Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002., evid. br. 22/02

NN 139/2004 (6.10.2004.), Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002., evid. br. 22/02

KOLEKTIVNI UGOVORI

2449

Na teme­lju članka 54. Kolektivnog ugovora ugostite­ljstva (»Narodne novine« 69/02) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (»Narodne novine« 114/03, 123/03, 142/03 i 30/04) Samostalni sindikat ugostite­ljstva i turizma Hrvatske, Zagreb, Krešimirov trg 2 zastupan po predsjednici Vesni Dejanović, Sindikat Istre i Kvarnera, Pula, Danteov trg 2 zastupan po predsjedniku Bruni Buliću, Nazavisni sindikat ugostite­ljstva i hotelijerstva Hrvatske, Zagreb, Krešimirov trg 2 zastupan po predsjedniku Marku Areliću i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga ugostite­lj­­stva i turizma, Zagreb, Pavla Hatza 12 zastupana po predsjednici Izvršnog odbora Mirjani Mogorović sklopili su 15. srp­nja 2004. godine

DODATAK I

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA UGOSTITELJSTVA OD 10. SVIBNJA 2002. GODINE, EVID. BR. 22/02

Članak 1.

Članak 3. mije­nja se i glasi:

»Zak­ljučujući ovaj kolektivni ugovor, ugovorne strane obve­zuju se u dobroj vjeri poštivati ­nje­gove odredbe.

Ugovorne strane obvezuju se da neće kolektivnim ugovorima na razini re­gija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/trgovca pojedinca/obrta, određena prava urediti u ma­njem opse­gu od utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom. Uređiva­nje određenih prava u ma­njem opse­gu moguće je iznimno, a što će biti re­gulirano posebnim sporazumom koji se sklapa za vremenski ograničeno traja­nje.

U slučaju kada više sindikata koji djeluju kod jednog poslodavca nisu suglasni oko sklapa­nja sporazuma iz prethodnog stav­ka, dužni su podvrći se postupku arbitraže sukladno Zakonu o radu. Arbitražno vijeće koje imenuju stranke spora, broji najma­nje pet a najviše sedam članova, vodeći računa o broju članova sindikata zastup­ljenih na području za koje se rješava kolektivni radni spor.

Sporazum iz drugog stavka ovog članka potpisuju sindikat i poslodavac.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se nova Glava I a – ZABRANA DISKRIMINACIJE. i ispod ­nje novi članak 3a koji glasi:

»Poslodavac je obvezan poštivati sva ograniče­nja i zabrane diskriminacije radnika sukladno odredbama Zakona.

Diskriminacijom se smatra i uznemirava­nje i spolno uznemirava­nje.

Odredbe kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu kojima se utvrđuje diskriminacija na nekom od teme­lja utvrđenog Zakonom o radu ništave su.«

Članak 3.

U članku 4. dodaje se četvrti stavak koji glasi:

»Ako poslodavac ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklop­ljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 3. alineja 1., broj 2 zamje­njuje se s brojem 4.

U istom članku dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ugovorit će se imenova­nje ili izbor povjerenika zaštite na radu, kao i druga prava i obveze povjerenika zaštite na radu ovisno o broju zaposlenih i organizaciji zaštite na radu te drugim uvjetima kod poslodavca«.

Ako kod poslodavca nije sklop­ljen kolektivni ugovor obveze utvrđene u prethodnom stavku ovog članka, uredit će se sporazumom sindikata i poslodavca.

Članak 5.

Iza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi:

»Poslodavac je dužan uz suglasnost radničkog vijeća imenovati osobu koja je osim ­nje­ga ovlaštena primati i rješavati pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika.

Poslodavac ili osoba iz stavka 1 ovog članka dužna je u roku od četiri dana od dostave pritužbe ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječava­nja nastavka uznemirava­nja ili spolnog uznemirava­nja.

Kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili sporazumom sindikata i poslodavca, re­gulirat će se način i postupak rješava­nja pritužbi radnika za slučajeve sprječava­nja uznemirava­nja ili spolnog uznemirava­nja.

Članak 6.

U članku 17. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Korište­nje preraspodjele iz stavka 5. ovog članka produžava se za broj dana za koje je radnik ostvario pravo na naknadu zbog privremene nesposobnosti za rad (bolova­nje.)«

Članak 7.

U članku 20., stavku 2. briše se točka i dodaje tekst »za svaki radni tjedan.«

Članak 8.

U članku 33. stavku 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

»…kad poslodavac nije poduzeo mjere za sprječava­nje uznemirava­nja ili spolnog uznemirava­nja, odnosno, ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika, a radnik će zatražiti pred nadležnim sudom zaštitu.«

Članak 9.

U članku 34. stavak 3. briše se.

Članak 10.

U članku 38. stavak 1. riječi: »sklop­ljen na neodređeno vrijeme« brišu se.

Članak 11.

Nakon članka 52. dodaje se nova Glava XIa. – »DOPRINOS SOLIDARNOSTI« i NOVI članak 52a. koji glasi:

»Kolektivnim ugovorom kod poslodavca utvrdit će se način provođe­nja referenduma i postotka doprinosa solidarnosti koje­g plaćaju ne članovi sindikata za povo­ljnosti ugovorene kolektivnim ugovorom.

Ako kod poslodavca nije sklop­ljen kolektivni ugovor te je poslodavac obvezan primje­njivati Kolektivni ugovor ugostite­ljstva, a kod poslodavca djeluje jedan sindikat, poslodavac može za ne članove sindikata uplaćivati doprinos solidarnosti po stopi od 1% na neto plaću.

U slučaju da kod poslodavca djeluje više sindikata poslodavac će izračunati doprinos solidarnosti sukladno Zakonu o radu, a pripadajuća sredstva uplaćivati sindikatima srazmjerno broju članova.«

Članak 12.

Članak 53., stavak 5. brisati tekst: »članka 210.«.

Članak 13.

Članak 55. mije­nja se i glasi:

»Ugovorne strane suglasne su da će postupak mirnog rješava­nja kolektivnih radnih sporova provoditi po važećim zakonskim propisima.«

Članak 14.

Članci 56., 57. i 58. brišu se.

Članak 15.

Smatra se da su ove Izmjene i dopune sklop­ljene kada ih potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana, a primje­njuju se od 15. srp­nja 2004. godine.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora ugostite­ljstva će se objaviti na način kako je to utvrđeno Pravilnikom o vođe­nju evidencije i objavi kolektivnih ugovora.

Zagreb, 15. srpnja 2004.

Hrvatska udruga poslodavaca                                Samostalni sindikat ugostite­ljstva

Udruga ugostite­ljstva i turizma                                                      i turizma Hrvatske

Mirjana Mogorović, v. r.                                                 Vesna Dejanović, v. r.

                                                                                         Sindikat Istre i Kvarnera

                                                                                                  Bruno Bulić, v. r.

                                                                               Nezavisni sindikat ugostite­ljstva

                                                                                            i hotelijerstva Hrvatske

                                                                                               Marko Arelić, v. r.