Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna

NN 138/2004 (4.10.2004.), Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2424

Na temelju članka 117. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

o jednostavnim graĐevinama za koje graĐevinska dozvola nije potrebna

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva, te se utvrđuje dokumentacija na temelju koje se ove građevine mogu graditi, odnosno postavljati.

Članak 2.

Građevinska dozvola i glavni projekt kojeg potvrđuje tijelo graditeljstva, nisu potrebni za građenje odnosno postavljanje građevina iz članka 56. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99, 117/01 i 47/03) za koje je izdana lokacijska dozvola čiji je sastavni dio idejni projekt.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi odnosno postavljati na temelju konačne lokacijske dozvole čiji je sastavni dio idejni projekt.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/04-04/13 

Urbroj: 531-01-04-2

Zagreb 28. rujan 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić dipl. ing. arh., v. r.