Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 127/2004 (10.9.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2286

Na temelju članka 1043. točke 4.), 5.) i 23.) Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br.17/94., 74/94 i 43/96), ministar u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodŽbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovaČke mornarice Republike Hrvatske

Članak 1.

Članak 3. Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposob­ljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 8/2002, 5/2003 i 167/2003) mijenja se i glasi:

»Na zahtjev pomorca izdat će mu se svjedodžba o osposob­ljenosti za obavljanje poslova iste službe, ali nižeg zvanja od zvanja koje posjeduje, a sukladno tablicama iz Priloga I ovog Pravilnika.

Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka izdaje se s valjanosti koja odgovara valjanosti svjedodžbe temeljem koje se izdaje.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 4. iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

»VHF DSC radiooperater (CEPT 31-04E).«

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»Najmanje 12 mjeseci plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima; ili«.

Dosadašnje alineje 5., 6., i 7. postaju alineje 6., 7., i 8.

Članak 4.

U članku 13. stavak 1. riječi »HR II/13« zamjenjuju se riječima »HR III/13«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. u alineji 1. iza riječi »plovidbene straže« dodaje se riječ«; ili ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 1. u alineji 3. iza riječi »plovidbene straže« dodaju se riječi »ili 24 mjeseca plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima;«.

Članak 7.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

»Svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera (CEPT 31-04E), stječe pomorac koji:

– ima osnovnu naobrazbu i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D ovoga Pravilnika;

– ima najmanje 16 godina života;

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida, sluha i govora;

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C ovoga Pravilnika.

Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.

Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka izdaje se na obrascu iz priloga A V. ovoga Pravilnika.«

Članak 8.

U članku 38. stavak 3. iza riječi »plovidbene straže u strojarnici« dodaju se riječi »odnosno najmanje dvije godine plovidbene službe na hrvatskim javnim brodovima«.

Članak 9.

U članku 40. stavak 1. riječi »STCW V/1« zamjenjuju se riječima »STCW V/1-1«.

Članak 10.

U članku 41. stavak 1. riječi »STCW V/1« zamjenjuju se riječima »STCW V/1-2«.

Članak 11.

U članku 42. stavak 1. riječi »STCW V/1« zamjenjuju se riječima »STCW V/1-2«.

Članak 12.

U članku 43. stavak 1. riječi »STCW V/1« zamjenjuju se riječima »STCW V/1-2«.

Članak 13.

U članku 48. stavak 6. koji glasi: »Odredbe ovog članka se ne primjenjuju na zapovjednika, časnike i članove posade put­ničkih i ro-ro putničkih brodova do 50 BT u nacionalnoj plovidbi.« briše se.

Članak 14.

U članku 53.a stavak 1. alineja 2. ispred riječi »ovlaštenje« dodaje se riječ »najmanje«.

Članak 15.

U članku 53.b stavak 1. alineja 2. briše se.

Članak 16.

U članku 53.c stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobom odgovornom za sigurnosnu zaštitu u luci može biti imenovana osoba koja:

– ima najmanje srednjoškolsku naobrazbu;

– ima najmanje 1 godinu radnog iskustva;

– je završila izobrazbu za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci, sukladno s programom iz priloga D32 ovoga Pravil­nika,

– položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C35 Pravilnika.«

Članak 17.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Svako pomorsko učilište dužno je najmanje tri dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo i nadležnu lučku kapetaniju o danu i vremenu početka i okončanja izobrazbe, točnom rasporedu sati, predmeta i predavača, te dostaviti popis pristupnika. Obavijest o mogućim naknadnim izmjenama i dopunama popisa pristupnika pomorsko učilište dužno je dostaviti najkasnije jedan dan prije najavljenog početka izobrazbe.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjerena izobrazba pomoraca dužno je do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu izvješće koje mora sadržavati najmanje: broj pristupnika koji su pristupili i broj pristupnika koji su savladali program obrazovanja ili izobrazbe za pojedine programe, unapređenja nastavne djelatnosti i možebitne izmjene glede zadovoljavanja uvjeta na temelju kojih je povjereno izvođenje obrazovanja ili izobrazbe.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjerena izobrazba pomoraca dužno je izvješće o nastalim promjenama glede zadovoljavanja uvjeta na temelju kojih je povjereno izvođenje obrazovanja ili izobrazbe dostaviti Ministarstvu na odobrenje u roku od 3 dana od nastanka tih promjena.

Svako pomorsko učilište, kojemu je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, dužno je u sklopu svog unutarnjeg ustroja uspostaviti sustave kakvoće sukladno međunarodnim ISO standardima upravljanja i ocijeniti ih od strane nezavisne certifikacijske ustanove, te o tome Ministarstvu uputiti pismeno izvješće.

