Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Statističkom izvješću banke

NN 129/2004 (15.9.2004.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Statističkom izvješću banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2310

Na temelju članka 105. stavka 1. točke 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) i članka 25. i 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM IZVJEŠĆU BANKE

I.

Odluka o Statističkom izvješću banke (»Narodne novine«, br. 166/2003. i 53/2004.) mijenja se i dopunjuje, i to:

1. U dijelu OpĆe upute

Točka IV. »Rokovi za dostavljanje Statističkog izvješća«, u dijelu 2. »Nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće« posljednja rečenica dopunjuje se i sada glasi: »Nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće uključuje sljedeće obrasce: BS-2, BS/IBS-3, BS/GOD-4, BS/VP-5, BS/DER-6, BS/KRED-7, BS/DEP-8, BS/OK-9, BS/OIMO-10, BS/KAM-11, BS/IV-12, BS/GAR-13, BS/OOD-21, KT/DS-22 i DVP-23.«

Točka V. »Modaliteti dostavljanja obrazaca Statističkog izvješća«, u dijelu 1. »Dostavljanje obrazaca na papiru« prva se rečenica dopunjuje i sada glasi: »Nekonsolidirano mjesečno statističko izvješće (MI) koje se HNB-u dostavlja na papiru uključuje naslovnu stranicu i obrasce BS-2, BS/IBS-3, BS/OOD-21 i DVP-23.«

2. U dijelu Upute za pojedine obrasce i stavke

Obrazac BS/IBS-3 Izvanbilančne stavke

U točki »Bilješka«, na kraju odlomka koji se odnosi na »Opcije«, dodaje se tekst koji glasi: »Kod kredita s jednosmjernom valutnom klauzulom iznos koji je proknjižen u izvanbilančnoj evidenciji na osnovi ugrađenog derivata (opcija kupnje, engl. call option), tj. njegova ugovorena vrijednost, navodi se u okviru ove stavke.«

Obrazac BS/KRED-7 Detaljan kreditni portfelj

Na kraju točke III. »Bilješka« dodaju se dvije nove stavke, koje glase: »Iznos gore uključenih repo kredita stranim financijskim institucijama« i »Iznos gore uključenih repo kredita ostalim nerezidentima«.

Obrazac BS/OK-9 Obveze po kreditima

U točki II. »Upute za pojedine stavke« na kraju »Bilješke« dodaju se tri nove stavke, koje glase: »Iznos gore uključenih repo kredita od stranih država«, »Iznos gore uključenih repo kredita od stranih financijskih institucija« i »Iznos gore uključenih repo kredita od ostalih nerezidenata«.

Obrazac VSI-19 Valutna struktura imovine

U točki II. »Upute za pojedine stavke« briše se tekst: »Izvanbilančne stavke – Navesti sve devizne izvanbilančne stav­ke i kunske izvanbilančne stavke uz valutnu klauzulu.«

Na kraju točke II. »Upute za pojedine stavke« dodaje se »Bilješka« i stavka koja glasi: »Iznos gore uključenih repo kredita nerezidentima – Navesti valutnu strukturu pozicija koje se odnose na repo kredite dane nerezidentima.«

Obrazac VSI-20 Valutna struktura obveza

U točki II. »Upute za pojedine stavke« briše se tekst: »Izvanbilančne stavke – Navesti sve devizne izvanbilančne stav­ke i kunske izvanbilančne stavke uz valutnu klauzulu.«

Na kraju točke II. »Upute za pojedine stavke« dodaje se »Bilješka« i stavka koja glasi: »Iznos gore uključenih repo kredita od nerezidenata – Navesti valutnu strukturu pozicija koje se odnose na repo kredite primljene od nerezidenata.«

Iza točke 22. Knjiga trgovanja – dnevna stanja (obrazac KT/DS-22) dodaje se novi obrazac s tekstom koji glasi:

»23. Dužnički vrijednosni papiri (obrazac DVP-23)

I. OpĆe upute

U ovom obrascu prikazuju se dužnički vrijednosni papiri u kunama i u devizama izdani od sektora žbankež, žtrgovačka društvaž i žnerezidentiž. Dužnički vrijednosni papiri razvrstavaju se na instrumente tržišta novca te obveznice i druge dugoročne dužničke instrumente. Za potrebe ovog obrasca instrumenti tržišta novca obuhvaćaju komercijalne zapise i one vrijednosne papire kojima je dodijeljen ISIN.

Obrazac sadrži odabrane stavke iz obrasca Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti (obrazac BS/VP-5) koje se odnose na banke, trgovačka društva i nerezidente.

