vrsta otpada koju obveznik odlaže, odnosno proizvodi,

– klasa, urudžbeni broj i datum rješenja o statusnoj promjeni ili promjeni djelatnosti.

(2) U slučaju prestanka poslovanja obveznika plaćanja nakna­de u očevidnik se unosi bilješka o toj okolnosti.

(3) Upis obveznika plaćanja u očevidnik obavlja se prema vremenskom redoslijedu izdanih rješenja za plaćanje naknade na opterećivanje okoliša otpadom.

(4) Podaci iz očevidnika ažuriraju se svake godine prilikom plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom za tekuću godinu.

Članak 5.

Očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom vodi se na način koji omogućava pretraživanje po svim sastavnicama koje čine podaci iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Očevidnik je javan.

(2) Na temelju unesenih podataka u očevidnik obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom Fond je dužan pravnim i fizičkim osobama te mjerodavnim tijelima na njihov zahtjev davati izvatke, odnosno ispise iz očevidnika.

(3) Informatički izvadak, odnosno ispis iz informatičkog sustava na računalu ima snagu javne isprave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/04-04/0082
Urbroj: 531-01-04-0002
Zagreb, 30. srpnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.