Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

NN 126/2004 (8.9.2004.), Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2270

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 2004. godine, donijela

ODLUKU

o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

I.

Osniva se Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (u dalj­njem tekstu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO), koje djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO obavlja sljedeće poslove:

– razmatra pitanja iz područja prosvjete, znanosti i kulture, te informacije od interesa za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu i daje o tome mišljenja Vladi Republike Hrvatske;

– razmatra i daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o akci­jama i projektima UNESCO-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska;

– daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o sastavu, pri­jedlo­zima i stajalištima izaslanstva Republike Hrvatske na službenim skupovima tijela UNESCO-a i na skupovima što ih organizira UNESCO;

  u sklopu svog područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatra pitanja u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem među­narodnih ugovora što ih sklapa Republika Hrvatska, te o tome daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, po potrebi i na njihov zahtjev;

– putem Ministarstva kulture i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om, u svrhu prije­nosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području prosvjete, znanosti, kulture i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-a;

– u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske potrebne stručne podloge, materijale i dokumente u skla­­du s programom Vlade Republike Hrvatske i na njezin zahtjev.

III.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO ima predsjednika i šes­naest članova.

Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvat­skoga sabora, član je Hrvatskog povjerenstva za UNESCO po položaju.

Ostale članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, iz reda uglednih stručnjaka u područjima kulture, znanosti i prosvjete, te organizacija civilnog društva, predlažu: Ministarstvo kulture pet članova, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pet članova, Ministarstvo vanjskih poslova jednog člana, Ministarstvo europskih integracija jednog člana, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva jednog člana i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tri člana.

Predsjednika i članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

IV.

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO donosi poslovnik o svom radu.

Povjerenstvo može osnivati i svoja radna tijela.

V.

Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI.

Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Hrvatskom povjerenstvu za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu i Odluka o imenovanju članova Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (»Narodne novine«, broj 76/2000).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/04-03/04
Urbroj: 5030108-04-1
Zagreb, 2. rujna 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.