Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole

NN 141/2004 (13.10.2004.), Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2478

Na teme­­lju članka 51. stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine, donijela

UREDBU

O STANDARDIMA I UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI GRANIČNI PRIJELAZI ZA SIGURNO I EKONOMIČNO OBAVLJANJE GRANIČNE KONTROLE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se standardi i uvjeti izgrad­­nje i op­rema­­nja koje moraju ispu­­njavati granični prijelazi, u ci­­lju sigurnog i ekonomičnog obav­­lja­­nja granične kontrole.

Ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, na standarde i uvjete izgrad­­nje i oprema­­nja graničnih prijelaza na zajedničkim lokacijama primje­­njivat će se ova Uredba.

Članak 2.

Izgrad­­nju i oprema­­nje graničnih prijelaza u skladu sa standardima i uvjetima koji se utvrđuju ovom Uredbom osigurava Ministarstvo financija kada se radi o graničnim prijelazima koji su dio razvoja mreže graničnih prijelaza koji utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Izgrad­­nju i oprema­­nje graničnih prijelaza koji nisu dio raz­voja mreže graničnih prijelaza, u skladu sa standardima i uvje­tima koji se utvrđuju ovom Uredbom, osiguravaju operatori.

Članak 3.

Opremu potrebnu za obav­­lja­­nje poslova granične kontrole na graničnim prijelazima osigurava Ministarstvo unutar­­njih poslova (u da­­lj­­njem tekstu: Ministarstvo).

Kada na graničnom prijelazu graničnu kontrolu obav­­lja carina, Ministarstvo stav­­lja na raspolaga­­nje službenicima Carinske uprave opremu potrebnu za obav­­lja­­nje granične kontrole.

II. OPĆI STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 4.

Pri izgrad­­nji i oprema­­nju graničnih prijelaza prostorije u pripadajućim čvrstim objektima moraju imati s­­ljedeću infrastrukturu:

– električnu energiju,

– vodu,

– sanitarni čvor,

– adekvatno grija­­nje ili hlađe­­nje,

– telekomunikacijske kapacitete i telefonske linije,

– slabostrujnu instalaciju tehnikom generičkog kablira­­nja.

Kada objekti i prostorije graničnih prijelaza nemaju prik­­ljučak na javnu električnu mrežu potrebno je osigurati vlastiti agre­gat čija će snaga biti dovo­­ljna za pokreta­­nje svih električnih uređaja za osvjet­­lje­­nje, minimalno: 8000 vata.

Objekti i prostori graničnog prijelaza moraju imati:

– kontrolne kućice;

– natkrivena kontrolna mjesta kao zaštitu od vremenskih nepogoda;

– ogradu;

– prikladno osvjet­­lje­­nje kontrolnih mjesta i područja graničnog prijelaza;

– branike ili polubranike;

– prikladno mjesto za kontrolu vozila izvan prometne trake;

– prikladno mjesto za vez i kontrolu plovila (na lukama za pomorski promet i lukama unutar­­njih voda);

– parkirna mjesta za službena vozila;

– prikladni uredski namještaj.

Izuzetno od stavka 3. podstavka 3. ograda na pomorskim graničnim prijelazima i graničnim prijelazima na aerodromima mora biti visoka minimalno 2,00 metra.

Članak 5.

Veličinu objekta i prostorija na graničnom prijelazu te potrebnu opremu, utvrđivat će pojedinačno za svaku granični prijelaz nadležna služba Ministarstva financija na prijedlog nadležnih ministarstava.

III. KATEGORIZACIJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 6.

Granični prijelazi, u smislu ove Uredbe, dijele se na velike, sred­­nje i male.

Članak 7.

Veliki granični prijelazi su:

Cestovni granični prijelazi: Rupa – Jelšane, Bre­gana – Obrež­je, Mace­­lj – Gruškov­­lje, Goričan – Letenye, Karasovići – Sutorina, Bajakovo – Batrovci, Župa­­nja – Orašje, Slavonski Šamac – Bosanski Šamac, Slavonski Brod – Bosanski Brod, Stara Gradiška – Bosanska Gradiška, Ličko Petrovo Selo – Izaćić, Vi­­njani Do­­nji – Gorica, Metković–Do­­ljani.

Aerodromski granični prijelaz: Zagreb, Dubrovnik i Split.

Pomorski granični prijelazi: Rijeka, Split, Dubrovnik – Gruž.

Že­­ljeznički granični prijelazi: Savski Marof, Koprivnica, Tovarnik, Metković.

Sred­­nji granični prijelazi su:

Cestovni granični prijelazi: Plovanija–Sečovje, Kaštel–Drago­­nja, Požane – Sočerga, Pasjak – Starod, Brod na Kupi – Petrina, Jurovski B. – Metlika, Savski Marof, Harmica – Rigonce, Lupi­­njak – Dobovec, Razvor – Bistrica ob Sotli, Hum na Sutli – Rogatec, Dubrava Križov­­ljanska – Zavrč, Otok Virje – Ormož, Mursko Središće – Petišovci, Čakovec – Središ­­će ob Dravi, Trnovec – Središće ob Dravi, Gola – Berzence, Koprivnica – Gyekenyes, Terezino Po­­lje – Barcs, Do­­nji Miho­­ljac – Dravaszabolsz, Doboševica – Udvar, Beli Manastir – Magjarbolye, Batina – Bezdan, Erdut – Bogojevo, Vita­­ljina – Njivice, Ilok – Bačka Palanka, Tovarnik – Šid, Gu­­nja – Brčko, Hrvatska Dubica – Bosanska Dubica, Voli­­nja – Dobr­­ljin, Hrvatska Kostajnica – Kostajnica, Dvor – Bosanski Novi, Ma­­ljevac – Velika Kladuša, Strmica – Bosansko Grahovo, Kamensko – Kamensko, Aržano Prisika – Prisika, Vi­­njani Gor­­nji – Osoje, Orah – Orahov­­lje, Metković – Čap­­ljina, Klek – Neum, Zaton Doli – Neum.