Ostvarivanje ciljeva pomorskog učilišta, kojem je povjereno obrazovanje ili izobrazba pomoraca, pod izravnim je nadzorom Ministarstva. Ministarstvo je dužno najmanje svake treće godine poduzeti podroban pregled i raščlambu učinka obrazovanja i izobrazbe, nezavisnih ocjena sustava kakvoće poradi ocjene općih standarda kakvoće u radu svakoga pojedinog pomorskog učilišta.

Stupanj u kojemu pojedino pomorsko učilište udovoljava obvezama iz prethodnoga članka Ministarstvo će uzeti u razmatranje i u obzir pri odluci o povjeravanju obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca za naredno razdoblje.

Članak 18.

U članku 62. stavak 1. riječi »na obrascu propisanom u Prilogu G II.« zamjenjuju se riječima »na obrascima propisanim u Prilogu G«.

U članku 62. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pomorsko učilište koje je rješenjem Ministarstva ovlašteno obavljati izobrazbu iz članka 53.a, 53.b ili 53.c Pravilnika izdaje potvrdnice na obrascu propisanom u Prilogu G I ovog Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 19.

U članku 65. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Plovidbeni staž ostvaren na hrvatskom javnom brodu dokazuje se potvrdom nadležnog ministarstva.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 20.

U članku 66. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zaključak iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na obrascu propisanom u Prilogu H II ovoga Pravilnika, a sadrži osim odobrenja za pristupanje ispitu, vrijeme i mjesto polaganja ispita.«

Članak 21.

U članku 87. stavak 2. točka c) alineja 1. mijenja se i glasi:

»za svjedodžbu iz članka 32. polaganjem ispita za stjecanje odgovarajuće svjedodžbe;«

U članku 87. stavak 2. točka c) alineja 3. mijenja se i glasi:

»ako pomorac iz članaka 16. do 22. i 24. do 35. ovoga Pravilnika, osim pomorca iz članka 32. ovog Pravilnika, ostvari najmanje 3 mjeseca potvrđene plovidbene službe u posljednjih godinu dana obavljajući dužnosti koje odgovaraju svjedodžbi koju posjeduje ili kao neposredni niži časnik ili kao prekobrojni čas­nik, a ostali dio do najmanje jedne godine potvrđene plovidbene službe tijekom proteklih pet godina obavljajući bilo koje dužnosti u bilo kojem svojstvu ukrcaja na brodu bez obzira na veličinu ili snagu porivnog stroja.«

U članku 87. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ako nisu ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2. ovog članka naslovniku svjedodžbe o osposobljenosti može se na njegov zahtjev izdati svjedodžba o osposobljenosti koja odgovara ostvarenoj potvrđenoj plovidbenoj službi u trajanju od 12 mjeseci tijekom proteklih pet godina ne manjoj od plovidbene službe koja je uvjet za stjecanje zahtijevane svjedodžbe o osposobljenosti.«

Članak 22.

U članku 89. stavak 2. točka b) mijenja se i glasi:

»ponovnim polaganjem ispita za stjecanje odnosne svjedodž­be ili;«

Članak 23.

U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako okolnosti iz stavka 1. točke 3. i 4. ovog članka nastupe nakon izdavanja svjedodžbe o osposobljenosti, Ministarstvo ili lučka kapetanija će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o izdava­nju svjedodžbe o osposobljenosti i oduzeti pomorcu svjedodžbu.«

Članak 24.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»Pomorcu kojemu je oduzeta svjedodžba o osposobljenosti neće se izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopuns­k­oj osposobljenosti za vrijeme od dvije godine od konačnosti rješenja iz članka 95. Pravilnika.

Ako se u postupku iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je pomorac krivotvorio svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti, pomorcu se neće izdati niti jedna svjedodžba o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti za vrijeme od 2 godine od pravomoćnosti presude.«

Članak 25.

U članku 99. riječi »ako ispunjava uvjete iz članka 11. ovog Pravilnika« brišu se.

Članak 26.

U članku 100. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog Pravilnika izdat će se pomorcu koji ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

– najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe ostvarene u posljednjih 5 godina ili;

– položen ispit čiji sadržaj, vrijeme, mjesto i način polaganja određuje stručno povjerenstvo, ocjenjujući svaki pojedini slučaj.«

Članak 27.

U članku 102. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Svjedodžba o osposobljenosti iz stavka 1. ovog Pravilnika izdat će se pomorcu koji ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

– najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe ostvarene u posljednjih 5 godina ili;

– položen ispit čiji sadržaj, vrijeme, mjesto i način polaganja određuje stručno povjerenstvo, ocjenjujući svaki pojedini slučaj.«

Članak 28.

Iza članka 104. dodaje se novi članak 104.a koji glasi:

»Pomorci u radioslužbi koji imaju svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili općom ovlasti mogu steći svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera.«

Članak 29.

U članku 106. stavak 2. briše se.

Članak 30.

Iza članka 110. dodaje se novi članak 110.a koji glasi:

»Svjedodžbe izdane na obrascima koji sadrže sve elemente obrazaca iz Priloga A ovog Pravilnika izuzev naziva Ministarstva smatraju se valjanima.«

Članak 31.

