Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

NN 138/2004 (4.10.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2425

Na temelju članka 34. stavka 3. alineje 2. i stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/00 i 100/04), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o odreĐivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

Članak 1.

U Pravilniku o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (»Narodne novine«, br. 86/04) u članku 4. stavku 1. riječi: »prostornog plana« zamjenjuju se riječima: »detaljnog plana uređenja«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi: »prostornog plana« zamjenjuju se riječima: »detaljnog plana uređenja«.

Članak 3.

U članku 6. riječi: »prostornog plana« zamjenjuju se riječima: »detaljnog plana uređenja«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ovoga članka«.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

Ovaj se Pravilnik ne odnosi na postupke izdavanja lokacijskih dozvola za postavljanje reklamnog panoa od 6 m2 i više, kioska od 12 m2, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, opreme dječjeg igrališta i gradnju dječjeg igrališta, zapo­čete do 1. srpnja 2004.

Lokacijska dozvola iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati idejni projekt prema posebnom zakonu, a može se izdati samo podnositelju zahtjeva koji dokaže da ima pravo graditi odnosno postaviti građevinu za koju je dozvola zatražena.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/04-04/5

Urbroj: 531-01-04-2

Zagreb, 28. rujna 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.