Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku

NN 123/2004 (3.9.2004.), Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2242

Na temelju čl. 97. stavka 3. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 73/00., 114/01. i 100/04.), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK

o obrascima u zemljiŠnoknjiŽnom postupku

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obra­­zaca prijedloga i rješenja (u daljnjem tekstu: prijedlog) za upis u zemljišnu knjigu:

1. Prijedlog za upis uknjižbe/predbilježbe

2. Prijedlog za upis zabilježbe

3. Prijedlog za upis založnog prava

4. Prijedlog za upis brisanja založnog prava.

Obrasci tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Obrasci iz članka 1. ovog Pravilnika tiskaju se na papiru bijele boje. Dimenzije obrazaca su 210 ´ 297 mm (format A4).

Prijedlog se ispunjava tako da sve rubrike trebaju biti pravil­no i čitljivo ispunjene.

Članak 3.

Zemljišnoknjižni sud će odlučivati o prijedlogu ako sadržava sve podatke propisane Zakonom o zemljišnim knjigama.

Članak 4.

Obrasci su sastavljeni od sljedećih dijelova:

1. prijedlog za upis s popisom priloga,

2. nacrt rješenja,

3. uputu za popunjavanje obrasca.

Članak 5.

Prijedlog za upis mora se dostaviti u dovoljnom broju primjeraka za svakog predlagatelja te za sud u četiri primjerka, a po jedan primjerak za svaku osobu na koju se odnosi provedeni upis u zemljišnoj knjizi.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 932-01/02-01/19
Urbroj: 514-03-01/11-04-03
Zagreb, 25. kolovoza 2004.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 

 

PRIJEDLOG OBRASCA ZA UKNJIŽBU ILI PREDBILJEŽBU – OPĆI

___________________________________________________

prijamni štambilj (1)

OPĆINSKI SUD U  _________________________________ (2)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet

Predlagatelj-ica: _____________________________________

                            (3a)

Opunomoćenik-ica: ___________________________________

                            (3b)

Protustranka:     ______________________________________

                            (3c)

PRIJEDLOG ZA UPIS

1. UKNJIŽBA

2. PREDBILJEŽBA

    ________________________________________________

    vrsta upisa (4)

A) zemljišnoknjižni uložak/poduložak (zk.ul.)     ______________

                                                            (5a)

    katastarska čestica (k.č.)      __________________________                   

                                                            (5b)

    katastarska općina (k.o.)      __________________________

                                                            (5c)

B1) predlažem da se na nekretnini pod A) dopusti uknjižba:

       _______________________________________________

       vrsta knjižnog prava (6a)

B2) predlažem da se na nekretnini pod A) dopusti predbilježba:

       _______________________________________________

       vrsta knjižnog prava (6b)

C) temeljem sljedećih isprava:

     _______________________________________________

     _______________________________________________

     _______________________________________________

     _______________________________________________

     (7)

Dana,   ___________      ______________________________

         (8)                                    potpis predlagatelja-ice (9)

                                                              potpis opunomoćenika-ice

D) prilozi:

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     (10)

E) Predlažem da sud donese sljedeće:

                                 ___________________________

                                         broj predmeta iz upisnika (11)

RJEŠENJE

Općinski sud u __________________________________ (12),

zemljišnoknjižni odjel po sucu/ovlaštenom zemljišnoknjižnom
referentu/ici ______________________________________ (13),

na prijedlog ______________________________________ (14)

zastupanom po ____________________________________ (15)

radi ____________________________________________ (16),

u zk. ul. ____________ (17)  k.o. _____________________ (18)

dana ––––––––––––––– (19)

riješio je

I.

Na temelju ________________________________________ (7)

u zk. ulošku/podulošku br. ____________________________ (5a)

katastarska općina (k.o.) _____________________________ (5c)

 

dopušta se:

uknjižba/predbilježba _____________ na nekretninama

   vrsta upisa – knjižnog prava (4, 6a, 6b)

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (20)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (20)

3. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (20)

    (po potrebi dodati novi list)

    a koje se sastoje od katastarske čestice

    ______________________________________________

    ______________________________________________

    ______________________________________________ (5b)

za korist:

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (21)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (21)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (21)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (21)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (21)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (21)

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

U zbirci isprava je pod brojem ___________ (22) već uložena isprava/e ______________________________ (23)

Sudska pristojba po tar. br. ___________ (24) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od ___________ (25)

Sudska pristojba je bila plaćena.

