Rješenje o utvrđivanju nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva PAN-Trgopromet d.d., Đakovo Marinku Mikuliću iz Donjih Andrijevaca

NN 134/2004 (27.9.2004.), Rješenje o utvrđivanju nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva PAN-Trgopromet d.d., Đakovo Marinku Mikuliću iz Donjih Andrijevaca

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

2393

Na teme­lju odredbi članka 32. stavak 7. Zakona o preuzima­nju dioničkih društava (»Narodne novine« br. 84/02, 87/02 i 120/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, u predmetu utvrđiva­nja postoja­nja obveze objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje trgovačkog društva PAN-TRGOPROMET d.d., Đakovo, Hrvatskih velikana 10, na sjednici održanoj 21. rujna 2004. godine, donijela je

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da je za Marinka Mikulića iz Do­njih Andrijevaca, Grob­ljanska bb i trgovačko društvo PAN-Papirna industrija d.o.o. Do­nji Andrijevci dana 26. ve­ljače 2003. godine nastala obveza objav­ljiva­nja ponude za preuzimanje trgovačkog društva PAN-TRGOPROMET d.d. Đakovo, Hrvatskih velikana 10.

II. Ovo rješe­nje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Izdavatelj PAN TRGOPROMET d.d. Đakovo (da­lje: Izdavate­lj) je javno dioničko društvo u smislu članka 114. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, jer teme­ljni kapital iznosi 53.220.700,00 kuna i ima više od 100 dioničara.

Marinko Mikulić je shodno odredbama članka 2. stavka 6. Zakona dana 26. ve­ljače 2003. godine stekao na teme­lju ugovora o kupoprodaji 19.345 dionica Izdavate­lja što zajedno sa 26.144 dionica istog Izdavate­lja koje već ima iznosi ukupno 45.579 dionica odnosno 8,56% od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavate­lja s pravom glasa.

Marinko Mikulić je osnivač i jedini član trgovačkog društva PAN TRGOPROMET d.d. Do­nji Andrijevci, pa sukladno odredbama članka 8. stavka 2. i 3. točke a), b), d) Zakona iste osobe zajednički djeluju.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 7. Zakona glasovima stjecate­lja pribrajaju se glasovi osoba koje s ­njim zajednički djeluju, što znači da se 45.579 dionica pribrajaju kojima raspolaže II-okriv­ljenik, što ukupno iznosi 497.400 dionica Izdavate­lja odnosno 93,45% glasova od ukupnog broja glasova koje daju dionice Izdavate­lja s pravom glasa.

Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Zakona osoba koja stekne dionice izdavate­lja kojima, zajedno s dionicama koje već ima, prelazi prag od 25% od ukupnog broja glasova koje daju dionice izdavate­lja s pravom glasa obvezna je o stjeca­nju bez odgode obavijestiti izdavate­lja, Komisiju i javnost te objaviti ponudu za preuzima­nje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

Prema odredbama članka 8. stavka 8. Zakona o slučaju kad jedna od osoba koje zajednički djeluju stekne dionice tako da tim stjeca­njem nastane obveza objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzima­nje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom, a smatra se da je obvezi objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje udovo­ljeno ako ponudu objavi bilo koja od osoba koje zajednički djeluju.

Slijedom citiranih odredbi proizlazi da je za I. i II. okriv­ljenika dana 26. ve­ljače 2003. godine nastupila obveza objave ponude za preuzima­nje Izdavate­lja.

Shodno citiranim odredbama članka 4. stavka 1. Zakona I. i II. okriv­ljenik su bili dužni o predmetnom stjeca­nju bez odgode obavijestiti Izdavate­lja, Komisiju i javnost, što nisu učinili čime su počinili prekršaj propisan odredbama članka 35. stavka 2. točke 1. stavka 5. Zakona.

Odredbama članka 13. stavka 1. Zakona propisano je da je ponudite­lj obvezan u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje, podnijeti Komisiji zahtjev za odobre­nje objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje, ponudu i isprave iz članka 12. istog Zakona.

Marinko Mikulić niti PAN-Papirna indusrija d.o.o. Do­nji Andrijevci nisu do 28. ožujka 2003. godine, a niti naknadno podnijeli zahtjev za odobre­nje objav­ljiva­nja ponude za preuzima­nje, ponudu i isprave iz članka 12. istog zakona.

Slijedom navedenog, a sukladno odredbama članka 32. stavka 7. Zakona o preuzima­nju dioničkih društava kojima je propisano da ako osoba koja je obvezna objaviti ponudu za preuzima­nje to ne učiniti u zakonskom roku, Komisija će postoja­nje obveze na objav­ljiva­nje ponude za preuzima­nje utvrditi rješe­njem, va­ljalo je riješiti kao u točki 1. izreke rješe­nja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 4. Zakona, ovo rješe­nje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješe­nja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnoše­njem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana primitka ovog rješe­nja.

Klasa: UP/I-041-02/04-01/104
Urbroj: 567-04/04-9
Zagreb, 21. rujna 2004.

Predsjednik Komisije

Mi­ljenko Fičor, v. r.