Obvezatne upute broj LS-II o redoslijedu izbornih radnjih i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 121/2004 (1.9.2004.), Obvezatne upute broj LS-II o redoslijedu izbornih radnjih i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2238

Na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ LS-II

O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluke o raspisiva­nju izbora za članove Gradskog vijeća Grada Metkovića i Općinskog vijeća Općine Barilović dana 27. kolovoza 2004. godine koje su stupile na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, od 1. rujna 2004.

Izbori će se održati u nedje­lju 3. listopada 2004. godine

2. Rokovi teku od dana

2. rujna 2004. godine od 00:00 sati

3. Prijedlozi lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Metković i Općinskog vijeća Općine Barilović moraju biti dostav­ljeni nadležnom gradskom odnosno općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku 12 dana od dana raspisiva­nja izbora, dakle do

13. rujna 2004. godine do 24:00 sata

(Članak 14. stavak 1.)

4. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravova­ljano pred­ložene liste za izbor članova predstavničkog tijela, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidira­nja i podnoše­nja lista, dakle do

15. rujna 2004. godine do 24:00 sata

(Članak 16.)

5. Izborna promi­džba poči­nje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zak­ljučno do 24 sata prije održava­nja izbora, dakle od

16. rujna 2004. godine od 00:00 sati do

1. listopada 2004. godine do 24:00 sata

(Članak 18. stavak 2.)

6. Zabrana izborne promi­džbe (izborna šut­nja), kao i svako objav­ljiva­nje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi održava­nju izbora, kao i na dan održava­nja izbora do zak­ljučno 21.00 sat, dakle od:

2. listopada 2004. godine od 00:00 sati do

3. listopada 2004. godine do 21:00 sat

(Članak 20.)

7. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održava­nja izbora za članove predstavničkog tijela, dakle do:

27. rujna 2004. godine do 24:00 sata

(Članak 32. stavak 3.)

8. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održava­nja izbora, dakle do:

24. rujna 2004. godine do 24:00 sata

(Članak 33. stavak 2.)

9. Glasova­nje traje neprekidno

3. listopada 2004. godine od 7:00 do 19:00 sati

Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasova­nje i nakon 19 sati.

(Članak 39. stavak 1.)

10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim  materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvar­anja birališta, dakle do:

4. listopada 2004. godine do 7:00 sati

(Članak 45.)

11. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasova­nja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvara­nja birališta, dakle do:

4. listopada 2004. godine do 19:00 sati

(Članak 46. stavak 1.)

12. Nadležno gradsko odnosno općinsko izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasova­nja za članove predstavničkog tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.

(Članak 49.)

ZaŠtita izbornog prava

13. Ustavni sud Republike Hrvatske obav­lja opći nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova predstavničkih tijela jedinica i rješava izborne sporove.

(Članak 51.)

14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidira­nja mogu podnijeti:

– politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nosite­lji nezavisnih lista.

(Članak 52. stavak 1.)

15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nosite­lji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

(Članak 52. stavak 2.)

16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidira­nja i izbora članova općinskog vijeća podnose se nadležnom Županijskom izbornom povjerenstvu u roku:

48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena rad­nja na koju je stav­ljen prigovor dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 53. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 54. stavak 1.)

17. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješe­nje o prigovoru u roku:

48 sati od dana kada mu je dostav­ljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 54. stavak 2.)

18. Protiv rješe­nja županijskog izbornog povjerenstva pod­no­site­lj prigovora, koji je nezadovo­ljan takvim rješe­njem ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske putem nadležnog izbornog povjerenstva.

(Članak 56. stavak 1. i 3.)

19. Žalba se podnosi u roku:

48 sati računajući od dana kad je prim­ljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 56. stavak 2.)

20. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku o žalbi u roku od

48 sati od dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati iduće­g dana

(Članak 56. stavak 4.)  

Klasa: 013-03/04-01/03
Urbroj: 599-04/08
Zagreb, 30. kolovoza 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.