Sudska pristojba po tar. br. ___________ (26) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od __________ (27)

Sudska pristojba se treba platiti u roku od ___________ (28) dana po primitku naloga odnosno opomene.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi po ___________ (29)

U ____________________ (30), ______________ (31)

F)  Dostaviti rješenje:

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     (32)                                                            

           Sudac:

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ica:

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv rješenja o upisu koje je donio sudac dopuštena je žalba u roku 15 dana od dana dostave prijepisa rješenja predlagatelju. Žalba se podnosi Općinskom sudu ______________ u _________ primjeraka.

Protiv rješenja o upisu koje je donio ovlašteni zemljišno­knjižni referent-ica dopuštena je žalba u roku 15 dana o kojoj odlučuje su­dac koji je ovlašten žalbu usvojiti ako ocijeni da je osnovana, te u cijelosti ili djelomice preinačiti donijeto rješenje ili prijedlog odbiti. Žalba se podnosi Općinskom sudu ______________ u _________ primjeraka. U slučaju da sudac ocijeni da žalba nije osnovana uputit će predmet Županijskom sudu u ______________ kao sudu drugoga stupnja.

Upute za popunjavanje obrasca:

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA PRIJEDLOGA ZA UKNJIŽBU/PREDBILJEŽBU

  u prazan prostor obrasca na crti (1) zemljišnoknjižni odjel općinskog suda stavlja prijamni štambilj;

  u prazan prostor obrasca na crti (2) iza riječi »Općinski sud u« navodi se ime suda koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3a) iza riječi »predlagateljica« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe, koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3b) iza riječi »opunomoćenik--ica« navodi se ime i prezime i adresa fizičke osobe te srodstvo s predlagateljem ili ako je zaposlenik koji zastupa pravnu osobu, podatke o zasnovanom radnom odnosu, ili štambilj odvjetnika i njegov potpis (čl. 89. a ZID Zakona o parničnom postupku NN 117/03.)

  u prazan prostor obrasca na crti (3c) iza riječi »protustranka« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe koja je protustranka u postup­ku. Protustranka je nositelj knjižnog prava na čijim nekretninama se predlaže upis u zemljišnu knjigu;

  u prazan prostor obrasca na crti (4) iznad riječi »vrsta upisa« zaokružuje se riječ uknjižba ili riječ predbilježba, ovisno o vrsti upisa koji se traži;

  u prazan prostor obrasca na crti (5a) iza riječi »zemljišno­knjižni uložak/poduložak (zk. ul.)« navodi se broj zemljišno­knjižnog uloška odnosno poduloška s brojem kako je isti upisan u zemljišnu knjigu;

– u prazan prostor obrasca na crti (5b) iza riječi »katastarska če­sti­ca« navode se katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine, te opis posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo i to prema podacima u zemljišnoj knjizi;

  u prazan prostor obrasca na crti (5c) iza riječi »katastarska op­ćina« navodi se ime katastarske općine u kojoj leži katastarska čestica označena pod (5b);

  u prazan prostor obrasca na crti (6a) ispred riječi »vrsta knjiž­nog prava« navodi se vrsta knjižnog prava koje se stječe, prenosi, ograničava ili prestaje bez posebnog naknadnog oprav­danja, a čiji se upis predlaže. Knjižno prava mora se navesti u cijelosti, kako to proizlazi iz isprava koje su temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (6b) iza riječi »vrsta knjižnog prava« navodi se vrsta knjižnog prava koje se stječe, prenosi, ograničava ili prestaje, pod uvjetom naknadnog opravdanja i u opsegu u kojem naknadno budu opravdana, a čiji se upis predlaže. Knjižno pravo mora se navesti u cijelosti, kako to proizlazi iz isprava koje su temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (7) iza riječi »temeljem sljedećih isprava« navodi se izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave koja je pravni temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (8) iza riječi »Dana« navodi se datum podnošenja prijedloga za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (9) iznad riječi »potpis predlagatelja-ice, opunomoćenika-ice« stavlja se potpis osobe koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (10) iznad riječi »prilozi« navode se sve isprave koje predlagatelj predaje uz prijedlog.

