Uredba o darovima koje prime dužnosnici

NN 141/2004 (13.10.2004.), Uredba o darovima koje prime dužnosnici

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2477

Na teme­lju članka 8. stavka 5. Zakona o sprječava­nju sukoba interesa u obnaša­nju javnih dužnosti (»Narodne novine«, broj 163/2003 i 94/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine, donijela

UREDBU

O DAROVIMA KOJE PRIME DUŽNOSNICI

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje način postupa­nja s darovima koje prime dužnosnici za vrijeme obnaša­nja javnih dužnosti.

Članak 2.

Dužnosnik ne smije primiti novac, bez obzira na iznos, drugu vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

Članak 3.

Dužnosnik smije zadržati samo dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovate­lja.

Dar u vrijednosti iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka dužnosnik ne smije zadržati.

Članak 4.

Prim­ljeni dar iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe predaje se na korište­nje tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost, najkasnije u roku osam dana od primitka dara i dar postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

O primopredaji dara dužnosniku se izdaje potvrda.

Članak 5.

Tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi evidenciju prim­ljenih darova, koji su mu predani na korište­nje.

Evidencija prim­ljenih darova sadrži s­ljedeće podatke:

– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost koju je obnašao u trenutku primitka dara,

– ime, prezime i adresu darovate­lja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,

– opis dara,

– datum dariva­nja,

– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

Članak 6.

Na darove koji postaju vlasništvo Republike Hrvatske primje­njuju se propisi koji se odnose na uprav­lja­nje odnosno raspolaga­nje državnom imovinom.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/04-01/34
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.