Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona

NN 136/2004 (30.9.2004.), Zakon o izmjeni Obiteljskog zakona

HRVATSKI SABOR

2403

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjeni Obite­ljskog zakona, koji je do­nio Hrvatski sabor na sjednici 17. rujna 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2966/2
Zagreb, 22. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA

Članak 1.

U Obite­ljskom zakonu (»Narodne novine«, br. 116/03. i 17/04.), u članku 367. stavku 1. riječi: »do 30. rujna 2004.« zamje­njuju se riječima: »do 31. prosinca 2005.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/04-01/03
Zagreb, 17. rujna 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.