  prazne prostore obrasca na crtama od (11) do (19) u uvodu rješenja u cijelosti ispunjava sud;

  u prazan prostor obrasca na crti (20) navode se za fizičke osobe sljedeći podaci: ime, prezime, JMBG ili datum rođenja, prebivalište, te za pravne osobe: naziv, sjedište, te matični broj subjekta iz sudskog registra;

  u prazan prostor obrasca na crti (21) navode se za fizičke osobe koje stječu prava sljedeći podaci: ime, prezime, JMBG ili datum rođenja, prebivalište, te za pravne osobe koje stječu prava: naziv, sjedište, te matični broj subjekta iz sudskog registra;

  prazne prostore obrasca na crtama od (22) do (29) u cijelosti ispunjava sud;

  u prazne prostore obrasca na crtama od (30) do (31) upisuje se mjesto i datum podnošenja prijedloga;

– u prazan prostor obrasca na crti (32) iza riječi »dostaviti rješenje« navode se podaci o svim osobama na čija se prava odnosi dopušteni upis ili brisanje nekog prava.

* * *

PRIJEDLOG OBRASCA ZA ZABILJEŽBU – OPĆI

________________________________________________

prijamni štambilj (1)

OPĆINSKI SUD U  _____________________________ (2)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet

Predlagatelj-ica: ___________________________________

                         (3a)

Opunomoćenik-ica: ________________________________

                         (3b)

Protustranka:     ___________________________________

                         (3c)

PRIJEDLOG ZA UPIS ZABILJEŽBE

A)zemljišnoknjižni uložak/poduložak (zk.ul.) _____________

                                                                    (4a)

    katastarska čestica (k.č.)      _______________________

                                                (4b)

    katastarska općina (k.o.)      _______________________

                                                (4c)

B) temeljem sljedećih isprava:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

(5)

Dana,__________________ (6)  _________________________

                                                           potpis predlagatelja-ice (7)

                                                                              potpis opunomoćenika-ice

C) prilozi:

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     (8)

 

D) Predlažem da sud donese sljedeće:

                                 ___________________________

                                         broj predmeta iz upisnika (9)

RJEŠENJE

Općinski sud u _____________________________________ (10),

zemljišnoknjižni odjel po sucu/ovlaštenom zemljišnoknjižnom
referentu/ici _______________________________________ (11),

na prijedlog _______________________________________ (12)

zastupanom po ____________ (13) radi _________________ (14),

u zk. ul. ___________ (15)  k.o. _______________________ (16)

dana _______________ (17)

 

riješio je

I.

Na temelju _______________________________________  (5)

u zk. ulošku/podulošku br. ____________________________ (4a)

katastarska općina (k.o.) ____________________________ (4c)

dopušta se:

zabilježba _________________________ na nekretninama

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ (18)

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

U zbirci isprava je pod brojem ____________ (19) već uložena isprava/e _______________________________ (20)

Sudska pristojba po tar. br. ____________ (21) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od ____________ (22)

Sudska pristojba je bila plaćena.

Sudska pristojba po tar. br. ____________ (23) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od ____________ (24)

Sudska pristojba se treba platiti u roku od ____________ (25) dana po primitku naloga odnosno opomene.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi po ____________ (26)

U __________________ (27), __________________ (28)

E)  Dostaviti rješenje:

     ____________________________________

     ____________________________________

     ____________________________________

     (29)                                                            

           Sudac:

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ica:

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv rješenja o upisu koje je donio sudac dopuštena je žalba u roku 15 dana od dana dostave prijepisa rješenja predlagatelju. Žalba se podnosi Općinskom sudu _________________ u ______ primjeraka.

Protiv rješenja o upisu koje je donio ovlašteni zemljišno­knjižni referent-ica dopuštena je žalba u roku od 15 dana o kojoj odlučuje sudac koji je ovlašten žalbu usvojiti ako ocijeni da je osnovana, te u cijelosti ili djelomice preinačiti donijeto rješenje ili prijedlog odbiti. Žalba se podnosi Općinskom sudu ____________ u ______ primjeraka. U slučaju da sudac ocijeni da žalba nije osnovana uputit će predmet Županijskom sudu u ____________ kao sudu drugoga stupnja.

