Zakon o dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 136/2004 (30.9.2004.), Zakon o dopunama Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2404

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o službi u Oruža­nim snagama Republike Hrvatske, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 17. rujna 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2967/2
Zagreb, 22. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 33/02., 58/02. i 175/03.) u članku 197. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Ministar obrane za umirov­lje­nje iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka može predložiti djelatnu vojnu osobu koja ima najma­nje deset godina djelatne vojne službe, najma­nje šest mjeseci sudjelova­nja u Domovinskom ratu te koja je u pos­ljed­nje četiri godine ocije­njena najma­nje godiš­njom službenom ocjenom »isti­če se«.

Uz uvjete iz stavka 2. ovoga članka potrebno je da djelatna vojna osoba ovisno o navršenim godinama mirovinskog staža ispu­njava i s­ljedeće dodatne uvjete:

1. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 10 do 32 godine:

– dodije­ljeno jedno oblikova­nje iz grupe velereda ili

– dodije­ljena tri odlikova­nja iz grupe reda ili

– dodije­ljene dvije spomenice i pohvala vrhovnog zapovjednika ili

– dodije­ljene dvije spomenice i jedno sudjelova­nje u mirovnim misijama u traja­nju od najma­nje tri mjeseca

2. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 32 do 35 godina:

– ispu­njen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ovoga stavka ili

– dodije­ljena dva odlikova­nja iz grupe reda ili

– dodije­ljene dvije spomenice i pohvale ministra obrane ili vrhovnog zapovjednika

3. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 35 do 40 godina:

– ispu­njen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ili 2. ovoga stavka ili

– dodije­ljeno jedno odlikova­nje iz grupe reda ili

– dodije­ljene dvije spomenice ili

– dodije­ljena pohvala načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, ministra obrane ili vrhovnog zapovjednika

4. za osobu s navršenim mirovinskim stažem od 40 ili više godina:

– ispu­njen jedan od dodatnih uvjeta iz točke 1. ili 2. ili 3. ovoga stavka ili

– dodije­ljena pohvala zapovjednika razine grane Oružanih snaga.

Neovisno o uvjetima propisanim stavcima 2. i 3. ovoga članka ne mogu se za umirov­lje­nje odlukom vrhovnog zapovjednika predložiti djelatne vojne osobe kod kojih se steknu okolnosti koje su zapreka za prijam u djelatnu vojnu službu iz članka 19. podstavka 2. i 3. ovoga Zakona te djelatne vojne osobe protiv kojih je pokrenut ste­govni postupak za ste­govni prijestup ili im je za ste­govni prijestup izrečena konačna ste­govna kazna.«

Dosadaš­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 800-03/04-01/01
Zagreb, 17. rujna 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.