Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

NN 124/2004 (6.9.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2259

Na teme­­lju članka 2. stavka 3.4. stavka 4. i članka 6. stavak 2. i 3. Zakona o posebnim uvjetima za stav­­lja­­nje brašna na tržište (»Narodne novine«, br. 48/04.), ministar po­­ljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBILJEŽAVANJU BRAŠNA EVIDENCIJSKIM MARKICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obi­­lježava­­nju brašna evidencijskim markicama (»Narodne novine« br. 90/04) u članku 1. stavku 2. iza riječi: »raži« stav­­lja se točka, a ostali tekst se briše.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Evidencijskim markicama neće se obi­­lježavati namjenske smjese (gotove) i koncentrati koji sadrže ma­­nje od 10% brašna pojedinačne mase do jednog kilograma.«

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: »brašna« briše se točka i dodaju riječi: »i namjenskih smjesa.«

Članak 3.

U članku 6. stavak 5. mije­­nja se i glasi: »Obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka zamje­­njuje se novim obrascem (A1) i kao sastavni dio Pravilnika objav­­ljuje se uz ovaj Pravilnik.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/54
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 2. rujna 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.