Prilog A I-1 Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom A I-1 koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ispred Priloga A I-1 Pravilnika dodaje se novi Prilog A I koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prilog A II Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom A II koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ispred Priloga A IV Pravilnika dodaju se Prilog A III i Prilog A III-1 koji su u privitku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Prilog A IV Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom A IV koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Iza Priloga A IV Pravilnika dodaje se novi Prilog A V koji je u privitku ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Iza Priloga A Pravilnika dodaje se novi Prilog G I koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prilog G II zamjenjuje se novim Prilogom G II koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prilog H II Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom H II koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Iza Priloga H Pravilnika dodaje se novi Prilog I koji je u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu C iza dijela C12 – Radiooperater s ograničenom ovlasti dodaje se novi dio C12A koji glasi:

»C12A– VHF DSC Radiooperater

(usmeno i praktično)

Predmeti:     Pravila radioslužbe

                   GMDSS sustavi.«

U Prilogu C iza dijela C 35 – Svjedodžba o osposobljenosti za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci dodaje se novi dio C36 koji glasi:

»C 36– Rad s opasnim teretima

– sukladno programu izobrazbe».

U Prilogu D iza dijela D6, dodaje se novi dio D6A koji glasi:

»D6A – VHF DSC RADIOOPERATER.

 

 

 

PODUČJE

 

SATI

Predavanja

Vježbe

1

VHF radiotelefonske komunikacije u pom. radijskoj službi

1

 

1.1

Opća načela i temeljne osobine pomorskih komunikacija za plovila na koja se ne odnosi SOLAS Konvencija

 

 

2

Radijski uređaji

1,5

2

2.1.

VHF radijske instalacije

 

 

2.2.

Način i korištenje DSC sustava

 

 

3.

GMDSS sustav, uređaji i oprema

2,5

3

 

GMDSS podsustava

 

 

3.1.

Traganje i spašavanje na moru

 

 

3.2.

Postupci za pogibelj, hitnost i sigurnost

 

 

3.3.

Zaštita frekvencije pogibelji

 

 

3.4.

Pomorska sigurnosna izvješća (MSI)

 

 

3.5.

NAVTEX, EPIRB, SART

 

 

4.

Postupci i pravila kod VHF

radiotelefonskih komunikacija

1,5

2,5

4.1.

Komunikacije bitne za sigurnost ljudskih
života na moru

 

 

4.2.

Pravila i obvezni postupci

 

 

4.3.

Praktično i teoretsko znanje
radiotelefonskog postupka

 

 

 

UKUPNO

6,5

7,5

 

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE):

14

 

 

 

U Prilogu D dio D29- Izobrazba za prekvalifikaciju radiotelegrafista I. ili II. Klase briše se.

 

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Odredbe iz članka 1., 2., 7., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 21. stavak 3., te članka 28. primjenjuju se od 25. rujna 2004. godine.

Klasa: 011-01/04-02/35
Urbroj: 530-01-04-7
Zagreb, 19. kolovoza 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

  

Prilog H II

Klasa:
Urbroj:
Mjesto i datum

ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU ISPITU

 

Na temelju članka 61. Pravilnika o zva­njima i osposob­ljenosti članova posade trgovačke mornarice

 

Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 127/04) Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,

 

Lučka kapetanija ________________________

                                  (naziv lučke kapetanije)

 

rješavajući  ____________ po zahtjevu  ________________________ 

                                                                                            (ime i prezime)

 

rođenog/e  ____________________  u  ____________________ utvrđuje da

                        (datum rođenja)                         (mjesto rođenja)

 

su ispu­njeni uvjeti za pristupa­nje ispitu radi stjeca­nja svjedo­džbe

 

o osposob­ljenosti  ________________________.

                                     (naziv svjedodžbe)

Određuje se polaga­nje ispita  ________________________.

                                                      (mjesto, datum i sat)

 

STRUČNI DJEspan style='mso-tab-count:1'>         LUČKI KAPETAN/RAVNATELJ

––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––––––––––––––                     

 


 

Tumač:

 1. Zapovjednik broda od 3000 BT ili veće­g (STCW II/2);

 2. Prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2);

 3. Zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2);

 4. Prvi časnik palube na brodu oko 3000 BT (STCW II/2);

 5. Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većem (STCW II/1);

 6. Zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3);

 7. Časnik plovidbene straže na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3);

 8. Član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4);

 9. Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14);

10. Zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13);

11. Zapovjednik jahte do 500 BT (HR III/12);

12. Zapovjednik jahte do 100 (HR III/11).


 

Tumač:

1. Upravite­lj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2);

2. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2);

3. Upravite­lj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);

4. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3);

5. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1);

6. Upravite­lj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26);

7. Časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25);

8. Upravite­lj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi /HR III/24);

9. Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4).