Upute za popunjavanje obrasca:

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA PRIJEDLOGA ZA ZABILJEŽBU

  u prazan prostor obrasca na crti (1) zemljišnoknjižni odjel općinskog suda stavlja prijamni štambilj;

  u prazan prostor obrasca na crti (2) iza riječi »Općinski sud u« navodi se ime suda koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3a) iza riječi »predlagatelj­i­­ca« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe, koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3b) iza riječi »opunomoćenik--ica« navodi se ime i prezime i adresa fizičke osobe te srodstvo s predlagateljem ili ako je zaposlenik koji zastupa pravnu osobu, podatke o zasnovanom radnom odnosu, ili štambilj odvjetnika i njegov potpis (čl. 89.a ZID Zakona o parničnom postupku NN 117/03.)

  u prazan prostor obrasca na crti (3c) iza riječi »protustranka« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe koja je protustranka u postupku (protustranka je osoba na čijoj nekretnini se predlaže upis u zemljišne knjige);

  u prazan prostor obrasca na crti (4a) iza riječi »zemljišno­knjižni uložak/poduložak (zk. ul.)« navodi se broj zemljišno­knjižnog uloška odnosno poduloška s brojem kako je isti upisan u zemljišnu knjigu;

  u prazan prostor obrasca na crti (4b) iza riječi »katastarska čestica« navode se katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine, te opis posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo i to prema podacima u zemljišnoj knjizi;

  u prazan prostor obrasca na crti (4c) iza riječi »katastarska općina« navodi se ime katastarske općine u kojoj leži katastarska čestica označena pod (4b);

  u prazan prostor obrasca na crti (5) iza riječi »temeljem sljedećih isprava« navodi se izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave koja je pravni temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (6) iza riječi »Dana« navodi se datum podnošenja prijedloga za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (7) iznad riječi »potpis predlagatelja-ice, opunomoćenika-ice« stavlja se potpis osobe koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (8) iznad riječi »prilozi« navode se sve isprave koje predlagatelj predaje uz prijedlog.

  prazne prostore obrasca na crtama od (9) do (17) u uvodu rješenja u cijelosti ispunjava sud;

  u prazan prostor obrasca na crti (5) iza riječi »na temelju« navodi se isprava koja je pravni temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (4a) iza riječi »u ulošku/podulošku br.« navodi se broj zemljišnoknjižnog uloška odnosno poduloška s brojem kako je isti upisan u zemljišnu knjigu;

  u prazan prostor obrasca na crti (4c) iza riječi »katastarska općina« navodi se ime katastarske općine u kojoj leži katastarska čestica označena pod (4b);

  u prazan prostor obrasca na crti (18) iza riječi »zabilježba« navode se osobni odnosi, prava ili pravne činjenice čiji se upis predlaže te nekretnine na kojima se predlaže upis zabilježbe i ime i prezime te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedište pravne osobe na čijim nekretninama se predlaže upis zabilježbe. Osobni odnosi, prava ili pravne činjenice moraju se navesti u cijelosti, kako to proizlazi iz isprava koje su temelj za upis;

  prazne prostore obrasca na crtama od (19) do (26) u cijelosti ispunjava sud;

  u prazne prostore obrasca na crtama od (27) do (28) upisuje se mjesto i datum podnošenja prijedloga;

  u prazan prostor obrasca na crti (29) iza riječi »Dostaviti rješenje« navode se podaci o svim osobama na čija se prava odnosi dopušteni upis ili brisanje nekog prava.

* * *

PRIJEDLOG OBRASCA ZA UKNJIŽBU ILI PREDBILJEŽBU – OPĆI

_________________________________________________

prijamni štambilj (1)

OPĆINSKI SUD U  ______________________________ (2)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet

Predlagatelj-ica: ____________________________________

                            (3a)

Opunomoćenik-ica: __________________________________

                            (3b)

Protustranka:     _____________________________________

                            (3c)

PRIJEDLOG ZA UPIS ZALOŽNOG PRAVA

1. UKNJIŽBA

2. PREDBILJEŽBA

    ________________________________________________

    vrsta upisa (4)

A)zemljišnoknjižni uložak/poduložak (zk.ul.) _________________
                                                                     (5a)

    katastarska čestica (k.č.) –––––––––––––––––––––––––––––

    ________________________________________________

    ________________________________________________

    (5b)

    katastarska općina (k.o.)  ____________________________

                                               (5c)