Aerodromski granični prijelazi: Pula, Rijeka, Zadar.

Pomorski granični prijelazi: Pula, Šibenik, Ploče, Zadar.

Že­­ljeznički granični prijelazi: Šapjane, Čakovec »Središće«, Kotoriba, Beli Manastir, Voli­­nja, Slavonski Šamac.

Mali granični prijelazi su svi granični prijelazi koji nisu navedeni u stavku 1. i 2. ovog članka uk­­ljučujući i riječne granične prijelaze.

IV. STANDARDI I UVJETI IZGRADNJE I OPREMANJA PREMA KATEGORIZACIJI GRANIČNIH PRIJELAZA

Članak 8.

Granični prijelazi, uz opće standarde i uvjete navedene u članku 4. ove Uredbe, moraju raspolagati odgovarajućim objektima i policijsko-tehničkom i drugom opremom.

Veliki granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe;

– čekaonicu;

– prostorije za zadržava­­nje (m – ž);

– prostorije za pre­gled osoba i stvari;

– prostoriju za tražite­­lje azila;

– skladište za oduzete predmete;

– skladište opreme i naoruža­­nja;

– prostorije za rad policijskih službenika;

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;

– prostorije za smještaj generičkog kablira­­nja objekta i komunikacijske opreme;

– tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

Veliki granični prijelazi moraju imati s­­ljedeću policijsko-teh­ničku i drugu opremu:

– štambi­­lje propisane za obav­­lja­­nje granične kontrole;

– uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– uređaje za utvrđiva­­nje autentičnosti putnih isprava s kamerom i pisačem (Doku-Box);

– stereomikroskop;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjet­­lje­­njem za pre­gled vozila;

– uređaj za pre­gled teško dostupnih dijelova vozila (endoskop);

– CO2 detektor za pre­gled vozila;

– ručnu svjeti­­ljku;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– čitač re­gistarskih oznaka;

– brojač vozila;

– neprekidno napaja­­nje (UPS, agre­gat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujna i linijska);

– sustav video-nadzora;

– opremu za daktiloskopiju;

– alkotest.

Članak 9.

Sred­­nji granični prijelazi moraju imati:

– prostorije za službene potrebe;

– čekaonicu;

– prostorije za zadržava­­nje (m – ž);

– prostorije za pre­gled osoba i stvari;

– prostoriju za tražite­­lje azila;

– skladište za oduzete predmete;

– skladište opreme i naoruža­­nja;

– prostorije za rad policijskih službenika;

– prostorije za rad djelatnika drugih državnih tijela;

– prostorije za smještaj generičkog kablira­­nja objekta i komunikacijske opreme;

– tranzitnu zonu (za pomorske granične prijelaze i granične prijelaze u zračnim lukama).

Sred­­nji granični prijelazi moraju imati s­­ljedeću policijsko-teh­ničku i drugu opremu:

– štambi­­lje propisane za obav­­lja­­nje granične kontrole;

– uređaje za intenzivnu provjeru putnih isprava (Doku-Test);

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjet­­lje­­njem za pre­gled vozila;

– CO2 detektor za pre­gled vozila;

– ručnu svjeti­­ljku;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– neprekidno napaja­­nje (UPS, agre­gat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku);

– sustav video-nadzora;

– opremu za daktiloskopiju;

– alkotest.

Članak 10.

Mali granični prijelazi moraju imati prostorije za rad policijskih službenika i djelatnika drugih državnih tijela.

Mali granični prijelazi moraju imati s­­ljedeću policijsko-
-tehničku i drugu opremu:

– štambi­­lje propisane za obav­­lja­­nje granične kontrole;

– uređaje za provjeru isprava sa stolnom UV lampom;

– ogledalo s teleskopskom drškom s osvjet­­lje­­njem za pre­gled vozila;

– informatičku i mrežnu opremu;

– čitač putnih isprava;

– neprekidno napaja­­nje (UPS, agre­gat);

– kriptološku opremu;

– telekomunikacijski i radio komunikacijski sustav;

– prenaponsku zaštitu (strujnu i linijsku).

Članak 11.

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok od pet do devedeset dana, moraju imati:

– primjeren objekt montažno-demontažnog tipa površine do 12 m˛,

– agre­gat za električnu energiju,

– vodu,

– stalnu ili mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni ručni radio-uređaj,

– pokretni sanitarni čvor,

– branik ili polubranik,

– prikladno uređenu površinu na kojoj se nalazi područje graničnog prijelaza,

– uređaj za provjeru isprava sa stolnom i UV lampom.

Privremeni granični prijelazi koji se otvaraju na rok do pet dana moraju imati:

– pokretni sanitarni čvor,

– mobilnu telefonsku liniju,

– pokretni radiouređaj,

– štambi­­lje propisane za obav­­lja­­nje granične kontrole.

Članak 12.

Nadležna državna tijela i operatori dužni su uskladiti standarde i uvjete na graničnim prijelazima sukladno odredbama ove Uredbe do 31. prosinca 2007. godine.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/04-01/01
Urbroj: 5030106-04-1
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.