Instrumente tržišta novca te obveznice i druge dugoročne dužničke instrumente treba prikazati tako da se navede naziv i dospijeće vrijednosnog papira, pripadajući međunarodni jedinstveni identifikacijski broj koji je pridružen određenom vrijednosnom papiru – ISIN te iznos vrijednosnog papira. »

3. U prilogu A – Uputa za dostavljanje StatistiČkog izvjeŠĆa banke na magnetnom mediju

Kontrola sadržaja slogova

Obrazac RDG-1

Dodaju se sljedeće kontrole:

60. P1151 = P1142 - P1150

61. P1153 = P1151 - P1152

Obrazac BS/KRED-7

Mijenja se sljedeća kontrola i glasi:

1. P1xyz ł P2xyz, gdje je xyz = 001, 002 , ..., 027

Dodaju se sljedeće kontrole:

4. Px026 Ł Px017, gdje je x = 1,2

5. Px027 Ł Px018, gdje je x = 1,2

Obrazac BS/OK-9

Mijenja se sljedeća kontrola i glasi:

1. P1xyz ł P2xyz, gdje je xyz = 001, 002 , ..., 034

Dodaju se sljedeće kontrole:

10. Px032 Ł Px017, gdje je x = 1,2

11. Px033 Ł Px018, gdje je x = 1,2

12. Px034 Ł Px019, gdje je x = 1,2

Obrazac BS/ROC-14

Mijenjaju se sljedeće kontrole i glase:

20. P7030 + P7031 + P7032 = P1030(BS-2)

31. P7047 Ł P1001(BS/IBS-3)

32. P7048 Ł P1002(BS/IBS-3)

33. P7049 Ł P1003(BS/IBS-3)

34. P7050 Ł P1004(BS/IBS-3)

35. P7051 Ł P1005(BS/IBS-3)

Obrazac VSI-19

Dodaju se sljedeće kontrole:

2. 0 = Px018, Px019, Px020, Px021, Px022, Px023, gdje je x=1,2,3,4,6,7

3. P5018 Ł P5001

4. P5019 Ł P5007

5. P5020 Ł P5012

6. P5021 Ł P5013

7. P5022 Ł P5014

8. P5023 Ł P5002 + P5003 + P5004 + P5005 + P5006 + P5008 + P5009 + P5010 + P5011 + P5015 + P5016

9. P5018 + P5019 + P5020 + P5021 + P5022 + P5023 Ł (P1026 + P1027)(BS/KRED-7)

Obrazac VSO-20

Dodaju se sljedeće kontrole:

4. 0 = Px018, Px019, Px020, Px021, Px022, Px023, gdje je x=1,2,3,4,5,6,8,9

5. P7018 Ł P7001

6. P7019 Ł P7007

7. P7020 Ł P7012

8. P7021 Ł P7013

9. P5022 Ł P7014

10. P7023 Ł P7002 + P7003 + P7004 + P7005 + P7006 + P7008 + P7009 + P7010 + P7011 + P7015 + P5016

11. P7018 + P7019 + P7020 + P7021 + P7022 + P7023 Ł (P1032 + P1033 + P1034)(BS/OK-9)

Obrazac DVP-23

Obrazac je varijabilne duljine s međuzbrojevima pa mora imati popunjena polja 7, 8 i 9. Oznaka nivoa grupiranja (polje 7) mora biti jedna od sljedećih:

1 za analitičke retke koji su sadržani u nekom grupnom retku;

2 za grupni redak koji sadrži neke analitičke retke, pa mora imati naveden redni broj prvog i zadnjeg u grupi (polja 8 i 9 ulaznog sloga).

Pravilo provjere zbrajanja iznosa u stupcu: iznos u retku s oznakom nivoa grupiranja 2 mora odgovarati zbroju iznosa pripadnih redaka (grupa od-do rednih brojeva) s oznakom 1.

Da bi se prepoznalo kojoj skupini instrumenata pripada prijavljeni iznos, kao i za potrebe kontrole s obrascem BS/VP-5, moraju biti popunjena polja 37-40. Kombinacija financijskog instrumenta u polju 39 (ITN, OBV), sektora u polju 40 (BAN, TRD, NERF, NERD, NERO) i valute u polju 38 (HRK, DEV) jedinstveno određuje o kojem je retku izvještaja riječ. Osim ispravnosti međuzbrojeva (prema nivou grupiranja) moraju biti ispunjeni i uvjeti kontrole sa BS/VP-5.