B)   predlažem  da  se  na  nekretnini  pod  A)  dopusti  uknjižba/                      
predbilježba prava zaloga:

C) temeljem sljedećih isprava:

    ________________________________________________

     ________________________________________________

     ________________________________________________

 

     (6)

Dana, ______________     _____________________________

         (7)                                    potpis predlagatelja-ice (8)

                                                              potpis opunomoćenika-ice

D) prilozi:

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

     (9)

E) Predlažem da sud donese sljedeće:

                                ____________________________

                                         broj predmeta iz upisnika (10)

RJEŠENJE

Općinski sud u _____________________________________ (11),

zemljišnoknjižni odjel po sucu/ovlaštenom zemljišnoknjižnom
referentu/ici ________________________________________ (12),

na prijedlog ________________________________________ (13)

zastupanom po ______________________________________ (14)

radi ______________________________________________ (15),

u zk. ul. ____________ (16)  k.o. _______________________ (17)

dana ______________ (18)

 

riješio je

I.

Na temelju _________________________________________ (6)

u zk. ulošku/podulošku br. _____________________________ (5a)

katastarska općina (k.o.) ______________________________ (5c)

 

dopušta se:

uknjižba/predbilježba (4) založnog prava na nekretninama

 

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _______________________________________________ (19)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
      subjekta iz trgovačkog registra:

    _______________________________________________ (19)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _______________________________________________ (19)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _______________________________________________ (19)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    _______________________________________________ (19)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _______________________________________________ (19)

3. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _______________________________________________ (19)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    _______________________________________________ (19)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _______________________________________________ (19)

    (po potrebi dodati novi list)

    a koje se sastoje od katastarske čestice

    _______________________________________________

    _______________________________________________

    _______________________________________________ (5b)

    u iznosu  ________________________________________ (20)

    s  ugovorenim naknadama i troškovima i kamatom u visini                            
    od ____________________________________________ (21)

    za korist:

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _______________________________________________ (22)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
      subjekta iz trgovačkog registra:

    _______________________________________________ (22)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _______________________________________________ (22)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _______________________________________________ (22)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    _______________________________________________ (22)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _______________________________________________ (22)

    _______________________________________________ (23)

    Označiti glavni/sporedni uložak

F) Zabilježba je upisana _______ u zk.ul. _______ k.o. _______ (24)

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

U zbirci isprava je pod brojem ___________ (25) već uložena isprava/e _________________________________ (26)

Sudska pristojba po tar. br. ___________ (27) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od ______________ (28)

Sudska pristojba je bila plaćena.

Sudska pristojba po tar. br. ___________ (29) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od ______________ (30)

Sudska pristojba se treba platiti u roku od ___________ (31) dana po primitku naloga odnosno opomene.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi po ___________ (32)

U ______________________ (33), _________________ (34)

G) Dostaviti rješenje:

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     (35)                                                            

           Sudac:

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ica:

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv rješenja o upisu koje je donio sudac dopuštena je žalba u roku 15 dana od dana dostave prijepisa rješenja predlagatelju. Žalba se podnosi Općinskom sudu _______________ u ______ primjeraka.

Protiv rješenja o upisu koje je donio ovlašteni zemljišno­knjižni referent-ica dopuštena je žalba u roku od 15 dana o kojoj odlučuje sudac koji je ovlašten žalbu usvojiti ako ocijeni da je osnovana, te u cijelosti ili djelomice preinačiti donijeto rješenje ili prijedlog odbiti. Žalba se podnosi Općinskom sudu __________ u  primjeraka. U slučaju da sudac ocijeni da žalba nije osnovana uputit će predmet Županijskom sudu u ____________ kao sudu drugoga stupnja.

