Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama

NN 141/2004 (13.10.2004.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2479

Na teme­lju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004 i 110/2004) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. listopada 2004. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI IZ ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004 i 110/2004) u Tarifi upravnih pristojbi, Tarifni broj 105. mije­nja se i glasi:

»Tar. br. 105.

1. Za zahtjev:

a)

za pokreta­nje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama

1.000,00«

Članak 2.

Tarifni broj 106. mije­nja se i glasi:

»Tar. br. 106.

1. Za zahtjev:

 

a)

za izdava­njem stručnog miš­lje­nja

1.000,00

b)

za skupnim izuzećem sporazuma poduzetnika iz članka 11. Zakona o i za pojedinačnim izuzećem sporazuma poduzetnika iz članka 12. Zakona o zaštiti tržišnog natjeca­nja u da­lj­njem tekstu: ZZTN)

1.000,00

c)

za produ­lje­njem pojedinačnog izuzeća sporazuma poduzetnika iz članka 12. stavka 3. ZZTN

1.000,00

d)

za pokreta­njem postupka u kojem sudjeluju stranke sa suprotnim interesima u smislu članka 42. ZZTN (naročito zahtjev za utvrđiva­njem zabra­njenog sporazuma i zahtjev za utvrđiva­njem zlouporabe vladajuće­g položaja na tržiš­tu)

5.000,00

e)

za izuzećem banaka, društava za osigura­nje i drugih financijskih institucija od obveze prijave koncentracije iz članka 21. stavak 1. ZZTN (obavijest), odnosno za produ­lje­njem roka iz članka 21. stavak 2. ZZTN

1.000,00

 

2.

Za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavaka 1. ZZTN

10.000,00

3.

Za prijavu za ocjenu dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima u slučaju kad obveza podnoše­nja prijave nastaje neovisno o tome je li ispu­njen uvjet ukupno ostvarenog godiš­nje­g prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN

5.000,00«

Članak 3.

Tarifni broj 107. mije­nja se i glasi:

»Tar. br. 107.

Za rješe­nje:

1.

o skupnom izuzeću sporazuma poduzetnika na teme­lju članka 11. ZZTN, odnosno o pojedinačnom izuzeću sporazuma poduzetnika iz članka 12. ZZTN donesenom na zahtjev stranke

10.000,00

2.

o produ­lje­nju pojedinačnog izuzeća sporazuma poduzetnika iz članka 12. stavka 3. ZZTN

3.000,00

3.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavka 1. ZZTN donesenog na posebni zahtjev stranke (I. razina)

10.000,00

4.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim propisima u slučaju kad obveza podnoše­nja prijave nastaje neovisno o tome je li ispu­njen uvjet ukupno ostvarenog godiš­nje­g prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN donesenog na posebni zahtjev stranke (I. razina)

5.000,00

5.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 26. stavka 3. ZZTN (II. razina)

150.000,00

6.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika po posebnim pro­pisima u slučaju kad obveza podnoše­nja prijave nastaje neo­visno o tome je li ispu­njen uvjet ukupno ostvarenog godiš­nje­g prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN (II. razina)

5.000,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

7. o poništava­nju, mije­nja­nju ili ukida­nju rješe­nja Agencije donesenog na zahtjev stranke:

a)

o izuzeću sporazuma poduzetnika primjenom članka 14. stavka 1. ZZTN, ako je za dostavu netočnih ili neistinitih podataka odgovorna stranka koja traži poništava­nje, mije­nja­nje ili ukida­nje rješe­nja

10.000,00

b)

o izuzeću sporazuma poduzetnika primjenom članka 14. stavka 2. točke 2. ZZTN

10.000,00

c)

o ocjeni koncentracije poduzetnika primjenom članka 27. stav­ka 1. točke 1. ZZTN, ako je netočne ili neistinite po­dat­ke dostavila stranka koja traži ukida­nje rješe­nja

 

 

10.000,00

 

d)

o ocjeni koncentracije poduzetnika primjenom članka 27. stavka 1. točke 2. ZZTN ako je za neispu­nje­nje uvjeta i mjera koje je utvrdila Agencija odgovorna stranka koja traži ukida­nje rješe­nja

10.000,00 kn

8.

o produ­lje­nju roka za izuzećem banaka, društava za osigura­nje i drugih financijskih institucija od obveze prijave koncentracije iz članka 21. stavak 2. ZZTN

10.000,00«.

Članak 4.

Tarifni broj 108. mije­nja se i glasi:

»Tar. br. 108.

Za zak­ljučak:

1.

o nagodbi u postupcima u kojima sudjeluju stranke sa suprotnim interesima

5.000,00

2.

o obustavi postupka zbog odustanka stranke, ako je već donesen zak­ljučak o pokreta­nju postupka

1.000,00

3.

o odbaciva­nju prijave koncentracije poduzetnika jer nije ispu­njen uvjet ukupno ostvarenog godiš­nje­g prihoda iz članka 22. stavka 4. ZZTN

5.000,00«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/04-01/03
Urbroj: 5030120-04-4
Zagreb, 6. listopada 2004.

Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.