Kratice koje se rabe: ITN – Instrumenti tržišta novca; OBV – Obveznice i drugi dugoročni dužnički instrumenti; BAN – Banke; TRD – Trgovačka društva; NERF – Nerezidenti, strane financijske institucije; NERD – Nerezidenti, strane države; NERO – Nerezidenti, ostala strana trgovačka društva; HRK – kune; DEV – devize.

A) Dužnički vrijednosni papiri u kunama

Dužnički vrijednosni papiri banaka

(HRK; BAN; ITN) Ł (P1009-P2009+P1054-P2054+P1104-P2104+P1138-P2138)(BS/VP-5)

(HRK; BAN; OBV) = (P1010-P2010+P1055-P2055+P1105-P2105+P1139-P2139)(BS/VP-5)

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava

(HRK; TRD; ITN) Ł (P1020-P2020+P1022-P2022+P1065-P2065+P1067-P2067+P1092-P2092+P1114-P2114+P1116-P2116+P1148-P2148+P1150-P2150)(BS/VP-5)

(HRK; TRD; OBV) Ł (P1021-P2021+P1023-P2023+P1066-P2066+P1068-P2068+P1093-P2093+P1115-P2115+P1117-P2117+P1149-P2149+P1151-P2151)(BS/VP-5)

B) Dužnički vrijednosni papiri u stranoj valuti

Dužnički vrijednosni papiri banaka

(DEV; BAN; ITN) Ł (P2009+P2054+P2104+P2138)(BS/VP-5)

(DEV; BAN; OBV) = (P2010+P2055+P2105+P2139)(BS/VP-5)

Dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava

(DEV; TRD; ITN) Ł (P2020+P2022+P2065+­P2067+P2092 + P2114­+ P2116+ P2148+ P2150)(BS/VP-5)

(DEV; TRD; OBV) Ł (P2021+P2023+P2066+P2068+P2093 +P2115+ P2117+ P2149+ P2151)(BS/VP-5)

Dužnički vrijednosni papiri nerezidenata

(DEV; NERF; ITN) Ł (P2024+P2069+P2118+P2152)(BS/VP-5)

(DEV; NERF; OBV) = (P2025+P2070+P2119+P2153)(BS/VP-5)

(DEV; NERD; ITN) Ł (P2027+P2072+P2120+P2154)(BS/VP-5)

(DEV; NERD; OBV) = (P2028+P2073+P2121+P2155)(BS/VP-5)

(DEV; NERO; ITN) Ł (P2029+P2074+P2122+P2156)(BS/VP-5)

(DEV; NERO; OBV) = (P2030+P2075+P2123+P2157)(BS/VP-5)

Napomena: Ako banka nema podataka za ovaj obrazac, dužna je prijaviti ga »praznog«, tj. bar s jednim retkom u kojem je bilo koja dopuštena kombinacija polja 38-40, s iznosom nula.

Način dostave datoteka

U tablici 1. »Ulazni slog statističkog izvješća banke«, u retku 39. stupac »Sadržaj polja« mijenja se i glasi: »TRG, PRO, DOS, IZD, ITN, OBV«. U retku 40. stupac »Sadržaj polja« mijenja se i glasi: »RH, RF, LOK, HBOR, BAN, TRD, NERF, NERD, NERO«.

4. U prilogu B – Razvrstavanje knjigovodstvenih raČuna iz kontnog plana za banke u pojedine stavke i obrasce

Obrazac BS/OIMO-10

stavka 1005: mijenja se i glasi: stavka 2005 + skupina 14 + računi 160, 162, 164-9, skupina 19, računi 5070, 5170, neto dugovno stanje računa (5072 i 5073), (5074 i 5075), (5172 i 5173), (5174 i 5175)

stavka 2005: mijenja se i glasi: skupina 15 + računi 161, 163, 3470, neto dugovno stanje računa (3472 i 3473), (3474 i 3475)

stavka 1014: mijenja se i glasi: stavka 2014 + skupine 17, 209, 29, računi: 200-7, 240, 242-249, 260, 262, 264, 265, 27, 281, 282, 283, 5071, 5171, neto potražno stanje računa (5072 i 5073), (5074 i 5075), (5172 i 5173), (5174 i 5175)

stavka 2014: mijenja se i glasi: računi: 250-3, 255-9, 261, 263, 3471, neto potražno stanje računa (3472 i 3473), (3474 i 3475)

II.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se za izvještajna razdoblja koja počinju 1. listopada 2004.

O. br. 272-020/08-04/ŽR

Zagreb, 3. rujna 2004.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.