Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

NN 141/2004 (13.10.2004.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

HRVATSKI SABOR

2471

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbija­nju zlouporabe opojnih droga, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3132/2
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02. i 163/03.) u članku 42. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Poseban program mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga na temelju prethodno pribavljenoga mišljenja Ureda i Zavoda donosi ministar nadležan za socijalnu skrb.

(4) O izvršenju programa nadležna ministarstva i državne upravne organizacije podnose godišnje izvješće Uredu do 31. ožujka, a Zavod do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.«

Članak 2.

U članku 50. stavku 1. riječi: »Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Ministarstvo zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo i socijalnu skrb«.

Članak 3.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona, oduzeti na temelju ovoga Zakona ili drugog propisa, koje se mogu uporabiti kao sirovina, prodat će se na način predviđen odredbama Ovršnog zakona koje se odnose na postupak prodaje pokretnih stvari, pravnoj osobi koja ima odobrenje za izradu opojne droge.

(2) Sredstva ostvarena prodajom iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna namijenjen za provedbu mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga.

(3) Ako se opojna droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ne mogu uporabiti kao sirovina, uništit će se.

(4) Odluke iz stavka 1. i 3. ovoga članka donosi tijelo koje je donijelo odluku o oduzimanju opojne droge, dijelova biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(5) Tijelo iz stavka 4. ovoga članka obvezno je voditi evidenciju o vrsti i količini oduzete opojne droge, dijelova biljke i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona te o pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka kojima su prodane opojne droge, dijelovi biljke i tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona.

(6) O odlukama iz stavka 1. i 3. ovoga članka obavijestit će se ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i ministarstvo nadležno za gospodarstvo.«

Članak 4.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

(1) Uništenje opojne droge, dijelova biljke ili tvari iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona obavlja se pred povjerenstvom od sedam članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine po jedan predstavnik Ureda, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za obitelj, ministarstva nadležnog za gospodarstvo te Hrvatskoga novinarskog društva.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka podnosi Vladi Republike Hrvatske tromjesečno izvješće o svome radu.«

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti i tehnologije« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo, ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za gospodarstvo, ministarstvo nadležno za pravosuđe, ministarstvo nadležno za socijalnu skrb, ministarstvo nadležno za znanost« u odgovarajućem padežu, a riječi »ministar zdravstva, ministar poljoprivrede i šumarstva, ministar gospodarstva, ministar znanosti i tehnologije« u odgovarajućem pa­dežu zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo, ministar nadležan za poljoprivredu, ministar nadležan za gospo­dar­stvo, ministar nadležan za znanost« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

Povjerenstvo iz članka 4. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske će imenovati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Povjerenstvo će u daljnjem roku od 30 dana donijeti poslovnik o svome radu.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-08/04-01/03

Zagreb, 1. listopada 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.