Upute za popunjavanje obrasca:

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA PRIJEDLOGA ZA UKNJIŽBU/PREDBILJEŽBU ZALOŽNOG PRAVA

  u prazan prostor obrasca na crti (1) zemljišnoknjižni odjel općinskog suda stavlja prijamni štambilj;

  u prazan prostor obrasca na crti (2) iza riječi »Općinski sud u« navodi se ime suda koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3a) iza riječi »predlagatelji­ca« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe, koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3b) iza riječi »opunomoćenik--ica« navodi se ime i prezime i adresa fizičke osobe te srodstvo s predlagateljem ili ako je zaposlenik koji zastupa pravnu osobu, podatke o zasnovanom radnom odnosu, ili štambilj odvjetnika i njegov potpis (čl. 89.a ZID Zakona o parničnom postupku NN 117/03.)

  u prazan prostor obrasca na crti (3c) iza riječi »protustranka« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe koja je protustranka u postupku (protustranka je osoba na čijoj nekretnini se predlaže upis u zemljišne knjige);

  u prazan prostor obrasca na crti (4) iznad riječi »vrsta upisa« zaokružuje se riječ uknjižba ili riječ predbilježba, ovisno o vrsti upisa koji se traži;

  u prazan prostor obrasca na crti (5a) iza riječi »zemljišno­knjižni uložak/poduložak (zk. ul.)« navodi se broj zemljišno­knjižnog uloška odnosno poduloška s brojem kako je isti upisan u zemljišnu knjigu;

  u prazan prostor obrasca na crti (5b) iza riječi »katastarska čestica« navode se katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine, te opis posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo i to prema podacima u zemljišnoj knjizi;

  u prazan prostor obrasca na crti (5c) iza riječi »katastarska općina« navodi se ime katastarske općine u kojoj leži katastarska čestica označena pod (5b);

  u prazan prostor obrasca na crti (6) iza riječi »temeljem sljedećih isprava« navodi se izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave koja je pravni temelj za upis te ime javnog bilježnika koji je izvršio ovjeru ili solemnizaciju i broj pod kojim je izvršena ovjera;

  u prazan prostor obrasca na crti (7) iza riječi »Dana« navodi se datum podnošenja prijedloga za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (8) iznad riječi »potpis predlagatelja-ice, opunomoćenika-ice« stavlja se potpis osobe koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (9) iznad riječi »prilozi« navode se sve isprave koje predlagatelj predaje uz prijedlog.

  prazne prostore obrasca na crtama od (10) do (18) u uvodu rješenja u cijelosti ispunjava sud;

  u prazan prostor obrasca na crti (19) navode se za fizičke osobe sljedeći podaci: ime, prezime, JMBG ili datum rođenja, prebivalište, te za pravne osobe: naziv, sjedište, te matični broj subjekta iz sudskog registra;

  u prazan prostor obrasca na crti (20) upisati visinu ili najviši iznos tražbine – određena svota novca, za čije se osiguranje osniva založno pravo;

  u prazan prostor obrasca na crti (21) upisati visinu kamatne stope;

  u prazan prostor obrasca na crti (22) navode se za fizičke osobe za čiju se korist zasniva založno pravo sljedeći podaci: ime, prezime, JMBG ili datum rođenja, prebivalište, te za pravne osobe za čiju se korist zasniva založno pravo: naziv, sjedište, te matični broj subjekta iz sudskog registra;

  u prazan prostor obrasca na crti (23) označiti glavni ili sporedni uložak za nekretninu ako se zasniva zajednička ili simultana hipoteka;

  u prazan prostor obrasca na crti (24) označiti sporedne ili glavni uložak za nekretnine na kojima je zasnovana simultana hipoteka te broj zemljišnoknjižnog uloška u kojoj je upisan glavni ili sporedni uložak kao i naziv katastarske općine;

  u prazne prostore obrasca na crtama od (25) do (32) u cijelosti ispunjava sud;

  u prazne prostore obrasca na crtama od (33) do (34) upisuje se mjesto i datum podnošenja prijedloga;

  u prazan prostor obrasca na crti (35) iza riječi »dostaviti rješenje« navode se podaci o svim osobama na čija se prava odnosi dopušteni upis ili brisanje nekog prava; ako se predlaže upis zajedničke ili simultane hipoteke navesti nadležne sudove kod kojih se upisuje zajednička hipoteka na nekretnine.

