Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima

NN 141/2004 (13.10.2004.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

2470

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3131/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 3/94., 100/96., 115/97., 131/97., 129/00., 67/01., 5/02., 101/03., 117/03. i 17/04.) u Glavi IV. »Posebne odredbe o unutarnjem ustrojstvu Vrhovnog suda« iza članka 32.a dodaju se novi članci 32.b _ 32.e koji glase:

»Članak 32.b

U Vrhovnom sudu Republike Hrvatske imenuje se tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Za tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za višega sudskog savjetnika.

Tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenuje i razrješuje predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske nakon pribavljenog mišljenja opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 32.c

Na tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske primjenjuju se propisi o pravima i obvezama državnih dužnosnika, ako iz ovoga Zakona ne proizlazi drukčije.

Članak 32.d

Tajnik pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave, a posebno iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona, pokreće i provodi postupke zbog lakše povrede službene dužnosti sudskih službenika i namještenika te pokreće postupak zbog teške povrede službene dužnosti odgovarajućom primjenom članka 80. i 81. ovoga Zakona.

Članak 32.e

Nakon izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvat­ske tajnik daje mandat na raspolaganje novom predsjedniku, koji u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost odlučuje hoće li ponovno imenovati istu osobu za tajnika.

Ako predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske ponovno ne imenuje tajnika, tajnik ima pravo rasporeda, bez natječaja, na poslove višega sudskog savjetnika u odjelima ili službama suda.

Ako tajnik ne prihvati raspored iz stavka 2. ovoga članka, ostvaruje pravo na naknadu sukladno zakonu kojim se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.

U slučaju razrješenja u tijeku mandata tajniku pripadaju prava iz prethodnog stavka ovoga članka«.

Članak 2.

U članku 75. stavku 2. iza riječi: »tajnika« riječi: »Vrhovnog suda Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 3.

Ako državnog službenika, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavlja poslove tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske ne imenuje na dužnost tajnika sukladno ovom Zakonu, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske rasporedit će ga na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi.

Članak 4.

Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenovat će tajnika Vrhovnog suda Republike Hrvatske sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/04-01/02
Zagreb, 1. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.