Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice

NN 141/2004 (13.10.2004.), Pravilnik o postupku utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2494

Na temelju članka 51. stavka 4. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/03) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra vanjskih poslova donosi

PRAVILNIK

o postupku utvrĐivanja i rjeŠavanja povreda drŽavne granice

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja i rješava­nja graničnih incidenata i drugih radnji koje imaju za posljedicu povredu državne granice (u daljnjem tekstu: povrede državne granice).

II. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POVREDA DRŽAVNE GRANICE

Članak 2.

U postupku utvrđivanja povreda državne granice nadležna tijela mogu koristiti stručnjake drugih državnih tijela ili pravnih osoba.

Članak 3.

Postupak za utvrđivanje povreda državne granice provodi se radi utvrđivanja okolnosti i uzroka zbog kojih je došlo do povrede državne granice i posljedica koje su pri tome nastale.

Postupak za utvrđivanje povrede državne granice obuhvaća: izlazak policijskih službenika na mjesto povrede državne granice, osiguranje tragova i materijalnih dokaza značajnih za utvrđivanje povrede državne granice, poduzimanje policijskih izvida u skladu s posebnim propisima radi utvrđivanja činjeničnog stanja te sa­stav­ljanje službene zabilješke.

Članak 4.

Ako postoje osnove sumnje da je povredom državne granice počinjen prekršaj ili kazneno djelo, nadležno tijelo će u skladu s posebnim propisima obaviti očevid i prema potrebi rekonstrukciju događaja.

Tijekom očevida odnosno rekonstrukcije prekršaja ili kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka, kao i u slučaju kada povredom državne granice nisu ostvarena obilježja prekršaja ili kaznenog djela, prikupit će se sve obavijesti potrebne za utvrđivanje činje­ničnog stanja. O prikupljenim obavijestima i utvrđenom činje­nič­nom stanju sastavlja se zapisnik.

Očevid i rekonstrukcija događaja po potrebi se može obaviti u suradnji s predstavnicima nadležnih tijela druge države.

Članak 5.

O svakoj povredi državne granice policijski službenici iz­vješ­ćuju Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) bez odgode pisanim putem, odnosno telefonski odmah nakon saznanja.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži: vrijeme kada je povreda uočena, utvrđeno vrijeme počinjenja povrede, podatke o počinitelju, mjestu počinjenja, načinu počinjenja, sredstvima poči­njenja, podatke o posljedicama i ostale podatke i zapažanja značajna za utvrđivanje povrede državne granice.

O uočenoj povredi državne granice u zračnom prostoru Republike Hrvatske od strane stranih državnih tijela, u izvješću se pored podataka iz stavka 2. ovog članka moraju navesti i podaci o uočenoj vrsti i oznaci zrakoplova, pravcu i visini leta, dubini i širini povrede zračnog prostora, meteorološkim prilikama, mjestu s kojeg je uočena povreda te o vremenu i pravcu u kojem je zrakoplov napustio zračni prostor Republike Hrvatske.   

O uočenoj povredi državne granice u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, u izvješću se, uz podatke iz stavka 2. ovog članka, moraju navesti i podaci o vrsti plovila, poziciji i kretanju plovila te meteorološkim prilikama.

Članak 6.

Kada tijelo nadležno ili pravna osoba za kontrolu zračnog prometa uoči da je povreda državne granice u zračnom prostoru Republike Hrvatske izvršena skretanjem zrakoplova stranih dr­žav­­nih tijela s određenog zračnog puta, bez odgode će o tome izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo.

Članak 7.

Ministarstvo vanjskih poslova diplomatskim putem obraća se nadležnom tijelu susjedne države u slučaju povrede državne granice koja je počinjena s njezinog državnog područja.

Članak 8.

Kada nadležna tijela susjedne države izvijeste da je počinje­na povreda državne granice s hrvatskog državnog područja, Ministarstvo će o utvrđenim činjenicama bez odlaganja izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova.

III. UTVRĐIVANJE I RJEŠAVANJE GRANIČNIH INCIDENATA

Članak 9.

Granične incidente utvrđuje i rješava Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s Ministarstvom.

Ministar vanjskih poslova može na vlastitu inicijativu, kao i na prijedlog ministra unutarnjih poslova, za rješavanje dvojbenih slučajeva iz stavka 1. ovog članka imenovati Povjerenstvo za utvrđivanje graničnih incidenata.

Povjerenstvom iz stavka 2. ovog članka predsjedava član iz redova Ministarstva vanjskih poslova.

O utvrđenim činjenicama Povjerenstvo sastavlja izvješće.

Članak 10.

Kada je graničnim incidentom nastala materijalna šteta do­maćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, postupak radi reguliranja naknade štete provodi Ministarstvo vanjskih poslova diplomatskim putem.

Postupak za naknadu štete nastalu graničnim incidentom provodi se u skladu s međunarodnim ugovorom kada je u među­narodnom ugovoru takav postupak propisan.

IV. UTVRĐIVANJE I RJEŠAVANJE DRUGIH RADNJI KOJE IMAJU ZA POSLJEDICU POVREDU DRŽAVNE GRANICE

Članak 11.

Druge radnje koje imaju za posljedicu povrede državne granice su radnje usmjerene na povredu službenika nadležnih državnih tijela pri obavljanju zakonom određenih poslova na državnoj granici, oštećenja i uništenja državnih simbola i obilježja, uređaja, signalizacije i objekata uz državnu granicu te radnje na državnoj granici koje mogu znatno ugroziti osjećaj sigurnosti građana.

Na dijelovima državne granice na kojima granična crta nije međunarodnim ugovorom uređena, radnje iz stavka 1. ovog članka su i druge radnje koje predstavljaju nepoštivanje teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske, naročito one koje ugro­žavanju zdravlje ljudi, okoliš i imovinu.

Osim radnji iz stavka 1. ovog članka druge radnje koje imaju za posljedicu povrede državne granice su nedozvoljena uplovljavanja stranih gospodarskih plovila u teritorijalno more Republike Hrvatske radi obavljanja nedozvoljenih radnji.

Članak 12.

Druge radnje koje imaju za posljedicu povredu državne granice utvrđuje i rješava Ministarstvo, na način određen među­narod­nim ugovorom.

Kada rješavanje drugih radnji koje imaju za posljedicu povrede državne granice nije predviđeno međunarodnim ugovorom, Ministarstvo ih prema potrebi rješava uz pomoć Ministarstva vanjskih poslova diplomatskim putem.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravil­nik o utvrđivanju i rješavanju povreda državne granice (»Narodne novine«, broj 27/93).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-47045-04
Zagreb, 30. rujna 2004.

Ministar
Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.