 

RIJEDLOG OBRASCA ZA UKNJIŽBU ILI PREDBILJEŽBU – OPĆI

__________________________________________________

prijamni štambilj (1)

OPĆINSKI SUD U  _______________________________ (2)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet

Predlagatelj-ica: ____________________________________

                              (3a)

Opunomoćenik-ica: _________________________________

                              (3b)

Protustranka:     ____________________________________

                              (3c)

PRIJEDLOG ZA UPIS BRISANJA
ZALOŽNOG PRAVA

1. UKNJIŽBA

2. PREDBILJEŽBA

    _______________________________________________

    vrsta upisa (4)

A)zemljišnoknjižni uložak/poduložak (zk.ul.)  _______________

                                                                       (5a)

    zemljišnoknjižna čestica (z.k.č.)  _______________________

                                                       (5b)

    katastarska općina (k.o.)  ____________________________

                                              (5c)

B1) predlažem da se na nekretnini pod A) dopusti uknjižba
       brisanja prava zaloga

B2) predlažem da se na nekretnini pod A) dopusti predbilježba
       brisanja prava zaloga

       ______________________________________________

       vrsta upisa (6)

C) temeljem sljedećih isprava:

     ______________________________________________

     ______________________________________________

     (7)

Dana, ___________________________________________

         (8)                             potpis predlagatelja-ice (9)

                                                        potpis opunomoćenika-ice

D) prilozi:

     ___________________________

     ___________________________

     ___________________________

     (10)

E) Predlažem da sud donese sljedeće:

                                 ___________________________

                                         broj predmeta iz upisnika (11)

 

RJEŠENJE

Općinski sud u ____________________________________ (12),

zemljišnoknjižni odjel po sucu/ovlaštenom zemljišnoknjižnom
referentu/ici _______________________________________ (13),

na prijedlog _______________________________________(14)

zastupanom po ____________________________________ (15)

radi ____________________________________________ (16),

u zk. ul. ____________ (17)  k.o. _____________________ (18)

dana ______________ (19)

 

riješio je

I.

Na temelju ________________________________________ (7)

u zk. ulošku/podulošku br. ____________________________ (5a)

katastarska općina (k.o.) _____________________________ (5c)

 

  dopušta se:

uknjižba/predbilježba brisanja založnog prava uknjiženog na nekretninama

vrsta upisa (4)

 

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _____________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
      subjekta iz trgovačkog registra
:

    _____________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _____________________________________________ (20)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _____________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    _____________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _____________________________________________ (20)

3. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    _____________________________________________ (20)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    _____________________________________________ (20)

    prebivalište odnosno sjedište:

    _____________________________________________ (20)

    (po potrebi dodati novi list)

    a koje se sastoje od katastarske čestice

    ______________________________________________

    ______________________________________________ (5b)

    u iznosu ________________________________________ (21)

    upisane na temelju ________________________________ (22)

    i rješenja ovog suda od ________ (23) broj Z ___________ (24)
    upisanu na teretnom listu C.

    za korist:

1. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (25)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj
    subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (25)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (25)

2. ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe:

    ______________________________________________ (25)

    JMBG ili datum rođenja odnosno matični broj

      subjekta iz trgovačkog registra:

    ______________________________________________ (25)

    prebivalište odnosno sjedište:

    ______________________________________________ (25)

Nalaže se provedba ovog rješenja u zemljišnoj knjizi.

U zbirku isprava ulaže se primjerak isprave, a prijedlog i primjerak rješenja ostaju u sudskom predmetu.

U zbirci isprava je pod brojem ____________ (26) već uložena isprava/e _____________________ (27)

Sudska pristojba po tar. br. ______________ (28) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od _________________ (29)

Sudska pristojba je bila plaćena.

Sudska pristojba po tar. br. ______________ (30) Tarife sudskih pristojbi ZSP u ukupnom iznosu od _________________ (31)

Sudska pristojba se treba platiti u roku od ____________ (32) dana po primitku naloga odnosno opomene.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi po ____________ (33)

U ____________________ (34), ___________________ (35)

F)  Dostaviti rješenje:

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

     (36)                                                            

           Sudac:

Ovlašteni zemljišnoknjižni referent/ica:

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv rješenja o upisu koje je donio sudac dopuštena je žalba u roku 15 dana od dana dostave prijepisa rješenja predlagatelju. Žalba se podnosi Općinskom sudu ____________________________ u ___________ primjeraka.

Protiv rješenja o upisu koje je donio ovlašteni zemljišno­knjižni referent-ica dopuštena je žalba u roku od 15 dana o kojoj odlučuje sudac koji je ovlašten žalbu usvojiti ako ocijeni da je osnovana, te u cijelosti ili djelomice preinačiti donijeto rješenje ili prijedlog odbiti. Žalba se podnosi Općinskom sudu ___________ u  primjeraka. U slučaju da sudac ocijeni da žalba nije osnovana uputit će predmet Županijskom sudu u _____________ kao sudu drugoga stupnja.

