Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

NN 136/2004 (30.9.2004.), Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

HRVATSKI SABOR

2402

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. rujna 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2965/2
Zagreb, 22. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«, br. 30/04.), u članku 26., riječi: »do 30. rujna 2004., a s danom 1. listopada 2004.«, zamje­njuju se riječima: »do 31. prosinca 2005., a s danom 1. siječ­nja 2006.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/13
Zagreb, 17. rujna 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.