Upute za popunjavanje obrasca:

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA PRIJEDLOGA ZA UKNJIŽBU/PREDBILJEŽBU BRISANJA ZALOŽNOG PRAVA

  u prazan prostor obrasca na crti (1) zemljišnoknjižni odjel op­ćin­skog suda stavlja prijamni štambilj;

  u prazan prostor obrasca na crti (2) iza riječi »Općinski sud u« navodi se ime suda koji vodi zemljišnu knjigu u kojoj se treba provesti upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3a) iza riječi »predlagatelj-
-ica« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe, koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (3b) iza riječi »opunomoćenik--ica« navodi se ime i prezime i adresa fizičke osobe te srodstvo s predlagateljem ili ako je zaposlenik koji zastupa pravnu osobu, podatke o zasnovanom radnom odnosu, ili štambilj odvjetnika i njegov potpis (čl. 89.a ZID Zakona o parničnom postupku NN 117/03.)

  u prazan prostor obrasca na crti (3c) iza riječi »protustranka« navodi se ime, prezime, te podaci o prebivalištu fizičke osobe odnosno sjedištu pravne osobe koja je protustranka u postupku;

  u prazan prostor obrasca na crti (4) iznad riječi »vrsta upisa« zaokružuje se riječ uknjižba ili riječ predbilježba, ovisno o vrsti upisa koji se traži;

  u prazan prostor obrasca na crti (5a) iza riječi »zemljišno­knjižni uložak/poduložak (zk. ul.)« navodi se broj zemljišno­knjižnog uloška odnosno poduloška s brojem kako je isti upisan u zemljišnu knjigu;

  u prazan prostor obrasca na crti (5b) iza riječi »katastarska čestica« navode se katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine, te opis posebnog dijela nekretnine – etažno vlasništvo i to prema podacima u zemljišnoj knjizi;

  u prazan prostor obrasca na crti (5c) iza riječi »katastarska općina« navodi se ime katastarske općine u kojoj leži katastarska čestica označena pod (5b);

  u prazan prostor obrasca na crti (6) iznad riječi vrsta upisa zaokružuje se slovo B1 ili B2 koja se vrsta upisa traži;

  u prazan prostor obrasca na crti (7) iza riječi »temeljem sljedećih isprava« navodi se izvornik ili ovjerovljeni prijepis isprave koja je pravni temelj za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (8) iza riječi »Dana« navodi se datum podnošenja prijedloga za upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (9) iznad riječi »potpis predlagatelja-ice, opunomoćenika-ice« stavlja se potpis osobe koja predlaže upis;

  u prazan prostor obrasca na crti (10) iznad riječi »prilozi« navode se sve isprave koje predlagatelj predaje uz prijedlog;

  prazne prostore obrasca na crtama od (11) do (19) u uvodu rješenja u cijelosti ispunjava sud;

  u prazan prostor obrasca na crti (20) navode se za fizičke osobe sljedeći podaci: ime, prezime, JMBG ili datum rođenja, prebivalište, te za pravne osobe: naziv, sjedište, te matični broj subjekta iz sudskog registra;

  u prazan prostor obrasca na crti (21) upisati iznos zaloga;

  u prazan prostor obrasca na crti (22) upisati ispravu na temelju koje je upisano založno pravo;

  u prazan prostor obrasca na crti (23) navesti datum rješenja kojim je odobren upis založnog prava;

  u prazan prostor obrasca na crti (24) navesti broj sudskog rješenja na temelju kojeg je upisano založno pravo;

  u prazan prostor obrasca na crti (25) navesti naziv vjerovnika u čiju korist je upisano založno pravo;

  prazne prostore obrasca na crtama od (26) do (33) u cijelosti ispunjava sud;

  u prazne prostore obrasca na crtama od (34) do (35) upisuje se mjesto i datum podnošenja prijedloga;

          u prazan prostor obrasca na crti (36) iza riječi »dostaviti rješenje« navode se podaci o svim osobama na čija se prava odnosi dopušteni upis ili brisanje nekog prava.